Liek na akútny nedostatok kvalifikovaných pracovníkov?

30. júna 2022

Výrazné zvýšenie šancí absolventov stredných odborných škôl (SOŠ) na uplatnenie sa, záruka kvality, ktorá zamestnávateľom uľahčí hľadanie nových zamestnancov a potvrdí, že uchádzači o prácu sú odborne pripravení v súlade so skutočnými potrebami trhu práce, a tiež pridaná hodnota pre školy, ktoré svojich žiakov vedú k získavaniu pre prax potrebných zručností a vedomostí – práve o tom je projekt zamestnávateľov združených v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ). Osvedčenia, ktoré potvrdzujú kvalitu nadobudnutých vedomostí a zručností si vďaka nim v tomto školskom roku odniesli stovky čerstvých absolventov SOŠ v rámci celého Slovenska. 

Článok pôvodne publikovaný na: https://www.ruzsr.sk/sk/article/pilotny-projekt-ruz/?fbclid=IwAR0RHyuB-LBpBSmp2uFqiB5s9rmttTgdrNoxrLUp0BdWCsHW_tZJWUJRNwU

Naša krajina dlhodobo čelí akútnemu nedostatku kvalifikovaných pracovníkov – aj ku koncu minulého mesiaca Ústredie práce stále evidovalo viac ako 82 000 voľných pracovných miest. V podnikoch chýbajú tisíce odborníkov naprieč všetkými odvetviami, vrátane priemyslu, strojárstva, poľnohospodárstva, IKT, zdravotníctva, obchodu a služieb. Zamestnávatelia preto spustili pilotný ročník projektu s názvom „Pripravení pre prax“. Jeho cieľom je, aby slovenské školstvo produkovalo absolventov, ktorí sú pripravení pre skutočné potreby trhu práce a jednotlivých podnikov. Do pilotného ročníka sa zapojilo 36 SOŠ z celého Slovenska. Tie museli zabezpečiť, aby bol obsah záverečných, maturitných či absolventských skúšok žiakov v súlade s potrebami praxe. „Pri príprave záverečných, maturitných a absolventských skúšok školy spolupracovali priamo s expertmi z praxe, tí tiež boli členmi jednotlivých skúšobných komisií. Žiaci v rámci skúšky riešili zadania, ktoré preverili úroveň ich vedomostí a praktických zručností, no zároveň museli dosiahnuť aj stanovenú úroveň prospechu. Osvedčenia RÚZ sú pre zamestnávateľov garanciou, že uchádzač o prácu splnil nastavené kritériá a zo školského systému prichádza s potrebnými zručnosťami. Pridanou hodnotou pre absolventov je zase to, že certifikátom výrazne zvýšia svoje šance na rýchle zamestnanie sa a vyšší nástupný plat, “ vysvetľuje 1. viceprezident RÚZ, Mário Lelovský. 

Jednotlivé školy v tomto školskom roku, v rámci ukončovania štúdia, osvedčili stovky čerstvých absolventov, a to najmä z oblastí obchodu a služieb, ekonomiky, IKT či HoReCa sektora. V rámci celého Slovenska odovzdali až 571 certifikátov. „Naša škola dlhodobo spolupracuje so zamestnávateľmi, predovšetkým v rámci systému duálneho vzdelávania a musím povedať, že absolventi, ktorí naše brány každoročne opúšťajú sú jasným dôkazom toho, že toto partnerstvo prináša želané výsledky. Veľmi sme preto uvítali aj novú formu spolupráce, a v tomto školskom roku sme odovzdali Osvedčenia RÚZ jedenástim najlepším absolventom,“ konštatuje riaditeľka SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Tatiana Mókosová. Práve podpora a rozvoj duálneho vzdelávania, ktoré kombinuje tradičné „školské lavice“ s praktickou výučbou, priamo v podnikoch jednotlivých zamestnávateľov, je dlhodobo jednou z kľúčových priorít RÚZ. Do duálu je pritom aktuálne celkovo zapojených viac ako 9 000 žiakov SOŠ, a napriek tomu, že bol zo začiatku typický najmä pre strojárstvo, elektrotechniku a automobilový priemysel, dnes sú doň už zapojení zamestnávatelia zo všetkých sektorov. Plusy duálu sú jasné – kým zamestnanosť absolventov SOŠ, ktorí sa rozhodnú nepokračovať v ďalšom štúdiu dosahuje len 65%, pri dualistoch tvorí tento podiel až 87%. Výrazné rozdiely sú aj v priemernej hrubej mesačnej mzde – zatiaľ čo absolventi duálneho vzdelávania vlani priemerne zarábali 1 172 eur, pri nedualistoch to bolo len 990 eur. Jedným z priekopníkov duálu je sektor obchodu. „Slovenská aliancia moderného obchodu aktuálne, v rámci duálneho vzdelávania, prakticky pripravuje viac ako 370 žiakov SOŠ. Teší nás, že týmto spôsobom sa aktívne podieľame na príprave našich budúcich kolegov, keďže mnohí absolventi po skončení štúdia na našich prevádzkach ostávajú aj pracovať. Záujem o duál pritom rastie – v tomto ročníku máme historicky najväčší počet zapojených žiakov prvých ročníkov,“ spresňuje expert Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO), Marcel Blaščák. Ten však zároveň zdôrazňuje, že potreby sektoru obchodu sú výrazne väčšie – na prevádzkach by totiž zamestnávatelia vedeli umiestniť a odborne pripraviť až dvojnásobok žiakov duálneho vzdelávania. 

Nenaplnené kapacity majú aj zamestnávatelia v iných oblastiach. Napríklad certifikované podniky v HoReCa sektore sú síce schopné odborne pripraviť až 30% z celkového počtu žiakov v odboroch so zameraním na tieto služby, avšak obsadené je v skutočnosti iba jedno z piatich ponúkaných študijných miest. „Pandémia sa podpísala nielen na odchode množstva zamestnancov z nášho sektora, ale aj na nižšom záujme o duál ako taký – v uplynulom školskom roku tvoril podiel dualistov v našom segmente len približne 6%. Zamestnávatelia pritom v nasledujúcich rokoch chcú vo výraznej miere naberať nových zamestnancov. Potreba po šikovných ľuďoch a nových talentoch je dnes väčšia než kedykoľvek predtým,“ vysvetľuje prezident Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) Marek Harbuľák. 

Zamestnávatelia združení v RÚZ preto v budúcom školskom roku plánujú projekt rozšíriť a zapojiť doňho všetky SOŠ, ktorých učebné a študijné odbory spadajú do jej gescie. Odborný certifikát tak už čoskoro budú môcť získať tisíce študentov z niekoľkých stoviek stredných škôl z oblastí obchodu a služieb, cestovného ruchu, administratívy, IKT, drevárstva, stavebníctva a hutníctva. Zamestnávatelia navyše pre držiteľov osvedčení pripravujú balík aktivít – workshopov, odborných školení a ďalších praktických nástrojov, ktoré im pomôžu zorientovať sa v aktuálnych trendoch na trhu práce, zvýšiť gramotnosť v oblasti požiadaviek zamestnávateľského sektora, a tým maximalizovať svoje šance na získanie pracovnej pozície, o ktorú majú záujem. „Slovensko, viac než kedykoľvek predtým akútne potrebuje začať vychovávať a byť schopné udržať tu špičkových odborníkov. Príčiny masívneho nedostatku kvalifikovaných zamestnancov, s ktorým sa dlhodobo boríme, možno hľadať najmä v systéme vzdelávania, a to na všetkých jeho úrovniach. Jeho efektívne nastavenie cez skutočné reformy a rastúca úroveň kvality sú v záujme nás všetkých, a rozhodne by sa mali stať aj jednou z hlavných priorít vlády,“ uzatvára 1. viceprezident RÚZ, Mário Lelovský.

Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Základné
  • Odborník na digitálnu oblasť


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Druh iniciatívy

Národná iniciatíva


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať