Najlepšie inovácie aj inovátorov hľadá súťaž Cena za transfer technológií na Slovensku 2023

20. apríla 2023

Už desať rokov súťaž Cena za transfer technológií na Slovensku upriamuje pozornosť na tie najlepšie inovácie, inovátorov
alebo inovátorky či aktivity v oblasti ochrany duševného vlastníctva a jeho prenosu do praxe. Aj tento rok sa hľadajú tí
najlepší. Nominácie vo všetkých troch kategóriách sú otvorené.


Už 11. ročník súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku vyhlasuje tradične Centrum vedecko-technických informácií SR
(CVTI SR), prostredníctvom Centra transferu technológií pri CVTI SR (CTT CVTI SR). Nominácie prijímame od zástupcov slovenských
vedeckovýskumných inštitúcií až do 31. augusta 2023. Víťazov v jednotlivých kategóriách vyhlásime na konferencii COINTT 2023,
ktorá sa uskutoční v októbri v Bratislave,“ konkretizuje Miroslav Kubiš, vedúci Odboru transferu technológií CVTI SR.
Ako doplnil, pretaviť výsledky vedy a výskumu do praxe a zhodnotiť duševné vlastníctvo, ktoré vzniklo v slovenských
vedeckovýskumných inštitúciách, má byť cieľom každej takejto inštitúcie. A práve tieto inovácie a nové technické riešenia, ktoré
sú výsledkami vedeckovýskumného bádania v akademických inštitúciách už tradične oceňuje súťaž Cena za transfer technológií
na Slovensku.
„Súťaž upriamuje pozornosť na prácu slovenských vedeckovýskumných pracovníkov pôsobiacich na našich inštitúciách. Aj na
Slovensku vytvárajú vedci a výskumníci duševné vlastníctvo, ktoré si zaslúži byť nielen chránené, ale aj ocenené. Preto cielime
práve na prácu, ktorá vzniká na slovenských vysokých školách, v Slovenskej akadémii vied a rezortných výskumných ústavoch.
Zasadzujeme sa o to, aby výsledky ich práce boli nielen legislatívne chránené, ale následne aj komercializované,“ približuje
Miroslav Kubiš, vedúci Odboru transferu technológií CVTI SR.
Príkladom úspešnej ochrany a následnej komercializácie duševného vlastníctva je najnovšie aj vývoj novej technológie, ktorá
môže prispieť k úspešnosti asistovanej reprodukcie metódou IVF. Do jej vývoja boli zapojené Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach, Univerzita Komenského v Bratislave, Masarykova univerzita v Brne a následne partner z komerčnej sféry – holdingová
skupina FABA Capital. MikroRNA test úspešnosti IVF procesu a diagnostiky kvalitného embrya pre IVF je tiež laureátom súťaže
Cena za transfer technológií na Slovensku 2021 v kategórii INOVÁCIA.
Zástupcovia slovenských vedeckovýskumných inštitúcií môžu nominácie do súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku
2023 zasielať prostredníctvom formulára uvedeného na stránke Národného portálu pre transfer technológií (NPTT) v sekcii Cena
za transfer technológií na Slovensku. Zasielať ich môžu aj na e-mailovú adresu sutaztt@cvtisr.sk. Prípadne ich nahlásiť priamo
v centre transferu technológií na danej vedeckovýskumnej inštitúcii, z ktorej nominácia pochádza. Môžu tak urobiť až do 31.
augusta 2023.
„Do súťaže môžu posielať nominácie aj centrá pre transfer technológií, prípadne obdobné pracoviská v rámci inštitúcie
zodpovedné za ochranu a prenos duševného vlastníctva do praxe, jednotlivci z radov výskumných pracovníkov verejných
výskumných inštitúcií a tiež samotné CTT CVTI SR,“ upresňuje M. Kubiš.
Súťaží sa v troch kategóriách. Kategória INOVÁCIA je určená pre unikátne výsledky výskumu vedeckej komunity z verejných
vedeckovýskumných inštitúcií, ktoré sú využiteľné v praxi a prešli alebo prechádzajú procesom ochrany duševného vlastníctva
a jeho komercializácie. Pôvodcovia alebo pôvodcovské kolektívy s príkladným prístupom k procesu transferu technológií súťažia
v kategórii INOVÁTOR/INOVÁTORKA. Aktivita, ktorá mala mimoriadny vplyv na oblasť transferu technológií na Slovensku, je
predmetom kategórie POČIN V OBLASTI TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ.
Podrobnejšie informácie o jednotlivých kategóriách a podmienkach súťaže sú dostupné na stránke Národného portálu pre
transfer technológií.
V predchádzajúcom ročníku bola ako najlepšia inovácia ocenená technológia „Nanoformulácia zlata pre terapiu zápalových
a degeneratívnych ochorení kostí, kĺbov a chrupaviek“, ktorej majiteľom je Univerzita Komenského v Bratislave a Výzkumný
ústav veterinárního lékaštví v Brně. Najlepším inovátorom / inovátorkou sa stal Kolektív pôvodcov Ústavu materiálov
a mechaniky strojov SAV, v. v. i. a Centra pre využitie pokročilých materiálov SAV, v. v. i. (CEMEA) za výskum pokročilých
kompozitných materiálov. A v kategórii počin v oblasti transferu technológií si víťazstvo odnieslo Medové laboratórium
Slovenskej akadémie vied, Ústav molekulárnej biológie SAV, v. v. i.
Aktivity sú realizované v rámci implementácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií
na Slovensku II – NITT SK II/Investícia do Vašej budúcnosti/Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja/www.opii.gov.sk.

Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Odborník na digitálnu oblasť


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Typ iniciatívy

Národná iniciatíva


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať