Mládež na prvom mieste!- Youth first!

7. septembra 2022

V Európskom roku mládeže sa päť agentúr EÚ, Cedefop, Eurofound, ELA, EU-OSHA a ETF spojilo, aby zorganizovali seminár s výborom EMPL Európskeho parlamentu, aby sa podelili o svoje postrehy a preskúmali výzvy a príležitosti pre mladých ľudí v časy neistoty. Seminár „Mládež na prvom mieste – zamestnanosť, zručnosti a sociálne politiky, ktoré fungujú pre mladých Európanov v časoch neistoty“ sa uskutoční 8. augusta v Európskom parlamente/Spinelli 1E2.

Riaditelia piatich agentúr spolu s poslancami EP a ďalšími odborníkmi budú diskutovať o pracovných podmienkach pre mladých ľudí, mládežníckej politike, pohode a duševnom zdraví, prístupe k vzdelávaniu a odbornej príprave, príležitostiach pre cezhraničnú mobilitu, realite v krajinách susediacich s EÚ a oveľa viac!

Prezentácie a diskusia budú prebiehať v angličtine. Účasť na seminári je len na pozvanie, ale bude zabezpečené živé vysielanie cez internet.

V prípade otázok týkajúcich sa seminára sa môžete obrátiť na bruselskú kanceláriu Cedefop na adrese brusselsoffice@cedefop.europa.eu.

Udalosť

V Európe uznávame dôležitosť rozvoja, blahobytu a účasti mladých ľudí v spoločnosti a na trhu práce. Robíme to investovaním do ich potenciálu, podporou ich integrácie na trhu práce, podporou kvalitných pracovných miest, uľahčením rozvoja zručností a mobility a bojom proti ekonomickému a sociálnemu vylúčeniu. Zatiaľ čo zámery, stratégie a balíky politík sa časom stali ambicióznejšími, mnohí mladí ľudia majú dnes stále ťažkosti chopiť sa príležitostí byť alebo sa stať najlepšími, akými môžu byť.

Na ceste k obnove a odolnosti by sa tieto príležitosti mali ešte viac zviditeľniť a umožniť mládeži vybudovať si lepšiu budúcnosť – zelenšiu, inkluzívnejšiu a digitálnu. Európske agentúry spájajú svoje doplnkové odborné znalosti a zameriavajú sa na podporu inštitúcií EÚ, členských štátov a iných zainteresovaných strán pri riešení politických výziev a využívaní postupov, ktoré fungujú vo všetkých členských štátoch v čase narušenia a prechodu.

© ELA

In the European Year of Youth, five EU Agencies, Cedefop, Eurofound, ELA, EU-OSHA and ETF come together to organise a seminar with the EMPL Committee of the European Parliament to share their insights and explore the challenges and opportunities for young people in times of uncertainty. The seminar “Youth first – Employment, skills and social policies that work for young Europeans in times of uncertainty” will take place on 8 August at the European Parliament/Spinelli 1E2

The Directors of the five Agencies together with MEPs and other experts will discuss working conditions for young people, youth policies, wellbeing and mental health, access to education and training, opportunities for cross-border mobility, realities in EU neighbouring countries and much more!

The presentations and debate will be held in English. Participation to the seminar is on invitation only, but live web streaming will be provided.

For questions about the seminar, you can contact Cedefop’s Brussels Office via brusselsoffice@cedefop.europa.eu.

The event

In Europe, we recognise the importance of the development, well-being and participation in society and the labour market of young people. We do that by investing in their potential, supporting their labour market integration, promoting quality jobs, facilitating skills development and mobility, and fighting economic and social exclusion. While the intentions, strategies, and policy packages have become more ambitious over time, many young people today still have difficulties grasping the opportunities to be or to become the best they can be.

On the road to recovery and resilience, these opportunities should become even more visible and enable youth to build a better future – greener, more inclusive, and digital. Bringing together their complementary expertise, the European Agencies aim to support EU institutions, Member States and other stakeholders in addressing policy challenges and capitalising on practices that work across Member States in times of disruption and transition.

© ELA

Start date

08/09/2022T10:00:00

End date

09/09/2022T00:00:00

Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti pre všetkých

Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti

Úroveň digitálnych zručností

  • Pokročilý

Geographic Scope - Country

  • Európska únia

Cieľový jazyk

  • Angličtina

Druh iniciatívy

Inštitucionálna iniciatíva EÚ

Organization

Nastavenie podujatia

  • O mieste

Timezone

Europe/Brussels

Country

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať