Európsky rok zručností: Komisia dosiahla politickú dohodu

14. marca 2023

Európska komisiauvítala nedávnu politickú dohodu o Európskom roku zručností 2023. Túto dohodu dosiahli Európsky parlament a Rada a pripravuje pôdu pre každoročnú oslavu rozvoja zručností a vzdelávania v celej Európe.

Európsky rok zručností 2023 je kľúčovou iniciatívou programu Európskej komisie v oblasti zručností pre Európu. V nadväznosti na oznámenie predsedníčky Ursuly von der Leyenovej vo svojej správe o stave Únie v roku 2022 Komisia predložila svoj návrh v októbri minulého roka. Cieľom iniciatívy je zvýšiť informovanosť o význame zručností a podporiť rozvoj zručností vo všetkých odvetviach a na všetkých úrovniach spoločnosti. Cieľom iniciatívy je tiež podnietiť investície do rozvoja zručností a podporiť uznávanie zručností a kvalifikácií v celej Európe.

Európska komisia zdôraznila význam rozvoja zručností pri podpore hospodárskeho rastu a zabezpečovaní sociálnej súdržnosti. Pandémia COVID-19 poukázala na to, že je potrebné, aby sa jednotlivci dokázali prispôsobiť meniacim sa okolnostiam a získavať nové zručnosti počas celého života. Európsky rok zručností 2023 bude preto zohrávať kľúčovú úlohu pri podpore celoživotného vzdelávania a rozvoja zručností v celej Európe.

Návrh Komisie obsahuje štyri hlavné ciele, ktoré bude Európsky rok zručností sledovať:

  • Podporovať účinnejšie investície do odbornej prípravy a zvyšovania úrovne zručností s cieľom maximalizovať potenciál európskej pracovnej sily a pomôcť ľuďom pri prechode z jedného zamestnania do druhého.
  • Zabezpečiť, aby zručnosti zodpovedali požiadavkám trhu práce, a to aj spoluprácou so sociálnymi partnermi a podnikmi.
  • Zosúladenie ambícií a zručností ľudí s príležitosťami na trhu práce.
  • Prilákanie ľudí z tretích krajín so zručnosťami, ktoré EÚ potrebuje.

Program iniciatív a činností a festival EYS

Európsky rok bude oslavovaný festivalom Európskeho roka zručností 9. mája 2023 – v Deň Európy. Festival bude spájať činnosti súvisiace so zručnosťami, ktoré sa uskutočňujú súbežne v celej Európe. Rok zručností bude trvať do mája 2024, pričom sa má začať a podporovať mnoho opatrení a iniciatív. Európska komisia načrtla niekoľko kľúčových cieľov iniciatívy vrátane podpory rozvoja digitálnych zručností, podpory uznávania neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa a podnecovania investícií do rozvoja zručností.

Európska komisia tiež zdôraznila úlohu zamestnávateľov pri podpore rozvoja zručností. Komisia vyzvala zamestnávateľov, aby investovali do zručností svojich zamestnancov a podporovali kultúru vzdelávania vo svojich organizáciách. Komisia takisto vyzvala zamestnávateľov, aby podporovali uznávanie neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa a nabádali svojich zamestnancov, aby počas svojej kariéry získavali nové zručnosti.

Európsky rok zručností 2023 sa zameria aj na podporu uznávania zručností a kvalifikácií v celej Európe. Cieľom iniciatívy bude zabezpečiť, aby sa ich zručnosti a kvalifikácie mohli uznávať v celej Európe, čím sa podporí mobilita a zamestnateľnosť v celej EÚ. V tejto súvislosti patria do tejto logiky aj európske ceny za digitálne zručnosti 2023: ich cieľom je odmeňovať projekty a iniciatívy, ktoré pomáhajú preklenúť digitálnu priepasť. Prihlášky sú otvorené a víťazi budú vyhlásení v júni.

V rámci hlavných iniciatív Komisia spustí Akadémiu kybernetických zručností zameranú na zvýšenie počtu odborníkov vyškolených v oblasti kybernetickej bezpečnosti s cieľom odstrániť narastajúci nedostatok kybernetických talentov. Akadémia spojí existujúce iniciatívy s cieľom odstrániť nedostatok kybernetických zručností a reagovať na potreby trhu práce v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Ďalšie informácie o platforme nájdete čoskoro.

Európska komisia zdôraznila význam spolupráce pri podpore rozvoja zručností. Komisia vyzvala všetky zainteresované strany vrátane vlád, zamestnávateľov, poskytovateľov vzdelávania a odbornej prípravy a organizácií občianskej spoločnosti, aby spolupracovali na podpore rozvoja zručností v celej Európe. Komisia tiež zdôraznila význam zapojenia jednotlivcov do iniciatívy a vyzvala jednotlivcov, aby prevzali zodpovednosť za svoje vlastné vzdelávanie a rozvoj zručností. Preto sa prijme niekoľko nových návrhov EÚ na podporu prebiehajúceho úsilia a ďalšie posilnenie rozvoja zručností vo všetkých členských štátoch.

Ďalšie kroky

Európska komisia vyzvala všetky zainteresované strany, aby spolupracovali na podpore rozvoja zručností v celej Európe, a zdôraznila význam zapojenia jednotlivcov do tejto iniciatívy. Úplný program činností a ďalšie informácie možno nájsť na osobitnej webovej stránke Európskeho roka.

Politickú dohodu, ktorú dosiahli Európsky parlament, Rada a Komisia, teraz musia formálne schváliť Európsky parlament a Rada. S cieľom zabezpečiť koordináciu činností európskeho roka na vnútroštátnej úrovni Komisia vyzvala členské štáty, aby vymenovali národného koordinátora.

Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Základné
  • Stredné
  • Pokročilý
  • Odborník na digitálnu oblasť


Geographic Scope - Country

  • Európska únia


Druh iniciatívy

Inštitucionálna iniciatíva EÚ


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať