Národný projekt “IT Akadémia…”

2. februára 2023

Hlavný cieľ: Národný projekt „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ reaguje na požiadavky IT sektora prispôsobiť vzdelávací systém aktuálnym a perspektívnym potrebám trhu práce. Jeho hlavným cieľom je „vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT“.

Odborné aktivity:
1. Vzdelávanie na ZŠ a SŠ pre informačnú spoločnosť
2. Vzdelávanie na VŠ pre informačnú spoločnosťV rámci svojich aktivít poskytuje pre učiteľov a žiakov SŠ, i študentov VŠ  aj možnosť nadobudnúť, zlepšiť a overiť si svoje digitálne zručnosti pomocou medzinárodného systému ECDL.

Cieľové skupiny: Do národného projektu sa môžu zapojiť žiaci, študenti a pedagogickí zamestnanci základných, stredných škôl a vysokých škôl mimo Bratislavského kraja.

Financovanie: Národný projekt je financovaný z OP Ľudské zdroje. Prijímateľom NFP je Centrum vedecko-technických informácií SR

Partneri projektu:  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Žilinská univerzita v Žiline. Tieto subjekty spolu s IT Asociáciou Slovenska (ITAS), klastrom Košice IT Valley a Slovenskou informatickou spoločnosťou tvoria IT Akadémiu ako platformu pre vybudovanie moderného a tvorivého vzdelávacieho prostredia, ktoré z hľadiska udržateľnosti umožní dlhodobo vychovávať kvalifikovaných odborníkov pre široké portfólio pracovných príležitosti v IT sektore.

Realizácia: Projekt začal v roku 2016 a mal by končiť v októbri 2020. V súčasnosti sa rokuje o predĺžení do 31.8.2021. Prvé skúšky sa v systéme ECDL začali uskutočňovať v septembri 2018.

Aktivita ECDL: Záujemcovia o certifikát ECDL sa v rámci projektu pripravujú pomocou zverejnených vzdelávacích materiálov, konzultácií u tzv. konzultantov ECDL v škole  prípadne prostredníctvom štandardného učiva na hodinách informatiky. Následne je potrebné úspešne vykonať skúšky zo 4 zvolených modulov systému ECDL. Výsledkom bude medzinárodný certifikát ECDL, ktorý je v niektorých štátoch oficiálne uznávaným dokladom a vo viacerých štátoch dokladom rešpektovaným zamestnávateľmi alebo vzdelávacími inštitúciami.

V rámci národného projektu sa do 20.9.2020 zapojilo 4300 osôb, ktoré doteraz podstúpili vyše 15 800 skúšok ECDL (cez ŠVS CVTI, UPJŠ a ŽUFRI).  Plánované počty účastníkov: 6000 žiakov, 2500 študentov VŠ a 500 učiteľov.

Pri zapojení sa do projektu postupujte prosím podľa oficiálnych informácií a pokynov projektu na stránke  Národný projekt „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“

Ako pokračovať v ICDL/ECDL mimo projektu: V prípade, že absolvent tejto aktivity projektu, či už získal certifikát ECDL za 4 moduly alebo nie, má záujem absolvovať prípravu a skúšky aj z iných modulov (tematických oblastí IT) alebo len na vlastné náklday dokončiť aktivity,  môže v systéme ECDL pokračovať súkromne cez niektoré Akreditované testovacie centrum, v rámci školy alebo v rámci iného projektu, ktorý využíva systém ICDL/ ECDL. Index ECDL Quatro (určený na ľubovoľné 4 moduly) možno za 5€  rozšíriť na index ECDL Profile (určený na ľubovoľný počet modulov).  Akreditované testovacie centrá ECDL

Viac o kurze:https://www.ecdl.sk/narodny-projekt-it-akademia…

Národný projekt “IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie” prináša mnoho prínosov pre vzdelávací systém a pre mladých ľudí. Tieto prínosy zahŕňajú:

 1. Prispôsobenie sa potrebám trhu práce: Projekt reaguje na dynamické zmeny v IT sektore a pomáha vzdelávaciemu systému prispôsobiť sa aktuálnym a budúcim potrebám trhu práce. To znamená, že absolventi budú mať lepšie šance na získanie zamestnania a budú schopní rýchlejšie a efektívnejšie prispôsobovať sa novým technológiám a trendom v oblasti informatiky a IKT.
 2. Digitálne zručnosti pre študentov: Projekt poskytuje študentom možnosť nadobudnúť a zdokonaliť si svoje digitálne zručnosti. Toto je kľúčové, pretože v dnešnej dobe sú digitálne schopnosti nevyhnutné nielen pre prácu v IT, ale aj pre mnohé iné profesie a bežný život.
 3. Medzinárodná certifikácia ECDL: Projekt umožňuje učiteľom, žiakom stredných škôl a študentom vysokých škôl overiť a certifikovať si svoje digitálne zručnosti prostredníctvom medzinárodne uznávaného systému ECDL (European Computer Driving Licence). Toto je dôležité pre budúci prístup na trh práce, kde certifikované zručnosti môžu znamenať výhodu pri získavaní zamestnania.
 4. Kvalitnejšie vzdelávanie: Projekt pomáha zvyšovať kvalitu vzdelávania v oblasti informatiky a IKT na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému. Tým sa zlepšujú výsledky študentov a ich príprava na budúcnosť.
 5. Zvyšovanie povedomia o digitálnych témach: Projekt prispieva k zvyšovaniu povedomia o dôležitosti digitálnych tém a prispieva k vytváraniu kultúry digitálneho vzdelávania.
 6. Rozvoj inovatívnych vzdelávacích metód: Projekt podporuje inovácie vo vzdelávaní a pomáha školám a učiteľom vytvárať moderné vzdelávacie programy, ktoré sú atraktívne a účinné.

Celkovo projekt “IT Akadémia” prispieva k zlepšeniu kvality a relevancie vzdelávania pre mladých ľudí a pripravuje ich na úspešný vstup do digitálnej doby a trhu práce.

Start date


End date


Cieľové skupiny

 • Digitálne zručnosti pre všetkých
 • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.


Digitálna technológia/špecializácia

 • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

 • Pokročilý


Geographic Scope - Country

 • Slovensko


Industry - Field of Education and Training

 • Generic programmes and qualifications not further defined


Druh iniciatívy

Národná iniciatíva


Type of Funding

Verejné


Still image

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať