Rámec digitálnych kompetencií (DigComp)

16. marca 2023

DigComp poskytuje spoločný rámec na pomoc európskym občanom a pracovnej sile pri sebahodnotení ich zručností, stanovovaní cieľov vzdelávania, identifikácii možností odbornej prípravy a dosahovaní väčšieho počtu lepších kariérnych príležitostí.

Rámec digitálnych kompetencií inšpiroval viac ako 20 nástrojov v rôznych členských štátoch EÚ naprieč cieľovými skupinami spoločnosti. DigComp 2.0 vymedzuje kľúčové digitálne kompetencie v 5 oblastiach: 

 • Informačná a dátová gramotnosť (napríklad schopnosť vysvetliť informačné potreby; lokalizovať, vyhľadávať, uchovávať a spravovať digitálne údaje, obsah a informácie alebo posúdiť relevantnosť zdroja a platnosť jeho obsahu). 
 • Komunikácia a spolupráca (schopnosť interagovať, komunikovať a spolupracovať s inými prostredníctvom využívania digitálnych technológií s prihliadnutím na kultúrnu a generačnú rozmanitosť, riadiť digitálnu identitu a povesť online a zúčastňovať sa na živote spoločnosti prostredníctvom využívania digitálnych verejných a súkromných služieb). 
 • Tvorba digitálneho obsahu ( schopnosť vytvárať, upravovať a zlepšovať digitálny obsah a dodržiavať licencie a autorské práva alebo revidovať a integrovať informácie a poskytovať pokyny pre počítačový systém alebo zariadenie).
 • Bezpečnosť (ako napríklad schopnosť zabezpečiť ochranu osobných a pracovných zariadení vrátane osobných a pracovných údajov a citlivých informácií v digitálnom prostredí alebo pochopiť, ako technológia ovplyvňuje duševnú a fyzickú pohodu, a všeobecné povedomie o vplyve digitálnych technológií na životné prostredie). 
 • Riešenie problémov (schopnosť identifikovať potreby a problémy a riešiť ich v rôznych digitálnych prostrediach, schopnosť používať digitálne nástroje na zlepšenie procesov, služieb a produktov a držať krok s vývojom technológií). 

DigComp 2.2: prepracovaný rámec pre digitálne zručnosti 

Systém DigComp, ktorý v roku 2013 spustilo Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (JRC), sa vyvinul. V roku 2022 bol rámec aktualizovaný do svojej súčasnej podoby, DigComp 2.2, integrovaný s 250 novými príkladmi znalostí, zručností a postojov, ktoré pomáhajú občanom sebavedome, kriticky a bezpečne spolupracovať s digitálnymi technológiami a novými a vznikajúcimi technológiami, ako sú systémy založené na umelej inteligencii.

Rámec DigComp je pre tvorcov politík cenným nástrojom, pretože im môže pomôcť overiť, kde sa občania nachádzajú, pokiaľ ide o digitálne zručnosti na vnútroštátnej úrovni. Rámec sa preto môže účinne využívať na plánovanie a navrhovanie ponúk odbornej prípravy a vzdelávania na európskej úrovni. Príkladom prepojenia medzi týmto rámcom a inými iniciatívami na európskej úrovni je index digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI), ktorý zahŕňa inovačný ukazovateľ digitálnych zručností, ktorý využíva rámec DigComp. Vo veľkej miere sa používa aj na vnútroštátnej úrovni, pričom členské štáty EÚ zosúlaďujú svoje vlastné vnútroštátne rámce pre vzdelávanie a zručnosti s oblasťami digitálnych kompetencií DigComp.

Digitálna technológia/špecializácia

 • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

 • Základné
 • Stredné
 • Pokročilý
 • Odborník na digitálnu oblasť


Geographic Scope - Country

 • Európska únia


Druh iniciatívy

Inštitucionálna iniciatíva EÚ


Cieľové skupiny

 • Digitálne zručnosti pre pracovnú silu.
 • Digitálne zručnosti pre všetkých


Industry - Field of Education and Training

 • Literacy and numeracy


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať