Obsah vzdelávania treba jednoznačne modifikovať

10. februára 2020

Rozhovor s Ľubomírom Petrákom, predsedom Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport o pripravenosti na digitálnu budúcnosť sa uskutočnil v rámci panelovej diskusie Rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania  a zástupcov politických strán 21. januára 2020.

 

Akú dôležitosť kladiete príprave Slovenska na priemyselnú revolúciu Industry 4.0 či  5.0  a súvisiacu digitálnu transformáciu ľudských zdrojov?

Pre Slovensko to musí byť priorita. Sme krajina s obmedzenými nerastnými zdrojmi a doteraz boli hlavnou výhodou kvalifikované ľudské zdroje. Nachádzame sa v centre Európy, ktorej rast je založený na pracovných činnostiach s vysokou pridanou hodnotou, ktoré sa nedajú realizovať bez kvalifikovanej pracovnej sily. Budúcnosť vývoja svetovej ekonomiky je jasná a my musíme podchytiť tieto trendy ihneď a nie sa snažiť ich neskôr iba dobiehať.

Čo by ste chceli urobiť pre pripravenosť Slovenska na digitálnu budúcnosť?

Jednoznačne modifikáciu obsahu vzdelávania na všetkých typoch škôl. Na základných školách by malo byť posilnené vyučovanie matematiky, na stredných povinná matematika vo všetkých ročníkoch, vrátane maturity. Informačno- komunikačné technológie sa musia v pedagogickom procese využívať efektívne, lebo dnes je často úroveň ich využívania len okolo 30%.

Ako by ste riešili zlepšovanie digitálnych zručností občanov?

Vzdelávaním, vrátane rozbehnutia efektívneho celoživotného vzdelávania podľa potrieb trhu práce.

Aké kroky treba urobiť vo vzdelávaní ako prvé pre dobrú pripravenosť absolventov na povolania budúcnosti?

Zosúladiť obsah vzdelávania s potrebami trhu práce. Forma by mala byť finančná motivácia, vrátane negatívnej, kde najslabšie vzdelávacie zariadenia sa budú musieť rozhodnúť, či sa prispôsobia potrebám spoločnosti alebo zaniknú.

Poznáte aktivity Digitálnej koalície? Ako by ste podporili jej činnosť?

Predovšetkým s IT Asociáciou Slovenska sme spolupracovali počas celého volebného obdobia. Témy ako reforma vzdelávania pre potreby trhu práce, povinná výučba matematiky na stredných školách, či reforma terciálneho vzdelávania boli a sú podporované mnou osobne, stranou SMER-SD a Výborom NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, ktorý vediem.

Ďakujem za rozhovor.

Jana Matejičková, redaktorka magazínu Nextech

Pripravené v spolupráci s Digitálnou koalíciou

Foto: NR SR

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať