Reviewing Computational Thinking in Compulsory Education: State of Play and Practices from the Field report published

20. apríla 2022

Európska komisia stanovila šesť priorít na obdobie rokov 2019 – 2024 vrátane priority s názvom “Európa vhodná pre digitálny vek”. V rámci tejto digitálnej stratégie sa Európska komisia snaží zaviesť nové generácie technológií a posilniť postavenie ľudí prostredníctvom ich využívania. K tejto agende bol v roku 2021 prijatý “Akčný plán digitálneho vzdelávania (2021 – 2027) – Prispôsobenie vzdelávania a odbornej prípravy digitálnemu veku”, v ktorom sa stanovujú politické iniciatívy v Európskej únii (EÚ), ktoré podporujú udržateľné a účinné prispôsobenie systémov vzdelávania a odbornej prípravy v členských štátoch EÚ tak, aby boli vhodnejšie pre digitálny vek. Akčný plán digitálneho vzdelávania má dve prioritné oblasti: 1) podpora rozvoja vysoko výkonného ekosystému digitálneho vzdelávania a 2) zvyšovanie kompetencií v oblasti digitálnych zručností pre digitálnu transformáciu. Počítačové vzdelávanie ako také zapadá do druhej prioritnej oblasti akčného plánu digitálneho vzdelávania ako požiadavka na posilnenie digitálnych zručností a kompetencií mladých ľudí.

Výskumná štúdia “Preskúmanie informatického myslenia v povinnom vzdelávaní: State of Play and Practices from the Field” sa zaoberá úlohou informatického myslenia v povinnom vzdelávaní v niektorých členských štátoch Európy, ako aj mimo EÚ. Túto štúdiu financovalo Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (JRC) a od apríla do decembra 2021 ju realizoval Inštitút pre vzdelávacie technológie Talianskej národnej rady pre výskum (CNR-ITD) spolu s European Schoolnet (EUN) a Vilniuskou univerzitou (VU). Cieľom štúdie je nadviazať na predchádzajúcu správu JRC “Rozvoj informatického myslenia v povinnom vzdelávaní: dôsledky pre politiku a prax”. Táto predchádzajúca správa JRC poskytla prehľad výsledkov výskumu, ako aj iniciatív na miestnej úrovni a v oblasti politiky zameraných na rozvoj zručností v oblasti informatického myslenia v povinnom vzdelávaní v Európe.

Zistiť viac: https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/latest/news/reviewing-computational-thinking-compulsory-education-state-play-and-practices-field

Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Pokročilý


Geographic Scope - Country

  • Európska únia


Druh iniciatívy

Inštitucionálna iniciatíva EÚ


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať