Výzva č. OPII-2022/7/19-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Digitálne zručnosti pre znevýhodnené skupiny“

30. júna 2022

Dátum zverejnenia výzvy: 25.04.2022
Dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola výzvy: 27.06.2022
Dátum uzavretia 2. hodnotiaceho kola výzvy: 30.08.2022

Disponibilná alokácia vo výške 3 000 000,00 eur /EFRR/ k dátumu 01.06.2022 na výzve č. OPII-2022/7/19-DOP.

Cieľom podpory v zmysle výzvy OPII-2022/7/19-DOP „Digitálne zručnosti pre znevýhodnené skupiny“ (ďalej ako „výzva“) je v súlade so špecifickým cieľom 7.6 Prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prostredníctvom vzdelávacích činností (vrátane on-line podpory), asistovanej podpory pre znevýhodnené osoby podporiť využívanie internetových služieb (vrátane elektronických služieb) zo strany znevýhodnených osôb a zvýšiť ich participáciu na digitálnom trhu na území Slovenskej republiky.  

Zámerom je realizovať projekty v niektorej z týchto oblastí:

• vzdelávanie vrátane prípravy na vzdelávanie (aj on-line vzdelávanie) pre osoby pracujúce a vzdelávajúce znevýhodnené skupiny občanov v oblasti používania softvérových nástrojov/aplikácií, tvorby softvérových nástrojov a v oblasti aplikácií určených na zjednodušenie používania IT nástrojov,

• vzdelávanie vrátane prípravy na vzdelávanie (aj on-line vzdelávanie) znevýhodnených osôb,

• asistovaná podpora pri výbere a inštalácii pomôcky znevýhodnenej osobe,

• obstaranie HW/SW,  zariadenia, vybavenia (napr. zariadenia pre tlmočníkov).

Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Základné


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Typ iniciatívy

Národná iniciatíva


Cieľová skupina

  • Osoby, ktoré si vyžadujú rekvalifikáciu v zamestnaní
  • Spoločnosť low Achievers


Forma financovania

Finančný nástroj


Sprostredkovateľ financovania


Príjemcovia


Podmienky financovania


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať