Komisia predstavuje novú stratégiu EÚ pre internet 4.0 a virtuálne svety

15. augusta 2023

Predstavte si nový, interaktívnejší a dokonca skutočný internet, ak si to želáte – internet, na ktorom sa môžete stretnúť so svojimi priateľmi kdekoľvek na svete, začať s každým rozhovorom, prechádzať miestom, ktoré ste vždy chceli navštíviť. Alebo prečo sa stretnúť s vašimi obľúbenými umelcami a vyskúšajte sa s nimi hrať, žiť na dejinách?

Možno nebudeme môcť cestovať (ešte) lusknutím prstov v reálnom svete, ale v metaverze je to možné. Virtuálne svety skutočne narastajú: sú tiež čoraz sofistikovanejšie, s jasnejšími obrazmi a avatarmi, ktoré sa podobajú skutočným ľuďom. Európska komisia odhaduje, že do roku 2030 bude čoraz viac ľudí využívať metaverzum – nový typ digitálnej transformácie s novými výzvami a novými príležitosťami.

Virtuálne svety nám pomáhajú lepšie pracovať v reálnom svete

Metaverzné údaje – Predpokladaný rast globálneho trhu podľa sektorov

Internet sa vyvíja mimoriadne rýchlym tempom. S internetom 3.0 alebo treťou generáciou internetu sú hlavné črty nášho online prostredia korene v otvorenosti, decentralizácii a posilnení postavenia používateľov. Web 4.0, ďalší krok iterácie, nám umožňuje ísť ešte ďalej – integrovať digitálne objekty s fyzickými predmetmi, zlúčiť virtuálne prostredie so skutočným prostredím a umožniť lepšiu interakciu medzi ľuďmi a strojmi spôsobom, ktorý sme predtým nevideli. Výzvy pretrvávajú, ale príležitosti sú rovnako obrovské a presahujú odvetvia. Digitalizácia je kľúčovou hnacou silou konkurencieschopnosti EÚ a ako hlavná technologická transformácia internet 4.0 otvára dvere „nepriepustne prepojenému, inteligentnému a imerzívnemu svetu“. Odhaduje sa, že veľkosť celosvetového virtuálneho svetového trhu vzrastie z 27 miliárd EUR v roku 2022 na viac ako 800 miliárd EUR do roku 2030.

V medicíne virtuálne svety umožňujú študentom medicíny a vyškoleným zamestnancom testovať, ako reagujú na núdzové situácie a vykonávajú inovačné operácie bez toho, aby predstavovali skutočné riziko pre pacienta. To zodpovedá menšiemu počtu šancí na chirurgické komplikácie a podporuje presnejšiu diagnostiku. Doslovne sa pozrieť na akúkoľvek sféru – virtuálne svety nám môžu pomôcť nájsť riešenia, ktoré môžu byť príliš nákladné na to, aby sme ich mohli uplatniť, alebo príliš nebezpečné na to, aby sme ich vyskúšali v reálnom živote. 3D modely môžu odzrkadľovať účinky globálneho otepľovania a pomôcť vedcom pochopiť kľúčové otázky zmeny klímy a ako ich zmierniť. Virtuálne svety sa môžu premietnuť aj do menšieho množstva odpadu v energetike, materiáloch a zdrojoch vo všetkých priemyselných odvetviach. Vo výrobe môžu virtuálne svety do roku 2025 znížiť uhlíkovú stopu priemyslu o polovicu. Možnosti vzdelávania sú tiež nekonečné: učitelia a študenti sa môžu zapojiť do interaktívnejšieho vzdelávacieho procesu, ktorý buduje skúsenosti a urýchľuje ich porozumenie svetu a tematickej oblasti.

Nová stratégia pre virtuálne svety a internet 4.0, ktorá odráža základné hodnoty EÚ

Metaverzum a táto užšia integrácia medzi našimi fyzickými a virtuálnymi svetmi má nevyhnutne vplyv na spôsob, akým žijeme a spolupracujeme, a prináša celý rad potenciálnych otázok, ale aj príležitostí. Európska komisia vydala 11. júla 2023 tlačovú správu, v ktorej oznámila prijatie novej stratégie pre internet 4.0 a virtuálne svety a víziu nielen napredovať v ďalšej technologickej transformácii, ale aj zabezpečiť „otvorené, bezpečné, dôveryhodné, spravodlivé a inkluzívne digitálne prostredie pre občanov, podniky a orgány verejnej správy EÚ“.

Cieľom tejto novej strategickej vízie je vidieť internet 4.0 a metaverzum ako priestory, ktoré odrážajú základné hodnoty a zásady EÚ, a prostredie, v ktorom sa v plnej miere uplatňujú ľudské práva a podniky EÚ môžu prosperovať. Stratégia Komisie je zosúladená s ďalšími kľúčovými iniciatívami a strategickými víziami EÚ, ako sú ciele digitálneho desaťročia a politický program, a podporí celý rad opatrení a priorít s cieľom pripraviť Európu (a jej virtuálne svety) na digitálnu budúcnosť.

Plán prípravy Európy a jej virtuálnych svetov na digitálnu budúcnosť

Kľúčovou prioritou zakotvenou v stratégii je posilniť postavenie ľudí a poskytnúť prístup k zručnostiam, ktoré podporujú informovanosť, kritické myslenie a schopnosť posudzovať informácie, a budovať talenty odborníkov na virtuálny svet. Odborníci na metaverzum sú kľúčom k budovaniu virtuálnych svetov, ktoré pracujú pre občanov EÚ ako celok: a Komisia spolu s členskými štátmi vytvorí databázu talentov na podporu rozvoja zručností (ako sú programy zamerané na ženy a dievčatá financované prostredníctvom programu DIGITAL Europe alebo programy na podporu tvorcov digitálneho obsahu prostredníctvom programu Kreatívna Európa).

S cieľom pomôcť podnikom a podporiť ich, aby čo najlepšie využili metaverzum, sa stratégia Komisie zameria na naštartovanie a rozšírenie celoeurópskeho priemyselného ekosystému webu 4.0 založeného na excelentnosti a riešení fragmentácie. V súčasnosti Európskej únii chýba takýto ekosystém EÚ, ktorý by spájal všetkých aktérov v celom hodnotovom reťazci virtuálnych svetov a webu 4.0. Navrhované partnerstvo pre virtuálne svety financované z programu Európskej únie Horizont Európa sa môže začať od roku 2025 s cieľom podporiť excelentnosť a kvalitu výskumu a poskytnúť informácie pre vypracovanie plánu pre virtuálne svety. Digitálni tvorcovia a médiá EÚ získajú aj pomoc a finančné prostriedky na testovanie nových nástrojov, zlepšenie dialógu a spolupráce medzi vývojármi a priemyselnými používateľmi a na rozvoj experimentálnych regulačných prostredí pre internet 4.0 a virtuálne svety.

Ďalšou prioritou novej stratégie EÚ je podpora spoločenského pokroku a rozvoj virtuálnych verejných služieb na zosúladenie a využívanie príležitostí, ktoré ponúka metaverzum. Dôkazom toho sú už investície EÚ prostredníctvom hlavných iniciatív (ako napríklad Destinácia Zem (DestinE), miestne digitálne dvojčatá pre inteligentné komunity alebo európske digitálne dvojča oceánu s cieľom umožniť výskumným pracovníkom rozvíjať vedu, priemyselný rozvoj presných aplikácií a verejné orgány prijímať informované verejné politické rozhodnutia. Komisia spúšťa dve nové verejné hlavné iniciatívy: „CitiVerse“, imerzívne mestské prostredie, ktoré možno využiť na plánovanie a riadenie miest; a európske virtuálne ľudské dvojča, ktoré bude rozmnožovať ľudské telo na podporu klinických rozhodnutí a osobnej liečby.
Cieľom
novej stratégie EÚ je formovať globálne normy pre otvorené a interoperabilné virtuálne svety a Web 4.0 a zabezpečiť, aby im nedominovalo niekoľko veľkých aktérov, pričom na všetkých ostatných sa nezabudne. Komisia plánuje zlepšiť spoluprácu medzi zainteresovanými stranami v oblasti globálneho riadenia internetu a podporiť rozvoj noriem Web 4.0, ktoré sú v súlade s našimi základnými hodnotami a zásadami EÚ.

Viac o tejto téme

Stratégia vychádza z práce Európskej komisie v oblasti virtuálnych svetov a konzultácií s občanmi, akademickou obcou a podnikmi. Komisia usporiadala v období od februára do apríla 2023 európsku panelovú diskusiu občanov o virtuálnych svetoch a vyzvala 150 náhodne vybraných občanov, aby vypracovali odporúčania týkajúce sa vízie, zásad a opatrení s cieľom zabezpečiť, aby virtuálne svety v EÚ boli spravodlivé a vhodné pre ľudí. Ich 23 odporúčaní usmerňovalo konkrétne opatrenia zahrnuté do stratégie Web 4.0 a virtuálnych svetov. Európska komisia 14. septembra 2022 spustila priemyselnú koalíciu virtuálnej a rozšírenej reality, ktorá spája priemysel a tvorcov politík so spoločným cieľom.

Pozrite sa aj na túto novú správu Spoločného výskumného centra Európskej komisie, v ktorej sú opísané príležitosti a zmeny, ktoré môže nová generácia virtuálnych svetov priniesť v rôznych odvetviach, ako je vzdelávanie, výroba, zdravotníctvo a verejné služby.

Digitálne technológie / špecializácia

  • Rozšírená realita
  • Virtuálna realita
  • Softvér
  • Vývoj webu


Úroveň digitálnych zručností

  • Základné
  • Stredné
  • Pokročilý
  • Odborník na digitálnu oblasť


Geografický rozsah - krajina

  • Európska únia


Typ iniciatívy

Inštitucionálna iniciatíva EÚ


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať