Konfederácia odborových zväzov

Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky

Adresa

Bajkalská 16025/29A
821 01 Bratislava
Slovenská republika

Kontakt

Monika Uhlerová
Viceprezidentka KOZ SR

E:  uhlerova@kozsr.sk

W: https://www.kozsr.sk

Záväzky:

Spolupráca na vypracovaní štúdie dopadov digitálnej transformácie a Industry 4.0 a odporúčaní na národnej úrovni v oblasti zamestnanosti, kvalifikácií a foriem práce
– Vypracovanie akčného plánu odborovej organizovanosti v digitálnej ére Práce 4.0

Profesionalizácia práce odborov v oblasti digitálnych kompetencií
– Zvyšovanie digitálnych zručností zástupcov zamestnancov, najmä v súvislosti s pripravovanou implementáciou nových legislatívnych zmien a v prostredí Práce 4.0

V spolupráci so sociálnymi partnermi pripraviť koncepciu celoživotného digitálneho vzdelávania
– Vypracovanie zoznamu kľúčových digitálnych kompetencií, ktoré sú nevyhnutné pre konkrétne pracovné pozície, integrovanie a zabezpečenie vzdelávania kľúčových digitálnych kompetencií do praxe so zachovaním férového prístupu pre oboch aktérov

Popularizácia digitálnej gramotnosti a zručností v zamestnaneckom prostredí
– Vypracovanie internej komunikačnej stratégie pre zástupcov zamestnancov na pracovisku

Flexibilné formy práce – nové formy a spôsoby organizácie práce (crowdsourcingové online platformy)
– Posilňovanie informačnej a technologickej gramotnosti budúcich zamestnancov

Člen národnej koalície

Yes


Kategória organizácie

  • Iné


Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

  • Generic programmes and qualifications not further defined