SLOVAK DIGITAL COALITION SUMMIT 2024: AI a ľudský kapitál – Výzva pre všetkých, príležitosť pre pripravených 

26. júna 2024

(Bratislava, 26. 06. 2024)

Národná koalícia pre digitálne zručnosti apovolania Slovenskej republiky (Digitálna koalícia) 25. júna 2024, úspešne zorganizovala prestížnu konferenciu s názvom SLOVAK DIGITAL COALITION SUMMIT 2024. Podujatie sa uskutočnilo na Pontone, Tyršovo nábrežie v Bratislave a pritiahlo širokú škálu odborníkov, technologických lídrov, zástupcov štátneho sektora a akademickej obce. 

Hlavnou témou konferencie bola „AI a ľudský kapitál: Výzva pre všetkých, príležitosť pre pripravených. Táto téma zdôrazňuje aktuálnu potrebu riešiť dopady umelej inteligencie na pracovný trh a vzdelávanie, ako aj výzvy a príležitosti, ktoré prináša pre slovenskú ekonomiku a spoločnosť. Konferencia ponúkla platformu pre diskusiu o strategických otázkach a podporila výmenu najnovších poznatkov a inovatívnych riešení z oblasti umelej inteligencie (AI). 

Slovak Digital Coalition Summit priniesla množstvo zaujímavých noviniek a poznatkov z oblasti umelej inteligencie, pričom sa zameriavala na význam AI v kontexte ľudského kapitálu. Účastníci mali možnosť oboznámiť sa s inovatívnymi projektmi a iniciatívami realizovanými členmi Digitálnej koalície, ako aj vypočuť si názory technologických lídrov na budúcnosť AI a jej vplyv na pracovný trh a vzdelávanie.  

Predseda Digitálnej koalície, Mário Lelovský otvoril konferenciu výzvou na prehodnotenie a rozvoj ľudského kapitálu v digitálnej ére „Téma umelej inteligencie a jej vplyvu na ľudský kapitál je dnes viac ako kedykoľvek predtým kľúčová. AI transformuje spôsob, akým pracujeme, žijeme a vzdelávame sa, a prináša nové výzvy aj príležitosti. Automatizácia a digitalizácia menia tradičné pracovné miesta a vytvárajú nové, ktoré vyžadujú odlišné zručnosti a vedomosti. Preto je nevyhnutné, aby sme sa zamerali na vzdelávanie a prípravu pracovnej sily na budúcnosť, ktorú prináša digitálna transformácia“ vysvetľuje predseda Digitálnej koalície, Mário Lelovský.  

Peter Lancaric

V panelovej diskusii o výzvach a príležitostiach umelej inteligencie pre ľudský kapitál zdôraznil štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR, Kamil Šaško, ekonomické aspekty a potenciál AI pre zlepšenie produktivity práce. V priebehu diskusie skonštatoval, že  „AI ponúka značný potenciál na zvýšenie produktivity práce a ekonomického rastu, no zároveň prináša výzvy, ktoré je potrebné riešiť. Diskusia by mala zdôrazniť, že kým AI prináša značné výhody v rôznych sektoroch, musíme sa venovať aj jej negatívnym dopadom a rizikám. Kľúčové je podporovať rekvalifikáciu pracovníkov, posilniť kybernetickú bezpečnosť a vytvoriť etické a právne rámce pre využívanie AI. Potrebujeme koordinované národné stratégie, ktoré podporujú inováciu a vzdelávanie, aby sme zabezpečili konkurencieschopnosť a udržateľnosť v ére AI.” 

Na tému sociálnych dopadov umelej inteligencie reagoval štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Branislav Ondruš, ktorý zvýraznil potrebu prispôsobenia sociálnych politík novým technologickým výzvam. Podľa jeho slov „Umelá inteligencia podčiarkuje dôležitosť celoživotného vzdelávania a jeho podpory ako nástroja na udržanie ľudí na pracovnom trhu. Ak prispeje k zvýšeniu produktivity práce, musí sa to prejaviť aj na lepšom odmeňovaní zamestnancov. Zároveň musíme obozretne nastaviť pravidlá pre využívanie umelej inteligencie pri hodnotení pracovníkov, nemôžeme dopustiť, že ľudia budú prichádzať o prácu alebo zárobky na základe rozhodnutia “robota”. Preto bude veľmi dôležité modernizovať a posilniť postavenie odborov, prípadne iných foriem zastupovania pracujúcich voči ich zamestnávateľom, alebo inak definovaným zadávateľom a užívateľom práce. 

Štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Ivan Ivančin, sa vo svojej časti diskusie zameral na dôležitosť regulácie AI v podmienkach Slovenskej republiky. Zvýraznil, že “Prioritou štátu je dnes profesionálne zvládnuť implementáciu Aktu o umelej inteligencii (AIA) a všetkých ostatných európskych noriem relevantných pre AI. Naším cieľom je zmierniť riziká jeho dopadu na Slovensko a jeho trh, a zároveň maximálne využiť príležitosti, ktoré AIA ponúka. Niektoré časti AIA sa začnú priamo uplatňovať už 1. januára 2025. V júli 2025 by sme mali mať definitívne určenú ucelenú architektúru nových slovenských verejných orgánov, ktoré budú zodpovedné za dohľad, využívanie a experimentovanie s AI. Do júla 2026 by mal byť v prevádzke slovenský regulačný sandbox, ktorý umožní bezpečné testovanie a rozvoj inovatívnych technológií v oblasti umelej inteligencie.” 

Význam vzdelávania a prípravy na prácu v ére umelej inteligencie zdôraznil štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a mládeže SR, Slavomír Partila. Upozornil na nutnosť prehodnotenia súčasných vzdelávacích programov a ich prispôsobenia potrebám budúcnosti. Mladí ľudia veľmi rýchlo reagujú na nové trendy a umelá inteligencia nie je výnimkou. V školstve máme postupy, ktoré na druhej strane vyvolávajú potrebu zmien, pretože dnešná doba je rýchla a my sa musíme snažiť dobehnúť predovšetkým digitalizáciu školského prostredia. Je dôležité, aby sme zrevidovali naše vzdelávacie programy a zabezpečili, že budú odrážať aktuálne technologické trendy a požiadavky pracovného trhu. Musíme sa zamerať na rozvoj digitálnych zručností a kritického myslenia, ktoré sú nevyhnutné pre úspech v digitálnej ekonomike“.

Na záver panelovej diskusie poskytol akademický pohľad na problematiku prodekan pre rozvoj a riadenie kvality z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Gabriel Semanišin. Podčiarkol dôležitosť prepojenia akademickej sféry s praxou a dodal, že „nástup AI si vyžaduje zmenu spoločenskej dohody o tom, čo je požadovaná úroveň zručností a vedomostí absolventov pre prax. Na jednej strane je jasné, že niektoré vedomosti a kompetencie prestávajú byť zaujímavé a môžu byť nahradené AI. Na druhej strane stále budeme potrebovať istú množinu odborníkov, ktorí budú nielen pasívnymi používateľmi vymoženosti AI, ale dokážu vytvárať a predovšetkým verifikovať nové originálne riešenia v rôznych oblastiach. To je súčasne aj výzva pre zmenu paradigiem v oblasti vzdelávania. Zmena systému vzdelávania si vyžaduje rýchlu reakciu a spoluprácu akademickej sféry a praxe, aby sme čím skôr učiteľom na všetkých stupňoch pripravili prostredie, v ktorom dokážu reagovať na výzvy v oblasti vzdelávania súvisiace s nástupom AI”

Účastníci konferencie neboli len pasívnymi poslucháčmi, ale mali aj možnosť naživo sa porozprávať s humanoidom Olíviou, poháňaným technológiami AI a strojového učenia. Táto interakcia umožnila prítomným lepšie pochopiť potenciál a využitie umelej inteligencie v praxi. 

Konferencia Slovak Digital Coalition Summit 2024 úspešne vytvorila platformu pre konštruktívny dialóg medzi odborníkmi, podnikateľmi a akademikmi. Priniesla najnovšie trendy a riešenia v oblasti umelej inteligencie, identifikovala konkrétne kroky na adaptáciu ľudského kapitálu na digitálnu éru a stanovila základ pre budúcu spoluprácu a inovácie. Týmto spôsobom prispela k formovaniu stratégie na podporu prispôsobenia sa ľudského kapitálu v kontexte globálnych digitálnych transformácií a poskytla cenné poznatky pre prípravu pracovnej sily na výzvy a príležitosti spojené s umelou inteligenciou. 

Súčasťou konferencie bolo aj predstavenie brožúry AI & ľudský kapitál: Výzva pre všetkých a príležitosť pre pripravených. Brožúra je voľne dostupná na tejto webovej stránke.

Digitálna technológia/špecializácia

  • Umelá inteligencia
  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Odborník na digitálnu oblasť


Geographic Scope - Country

  • Slovensko
  • Európska únia


Druh iniciatívy

Národná iniciatíva


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať