NP: Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe

12. septembra 2022

O projekte

Seniori veľakrát nedisponujú v súčasnosti potrebnými digitálnymi zručnosťami, čo môže viesť k ich sociálnemu vylúčeniu. Podobne starší zamestnanci verejnej správy môžu mať problém udržať si pracovnú pozíciu do dôchodku, alebo uplatniť sa v lepšie kvalifikovanej práci.

Aj preto Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v spolupráci („MIRRI“) s Národnou koalíciou pre digitálne zručnosti a povolania SR („Digitálna koalícia“) realizujú národný projekt v hodnote 962 842,11 EUR s názvom „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe“ („Národný projekt“). Cieľom národného projektu je vytvoriť a uviesť do používania komplexnú testovaciu a vzdelávaciu IT platformu, ktorá prispeje k udržateľnosti celoživotného vzdelávania a výraznejšiemu zlepšeniu digitálnych zručností vybraných cieľových skupín.

Národný projekt sa zameriava na cieľovú skupinu seniorov vo veku od 65 rokov, i na tých, ktorým bol priznaný starobný alebo invalidný dôchodok, a tiež na zamestnancov verejnej správy od 55. roka ich života.

Výsledky projektu

Digitálna koalícia v roku 2023 zrealizovala celkovo 521 vzdelávacích kurzov na 52 školiacich miestach v rámci celého Slovenska. Celkovo sa na stránku Digitálny klub a do školení na stránke Digitálne kurzy zapojilo až 13 850 seniorov a zamestnancov verejnej správy.

Ponúkame partnerstvá pre spoluprácu

Do projektu sa môžu zapojiť partneri, spĺňajúci jednu, alebo viac podmienok:

 1. komunity seniorov alebo organizácie a inštitúcie verejnej správy, ktoré chcú naplniť svoje poslanie pomáhať rozvíjať digitálne (i iné zručnosti) seniorov alebo zamestnancov verejnej správy, na samotné kurzy sa môžu následne prihlásiť aj jednotlivci
 2. vzdelávacie inštitúcie, ktoré poskytnú školiace priestory a prípadne i svojho zamestnanca ako lektora, alebo asistenta lektora pre realizáciu kurzov
 3. samostatní lektori, emeritní pedagógovia alebo asistenti lektorov
 4. ktokoľvek pre popularizáciu a publicitu témy zlepšovania digitálnych zručností

Pre mnohých partnerov a ich personál či členov komunít tento projekt otvára cestu k systematickému celoživotnému vzdelávaniu v rámci potrieb moderného digitálneho sveta.

a) Cieľová skupina SENIORI a OHROZENÉ SKUPINY VO VEREJNEJ SPRÁVE

S návrhom partnerstva pre zapojenie sa do Národného projektu sme sa obrátili na vybrané, dobre koordinované komunity seniorov, ako aj kompetentné inštitúcie štátnej, regionálnej a obecnej správy, ktorých hlavnou úlohou bude motivácia a organizácia svojich členov alebo zamestnancov pre účasť v ponúknutých kurzoch.

Pre registráciu záujemcov a plánovanie konkrétnych kurzov budú od septembra 2022 slúžiť dotazníky a verejne dostupný WEB (portál) a priamy kontakt so zástupcom tímu Národného projektu. Po rozbehnutí kurzov s podporou týchto partnerov sa budú môcť individuálne prihlásiť aj iní jednotlivci.

b) Školiaci priestor pre realizáciu kurzov

Vzdelávanie pre zvyšovanie digitálnych zručností sa bude konať vo vhodných a dostupných školiacich miestnostiach, či minimálne v priestoroch osvedčených na vzdelávanie, s vybavením pre lektora, jeho asistenta a účastníkov. Oslovili sme viaceré vzdelávacie inštitúcie, ktoré týmto rozšíria svoju ponuku vzdelávania a tak môžu lepšie plniť úlohy, vyplývajúce z ich poslania. Použiteľné sú i rôzne komunitné objekty, ak splnia podmienky pre realizáciu kurzov.

Rôzne zameranie kurzov môže vyžadovať iné technické vybavenie učební – môže ísť o počítače, tablety, alebo osobné smartfóny. Minimálnym základom vybavenia pre všetky kurzy je miesto pre lektora, s prístupom na dostatočne výkonný internet s projektorom a reflexným plátnom. Ak je kurz určený pre prácu s počítačom/notebookom, tak požiadavku zjednodušujeme na operačný systém Windows 10 alebo 11 a dostatočné pripojenie na internet/WiFi pre všetkých účastníkov vzdelávania. Školiace priestory partner poskytuje pre Národný projekt bezodplatne ako svoje aktivity.

Partner v prílohe memoranda o spolupráci vyznačí parametre poskytovaného školiaceho priestoru, dostupnosť a technické vybavenie.

c) Lektor a asistent lektora pre vedenie kurzov

Bez kvalifikovaného lektora to nepôjde. Podrobné požiadavky na lektora uvedieme v samostatnom dokumente, avšak v zásade sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie 1. alebo 2. stupňa, ideálne kvalifikácia pedagóg, alebo pracovník IKT sektora, alternatívne aspoň 5-ročné skúsenosti so vzdelávaním/školiacimi aktivitami v oblasti digitálnych zručností a IKT. Ideálne je, ak lektora do Národného projektu poskytne z radov vlastných zamestnancov samotná vzdelávacia inštitúcia. Avšak lektorom v Národnom projekte sa môže stať aj aktívny senior – bývalý pedagóg so skúsenosťami z informatiky, alebo učiteľ z blízkej školy, či univerzity vo svojom voľnom čase.

S lektorom vieme uzavrieť dohodu o vykonaní práce, a za každú hodinu vedenia kurzu, ak ho vedie vo svojom voľnom čase mimo pracovnej doby, mu vieme zaplatiť finančnú odmenu BTTO 20 EUR/hod za čas kurzu a nevyhnutnú prípravu. Hodinová sadzba asistenta lektora je BTTO 15 EUR/hod., pričom nároky na kvalifikáciu a skúsenosti asistenta nie sú prísne stanovené (seniori oceňujú aj lektorov alebo asistentov z radov študentov). Odmena slúži len ako drobná motivácia pre to, aby sa lektor a vzdelávacia inštitúcia zapojením do Národného projektu pripravili na celoživotné vzdelávanie, na ktoré sú pre budúce roky predpokladané významné finančné prostriedky z Plánu obnovy a Fondov EU.

S partnerom poskytujúcim svojho zamestnanca ako lektora uzavrieme memorandum o spolupráci pri poskytovaní lektora alebo asistenta lektora s uvedením osoby, jeho časových kapacít a preferencií. S lektorom a jeho asistentom uzavrieme dohodu o vykonaní práce na lektorskú činnosť. V rámci aktivít Národného projektu, absolvuje zaškolenie lektorov a dostane prístup k digitálnemu vzdelávaciemu obsahu, metodikám a pokynom pre vedenie kurzu a budeme s ním komunikovať termíny kurzov.

d) Popularizácia, publicita, komunikácia

Aj ten najlepší zámer musí byť vhodne a v prípade Národného projektu i na verejnosti komunikovaný, aby sa o kurzoch pre zvyšovanie digitálnych zručností dozvedela a vedela zapojiť široká verejnosť. Nejeden dospelý syn alebo dcéra svojim rodičom-seniorom radi kúpia kvalitný smartfón, aby s nimi vedeli byť v stálom i vizuálnom kontakte, sprístupnili im snímky vnúčikov a všeobecne zjednodušili ich život, ak sa majú kde naučiť s ním efektívne narábať.

Túto úlohu môžu efektívne splniť aktívni predstavitelia seniorských komunít, alebo známi predstavitelia verejnej správy. Tieto aktivity sú vykonávané vo vlastnej réžii, alebo na WEB stránkach a sociálnych sieťach Digitálnej koalície a MIRRI. S partnermi pre popularizáciu, publicitu a komunikáciu o aktivitách Národného projektu uzavrieme memorandum o spolupráci a sme na ich vystúpeniach pripravení spolupracovať.

 

Digitálne kurzy v školiacich učebniach alebo pre pokročilejších z pohodlia domova

BEZPLATNÉ VEREJNE DOSTUPNÉ KURZY PRE SENIOROV

Pre SENIOROV od septembra 2022 postupne pripravujeme a overujeme základné bezplatné „digitálne kurzy“. Pre začiatočníkov rátame s prezenčnými kurzami, skúsenejší sa môžu zúčastniť aj dištančných kurzov alebo si niektoré témy naštudovať sami:

 1. ZÁKLADY: S1 Internet a e-mail pre začiatočníkov – základy práce s počítačom (5 dní/20 hodín, pre učebne vybavené počítačmi alebo notebookmi s prístupom na výkonný internet, vybavenými OS MS Windows 7, 8, 8.1, 10 alebo 11 s aktualizovaným internetovým prehliadačom – preferovaný Google Chrome, možné Mozilla, Firefox, Edge)
 2. ZÁKLADY: S2 Základy práce s digitálnym zariadením – pre tablety, s možnosťou tablet bezplatne získať (5 dní/15 hodín, senior sa bude vzdelávať na tablete zakúpenom z prostriedkov MIRRI, ktorý si po splnení podmienok kurzu môže ponechať do vlastníctva, špecifikácia tabletu bude oznámená pri vypísaní kurzu) – kurz nerealizujeme až do odvolania
 3. ZÁKLADY: S3 Mobilné technológie pre seniorov – vlastný smartfón (5 dní/ 20 hodín, senior sa zdokonalí v práci s vlastným prineseným smartfónom s aktualizovaným OS Android, vylúčené sú smartfóny s iOS a značiek Huawei)
 4. MIERNE POKROČILÍ: S4  Počítačová gramotnosť s Google – počítač a smartfón (5 dní/20 hodín, pre učebne vybavené počítačmi alebo notebookmi s prístupom na výkonný internet, vybavenými OS Windows 7, 8, 8.1, 10 alebo 11 s aktualizovaným internetovým prehliadačom – preferovaný Google Chrome, možné Mozilla, Firefox, Edge, možnosť zosúladenia s vlastným prineseným smartfónom s OS Android napr. pre prácu s fotografiami)
 5. MIERNE POKROČILÍ: S5  Informačná bezpečnosť – práca s počítačom (3 dni/12 hodín, konzultácia o bezpečnom používaní digitálnych zariadení, kurz môže špecifikovať druh zariadenia – PC/notebook ak je vo vybavení učebne, vybavenými OS Windows 7, 8, 8.1, 10 alebo 11 s aktualizovaným internetovým prehliadačom – preferovaný Google Chrome, možné Mozilla, Firefox, Edge, možnosť zľadenia s vlastným prineseným smartfónom s aktualizovaným OS Android napr. pre prácu s fotografiami)

Každý senior sa v priebehu kurzu otestuje a získa pekný certifikát s uvedením úrovne nadobudnutých digitálnych zručností. Pre odvážnejších alebo náročnejších seniorov pripravujeme náročnejšie bezplatné kurzy a certifikácie:

6. POKROČILÍ: S6 Konzultácie s možnosťou prípravy na certifikáciu medzinárodného štandardu ICDL Digitálny občan (kurz medzinárodnej úrovne štandardu ECDL/ICDL aj ako príprava „medzinárodný vodičský preukaz pre výpočtovú techniku“, určený pre učebne vybavené počítačmi alebo notebookmi s prístupom na výkonný internet, vybavenými OS MS Windows 7, 8, 8.1, 10 alebo 11 s aktualizovaným internetovým prehliadačom – preferovaný Google Chrome, možné Mozilla, Firefox, Edge a aktuálny MS Office, môže byť Office 365, prípadne Libre Office, alebo podľa požiadaviek na https://www.ecdl.sk/softverove-prostredia-schvalene-pre-skusky)

7. POKROČILÍ: S7  Akreditovaná skúška s možnosťou získať medzinárodný certifikát ICDL Digitálny občan (vykonáva sa v špecializovaných akreditovaných testovacích centrách po dohľadom komisárov, hovorí sa mu „medzinárodný vodičský preukaz digitálnej gramotnosti“, náklady na certifikáciu sú hradené z národného projektu)

Ďalšie kurzy, ktoré bude možné absolvovať dištančne (online skupinovo s lektorom), alebo formou e-learningu (individuálne z platformy) pripravíme na základe vašich návrhov vyplývajúcich z prieskumu. Pôjde o kurzy kratšie, vyžadujúce základné až pokročilé digitálne zručnosti, zamerané na životné situácie a špecifické požiadavky seniorov, napríklad (zmeny si vyhradzujeme):

Práca s aplikáciami Microsoft Office (len v lokalitách kde sú na to vhodné učebne) / Ako online komunikovať s rodinou a známymi zadarmo (text/audio/video) / Ako vyhľadať trasu – navigácia / Knižničné služby online (rezervácie a požičiavanie kníh z online knižničných katalógov) / Elektronické bankovníctvo – homebanking (ak nájdeme partnera – banku) / Ako sa objednať k lekárovi / Konzultácie pri problémoch používania digitálnych zariadení.

PRÍPRAVA DIGITÁLNYCH KURZOV PRE VEREJNÚ SPRÁVU

Pre VEREJNÚ SPRÁVU aktuálne pripravujeme základné bezplatné kurzy počnúc mierne pokročilou až pokročilou úrovňou:

1. MIERNE POKROČILÍ: V1 Digitálny občan – konzultačný kurz s možnosťou prípravy na certifikáciu ICDL v úprave pre verejnú správu (počítač/2 dni/ 14 hodín)

ďalej rekapitulačné kurzy / možné aj dištančné (vychádzajúce z ICDL) pre pokročilých:

2. POKROČILÍ: V2 Pokročilé funkcie pre profesionálnu prácu v textovom editore MS Word (počítač/4h)
3. POKROČILÍ: V3 Pokročilé funkcie pre profesionálnu prácu v tabuľkovom editore MS Excel (počítač/4h)
4. POKROČILÍ: V4 Vytváranie moderných prezentácií v MS Powerpoint (počítač/4h)
5. POKROČILÍ: V5 Využívanie služieb e-government (počítač/4h – vybrané funkcie ústredného portálu verejnej správy, práca s el.schránkou, vydávanie rozhodnutí s el. pečaťou, elektronické podpisovanie dokumentov)
6. POKROČILÍ: V6 Cloudové služby a pokročilá práca so súbormi v organizácii (počítač/4h)

a súčasne vykonávame prieskum potrieb digitálnych zručností na úrovni štátnej správy, regionálnej a miestnej územnej samosprávy. Na základe priebežného vyhodnocovania prieskumu potrieb digitálnych zručností zamestnancov verejnej správy pripravíme aj ďalšie požadované kurzy, ktoré bude možno navštevovať dištančne (online).

 

Seniori to zvládnu!

AKTUÁLNY PROGRAM KURZOV A MOŽNOSŤ PRIHLASOVANIA SA

Pre projekt je dôležité, aby sa v priebehu rokov 2022 a 2023 do projektu zapojili skôr menšie komunity seniorov a vybrané inštitúcie verejnej správy, ktorých členovia postupne absolvujú viac školení a tak budeme vedieť zmerať ich rastúcu úroveň digitálnych zručností a tak overiť, že vytvorená vzdelávacia IT platforma a kurzy boli vytvorené dobre.

V roku 2022 sme školili na úvodných kurzoch pre začiatočníkov seniorov v: Staromestskej knižnici v Bratislave, v Podtatranskej knižnici v Poprade, v Krajskej knižnici v Žiline, v Mestskej knižnici v Ružomberku, v Krajskej knižnici v Nitre, v Mestskej knižnici v Banskej Bystrici, kde priamo sa môžete informovať.

Doposiaľ sme overili najmä náročné 5-dňové kurzy:

S1 Internet a e-mail pre začiatočníkov (základy/počítač/5 dní)
S3 Mobilné technológie pre seniorov (základy/vlastný smartfón/5 dní)
S4 Počítačová gramotnosť s Google (pokročilí/počítač/3 dni).

Školenia s možnosťou získať tablet sú momentálne pozastavené, budeme vás informovať, ak sa obnovia.

Kontakt: tajomnik@digitalnakoalicia.sk


Prijímateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Pribinova 25
811 09 Bratislava.

Partner: Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky, Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava.

Národný projekt: Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a ohrozených skupín vo verejnej správe. Kód ITMS: 311071BLC3.

Miesto realizácie: Celé územie Slovenska.

Výška NFP: 962 842,11 €

Opis projektu: Základným cieľom projektu je vytvorenie podmienok pre zvýšenie úrovne digitálnych zručností obyvateľstva a zmiernenie negatívnych dopadov technológií a digitalizácie na spoločnosť. Na konci projektu bude vytvorené a overené prostredie s funkčnosťou online dištančného vzdelávania, elektronického testovania a riadenia vzdelávania s minimálnymi prevádzkovými a používateľskými nárokmi pre cieľovú skupinu, ako aj prevádzkovateľa riešenia. Cieľovou skupinou tohto projektu sú občania patriaci medzi znevýhodnené skupiny obyvateľstva, špecificky, zamestnanci verejnej správy nad 55 rokov, invalidní a starobní dôchodcovia, ktorí nepatria do kategórie seniorov (mladší ako 65 rokov, s priznaným invalidným alebo starobným dôchodkom), seniori (obyvatelia v poproduktívnom veku, teda obyvatelia starší ako 65 rokov), osoby s ŤZP. V rámci testovania pilotného riešenia bude do projektu zapojených 13 000 zástupcov cieľových skupín. 

Ďalšie informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

Digitálne technológie / špecializácia

 • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

 • Základné


Geografický rozsah - krajina

 • Slovensko


Typ iniciatívy

Národná iniciatíva


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať