Najlepšie školy a zamestnávatelia vyzvali k revolúcii v IT vzdelávaní na stredných odborných školách 20.3.2018

31. marca 2018

[kc_row use_container=”yes” _id=”96405″][kc_column width=”12/12″ video_mute=”no” _id=”341882″][kc_column_text _id=”299114″]

Dňa 20.3.2018 v Poprade rokovali zástupcovia siedmich špičových stredných odborných škôl vzdelávajúcich na Slovensku v IKT, zástupcovia Digitálnej koalície, komisie pre vzdelávanie, výskum a inovácie IT Asociácie Slovenska (ITAS), Sektorovej rady pre informačné technológie a telekomunikácie, za účasti zástupcov Republikovej únie zamestnávateľov (RUZ), zamestnávateľov a mesta Poprad.

Rokovanie iniciovala Stredná odborná škola v Poprade – Tatranská akadémia na základe svojho záväzku 23.3 v Digitálnej koalícii: “Zabezpečenie kvality vzdelávania v skupine odborov 25 IKT: Spracovanie metodiky pre zabezpečenie kvality vzdelávania v skupine odborov 25 IKT s cieľom zabezpečenia priority na kvalitu absolventov SOŠ a nie na kvantitu produkovaných absolventov. V spolupráci s ITAS vytvorenie možnosti novým SOŠ zaradiť do siete odbory zo skupiny 25 IKT, len po overení splnenia podmienok personálnych a materiálnych.”

Účastníci rokovania zhodne vyjadrili koniec trpezlivosti s tolerovaním nekvalitného odborného vzdelávania a prípravy študentov v oblasti informačných a komunikačných technológií a dohodli jednotný postup škôl a zamestnávateľov systematicky podporovať kvalitu stredných odborných škôl, aby kvalifikácia ich absolventov zodpovedala potrebám trhu práce a aby sa Slovensko v oblasti stredoškolského vzdelávania čo najlepšie pripravilo na štvrtú priemyselnú revolúciu a digitálnu transformáciu.

[/kc_column_text][kc_single_image image_size=”full” _id=”625253″ image_source=”media_library” image=”994″ on_click_action=”lightbox”][kc_column_text _id=”787096″]

Keďže podľa názoru prítomných ministerstvo školstva ani iné inštitúcie sa nemajú k tomu, aby problémy v školstve riešili s ohľadom a v prospech kvality škôl, prítomné školy a zástupcovia zamestnávateľov sa zhodli, že túto úlohu musia prevziať zamestnávatelia za podpory najlepších škôl.

Východiskom stretnutia bola katastrofálna situácia v strednom odbornom vzdelávaní a prípave, keď podľa výstupov z konferencie o prognózach v školstve z 15.2.2018 v Bratslave doslova “každoročne sa na štúdium v neuplatniteľných odboroch doslova vyhodí 250 miliónov EUR”.

[/kc_column_text][kc_single_image image_size=”medium” _id=”364451″ image_source=”media_library” image=”1001″ on_click_action=”lightbox” css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`image-style`:{`text-align|`:`center`}}}}”][kc_spacing height=”20″ _id=”137860″][kc_column_text _id=”171970″]

Prvý viceprezident ITAS a viceprezident RÚZ Mário Lelovský uvítal v tomto roku už druhé rokovanie Sektorovej rady pre informačné technológie a telekomunikácie, dôležitého partnera v rozvoji odborného vzdelávania a prípravy: „Prakticky vo všetkých odvetviach hospodárstva prebieha digitálna transformácia, známa tiež ako štvrtá priemyselná revolúcia. Je najvyšší čas aby sa do týchto procesov rezultujúcich do zmien kvalifikácií zapojili aj stredné odborné školy, ktoré sú významným zdrojom novej pracovnej sily. Oceňujem jedinečný krok riaditeľov špičkových stredných odborných škôl, ktorí sa rozhodli, že nielen na svojich školách, ale v prospech celého Slovenska pomôžu zvyšovať a udržať úroveň vzdelávania. Významným krokom je, že sme sa rozhodli spolu vypracovať nový študijný odbor pre stredné odborné školy v oblasti IKT podľa potrieb zamestnávateľov a v súlade s trendmi Industry 4.0.

Rokovanie najlepších škôl so zamestnávateľmi podporil aj prezident RÚZ Miroslav Kiraľvarga: „Veríme, že táto iniciatíva bude mať ďalekosiahle následky, nielen pre stredné odborné školy a zamestnávateľov, ale i pre vysoké školy, ktoré dnes prijímajú na štúdium množstvo absolventov stredných odborných škôl.

[/kc_column_text][kc_column_text _id=”922828″]

vladislav_miticky

Podľa Vladislava Mitického z Tatranskej akadémie v Poprade je nevyhnutné reflektovať na požiadavky štátu, verejnosti a rodičov, aby stredoškolských študentov v IT odboroch vzdelávali pedagógovia, ktorí sú zároveň IT odborníkmi: „Požiadavka na kvalitu a odbornosť pedagógov je samozrejme oprávnená, ale namieste je aj otázka, aká kvalita učiteľov sa dá dosiahnuť v IKT odboroch, ak budú tieto vzdelávacie odbory zaradené z pätnástich skupín v druhej a tretej z najmenej financovaných kategórií v rámci stredných odborných škôl“.

[clear]

igor_wzos

Rokovanie v meste Poprad privítal Viceprimátor mesta Poprad Igor Wzoš a ako člen Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja informoval, že Prešovský samosprávny kraj v blízkej dobe prikročí k vlastnému prieskumu potrieb stredných odborných škôl v kraji a na základe neho k opatreniam v prospech k zvýšenia kvality stredných odborných škôl a preferencie odborov, ktorých absolventi nájdu uplatnenie na trhu práce. Igor Wzoš dodal, že vzdelávanie absolventov dobrých odborných škôl nemá lokálny, alebo regionálny charakter a mladí ľudia, ktorí absolvujú odbory na základe dopytu na trhu práce, môžu nájsť perspektívne uplatnenie aj mimo regiónu, alebo dokonca v zahraničí.

[clear]

frantisek_jakab

František Jakab, predseda sektorovej rady pre ITaT: “V súčasnosti je v oblasti IKT na trhu práce alarmujúci nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a vo všeobecnosti pracovný trh čelí vážnej disparite medzi dopytom a ponukou. Blízka budúcnosť prinesie výzvy v podobe ďalších inovácií, robotizácie a automatizácie procesov, čo bude vytvárať tlak na lepšie pripravenú a motivovanú pracovnú silu. Sektorová rada, ktorej primárnou úlohou je zosúlaďovanie vzdelávania s potrebami trhu práce, víta túto iniciatívu, avšak potrebuje, aby prácu odborníkov v Sektorovej rade podporil aj vecme. Iba tak môžu vzniknúť hodnotné výstupy.“

[clear]

Františej Jakab za Sektorovú radu pre ITaT spolu s Andrejom Bederkom, tajomníkom komisie pre vzdelávanie, výskum a inovácie ITAS predniesli na schválenie závery z rokovaní:

Závery z rokovania

ITAS, RUZ, Digitálna koalícia v spolupráci so špičkovými strednými odbornými školami vzdelávajúcimi v odboroch IKT

  • vyvinú maximálne úsilie a opätovne vyzvú štát na podporu činnosti Sektorových rád;
  • vypracujú systém hodnotenia a zabezpečenia kvality vzdelávania na všetkých stredných odborných školách vzdelávajúcich v skupine odborov IKT;
  • pripravia nový špičkový a perspektívny študijný odbor podľa potrieb digitálnej transformácie a Industry 4.0 a podľa aktuálnych i perspektívnych potrieb trhu práce upravia existujúce odbory vzdelávajúce pre IKT sektor;
  • ITAS spolu s partnermi zabezpečí prieskum v radoch zamestnávateľov na zistenie ich aktuálnych potrieb v oblasti kvalifikácie absolventov odborov IKT a
  • požiada Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o zvýšenie normatívu pre zabezpečenie a zaplatenie potrebných odborných pedagógov, ako aj pre lepšie materiálové a technické vybavenie škôl, aby mohli reflektovať na potreby Industry 4.0 a prebiehajúcej Digitálnej transformácie. Súčasná výška normatívu totiž v žiadnom prípade nepostačuje na zabezpečenie kvalitnej výuky absolventov týchto odborov, ktorí sú na trhu práce mimoriadne žiadaní.

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row]

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať