COMPANIQ

30. októbra 2022

Tím analytikov a ekonómov spoločnosti Trexima ponúka svojim zákazníkom unikátny produkt CompanIQ, ktorý využíva veľké množstvo dátových zdrojov na syntézu stoviek informácií o ich spoločnosti. Tento produkt pomáha identifikovať silné a slabé stránky zákazníkov a navrhuje kroky, ktoré vedú k zvýšeniu ich konkurencieschopnosti.

Identifikovanie silných a slabých stránok podniku a následné prijímanie opatrení na zvýšenie konkurencieschopnosti sú kritické prvky úspešného podnikania v súčasnom dynamickom obchodnom prostredí. Vedieť, čo podnik robí dobre a kde môže zlepšiť, má mnoho výhod.

Identifikácia silných stránok umožňuje podniku využiť svoje pozitíva a vytvárať na nej základ pre konkurenčnú výhodu. To môže zahŕňať vynikajúce výrobky alebo služby, lojalitu zákazníkov, silný brand, efektívny manažment a mnoho ďalších faktorov. Pochopenie týchto silných stránok umožňuje podniku vhodne investovať a posilňovať svoje výhody.

Naopak, identifikácia slabých stránok je rovnako dôležitá. Tieto oblasti môžu zahŕňať nedostatočnú technologickú infraštruktúru, slabý marketing, problémy so zákazníckym servisom a iné nedostatky. Vedieť o týchto slabých stránkach umožňuje podniku prijať nápravné opatrenia, zlepšiť svoje procesy a eliminovať prekážky, ktoré môžu brániť jeho úspechu.

CompanIQ dokáže analyzovať ekonomickú situáciu zákazníka a jej vývoj v kontexte odvetvia a regiónu, ale aj na úrovni ich priamej konkurencie. Produkt ponúka odpovede na rôzne otázky, ako napríklad: Aká je produktivita práce v porovnaní s ostatnými spoločnosťami? Sú investície dostatočné? Aké mzdy by mali byť ponúkané vo zamestnaní? Aké budú personálne potreby v budúcnosti?

Dobrým príkladom dobrej praxe, pretože spoločnosť Trexima ponúka svojim zákazníkom jedinečný produkt CompanIQ, ktorý využíva veľké množstvo dátových zdrojov na syntetizovanie stoviek informácií o zákazníkovej spoločnosti do analytických záverov. Tento produkt umožňuje zákazníkom identifikovať silné a slabé stránky svojej spoločnosti a prijať kroky na zvýšenie konkurencieschopnosti. Okrem toho, spoločnosť Trexima sa zameriava nielen na analýzu ekonomickej situácie zákazníkovej spoločnosti v kontexte odvetvia a regiónu, ale aj na úrovni priamej konkurencie vyrábajúcej rovnaké produkty.

Tento príklad tiež ukazuje, že spoločnosť Trexima si zakladá na tom, aby jej zákazníci boli spokojní a poskytuje im nielen komplexnú štúdiu a manažérske zhrnutie kľúčových zistení, ale aj prezentačný plagát, interpretáciu výsledkov a dátový súbor s údajmi zo štúdie. Zákazník tiež môže dohodnúť nezáväzný a bezplatný rozhovor s expertom spoločnosti Trexima, ktorý mu o produkte povie viac.

Prijímanie krokov na zvýšenie konkurencieschopnosti na základe identifikácie silných a slabých stránok môže zahŕňať investície do výskumu a vývoja na posilnenie inovácií, zlepšenie marketingových stratégií, investície do školení a rozvoja zamestnancov, modernizáciu technologických procesov a iné. Tieto kroky pomáhajú podniku prispôsobiť sa meniacemu sa trhu, udržať si existujúcich zákazníkov a získavať nových, čím sa zvyšuje jeho konkurencieschopnosť a udržateľnosť v dlhodobom horizonte.

Celkovo vzaté, schopnosť identifikovať silné a slabé stránky a následné prijímanie krokov na ich optimalizáciu je kľúčovým faktorom pre podniky v súčasnom konkurenčnom prostredí. To umožňuje podniku pružne reagovať na meniace sa potreby trhu a zabezpečiť si výhodu voči konkurencii prostredníctvom neustáleho zdokonaľovania a inovácií.

Spoločnosť Trexima ponúka svojim zákazníkom hodnotu a kvalitu, venuje sa im osobne a poskytuje im kompletné riešenie na zlepšenie ich ekonomickej situácie a konkurencieschopnosti.

Zákazníci dostanú komplexnú štúdiu CompanIQ, manažérske zhrnutie kľúčových zistení, a možnosť absolvovať interpretačný hovor s odborníkom z tímu. Na tomto rozhovore budú poskytnuté detailné vysvetlenia výsledkov štúdie a odborník bude k dispozícii na zodpovedanie otázok. Okrem toho, ako súčasť poskytovanej služby, budú mať prístup k dátovému súboru obsahujúcemu všetky dôležité údaje zo štúdie. Zákazníci budú mať možnosť jasne analyzovať tieto informácie a využiť ich pre ďalšie strategické rozhodnutia. Cieľom tejto ponuky je poskytnúť nielen prístup k informáciám, ale aj nástroje a podporu na efektívne využívanie týchto informácií pre ich podnikateľské rozhodnutia. Tím sa snaží pomôcť zákazníkom získať maximálnu hodnotu z poskytnutých údajov a podporiť ich úspech v podnikovom prostredí.

Viac o produkte: https://www.trexima.sk/portfolio/companiq/

Dátum začiatku


Dátum ukončenia


Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti pre odborníkov v oblasti IKT a iných odborníkov v oblasti digitálnych technológií.


Digitálne technológie / špecializácia

  • Veľké dáta


Úroveň digitálnych zručností

  • Odborník na digitálnu oblasť


Geografický rozsah - krajina

  • Európska únia
  • Slovensko


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

  • Generic programmes and qualifications not further defined


Typ iniciatívy

Národná iniciatíva


Typ financovania

Súkromný


Organizácia

Still image

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať