Digitálni koordinátori

30. januára 2023

Inovačné vzdelávanie školských digitálnych koordinátorov „Transformácia vzdelávania a školy pre digitálnu dobu“ začne v druhej polovici septembra,Vzhľadom na veľký záujem o vzdelávanie pre školských digitálnych koordinátorov otvoríme ďalší beh vzdelávania od februára 2022. Prihlasovanie na tento beh je otvorené. Výstupom zo vzdelávania sú Akčné plány digitálnej transformácie. Viac informácií o možnosti prihlásenia sa nájdete na stránke projektu.

Vzdelávanie riaditeľov a digitálnych koordinátorov v školskom roku 2020/2021

Dňa 31.3.2021 sa ukončilo vzdelávanie, do ktorého sa prihlásilo 664 riaditeľov a digitálnych koordinátorov z 353 základných a stredných škôl z celého Slovenska. Do konca školského roku si školy s podporou IT Akadémie vytvoria Program digitálnej transformácie školy – víziu a akčný plán do roku 2024.

Vzdelávanie školských digitálnych koordinátorov začalo už v minulom školskom roku v rámci národného projektu IT Akadémia. Prvý beh absolvovalo 278 učiteľov a riaditeľov zo 165 základných a stredných škôl.

Digitálna škola je moderná forma vzdelávania, ktorá sa snaží využívať digitálne technológie na zlepšenie vzdelávania a výučby. Aby sme mohli získať lepší pohľad na charakteristiku digitálnej školy, je dôležité sa pozrieť na štyri úrovne, do ktorých sa digitálne školy môžu zaraďovať.

Úroveň “Ešte sme nezačali” sa týka škôl, ktoré sa len začínajú orientovať na digitálne technológie a ešte nemajú veľa skúseností s ich využívaním. Tieto školy potrebujú podporu a pomoc pri vytváraní digitálnych vzdelávacích programov, ako aj pri výbere a používaní vhodných digitálnych nástrojov. Ich cieľom je zvyšovať povedomie o digitálnych technológiách a rozvíjať ich schopnosti využívať ich v učebnom procese.

Úroveň “Máme prvé skúsenosti” sa týka škôl, ktoré už majú niekoľko skúseností s používaním digitálnych technológií v učebnom procese. Tieto školy sa snažia rozvíjať svoje zručnosti a zlepšovať kvalitu vzdelávania pomocou digitálnych technológií. Ich cieľom je zlepšiť efektivitu výučby a zlepšiť výsledky žiakov.

Úroveň “Nadobúdame istotu” sa týka škôl, ktoré majú už dostatočné skúsenosti s používaním digitálnych technológií a sú schopné ich integrovať do svojho vyučovania. Tieto školy sa snažia zlepšiť efektivitu svojho vzdelávacieho procesu a poskytnúť žiakom moderné vzdelávacie prostredie. Ich cieľom je zlepšiť kvalitu výučby a dosiahnuť lepšie výsledky u svojich žiakov.

Úroveň “Sme inšpirácia pre iných” sa týka škôl, ktoré sú v digitálnej oblasti veľmi pokročilé a sú schopné poskytnúť inšpiráciu a podporu pre ostatné školy. Tieto školy sú schopné využívať najmodernejšie digitálne technológie a sú schopné ich úspešne integrovať do svojho vyučovania.

Tento program pomáha školám vytvoriť moderné a efektívne vzdelávacie prostredie, ktoré pripravuje študentov na digitálnu budúcnosť. Zdá sa, že zvýšený záujem o vzdelávanie digitálnych koordinátorov sľubuje lepšie pripravenosť škôl na výzvy digitálnej doby.

V závere by bolo vhodné zdôrazniť význam digitálnych koordinátorov pre moderné vzdelávacie inštitúcie a ich úlohu pri posúvaní škôl do digitálnej éry. Digitálni koordinátori majú potenciál poskytnúť školám veľkú pridanú hodnotu, pretože:

  1. Inšpirujú a motivujú: Digitálni koordinátori môžu slúžiť ako inšpirácia pre ostatných učiteľov a vedú ich k aktívnemu zapojeniu sa do digitálneho vzdelávania. Ich nadšenie a zručnosti môžu motivovať kolegov, aby sa sami stali digitálnymi inovátormi.
  2. Poskytujú odbornú podporu: Digitálni koordinátori sú zvyčajne dobre oboznámení s aktuálnymi digitálnymi nástrojmi a trendmi. Sú schopní poskytovať odbornú podporu učiteľom a spolupracovať na vytváraní efektívnych vzdelávacích zážitkov.
  3. Podporujú kvalitu výučby: Ich práca vedie k lepšej kvalite výučby, pretože digitálne technológie môžu rôznorodo zefektívniť a obohatiť vyučovacie metódy.
  4. Prispievajú k digitálnemu transformačnému procesu: Digitálni koordinátori sú kľúčovými hráčmi pri implementácii digitálnej transformácie vo vzdelávaní. Ich úsilie pomáha školám zosúladiť vzdelávanie s meniacimi sa potrebami digitálnej doby.

Preto by školy mali aktívne podporovať a implementovať programy na vzdelávanie digitálnych koordinátorov, pretože ich úloha je kľúčová pre dosiahnutie úspešnej digitálnej transformácie a pripravenosti na budúcnosť. Títo koordinátori budú školám nielen pomáhať prekonať technologické výzvy, ale aj vytvárať dynamické a inovatívne vzdelávacie prostredie pre študentov.

Dátum začiatku


Dátum ukončenia


Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.


Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Odborník na digitálnu oblasť


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

  • Generic programmes and qualifications not further defined


Typ iniciatívy

Národná iniciatíva


Typ financovania

Verejné


Still image

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať