Prognózy vývoja na trhu práce v Slovenskej republike

22. februára 2018

[kc_row use_container=”yes” _id=”134459″][kc_column width=”100%” video_mute=”no” _id=”279875″][kc_column_text _id=”904441″]

Úvodná konferencia k národnému projektu Prognózy vývoja na trhu práce v Slovenskej republike II pod záštitou predsedu vlády SR Roberta Fica a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera sa uskutočnila 15. februára 2018 v hoteli SOREA REGIA v Bratislave.

[/kc_column_text][kc_single_image image_size=”full” _id=”677375″ image_source=”media_library” image=”800″ caption=”Premier Robert Fico na konferencii k projektu Prognózy vývoja na trhu práce v Slovenskej republike 2018″][kc_spacing height=”20″ _id=”234656″][kc_column_text _id=”188234″]

Robert Fico, predseda vlády Slovenskej republiky vo svojom vystúpení uprel pozornosť na fakt, že vyššie územné celky vytvárajú na stredných odborných školách odbory, s ktorými sa absolventi nevedia uplatniť a plytvajú tak verejnými financiami. Uviedol, že následkom toho ročne prichádza na trh práce približne 30.000 absolventov stredných škôl, až 63 % z nich nenastupuje na pozície v odboroch, ktoré vyštudovali, pri vysokoškolákoch je to 57 %. Ročne tak štát neefektívne vynakladá zhruba 250 miliónov EUR na neuplatniteľné štúdium mladých ľudí.

Premiér konštatoval “Je mimoriadne dôležité, aby štruktúra najmä odborného školstva zodpovedala vývoju štruktúry pracovných miest. Samosprávy otvárajú na stredných odborných školách také odbory, v ktorých si absolventi nevedia nájsť uplatnenie, napríklad animátori voľného času, propagační grafici, reštaurátori.” Pritom zdôraznil, že najväčší problém podľa prognóz budú mať zamestnávatelia v strojárskom priemysle.

Predseda vlády vidí riešenie v posilnení vplyvu krajských rád pre odborné vzdelávanie, v ktorých sú zastúpení predstavitelia zamestnávateľov i úradov práce na rozhodovanie samosprávnych krajov o štruktúre stredných a odborných škôl. “Treba rozhodovať aj o počtoch študentov pre jednotlivé študijné a učebné odbory so zohľadnením maximálneho počtu študentov v jednej triede” uviedol.

[/kc_column_text][kc_spacing height=”20″ _id=”426195″][kc_column_text _id=”700028″]

Minister práce Ján Richter

Minister práce Ján Richter

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter potvrdil slová premiéra: “Zo stredných a vysokých škôl vychádzajú absolventi, o ktorých odbornosť nie je záujem.”, pričom dodal, že zmeniť pripravovaný zákon o odbornom vzdelávaní by mal vytvoriť podmienky na to, aby školy zohľadňovali potreby trhu práce na základe prognózy jeho vývoja.

Minister práce spresnil čísla: “Mnoho mladých dokonca končí v evidencii nezamestnaných na úradoch práce. Na konci minulého roka tvorili najviac nezamestnaných absolventov tí, ktorí ukončili úplné stredné odborné vzdelanie, a to až 45 %. Takmer 24 % tvorili v tejto kategórii absolventi s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa.

Podľa ministra Richtera “Vyššie územné celky budú musieť ďaleko viac sledovať podmienky na trhu práce, prognózy a podľa toho voliť jednotlivé učebné odbory,” s tým, že “systém na báze dobrovoľnosti sa neosvedčil. Preto sme zadali projekt s istou prognózou potrieb vývoja na trhu práce na horizont 5 – 7 rokov, aby sme vytvorili podmienky pre to, aby školy v maximálnej miere zohľadňovali výsledky prognóz, to znamená potreby trhu práce.”

[/kc_column_text][kc_spacing height=”20″ _id=”769866″][kc_column_text _id=”119665″]

Viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Mário Lelovský

Viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Mário Lelovský

V panelovej diskusii vystúpil aj viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov a predseda výkonného výboru Digitálnej koalície Mário Lelovský

Ako zástupca tripartity vzniesol požiadavku na bezodkladné obnovenie činnosti sektorových rád a zabezpečovanie ich financovania, ako kľúčového partnera pre vládu SR, orgány štátnej správy a územnej samosprávy v oblasti monitorovania a prognózovania potrieb trhu a následné zosúlaďovanie dopytu a ponuky na trhu práce.

Diskutujúci účastníci, vrátane štátneho tajomníka ministerstva práce Branislava Ondruša sa s návrhom na mieste stotožnili a požiadali o jeho uvedenie do záverov konferencie

[/kc_column_text][kc_column_text _id=”506909″]

Závery z konferencie

zhrnula generálna riaditeľka Sekcie práce Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Danica Lehocká:

  1. Konferencia potvrdila nevyhnutnosť a opodstatnenosť národného projektu Prognózovania potrieb na trhu práce v Slovenskej republike II, najmä z dôvodu nutnosti riešenia súčasných akútnych negatívnych aspektov na trhu práce v rámci nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily a vážnych disparít medzi dopytom a ponukou na trhu práce a taktiež zabránenia ich ďalšieho prehlbovania.
  2. Konferencia zdôraznila, že systém prognóz musí byť rozvíjaný na platforme úzkej spolupráce štátu, sociálnych partnerov, zamestnávateľských zväzov, komôr, združení a ďalších profesijných organizácií, zástupcov zamestnancov, územnej samosprávy aj vedeckej obce. Je tiež potrebné naďalej významne prehlbovať súčinnosť rezortov práce, sociálnych vecí a rodiny a školstva, vedy, výskumu a športu pri nastavovaní a zefektívňovaní rozhodovacích procesov súvisiacich so zabezpečovaním kvalitného ľudského kapitálu pre potreby trhu práce.
  3. Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny deklaroval záväzok zabezpečiť vývoj a inovácie systému prognóz vývoja trhu práce s ohľadom na očakávané štruktúrne zmeny na trhu práce tak, aby boli výsledky projektu v maximálnej miere využiteľné vo všetkých sférach súvisiacich s trhom práce.
  4. Stanovil sa významný míľnik úrovne kooperácie všetkých zúčastnených strán, pričom bola verejne deklarovaná spoluzodpovednosť významných partnerov na trhu práce pri určovaní budúcich potrieb trhu práce.
  5. Zástupcovia tripartity vzniesli požiadavku na okamžité obnovenie činnosti sektorových rád a zabezpečovanie ich financovania, ako kľúčového partnera pre vládu SR, orgánov štátnej správy a územnej samosprávy v oblasti monitorovania a prognózovania potrieb trhu a následné zosúlaďovanie dopytu a ponuky na trhu práce.

[/kc_column_text][kc_spacing height=”20″ _id=”174379″][/kc_column][/kc_row][kc_row use_container=”yes” _id=”657794″][kc_column width=”50%” _id=”359061″][kc_single_image image_size=”large” _id=”951796″ image_source=”media_library” image=”831″ caption=”Panelová diskusia počas konferencie” css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`image-style`:{`text-align|`:`center`}}}}”][/kc_column][kc_column width=”50%” _id=”387933″][kc_column_text _id=”75168″]

Trexima: Prognózy na trhu práce SR II

Pozrite si prezentáciu TREXIMA: Prognózy vývoja na trhu práce v SR II

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row]

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať