Ministerstvo školstva vyhlásilo výzvu s celkovou sumou 950-tisíc eur. Dotácie podporia rozširovanie inovácií vo výchove a vzdelávaní

12. septembra 2023

Bratislava, 12.09.2023

Do 8. októbra 2023 je možné predkladať žiadosti o poskytnutie dotácie na projekty v rámci programu “Rozšírenie inovácií do výchovy a vzdelávania v školách”. Ide napríklad o aktivity na podporu rozvoja digitálnej, mediálnej či finančnej gramotnosti, na rozširovanie bádateľských metód či riešení problémov, ako aj na podporu inkluzívneho prístupu. Cieľom výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je šíriť overené vzdelávacie inovácie a zvýšiť podiel nových inovatívnych prístupov vo výchove a vzdelávaní v základných a stredných školách a v poslednom ročníku materských škôl.

O finančné prostriedky sa môžu uchádzať občianske združenia, nadácie a neziskové organizácie, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby. Do výzvy sa môžu zapojiť aj štátom uznané cirkvi alebo náboženské spoločnosti, ktoré sú zriaďovateľmi účelových zariadení cirkvi a zriaďovatelia stredísk služieb škole.

Celková indikatívna výška finančných prostriedkov, ktoré sú vyčlenené na výzvu, je 950-tisíc eur. Maximálna výška požadovanej dotácie je 200-tisíc eur a minimálna 80-tisíc eur. Pri realizácii projektov je potrebné spolufinancovanie z vlastných zdrojov prijímateľa minimálne vo výške
10 % z celkovej dotácie.

Žiadosť o poskytnutie prostriedkov žiadateľ prekladá prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je dostupný na https://minedu.egrant.sk/.

Výzva nadväzuje na Koncepciu pre dlhodobú podporu rozšírenia inovácií vo vzdelávaní, ktorú vláda SR schválila 12. júna 2023, ako aj na Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania schválený vládou Slovenskej republiky 27. júna 2018. Koncepcia dlhodobej podpory rozšírenia inovácií vo vzdelávaní deklaruje zabezpečenie takej úrovne rozšírenia inovácií, ktorá má priniesť systémový efekt s významným vplyvom na zlepšenie vzdelávania na Slovensku. Na príprave podkladov k dlhodobého zámeru koncepcie spolupracovala pracovná skupina s úradom vlády a zástupcami neziskového sektora.

Koncepcia nemá nahradiť iné zdroje podpory inovácií alebo vzdelávacie programy. Jej úlohou je zvýšiť úžitok štátu z overených inovácií podporou ich rozšírenia pre čo najväčšiu časť cieľovej skupiny (žiaci, učitelia školy).

Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti

Úroveň digitálnych zručností

  • Základné
  • Stredné
  • Pokročilý
  • Odborník na digitálnu oblasť

Geographic Scope - Country

  • Slovensko

Druh iniciatívy

Národná iniciatíva

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať