Grantová výzva – ENTER pre školy

8. novembra 2021

Nadácia Pontis vyhlasuje 2. ročník grantovej výzvy ENTER pre školy. Zapojte sa a vyučujte inovatívne!

Prevzaté z https://www.nadaciapontis.sk/vyzvy/vyhlasujeme-2-rocnik-grantovej-vyzvy-enter-pre-skoly-zapojte-sa-a-vyucujte-inovativne/ z 8. novembra 2021

 

2. ročník grantovej výzvy ENTER pre školy!

Digitálne zručnosti prinášajú lepšie príležitosti a sú predpokladom pre kvalitný život v modernom svete. Veríme, že správne využívané digitálne zručnosti dokážu priniesť prospech nielen pre jednotlivcov, ale pre celú spoločnosť. Preto sme sa rozhodli podporiť ich rozvoj u tých najmladších, ktorých digitálne technológie sprevádzajú od narodenia a budú dôležitou súčasťou formovania ich budúcnosti. V rámci projektu ENTER v spolupráci s Telekomom, SPy a Aj Ty v IT sme sa rozhodli urobiť všetko pre to, aby sme ešte viac podporili a zlepšili podmienky pre rozvoj digitálnych zručností, a to inovatívnym a zážitkovým spôsobom. Zároveň chceme priniesť učiteľom a učiteľkám ďalší nástroj, ktorý im pomôže na ich hodinách a zlepší záujem ich žiakov a žiačok o svet digitálnych technológií. Zapojte sa do našej výzvy a vyučujte aj na vašej škole inovatívne.

Cieľ grantového programu

Cieľom grantového programu je sprístupniť žiakom a žiačkam druhého stupňa základných škôl a žiakom a žiačkam stredných škôl hravou, zaujímavou a interaktívnou formou svet digitálnych technológií a programovania prostredníctvom micro:bitov. Micro:bity môžu byť využité nielen na hodinách informatiky, ale aj na všetkých ostatných predmetoch, pretože ich využitie je veľmi praktické a variabilné.

Na zabezpečenie sád micro:bitov a ich doplnkov do základných škôl a stredných škôl vyčlenil Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis až 150 000 eur.

Čo je to micro:bit

Je to mikropočítač menší ako mobil. Ide o najjednoduchšie programovateľné teliesko na trhu a je vhodné aj pre úplných začiatočníkov. Dajú sa s ním vytvárať jednoduché hry, merať teplota, ovládať zvuk či svetelnosť iných zariadení.

V roku 2016 ho vyvinula televízia BBC na podporu výučby programovania na hodinách informatiky vo Veľkej Británii. Až 90 % žiakov sa po projekte vyjadrilo, že naučiť sa programovať môže naozaj každý.

V Dánsku v roku 2018 získali 65 000 kusov micro:bitu takmer všetky školy a v krajinách, kde sa projekty realizovali, žiaci výrazne zlepšili svoje digitálne zručnosti.

Teraz sme na rade my, aby sme ukázali, čo je v nás!

Kto môže žiadať o grant?

Oprávnenými žiadateľmi sú základné školy, stredné školy, gymnáziá a mimovládne neziskové organizácie úzko spolupracujúce so školami.

Čo môžete získať?

Okrem grantu na zakúpenie sady micro:bitov získate:

 • možnosť zúčastniť sa workshopov a webinárov o tom, ako využívať micro:bity a čo všetko s nimi môžu vaši žiaci dokázať a naučiť sa;
 • možnosť rozšíriť vaše vyučovanie s micro:bitmi o ďalšie zaujímavé prvky;
 • metodiky a návody, ako využívať micro:bity a vyťažiť z nich maximum;
 • stanete sa súčasťou komunity inšpiratívnych učiteľov a nadšencov digitálneho vzdelávania;
 • možnosť súťažiť o zaujímavé ceny;
 • v neposlednom rade zapálených a inšpirovaných žiakov a žiačky pre rozvoj digitálnych zručností.

Čo by mal spĺňať projekt, ktorý bude podporený?

V projekte odporúčame detailne popísať:

 • Prečo ste sa rozhodli uchádzať o grant na zakúpenie sady micro:bit? Ak už máte skúsenosti s používaním micro:bitov, popíšte ich.
 • Popíšte, aké aktivity plánujete s micro:bitmi realizovať a ich harmonogram.
 • Koľko žiakov a žiačok plánujete zapojiť do projektu?
 • Ako plánujete začleňovať/motivovať dievčatá a eliminovať rodové stereotypy?
 • Aké iné inovatívne metódy výučby digitálnych zručností využívate?

Hodnotiace kritériá

 1. Projekt je obsahovo zrozumiteľný, má kvalitne vypracované ciele a očakávané výsledky projektu. (0 – 10b)
 2. Projekt má detailne a konkrétne spracovaný plán a harmonogram aktivít. (0 – 10b)
 3. Projekt inovatívnym a kreatívnym spôsobom zapája cieľové skupiny. (0 – 10b)
 4. Projekt má jasne definované merateľné ukazovatele a očakávaný dopad projekt. (0 – 5b)
 5. Rozpočet je naplánovaný primerane a efektívne. (0 – 5b)
 6. Projekt má jasnú stratégiu a záujem eliminovať rodové stereotypy v postoji a prístupe dievčat k digitálnym zručnostiam. (0 – 3b)
 7. Projekt sa vo svojich aktivitách snaží neplytvať prírodnými zdrojmi a myslí na ochranu životného prostredia. (0 – 2b)

Nemáte veľa skúseností s písaním projektov? Pozrite si video a návod Ako na úspešný projekt.

 

Podmienky grantu

O aký grant môže škola žiadať?

 • Minimálna výška grantu je 500 EUR, maximálna suma grantu je 1000 EUR.
 • V systéme Darca uveďte žiadanú sumu najviac 1000 EUR, nie viac.

Pozor: Grant bude vyplatený v dvoch splátkach: 70 % sumy po podpísaní zmluvy o finančnom príspevku a 30 % sumy po doručení záverečnej správy o využití grantu.

Na čo môžeme využiť grant?

Grant je možné využiť len na zakúpenie sady micro:bit či doplnkov k micro:bit sade, ktoré budú slúžiť na vzdelávacie účely.

Čo je to micro:bit sada?

Ešte ste o micro:bitoch nepočuli alebo ešte len plánujete začať? Prečítajte si viac o micro:bit sadách tu: https://www.ucimeshardverom.sk/hardver/

Odporúčané sady/stránky na zakúpenie micro:bitov:

Máte ďalšie otázky ohľadom sád micro:bit? Neváhajte a píšte/volajte na microbit@python.sk, +421 904 010 424.

(V prípade iných otázok v súvislosti s grantovou výzvou a podmienkami výzvy kontaktujte programovú manažérku Nadácie Pontis Evu Mikolajczykovú na čísle 0917 429 981 alebo emailom ziadosti@nadaciapontis.sk.) 

Nie ste si istí, či je micro:bit to pravé pre vás? Zúčastnite sa našich webinárov a workshopov!

Webináre budú slúžiť na krátku prezentáciu o micro:bitoch a zodpovedanie otázok o ich využití v školách a o tom, ako ich zakomponovať do výučby.

Zoznam webinárov a prihlasovací formulár nájdete tu: https://www.ucimeshardverom.sk/skolenia/

Ako máme postupovať pri zasielaní projektov?

Najneskôr do 31. decembra 2021 (do 23:55) je potrebné:

 • registrovať sa na stránke darca.sk (darca: Nadačný fond Slovak Telekom, program: ST Digitálna generácia 2021);
 • vyplniť projektový formulár na stránke darca.sk;
 • vyplniť dotazník, ktorého link nájdete v časti Informácie o programe po prihlásení sa do vášho konta na www.darca.sk;
 • formuláre sa posielajú len elektronicky na uvedenej stránke;
 • povinné prílohy výpis z účtu a kópiu štatútu, zriaďovacej listiny alebo stanov organizácie vrátane všetkých zmien (dodatkov) bude potrebné priložiť až po schválení projektu hodnotiacou komisiou, k čomu vás vyzveme písomne v Darca.sk

Termíny, ktoré je dobré si pamätať:

31. december 2021 (do 23:55): Uzávierka prijímania žiadostí o grant

január 2022: Zverejnenie výsledkov

február 2022 – jún 2022: Realizácia projektov

15. júl 2022: Zaslanie záverečnej správy s vyúčtovaním

Aké sú podmienky grantovej výzvy?

Ak žiadateľ uspeje, je potrebné, aby po skončení realizácie projektu:

 • Zaslal vyúčtovanie grantu – to znamená úplné a správne doklady potvrdzujúce náležité čerpanie grantu (podľa pokynov, ktoré nájdete tu: https://www.nadaciapontis.sk/nadacne-fondy/ alebo vo vašom profile na darca.sk v časti Informácie o programe) najneskôr do júla 2022 ako prílohu k elektronickej záverečnej správe cez darca.sk v časti Prílohy alebo poštou na adresu Nadácie Pontis (Zelinárska 2, 821 08 Bratislava).

Položky, ktoré uvediete v rozpočte budú musieť byť riadne vyúčtované a zdokladované. Pre vedenie účtovníctva platí zákon o účtovníctve č. 431/2002 Zb. v zmysle platných noviel k tomuto zákonu vydaných Národnou radou Slovenskej republiky. Je dôležité podľa tohto zákona postupovať pri účtovaní a vyúčtovaní projektu. Podľa typu nákladu môže byť potrebné dodržať aj iné platné zákony, napr. §50 zákona o dani z príjmov (pravidlá pre podiel dane, tzv. 2%), Autorský zákon, Zákonník práce. 

Položky v rozpočte, ktoré nebudú správne a riadne vyúčtované, budú musieť byť vrátené Nadácii Pontis v sume nesprávne vyúčtovaných rozpočtových položiek.  

 • Elektronicky podal záverečnú správu cez darca.sk najneskôr do 15. júla 2022.
 • Vyplnil výstupný dotazník projektu, ktorého link nájdete v časti Informácie o programe po prihlásení sa do vášho konta na www.darca.sk.
 • Súčasťou záverečnej správy bude 5 fotografií z realizácie a/alebo video

Kto bude projekty hodnotiť?

Projekty, ktoré budú spĺňať všetky uvedené podmienky výzvy a budú zaslané v stanovenom termíne, vyhodnotí nezávislá hodnotiaca komisia.

Kedy sa dozvieme výsledky?

Výsledky hodnotenia budú zverejnené v priebehu januára 2022. Následne budú úspešní žiadatelia kontaktovaní z Nadácie Pontis ohľadom podpísania zmluvy o poskytnutí grantu. 

V prípade otázok môžete vašu žiadosť konzultovať s programovou manažérkou Nadácie Pontis Evou Mikolajczykovou v pracovných dňoch od 9:00 do 17:00 na čísle 0917 429 981 alebo napíšte email na ziadosti@nadaciapontis.sk – ako predmet emailu je potrebné uviesť heslo: ST Digitálna generácia 2021.

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať