Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

1. decembra 2021

Adresa

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Rektorát

Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kontakt

E:  

W: https://www.umb.sk

Záväzky:

Zvyšovanie kompetencií absolventov učiteľského štúdia v oblasti informačnej bezpečnosti. 
Doplniť kurikulá študijného odboru 1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov v bloku výberových predmetov o výberové predmety zamerané na počítačovú bezpečnosť.

Zručnosti: Vzdelávanie
Dopad: študenti 2. stupňa štúdia v dennej forme, ktorí sa pripravujú na učiteľské povolanie. Predpokladaný počet absolventov kurzov sa odvíja od počtu študentov v študijnom odbore. 
Dopadu je na absolventov štúdia v obore 1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov, sekundárne získané znalosti budú mať vplyv na študentov škôl, kde budú v budúcnosti zamestnaní a ich kolegov. 
Je Záväzok Podporovaný Z Verejných Financií: Nie 
Predpokladaný Začiatok Realizácie Záväzku01-03-2019 
Predpokladaný Datum Ukončenia Realizácie Záväzku30-06-2024 
Míľniky A Popis Realizácie Záväzku
V prvom kroku sa požadované znalosti a zručnosti rozdelia do logických celkov. Následne sa navrhne potrebný počet predmetov. Vytvoria sa listy predmetov, ktoré prejdú štandardným legislatívnym procesom schvaľovania. (marec 2019)
Predmety sa zaradia do ponuky spoločných výberových predmetov pre akademický rok 2019/2020. (marec 2019)
Pilotná výučba predmetov v akademickom roku 2019/2020.
Aktualizácia listov predmetov na základe vyhodnotenia skúseností z prvého roku výučby. (september 2020)
Realizácia výučby aktualizovaných predmetov (október 2020 – jún 2024).

Príprava a zavedenie nového predmetu pre vysokoškolských študentov najmä ekonomických študijných odborov zameraného na pokročilé techniky spracovania údajov v podniku. 
Príprava štruktúry a harmonogramu kurzu. Vytvorenie e-learningového kurzu v rámci vzdelávacieho portálu UMB. Príprava vzdelávacieho obsahu a jeho publikovanie do kurzu. Návrh aktivít zameraných na precvičenie ponúkaného obsahu a získanie praktických zručností. Návrh spôsobu overenia získaných znalostí a zručností.

Zručnosti: Vzdelávanie – Študenti prvého stupňa vysokoškolského štúdia ekonomického zamerania – získanie poznatkov a praktických skúseností pri spracovaní podnikových údajov. 
Dopad: SkupinuŠtudenti UMB v Banskej Bystrici 
Je Záväzok Podporovaný Z Verejných Financií: Nie 
Predpokladaný Najskorší Začiatok Realizácie Záväzku: 01-09-2019 
Predpokladaný Najneskorší Dátum Ukončenia Realizácie Záväzku: 30-06-2024 
Míľniky A Popis Realizácie Záväzku
Marec 2019 – Príprava štruktúry a harmonogramu kurzu.
Apríl 2019 – Vytvorenie e-learningového kurzu v rámci vzdelávacieho portálu UMB.
Máj až júl 2019 – Príprava vzdelávacieho obsahu a jeho publikovanie do kurzu.
Júl až august 2019 – Návrh aktivít zameraných na precvičenie ponúkaného obsahu a získanie praktických zručností. Návrh spôsobu overenia získaných znalostí a zručností.

Založenie ERP klubu, ktorého cieľom je koordinácia spolupráce medzi zamestnávateľmi a univerzitou a vytvorenie podmienok pre prípravu študentov a verejnosti v oblasti ERP systémov v súlade s požiadavkami praxe. 
Vytvorenie platformy pre spoluprácu medzi zamestnávateľmi a univerzitou v oblasti vzdelávania ERP systémov. Vytvorenie podmienok pre vzdelávanie a príprava obsahu na základe požiadaviek praxe. Návrh aktivít zameraných na overenie získaných znalostí a zručností.

Zručností: Vzdelávanie – Študenti druhého stupňa vysokoškolského štúdia – získanie poznatkov a praktických skúseností pri práci s ERP systémami. 
Dopad: Študenti UMB v Banskej Bystrici 
Je Záväzok Podporovaný Z Verejných Financií: Nie 
Predpokladaný Najskorší Začiatok Realizácie Záväzku: 01-09-2019 
Predpokladaný Najneskorší Dátum Ukončenia Realizácie Záväzku: 30-06-2024 
Míľniky A Popis Realizácie Záväzku
V spolupráci s podnikmi z praxe definujeme požadované znalosti a zručnosti z oblasti ERP systémov. Následne zostavíme okruhy vzdelávania a pripravíme informačné listy premetov, resp. upravíme informačné listy existujúcich predmetov. Predmety plánujeme zaradiť do ponuky od akademického roka 2019/2020. Po ukončení pilotnej výučby vyhodnotíme skúsenosti a zapracujeme ich do výučby pre nasledujúci akademický rok 2020/2021.

Zavedenie nového predmetu pre študentov informatického zamerania s cieľom zvyšovania motivácie pre programovanie s použitím programovateľných mikrokontrolérov a robotov. 
Doplniť kurikulá študijných odborov 1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov a 9.2.9 Aplikovaná informatika v bloku výberových predmetov o výberové predmety zamerané na programovanie mikrokontrolérov a robotov.

Zručnosti: Vzdelávanie – Cieľovou skupinou sú študenti 1. stupňa štúdia v dennej forme, ktorí sa pripravujú na prácu v oblasti informatiky. Predpokladaný počet absolventov kurzov sa odvíja od počtu študentov v študijných odboroch. 
Dopad: Primárny dopad je na absolventov štúdia v odboroch 1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov a 9.2.9 Aplikovaná informatika, sekundárne získané znalosti budú mať vplyv na študentov škôl, kde budú v budúcnosti zamestnaní a ich kolegov. 
Je Záväzok Podporovaný Z Verejných Financií: Nie 
Predpokladaný Najskorší Začiatok Realizácie Záväzku: 01-02-2019 
Predpokladaný Najneskorší Dátum Ukončenia Realizácie Záväzku: 30-06-2024 
Míľniky A Popis Realizácie Záväzku
V prvom kroku sa požadované znalosti a zručnosti rozdelia do logických celkov a vytvorí sa návrh obsahu predmetu. Vytvorí sa list predmetu, ktorý prejde štandardným legislatívnym procesom schvaľovania. (február 2019)
Predmet sa zaradí do ponuky spoločných výberových predmetov pre akademický rok 2019/2020. (február 2019)
Pilotná výučba predmetu v akademickom roku 2019/2020.
Aktualizácia listu predmetu na základe vyhodnotenia skúseností z prvého roku výučby. (september 2020)
Realizácia výučby aktualizovaného predmetu (október 2020 – jún 2024).

National Coalition member

Yes


Organization category

  • Verejná inštitúcia


Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.


Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Industry - Field of Education and Training

  • Generic programmes and qualifications not further defined


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať