Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Popis organizácie:

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť zahraničnej politiky a vzťahy Slovenskej republiky k ostatným štátom, medzinárodným organizáciám a zoskupeniam a európskym inštitúciám.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zabezpečuje

·         ochranu práv a záujmov Slovenskej republiky a jej občanov v zahraničí,

·         riadenie zastupiteľských úradov Slovenskej republiky,

·         styky s orgánmi a predstaviteľmi cudzích štátov v Slovenskej republike a v zahraničí,

·         hospodárenie a nakladanie s majetkom Slovenskej republiky v zahraničí, ktorý má vo svojej správe,

·         koordináciu prípravy a vnútroštátneho prerokúvania, uzatvárania, vyhlasovania, vykonávania a vypovedávania medzinárodných zmlúv,

·         rozvojovú spoluprácu,

·         koordináciu realizácie politík Európskej únie,

·         štátnu politiku vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí,

·         koordináciu presadzovania obchodno-ekonomických záujmov Slovenskej republiky v zahraničí a jednotnú prezentáciu Slovenskej republiky v zahraničí.

 www.mzv.sk

Člen národnej koalície

Yes


Kategória organizácie

  • Verejná inštitúcia


Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

  • Generic programmes and qualifications not further defined