Odborníci na IKT: nedostatok kvalifikovaných pracovníkov bráni rastu v krajinách EÚ

30. septembra 2021

Nedávny prieskum Eurostatu sa zaoberal niektorými hlavnými prekážkami, s ktorými sa stretávajú malé a stredné podniky (MSP) a väčšie spoločnosti pri nábore odborníkov v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT), a tým, ako to ovplyvňuje hospodársky rast a situáciu na trhu práce. Výsledky prieskumu poukazujú na nepriaznivý trend: 55 % spoločností malo v priebehu roka 2019 problémy s náborom odborníkov v oblasti IKT. Okrem toho malé a stredné podniky častejšie zápasili s obsadzovaním voľných pracovných miest v oblasti IKT. Dôvody, ako napríklad nedostatok žiadostí, nedostatočná kvalifikácia a vyššie platové očakávania, však zdieľali tak malé a stredné podniky, ako aj ich väčší partneri. Tieto trendy mali vplyv na zamestnanosť, čo viedlo k zložitejšiemu alebo neúspešnému procesu náboru.

Článok pôvodne publikovaný na: https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/latest/news/ict-specialists-skills-gap-hinders-growth-eu-countries

Tento vývoj má nielen potenciál ovplyvniť konkurencieschopnosť členských štátov EÚ – má tiež priamy vplyv na európsku schopnosť dosiahnuť cieľ 20 miliónov odborníkov v oblasti IKT v EÚ do roku 2030, ktorý bol predložený v oznámení Európskej komisie o digitálnom desaťročí.

Posúdenie nedostatku zručností v podnikoch
Údaje o špecialistoch v oblasti IKT – štatistiky o ťažko obsaditeľných voľných pracovných miestach v podnikoch boli zozbierané v rámci prieskumu o využívaní IKT a elektronickom obchode v podnikoch v roku 2020, ktorého cieľom bolo kvantifikovať a lepšie pochopiť súčasný nedostatok zručností vo viacerých vybraných hospodárskych odvetviach:

Spracovateľský priemysel;
dodávka elektriny, plynu, pary a klimatizácie; dodávka vody; činnosti v oblasti odpadových vôd, odpadového hospodárstva a sanácie;
Stavebníctvo;
Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov;
Doprava a skladovanie;
Cestovný ruch a ubytovanie;
Informácie a komunikácia;
Činnosti v oblasti nehnuteľností;
odborné, vedecké a technické činnosti a
Administratívne a podporné činnosti (okrem “cestovných kancelárií, cestovných agentúr a iných rezervačných služieb a súvisiacich činností”).
Analyzovaný bol súbor zručností odborníkov v oblasti IKT v podnikoch: prieskum sa zameral na podniky EÚ, ktoré prijali do zamestnania odborníkov s rôznymi druhmi zručností v oblasti IKT, ktoré zorganizovali školenia o zručnostiach v oblasti IKT pre svojich zamestnancov a napokon na percento externe zadaných činností alebo projektov v oblasti IKT.
Eurostat definoval špecialistov na IKT pre tento konkrétny prieskum ako “pracovníkov, ktorí majú schopnosť vyvíjať, prevádzkovať a udržiavať systémy IKT a pre ktorých IKT predstavujú hlavnú časť ich práce”: odborníci, ktorí sú v centre tohto prieskumu, zohrávajú zásadnú úlohu pri digitálnej transformácii obchodných procesov (e-business) a obchodných transakcií, ktoré sa uskutočňujú elektronicky (e-commerce).

Viac ako polovica spoločností, ktoré sa zúčastnili na prieskume, mala problém obsadiť voľné pracovné miesta v oblasti IKT

Z výsledkov vyplýva predovšetkým situácia, že v roku 2020 bude 19 % podnikov v EÚ zamestnávať odborníkov na IKT, pričom medzi jednotlivými odvetviami sú rozdiely: najvyšší podiel má informačné a komunikačné odvetvie, v ktorom bude v roku 2020 zamestnávať odborníkov na IKT 72 % podnikov, nasleduje odvetvie “odborné, vedecké a technické činnosti” (30 %), odvetvie “dodávka elektriny, plynu, pary, studeného vzduchu a vody” (26 %) a “nehnuteľnosti” (23 %). Najnižší podiel podnikov zamestnávajúcich odborníkov v oblasti IKT v tomto období predstavovalo odvetvie stavebníctva s 8 %.

Podiel veľkých podnikov zamestnávajúcich odborníkov na IKT (76 %) bol v roku 2020 viac ako päťkrát vyšší ako podiel MSP zamestnávajúcich odborníkov na IKT (14 %): táto situácia je spôsobená aj ťažkosťami pri hľadaní vhodných odborníkov na IKT na strane MSP. V roku 2020 8 % podnikov v EÚ uviedlo, že v priebehu roka 2019 prijali alebo sa pokúsili prijať do zamestnania špecialistov na IKT a 5 % malo ťažkosti s obsadením týchto voľných pracovných miest. Okrem toho 55 % podnikov malo v roku 2019 problémy s obsadením týchto voľných pracovných miest: nedostatok žiadostí, nedostatočná kvalifikácia a skúsenosti a vysoké platové očakávania patrili medzi hlavné faktory, ktoré skomplikovali nábor a/alebo ho urobili neúspešným. Posledný spomínaný faktor, platové očakávania, je tiež jedným z výrazných prvkov, ktorý robí nábor odborníkov v oblasti IKT pre MSP zložitejším v porovnaní s veľkými podnikmi.

Školenie pracovnej sily a outsourcing: dve stratégie na udržanie kroku s digitálnou transformáciou
Školenie pracovnej sily v oblasti zručností v oblasti IKT na všetkých úrovniach sa tiež ukázalo, hoci ide o nevyhnutný nástroj na zvládnutie digitálnej transformácie, ako zložitá otázka pre MSP: v roku 2019 20 % podnikov v EÚ poskytlo školenie všetkým svojim zamestnancom s cieľom zlepšiť ich zručnosti súvisiace s IKT, 68 % medzi veľkými podnikmi, čo bolo viac ako štyrikrát viac ako v prípade malých podnikov (15 %). Podiel podnikov, ktoré poskytovali školenia svojim odborníkom v oblasti IKT, sa pohyboval od 3 % podnikov v stavebníctve až po 51 % v odvetví informácií a komunikácie. V roku 2019 17 % podnikov v EÚ poskytovalo školenia v oblasti IKT aj “iným zamestnaným osobám”. Vo všetkých hospodárskych odvetviach, s výnimkou odvetvia informácií a komunikácie, bol podiel podnikov poskytujúcich školenia v oblasti IKT nešpecializovaným zamestnancom vyšší ako podiel podnikov poskytujúcich školenia špecialistom v oblasti IKT.

Jedným z dôsledkov nedostatku kvalifikovaných pracovníkov a ťažkostí so zamestnávaním kvalifikovaných odborníkov v oblasti IKT je veľmi vysoké percento outsourcingu služieb IKT, najmä v niektorých krajinách EÚ, ako je Cyprus a Lotyšsko, kde outsourcing IKT dosahuje až 84 %.

Podiel podnikov, ktoré outsourcujú svoje funkcie IKT, dosiahol v roku 2019 medzi veľkými podnikmi 81 %, zatiaľ čo v prípade malých podnikov to bolo 69 %. Na druhej strane rozdiely medzi podnikmi rôznych veľkostných kategórií boli oveľa vyššie pri porovnaní podielu podnikov, v ktorých funkcie IKT vykonávali vlastní zamestnanci. Zatiaľ čo v 85 % veľkých podnikov vykonávali funkcie IKT vlastní zamestnanci, v malých podnikoch to bolo len 36 %.

© Eurostat

Digitálne technológie / špecializácia

  • Softvér
  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Základné
  • Stredné
  • Pokročilý
  • Odborník na digitálnu oblasť


Geografický rozsah - krajina

  • Európska únia


Typ iniciatívy

Inštitucionálna iniciatíva EÚ


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať