Erasmus + výzva 2022: Nové príležitosti pre medzinárodné vzdelávanie.

3. februára 2022

Výzva 2022: Nové príležitosti pre medzinárodné vzdelávanie
financované z programu Erasmus+
SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
spoločne s IUVENTOU – Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre mládež a šport
informujú o uverejnení novej Výzvy na predkladanie návrhov projektov v programe Erasmus+
2021 – 2027. Výzva je určená všetkým verejným aj súkromným subjektom pôsobiacim v oblasti
vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, ktoré môžu požiadať o financovanie svojich
návrhov projektov prostredníctvom príslušných národných agentúr.
Výzva na predkladanie návrhov 2022 – EAC/A09/2021, ktorá bola zverejnená 24. novembra
2021, ponúka príležitosť na realizáciu časti štúdia a stáži v zahraničí, učňovskej prípravy či
výmeny zamestnancov vo všetkých oblastiach vzdelávania. Výzva zahŕňa akcie:
Kľúčová akcia 1 (KA1) – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, v rámci ktorej môžu oprávnené
inštitúcie požiadať o grant na:

 • Mobilitu jednotlivcov v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže
 • Činnosti s účasťou mládeže
 • DiscoverEU – akcia pre začlenenie
 • Virtuálne výmeny v oblasti vysokoškolského vzdelávania a mládeže
  Kľúčová akcia 2 (KA2) – Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami, ktorá zahŕňa
  partnerstvá pre spoluprácu (kooperačné partnerstvá a drobné partnerstvá), partnerstvá pre
  excelentnosť, pre inovácie, budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania, odborného
  vzdelávania a prípravy, mládeže a športu, ako aj európske neziskové športové podujatia.
  Kľúčová akcia 3 (KA3) – Podpora rozvoja politiky a spolupráce, v rámci ktorej sa realizuje
  Európska mládež spolu.
  Akcie Jean Monnet – realizované v oblasti vysokoškolského vzdelávania a v iných oblastiach
  odborného vzdelávania a prípravy.
  Rozpočet, s ktorým sa počíta na prefinancovanie projektových žiadostí v rámci Výzvy 2022,
  dosahuje výšku 3 179 mil. EUR.
  Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová uviedla:
  „Budúci rok oslavuje Erasmus+ 35 rokov, počas ktorých dal mnohým ľuďom príležitosť študovať,
  učiť sa a získať skúsenosti v oblasti odbornej prípravy v zahraničí. Všetci účastníci tvrdia, že ide
  o dôležitú životnú skúsenosť, ktorá poznamenala ich osobnú a profesionálnu dráhu a zanechala
  trvalé spomienky na to, ako sa žije v Európskej únii. Chceme dať príležitosť väčšiemu počtu ľudí,
  aby sa zapojili a využívali výhody, ktoré ponúka Erasmus+. V roku 2022 oslávime aj Európsky rok
  mládeže a Erasmus+ v ňom bude zohrávať ústrednú úlohu.“1

1 Viac sa dočítate v tlačovej správe Európskej komisie:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_21_6180
Termíny na predloženie projektových žiadostí:
Kľúčová akcia 1

 1. február 2022 pre mobility v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy
 2. september 2022 pre virtuálne výmeny v oblasti vysokoškolského vzdelávania a mládeže
 3. október 2022 pre mobility jednotlivcov v oblasti mládeže a DiscoverEU
 4. október 2022 na akreditácie na Erasmus v oblasti odborného vzdelávania a prípravy,
  školského vzdelávania, vzdelávania dospelých a mládeže
  Kľúčová akcia 2
 5. február 2022 pre akciu Erasmus Mundus
 6. február 2022 pre budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania
 7. marec 2022 pre výhľadovo orientované projekty
 8. marec 2022 pre kooperačné a drobné partnerstvá v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy,
  mládeže a športu
 9. marec 2022 pre budovanie kapacít v oblasti odborného vzdelávania a prípravy
 10. apríl 2022 pre budovanie kapacít v oblasti mládeže a športu
 11. september 2022 pre učiteľské akadémie programu Erasmus+ a centrá excelentnosti v
  odbornom vzdelávaní a príprave
 12. september 2022 pre aliancie pre inovácie
 13. október 2022 pre drobné partnerstvá v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže
  a športu
  Kľúčová akcia 3
 14. marec 2022 pre akcie a siete Jean Monnet
 15. marec 2022 pre európsku mládež spolu

Cieľové publikum

 • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.
 • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálne technológie / špecializácia

 • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

 • Základné
 • Stredné
 • Pokročilý
 • Odborník na digitálnu oblasť


Geografický rozsah - krajina

 • Slovensko
 • Európska únia


Typ iniciatívy

Inštitucionálna iniciatíva EÚ


Cieľová skupina

 • Osoby terciárneho vzdelávania (EQF 6)


Forma financovania

Dotácia


Sprostredkovateľ financovania


Príjemcovia


Podmienky financovania


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

 • Generic programmes and qualifications not further defined


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať