Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ)

30. novembra 2021

Adresa

Šrobárova 1014/2
040 01 Košice
Slovenská republika

Kontakt

E:   

W: https://www.upjs.sk

Záväzky:

Aktívne sa zúčastňovať na realizácii aktivít Digitálnej koalície: Z pozície sídla IT Akadémie koordinovať a realizovať aktivity národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ s cieľom vytvoriť model vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT.
DODATOK: pokračuje v roku 2019.

Rozvíjať a inovovať študijné programy infomatického vzdelávania vo väzbe na potreby praxe.

Pripravovať študentov učiteľstva a učiteľov pre efektívne využívanie IKT vo vzdelávaní.

Organizovať neformálne vzdelávacie aktivity a súťaže na zvyšovanie úrovne infomatického myslenia a digitálnych zručností žiakov základných a stredných škôl.

Realizovať vzdelávacie aktivity na rozvoj digitálnych zručností pre zamestnancov verejnej správy.

Realizovať projekty na vývoj a implementáciu informačných systémoch na podporu riadenia vysokých škôl a ich prepojenie na e-goverment

Rozvíjať bezpečnostné povedomie laickej verejnosti a vyvíjať výskumné aktivity v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti.
Anotácia: Cieľom v tejto oblasti je zvyšovanie bezpečnostného povedomia a povedomia v oblasti ochrany súkromia a súkromných údajov. Cieľovou skupinou sú učitelia a žiaci základných a stredných škôl, ako aj široká laická verejnosť. Vzdelávanie sa v rámci laickej verejnosti zameriava najmä na zamestnancov verejnej správy. Súčasne sa univerzita prostredníctvom svojej výskumnej skupiny v rámci tohto cieľa zameriava na výskum v oblasti detekcie a predikcie bezpečnostných udalostí a bezpečnostných hrozieb, identifikáciu cieľov, vlastností a motivácie útočníkov, ako aj ich samotnou profiláciou. Výskum v rámci tohto cieľa je interdisciplinárny, čo sa prejavuje v prepojení informačnej bezpečnosti, dátovej analytiky, práva a geoinformatiky.

Výstupy – merateľné ukazovatele:
• zvyšovanie bezpečnostného povedomia u najmenej 350 účastníkov vzdelávacích aktivít
• publikácia najmenej 8 domácich, resp. zahraničných výstupov indexovaných v databázach Web of Science alebo Scopus.

National Coalition member

Yes


Organization category

  • Verejná inštitúcia


Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.


Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Industry - Field of Education and Training

  • Generic programmes and qualifications not further defined


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať