Európske iniciatívy v oblasti vysokoškolského vzdelávania

16. marca 2023

Keďže potreby zručností sa v Európe rýchlo vyvíjajú, sektor vysokoškolského vzdelávania sa musí prispôsobiť, keďže má jedinečnú pozíciu, ktorá Európe pomáha stať sa digitálnejšou a inkluzívnejšou. Z tohto dôvodu Európska únia spustila v tomto smere dve iniciatívyEurópska stratégia pre univerzity a návrh Komisie na odporúčanie Rady o budovaní mostov pre účinnú európsku spoluprácu v oblasti vysokoškolského vzdelávania.

Kľúčová úloha sektora vysokoškolského vzdelávania

Zelená a digitálna transformácia si bude vyžadovať rast v oblasti vzdelávania, výskumu a inovácií, a preto budú v tomto procese zohrávať kľúčovú úlohu inštitúcie vysokoškolského vzdelávania vrátane:

 • vytvorenie európskeho vzdelávacieho priestoru (EEA) a Európskeho výskumného priestoru (EVP) do roku 2025
 • formovanie udržateľných a odolných hospodárstiev a pri zelenšej, inkluzívnejšej a digitálnejšej spoločnosti
 • poskytovanie vysokokvalifikovaných Európanov s vynikajúcimi vyhliadkami na zamestnanie a angažovaných občanov zúčastňujúcich sa na demokratickom živote – 80 % čerstvých absolventov terciárneho vzdelávania v EÚ získa zamestnanie za menej ako tri mesiace po ukončení štúdia  

Európska stratégia pre univerzity

V digitálnom desaťročí sa stanovujú ambiciózne ciele zamerané na 80 % ľudí s aspoň základnými digitálnymi zručnosťami a 20 miliónov odborníkov na IKT do roku 2030.

Cieľom tejto stratégie je podporiť európske inštitúcie vysokoškolského vzdelávania (viac ako 5000 v Európe) s cieľom pomôcť dosiahnuť tieto ambiciózne ciele. Na tento účel sa v stratégii stanovujú štyri kľúčové ciele:

 • Posilniť európsky rozmer vo vysokoškolskom vzdelávaní a výskume
 • Podporiť univerzity ako majáky nášho európskeho spôsobu života
 • Posilniť postavenie univerzít ako aktérov zmeny v rámci súbežnej zelenej a digitálnej transformácie
 • Posilniť univerzity ako hnacie sily celosvetovej úlohy a vedúceho postavenia Európy

EÚ okrem toho v záujme plnej podpory rozvoja stratégie naplánovala štyri hlavné iniciatívy:

 1. Ďalšie rozšírenie iniciatívy „Európske univerzity“ na 60 európskych univerzít s viac ako 500 univerzitami do polovice roka 2024.
 2. Pracovať na vytvorení právneho štatútu aliancií inštitúcií vysokoškolského vzdelávania s cieľom umožniť im združovať zdroje, kompetencie a kapacity.
 3. Preskúmať možnosti a potrebné úsilie o dosiahnutie spoločného európskeho diplomu do polovice roka 2024.
 4. Rozšíriť iniciatívu týkajúcu sa európskej študentskej karty zavedením jedinečného európskeho študentského identifikátora, ktorý bude v roku 2022 k dispozícii všetkým študentom zúčastňujúcim sa na mobilite a všetkým študentom na univerzitách v Európe do polovice roka 2024.  

Budovanie mostov pre účinnú európsku spoluprácu v oblasti vysokoškolského vzdelávania

Komisia tiež pripravila návrh odporúčania Rady, ktorého cieľom je umožniť európskym inštitúciám vysokoškolského vzdelávania užšiu spoluprácu a uľahčiť vytváranie spoločných nadnárodných programov alebo spoločných diplomov. Hlavným cieľom návrhu je podnietiť členské štáty, aby podporovali poskytovanie vysokokvalitných príležitostí na celoživotné vzdelávanie pre všetkých s cieľom uľahčiť zvyšovanie úrovne zručností a rekvalifikáciu so zameraním na oblasti s najväčším dopytom.

Cieľom odporúčania je dostať nadnárodnú spoluprácu na novú úroveň kvality a rozsahu a priamo prospieť študentom pri zlepšovaní ich zručností a zamestnateľnosti prostredníctvom ľahšieho prístupu k moderným a inovatívnym nadnárodným univerzitám, k mobilite v zahraničí a k transdisciplinárnemu vzdelávaniu.

Digitálna technológia/špecializácia

 • Umelá inteligencia
 • Kybernetická bezpečnosť
 • Internet vecí
 • Veľké dáta
 • Blockchain
 • Rozšírená realita
 • Strojové učenie
 • Cloud computing
 • 5G
 • Softvér
 • Vývoj webu
 • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

 • Stredné
 • Pokročilý
 • Odborník na digitálnu oblasť


Geographic Scope - Country

 • Európska únia


Druh iniciatívy

Inštitucionálna iniciatíva EÚ


Cieľové skupiny

 • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.


Industry - Field of Education and Training

 • Basic programmes and qualifications


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať