Každé dieťa si zaslúži rovnakú šancu na úspech v škole a v živote

13. decembra 2023

Rezort školstva predstavil Metodickú príručku desegregácie vo výchove a vzdelávaní. Jej cieľom je prispieť k zlepšeniu aplikačnej praxe pri predchádzaní a eliminácie segregácie v školskom prostredí na Slovensku, v nadväznosti na definíciu segregácie vo výchove a vzdelávaní zavedenú do školského zákona na jar 2023.

Metodická príručka vysvetľuje segregáciu ako prierezový fenomén vo vzťahu k všetkým dôvodom diskriminácie uvedených v antidiskriminačnom zákone, pričom sa zameriava predovšetkým  na ozrejmenie pojmu segregácia vo výchove a vzdelávaní z dôvodu rasy, etnicity a farby pleti. Metodická príručka ponúka rámcové návody pre školy a zriaďovateľov na praktické riešenie situácií s rizikom segregácie podľa rôznych typov lokalít s koncentráciou rómskeho obyvateľstva na Slovensku.

Cieľom je prispieť aj k strategickému zámeru zvyšovania kvality a inkluzívnosti vzdelávania na Slovensku a znižovať vplyv socioekonomického zázemia na výsledky žiakov a ich šance plnohodnotne sa uplatniť v živote. Ministerstvo reaguje aj na konanie Európskej komisie voči Slovensku vo veci porušenia európskej smernice o rasovej rovnosti. Téma desegregácie vo vzdelávaní je zároveň súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR. „Žaloby sú, samozrejme, silná motivácia konať. Ale nerobíme to kvôli nim. Robíme to preto, aby sme každému dieťaťu na Slovensku dali šancu na dobrý život,“ zdôraznil minister Tomáš Drucker.

Zvyšovanie povedomia o inklúzii a desegregácii v školskom prostredí, vytvorenie vzorových desegregačných plánov s návrhmi riešenia predchádzania a odstraňovania segregácie pre rôzne typy lokalít a situácií, či eliminácia neodôvodneného zaraďovania rómskych detí do špeciálnych škôl pre deti a žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím, to sú hlavné ciele chystaného národného projektu desegregácie.

Príručka ozrejmuje segregáciu ako prierezový fenomén vo vzťahu k všetkým dôvodom diskriminácie uvedených v antidiskriminačnom zákone. Praktická časť príručky prináša konkrétne návody na riešenie situácií s rizikom segregácie podľa rôznych typov lokalít s koncentráciou rómskeho obyvateľstva na Slovensku. Zaoberá sa najmä diskrimináciou a segregáciou, ktorá sa v medzinárodnom práve označuje ako „rasová segregácia“.

Ďalším krokom v rámci projektu je zavedenie jednotného systému monitorovania rizika segregácie. Pilotné monitorovanie začne v roku 2024. Jeho primárnym cieľom je správne nastavovanie a vyhodnocovanie desegregačných politík s ambíciou ich pretavenia do efektívnych inkluzívnych opatrení. Účelom analýzy nebude hodnotenie, alebo penalizácia škôl v prípade identifikácie rizika segregácie. Naopak, účelom monitorovania škôl bude zabezpečiť každej škole adresnú pomoc a podporu na základe zistenia reálnych potrieb. 

Do konca roka 2025 ministerstvo školstva zverejní komplexnú monitorovaciu správu spracovanú na základe administratívneho vyhodnocovania dát na všetkých stupňoch vzdelávania z monitoringu rizika segregácie. Do komplexnej správy rezort zahrnie aj informácie a údaje o uplatňovaní desegregačných štandardov.

Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Základné
  • Pokročilý
  • Stredné


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Druh iniciatívy

Národná iniciatíva


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať