AjTy v IT

11. januára 2023

Aj Ty v IT je skvelým príkladom dobrej praxe, ktorý by mohol pomôcť zvýšiť zastúpenie žien v IT sektore. Ich iniciatíva búra stereotypy a motivuje dievčatá a ženy k záujmu o informačné technológie. Venujú sa vzdelávaniu a rozvíjaniu zručností, a tým pomáhajú budovať silnú a perspektívnu generáciu IT profesionálov.

k

Vzdelávacie programy, workshopy a zaujímavé eventy, ktoré Aj Ty v IT poskytuje, umožňujú dievčatám a ženám nadobudnúť základné znalosti o informačných technológiách a rozvíjať svoje schopnosti. Týmto spôsobom sa vytvára cesta, ktorá môže viesť k záujmu o kariéru v IT odvetví. Aktivity tohto združenia majú pozitívny dopad na budúcnosť IT sektora tým, že podporujú väčšiu diverzitu, čo v konečnom dôsledku vedie k inováciám a rôznorodým riešeniam. Práve väčšie zapojenie žien do IKT sektora môže priniesť pre firmy ale aj pre spoločnosť ako takú viaceré benefity.

Dôležitým aspektom úspechu Aj Ty v IT je nielen v poskytovaní vzdelávacích príležitostí, ale aj v tom, že vytvára prostredie, kde dievčatá a ženy môžu spoznávať IT prostredie bez stereotypov a predsudkov. Toto prostredie je kľúčové pre budovanie sebavedomia a motivácie žien vstúpiť do oblasti, kde sú stále často vnímané ako menšina. Ide o jednu z hlavných bariér, ktorú ženy pociťujú pri vstupe do tohto odvetvia. Práve aktivity, ktoré podnikajú, dodávajú ženám možnosti spoznávať toto odvetvie bližšie a nájsť si lepšie uplatnenie na trhu práce.

Vytvorením takýchto pozitívnych modelov a podporných programov Aj Ty v IT napomáha zmeniť vnímanie IT sektora ako výhradne mužskej domény. Rozširuje povedomie o možnostiach pre ženy v tomto odvetví a podnecuje ich k prekonávaniu prekážok. Zvyšovanie povedomia o prítomnosti žien v IT môže prispieť k odstráneniu predsudkov a diskriminácie, ktoré by mohli obmedzovať ich úspechy a postup v kariére.

Aj Ty v IT je príkladom toho, ako občianske združenie môže výrazne prispieť k pozitívnym zmenám v určitej oblasti a ovplyvniť spoločnosť k lepšiemu. Jeho úspech by mal slúžiť ako inšpirácia pre ďalšie podobné iniciatívy, ktoré by mohli rozšíriť vplyv na zvyšovanie pohlavnej rovnosti v rôznych odvetviach. Vytvorenie inkluzívneho prostredia v IT sektore je kľúčové pre maximalizáciu potenciálu talentov a zabezpečenie, že ženy majú rovnaké príležitosti na úspech ako ich mužskí kolegovia. Viaceré firmy pocuťujú dôležitosť tohto kroku a snažia sa sami vytvárať lepšie pracovné podmienky pre ženy,

V konečnom dôsledku je zvýšené zastúpenie žien v IT sektore nielen morálne správne, ale aj strategicky výhodné pre spoločnosť ako celok. Diversifikácia pracovnej sily vedie k širšiemu spektru perspektív a skúseností, čo napomáha tvorbe inovácií a konkurencieschopnosti na trhu. Je nevyhnutné, aby sa spoločnosti a organizácie zapájali do podobných iniciatív, aby vytvorili inkluzívne prostredie, kde sú ženy v IT sektore viac zastúpené a reprezentované.

S ich komunitou a programami majú dievčatá a ženy príležitosť spoznať IT od jeho základov a rozvíjať svoje zručnosti, čo môže viesť k záujmu o kariéru v oblasti IT. Činnosť združenia má pozitívny vplyv na budúcnosť IT sektora, keďže sa podporuje väčšia diverzita, čo vedie k rôznorodejším riešeniam a inováciám.

Aj Ty v IT je ukážkou toho, ako môže občianske združenie svojou činnosťou prispieť k zlepšeniu stavu v určitej oblasti a ovplyvniť spoločnosť k lepšiemu. Ich aktivita by mala byť inšpiráciou pre ďalšie podobné iniciatívy, aby sa zvýšilo zastúpenie žien v IT sektore a aby tento sektor už neprišiel ani o jednu šikovnú ženu.

Viac o AjTy v IT:

Občianske združenie Aj Ty v IT vzniklo v roku 2012 s cieľom motivovať a podporovať dievčatá a ženy v oblasti informačných technológií. Zámerom združenia, vyjadrenom mottom „Technology has no gender“, je budovať technologicky rovnú spoločnosť a dosiahnuť, aby ženy nezostali na okraji, ale stali sa priamou súčasťou technologickej budúcnostosti. 

Združenie svojimi aktivitami búra spoločenské stereotypy o pôsobení žien v IT, venuje sa budovaniu komunity a vzdelávaniu dievčat od 8 rokov, cez stredoškoláčky až po špeciálne kariérne programy určené pre dospelé ženy. Spolupracuje tiež s IT fakultami vysokých škôl. Za necelých desať rokov činnosti prešlo jeho workshopmi, kurzami a akadémiami viac ako 25 tisíc dievčat, žien i učiteľov z celého Slovenska.

Start date

End date

Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti pre všetkých

Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti

Úroveň digitálnych zručností

  • Stredné

Geographic Scope - Country

  • Slovensko

Industry - Field of Education and Training

  • Generic programmes and qualifications not further defined

Druh iniciatívy

Národná iniciatíva

Type of Funding

Súkromný

Organization

Audio

Documents

Still image

Video

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať