Stredná priemyselná škola dopravná Trnava

SPŠ dopravná Trnava je nadregionálnou školu, ktorá pripravuje absolventov pre oblasť techniky, prevádzky a ekonomiky v doprave a telekomunikáciách, je Centrom odborného vzdelávania a prípravy pre dopravu a telekomunikácie, spolupracuje i  s partnerskými univerzitami a tak pripravuje absolventov pre prax i pre pokračujúce vysokoškolské štúdium.

https://www.spsdtt.sk

Súvisiace aktivity

Na Strednej priemyselnej škole dopravnej v Trnave si uvedomujeme požiadavky a potreby trhu práce v oblasti digitalizácie a tak okrem už zavedeného prechodu na „elektronickú školu“ zavedením elektronickej triednej knihy, elektronického dochádzkového a stravovacieho systému, využívaním systému na edupage v maximálnej miere (prihlasovanie na akcie, dotazníky,...

Člen národnej koalície

Yes


Kategória organizácie

  • Verejná inštitúcia


Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.


Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

  • Generic programmes and qualifications not further defined