Školy sa môžu prihlásiť do výzvy na rozvojové projekty na podporu kritického myslenia a predchádzania hoaxom v školách

22. septembra 2023

Podpora mediálnej gramotnosti, rozvoj kritického myslenia, zamedzenie šírenia dezinformácií v škole, zvyšovanie odolnosti členov školskej komunity voči pôsobeniu dezinformácií, zvyšovanie emocionálnej odolnosti a vzájomného rešpektu medzi členmi školskej komunity či podpora participácie členov školskej komunity na tvorbe pravidiel školy a na ich uplatňovaní – to sú hlavné zámery výzvy, ktorú vyhlásil rezort školstva. Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojové projekty škôl na podporu etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách je otvorená do 28. septembra 2023.

Cieľom výzvy je začať alebo posilniť implementáciu systémových nástrojov v školách, ktoré sú založené na participácii a zdieľanej zodpovednosti školskej komunity – učiteľov, žiakov, ale aj rodičov – a občianskej spoločnosti pri vytváraní takého školského prostredia, v ktorom je rešpektovaná dôstojnosť každého človeka, vrátane rešpektovania plurality názorov založených na pravdivých informáciách a práve na vypočutie hlasu každého jednotlivca pri tvorbe pravidiel fungovania školy. Zároveň samozrejmosťou je overovanie faktov, rešpektovanie výsledkov vedeckého bádania a odmietanie neoverených a nepravdivých informácií a prezentácie názorov založených na dezinformáciách.

Žiadatelia si môžu požiadať o finančné prostriedky na realizáciu aktivít v maximálnej výške 4 000 eur. Celková výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 105 000 eur.

Oprávnenými žiadateľmi základné školy, stredné školy, špeciálne základné školy, špeciálne stredné školy, spojené školy, ktoré majú organizačnú zložku základná škola alebo stredná škola, zaradené do siete škôl a školských zariadení SR.

Ďalšie informácie k výzve nájdete tu: https://www.minedu.sk/vyzva-na-predlozenie-ziadosti-o-poskytnutie-financnych-prostriedkov-na-rozvojove-projekty-skol-na-podporu-etickeho-spravania-sa-a-hodnotoveho-vzdelavania-v-skolach/

Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Základné
  • Stredné
  • Pokročilý
  • Odborník na digitálnu oblasť


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Druh iniciatívy

Národná iniciatíva


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať