Súkromná SOŠ Postupimská, Košice

1. decembra 2021

Adresa

Postupimská 37
Košice
Slovenská republika

Kontakt

E:   

W: http://www.ssoske.sk

Záväzky:

Tvorba nového študijného odboru podľa potrieb digitálnej transformácie Industry 4.0

Tvorba nového študijného odboru podľa potrieb digitálnej transformácie Industry 4.0. Príprava pedagogických dokumentov (profil absolventa, charakteristiky jednotlivých predmetov). Súčinnosť pri vytváraní ŠkVP v spolupráci s firmami orientovanými na grafický priemysel a digitálne technológie._x005F_x000D_
Absolvent experimentálneho študijného odboru je pripravený uplatniť svoje nadobudnuté vedomosti a zručnosti počas štvorročného štúdia v oblasti tvorby a projektovania 3D grafiky spĺňajúcej požiadavky praxe predovšetkým v digitálnom prostredí VR (virtuálna realita), AR (augmented/zmiešaná realita) a herného a technického priemyslu (úžitkovo-funkčné, ergonomické, ekologické), v oblasti mediálnej vizuálnej komunikácie a 3D tlači organických a geometrických objektov. Absolvent má okrem teoretických vedomostí aj praktické zručnosti, profesionalitu a odbornosť potrebnú pre tvorbu kvalitnej a prakticky využiteľnej 3D grafiky. Nadobudnuté vzdelanie prehlbuje absolvent osvojením si základného teoretického rozhľadu v oblasti súčasnej tvorby 3D, jej obsiahleho registra, na základe ktorého si buduje aj svoj vkus. Paralelne s teoretickými poznatkami rozvíja hlavne svoje technické zručnosti a schopnosti v práci s editormi na tvorbu, úpravu, postprodukčné spracovanie digitálnej 3D grafiky, projektovanie v CAD programoch a v realtime enginoch určených na programovanie virtuálnych prostredí. Absolvent nadobudne konkrétne vedomosti v oblasti koncepčného navrhovania a modelovania geometrických, mechanických, organických (charakter), anorganických 3D objektov, v tvorbe 3D prostredí (interiér, exteriér, ArchViz), textúrovacích technikách (UV mapovanie), animovania 3D, 2D objektov a fyzikálnych procesov, HUD/UI/UIX navrhovania, trackovania 3D grafiky vo videosekvenciách, základy programovania virtuálnych prostredí (VR,AR, hry).

National Coalition member

Yes


Organization category

  • Poskytovateľ formálneho vzdelávania a odbornej prípravy


Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.


Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Industry - Field of Education and Training

  • Generic programmes and qualifications not further defined


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať