V súvislosti s Európskym týždňom odborných zručností 2022 Európska komisia organizuje tretí webinár Info Day: Ako propagovať kurz OVP pre mládež: Nástroje, techniky a kanály, ktorý sa uskutoční online vo štvrtok 22. septembra 2022 od 14:00 – 15:00 SEČ.

Webinár vybaví poskytovateľov OVP znalosťami o nových propagačných technikách a nástrojoch, ktoré im môžu pomôcť prilákať do OVP viac mladých študentov. Vybraní odborníci na komunikáciu a poskytovatelia OVP predstavia osvedčené postupy, ako jednoducho a úspešne propagovať kurzy OVP pre mladšiu verejnosť.

Účastníci budú mať tiež možnosť komunikovať s národnými kontaktnými bodmi a ďalšími poskytovateľmi OVP v EÚ-27 počas stretnutia na vytváranie sietí. Sieťová relácia cez B2Match sa uskutoční ihneď po webinári. REGISTRUJTE SA TU

© Európska komisia

In the context of the European Vocational Skills Week 2022, the European Commission is organising the third Info Day Webinar: How to promote your VET Course to Youth: Tools, Techniques and Channels, taking place online on Thursday 22 September 2022, from 14:00 – 15:00 CET

The webinar will equip VET providers with knowledge on new promotional techniques and tools, which can help them attract more young learners to VET. Selected communication experts and VET providers will present best practices on how to easily and successfully promote VET courses to a younger public.

The attendees will also have a chance to interact with National Contact Points and other VET providers across EU-27 during a networking session. Networking session via B2Match will take place immediately after the webinar. REGISTER HERE