Konferencia „Proměny vzdělávání“ Plzeň

21. septembra 2023

V piatok 15. 9. 2023 sa konala konferencia „Proměny vzdělávání“ v Plzni, ktorej sme sa zúčastnili. Konferencia prebiehala v budove Západočeské Univerzity, fakulty Pedagogiky, Veleslavínova 42, v Plzni.

Prológ konferencie:
Za posledních 75 let se vzdělávání a současně i vysokoškolské vzdělávání budoucích učitelů vyvíjelo v souladu s proměnami společnosti a jejími potřebami. Nové trendy v oblasti technologií, kultury a sociálního prostředí s sebou přinesly nové výzvy a požadavky, na které museli pedagogové odpovědět. Na této konferenci se budeme zabývat proměnami vzdělávání a vzdělávání učitelů a přemýšlet o tom, jak v budoucnu připravovat kvalifikované a kompetentní učitele nové generace.

Naša účasť:
Dôvodom našej účasti na konferencii bolo prezentovanie našej snahy zmeniť využívanie digitálnych technológií v procese edukácie.
Zároveň sme dali do pozornosti našu publikáciu: Rudolf Hozák: „Vzdelávanie budú Cnosti“ s podtitulom Digitálne technológie v edukácii, Metodika.
Súčasťou prezentácie (ktorej obsah uvádzame) bol dar nášho vydavateľstva Pedagogickej fakulte v Plzni, ktorej sme venovali 60 kusov uvedených publikácií, ktoré vedenie fakulty s poďakovaním prijalo.
Dobrý deň, milé dámy a vážení páni,
Vážim si možnosť predniesť a zoznámiť vás s myšlienkami o Metodike vzdelávania, ku ktorým sme vydali dve publikácie a pripravujeme ďalšiu.
Moje meno je Rudolf Hozák.
Prinášame zmeny do procesu vzdelávania so zámerom vytvoriť lepšie podmienky pre učiteľa, pre efektívnejšie výsledky, pre empatickejšie a zábavnejšie prostredie s množstvom rôznych foriem činností pre žiakov.
Pripravili sme Metodiku ako jednoduchšie integrovať digitálne technológie do vzdelávania. Mysleli sme pritom intenzívne na učiteľa a predovšetkým na žiaka.
Potreba zmeny je stále aktuálnou témou všetkých rozhovorov o vzdelávaní. Situácia je stále viac atakovaná novými úlohami. Je nutné pripomenúť, že existujúce digitálne technológie dopĺňa okrem Virtuálnej reality, už aj Umelá inteligencia.
Zatiaľ, pri rokovaniach o napredovaní v školstve, nebola predstavená systémová zmena na priebežné aplikovanie kurikula.
Za zmenu sa stále považujú málo účinné a dosť všeobecné prehlásenia, ktoré nás stoja čas a peniaze.
Začali sme zamyslením sa nad obsažnou Didaktikou, od ktorej sme po úvahách odčlenili Metodické pokyny.
Výkony odčlenené od Didaktiky sme využili v Metodike na vytvorenie platformy, ktorá sa stala základom zmeny digitálnej koncepcie vzdelávania.
Pripravili sme samostatnú Metodiku, ktorá zapojí žiaka do edukácie tak, aby bol priamo účastný na zadaniach. „Aby zapojenie žiaka bolo až na úrovni súkolia stroja, či práce reaktora, alebo života v mravenisku, o ktorom je v Téme reč“.
Následne sme sa vrátili k Didaktike, aby sme našli riešenie pre vytvorenie štruktúry Metodiky.
Zmenili sme skladbu didaktického obsahu tak, aby bol vhodný pre jednotlivé ročníky základnej, strednej a dokonca aj vysokej školy.
Empíriou sme v štruktúre Metodiky vytvorili Moduly, ktoré sú určené pre rôzne typy výkonov, počas vyučovacej hodiny.
Taktiež bolo potrebné definovať členenie Metodiky tak, aby vytvorila pružnejšiu a efektívnejšiu vyučovaciu hodinu s možnosťou priniesť vyššiu úroveň empatie a odbornej komunikácie.
Definovali sme štruktúru Metodiky.
Na báze klasickej vyučovacej hodiny, sme určili názvy Modulov, ich rozsah a časový rámec, vhodný pre didaktický obsah.
Didaktiku sme teda zoštíhlili o metodické aktivity a dokázali sme do pripravenej štruktúry Metodiky dostať požadované didaktické obsahy, ktoré pomohli zaradiť aj animované zadania.
Hodina sa po týchto úpravách skladá zo štyroch na sebe nezávislých Moduloch, ktoré vyhovujú aj klasickej vyučovacej hodine, čo prináša pre učiteľa výrazné odľahčenie.
Prichádzame s vopred pripravenou komplexnou vyučovacou hodinou. Učiteľ si vyberá len Témy, alebo ich alternatívy.
Definovanie Prezentácie, ako prvého Modulu bolo prirodzeným riešením. Záchrannou myšlienkou bolo, že Prezentáciu bude tvoriť film, resp. video, s presným časovým rámcom, o ktorý je možné sa oprieť pri výstavbe ďalšej časti hodiny.
Počas Prezentácie dostanú žiaci interaktívnu úlohu, vytvárať poznámky a otázky do Diskusie, a zapisovať ich do textu Prezentácie.
Ako ďalší Modul sa ponúklo riešenie na efektívnu komunikáciu o Téme, v module Diskusia, kde žiaci použijú pripravené otázky z práve ukončenej Prezentácie.
Na komunikácii počas Diskusie sa zúčastňujú hlavne žiaci s odbornou podporou učiteľa.
Po uplynutí Diskusie prišla na rad časť hodiny, v ktorej sa konečne dostala k slovu digitálna technológia, v Module s názvom Cvičenie.
Až teraz sa žiaci môžu fyzicky zaoberať prácou s počítačom a pripravenými zadaniami o Téme, v rôznej náročnosti a uhloch pohľadu.
Cvičenie sa venuje zadaniam naplnenými odbornými a súčasne zábavnými formami, veľmi podobnými počítačovým hrám s využitím animácie.
Keď učiteľ ukončí svojím rozhodnutím Cvičenie, ako najdlhšiu časť hodiny, príde na rad záverečná časť, v ktorej prebehne krátky Test o Téme, z ktorého sa žiak aj učiteľ dozvedia ako žiaci pochopili Tému.
Tak ako sme uviedli, hodina sa skladá z krátkych celkov nazvaných Moduly, pomocou ktorých sa na Tému dá pozerať, počúvať jej obsah, komunikovať, interaktívne riešiť zadania či otázky, pripravené vždy z iného uhla pohľadu, čo podporí pochopenie Témy.
Ďalšou požiadavkou bolo zaradiť do štruktúry Metodiky multilingválny systém. Využili sme priestor prvého Modulu:
Prezentácia didaktického obsahu.
Text prekladov Prezentácie v rôznych jazykoch, je prítomný ako výberová možnosť, pri zvolenom hlavnom jazyku textu Prezentácie.
Podarilo sa.
Samotná Prezentácia plní tak viacero úloh, ktoré zamestnajú žiaka sledovaním obrazovo-zvukového záznamu didaktického obsahu, spolu s textom a druhým inojazyčným textom na obrazovke.
Keďže text je členený do kontinuálnych Blokov, autor sám mal povinnosť vložiť medzi Bloky textu asi dve otázky do Diskusie.
Sám žiak má rovnakú povinnosť, ako sme už uviedli, jeho úlohou je obohatiť text o svoje poznámky a otázky, ktoré použije podľa uváženia, v Diskusii.
Ak bude žiak pri Prezentácii aktívny získa od učiteľa body.
Samozrejme že pri Cvičení a Teste bude prebiehať elektronické hodnotenie, ktoré sa pridá k hodnoteniu učiteľa (k získaným bodom za aktivity žiaka).
Hlavné hodnotenie Projektových Úloh, žiakmi aj učiteľom bude prebiehať počas celej vyučovacej hodiny.
Na Prezentáciu PU má každý žiak obmedzený časový priestor, avšak celú PU, pripravenú v spolupráci spolužiakov a učiteľa, ako domácu úlohu, pošle žiak cez internet učiteľovi.
To je asi tak všetko.
Možno zostáva bližšie vysvetliť prečo hovoríme o integrovaní DT do edukácie ?
Každý Modul má nezávislé postavenie na ostatných Moduloch. Vytvára to možnosť vrátiť sa ku každému Modulu v škole, najmä však pri práci z domu.
Pri Prezentácii si žiak interaktívne dotvára didaktický text vlastnými poznámkami či otázkami do Diskusie.
Vytvára tak vlastnú Učebnicu, ktorá vzniká postupne, spojením všetkých Tém, ktorým sa počas štúdia žiak venoval, a ktoré sú uložené v jeho Portfóliu.
Rozhodujúci moment integrovania žiaka do edukácie prichádza v Module Cvičenie, kde sa žiak aktívne zúčastňuje technologických postupov, „vstupuje“ do kreácie mechaniky, riadi či sleduje rast, alebo riadi či presúva prebiehajúci dej, čím sa stáva integrovanou súčasťou tohto procesu.
Počas Testu sa môže učiteľ rozhodnúť medzi viacerými formami, ako gramaticky tvorenými otázkami, či otázkami na báze taxonómie, a taktiež môže spríjemniť, či sťažiť prácu výberom opticko-zvukového prostredia prebiehajúci Test.
Štruktúra Metodiky spolu s textom didaktického obsahu, prinášajú pre žiaka plne vyťažený priebeh vyučovacej hodiny.
Vzniká tak priestor na vytváranie vzájomného vzťahu učiteľa a žiaka, na báze pomoci a komunikácie.
Pripravili sme dve publikácie, z ktorých sme tú prvú, v obmedzenom množstve, priniesli.
Na záver asi zostáva objasniť značnú časť podrobností, ktorá vyplynie z vašich otázok.
Ďakujem za vaše otázky.

© Mgr. Rudolf Hozák

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať