Bratislavské župné školy na Nivách

posted in: Aktivity, TOPonTOP | 0

V piatok 8. októbra 2021 od 9:00 do 17:00 Bratislavský samosprávny kraj pozýva na deň župných škôl – možnosť pozrieť si ponuku krajského stredoškolského vzdelávania pre budúcich absolventov základných škôl a ich rodičov. Súčasné vedenie Bratislavského samosprávneho kraja prikladá stredoškolskému vzdelávaniu vysokú prioritu, podporuje vzdelávanie učiteľov, investuje do perspektívnych župných škôl a pripravuje rozvojové projekty v oblasti zvyšovania kvality vzdelávania. Minimálne si môžete prvýkrát prehliadnuť novo-otvorené priestory NIVY centra.

Pre nádejných informatikov odporúčame navštíviť expozície kvalitných škôl spravovaných Bratislavským samosprávnym krajom s atraktívnymi a perspektívnymi odbormi, ktoré sú svojou povahou a náročnosťou na úrovni gymnaziálneho štúdia, len s väčším dôrazom na zručnosť a okamžité a praktické využívanie najmodernejších technológií:

Digitálna koalícia v spolupráci s najlepšími strednými odbornými školami, zamestnávateľmi a rezortom ministerstva školstva pripravili nové moderné a perspektívne odbory, ktoré poskytnú ich žiakom v dennom štúdiu a v dobre vybavených laboratóriách kompetencie potrebné pre uplatnenie v povolaniach v rámci dopadov 4. priemyselnej revolúcie, pritom absolvent bude schopný využívať i mäkké zručnosti v komunikácii, prezentovaní a vystupovaní:

  • 2559 M Inteligentné technológie – absolventa získa široký všeobecnovzdelávací základ, s odbornými teoretickými vedomosťami i praktickými zručnosťami tak, aby bol schopný samostatne vykonávať činnosti z oblasti informačných technológií, programovania, počítačových sietí, smart technológií, internetu vecí, databázových systémov, základov kybernetickej bezpečnosti, robotiky, 3D technológií, virtuálnej reality, aplikovania prvkov umelej inteligencie v rôznych oblastiach, serverových a cloudových technológií, optimalizácie riadenia procesov a problematiky súvisiacej s digitálnou firmou (nový na SPŠE Hálova v Bratislave),
  • 2573 M programovanie digitálnych technológií – vrátane programovania hier a hybridných aplikácií pre rôzne hardvérové a softvérové platformy s využitím moderných vývojových nástrojov, postupov a jazykov, ako aj činnosti súvisiace s implementáciou inteligentných technológií (na SPŠE Hálova v Bratislave),
  • 3918 M technické lýceum, resp, bilingválne technické lýceum v oblasti informatiky – praktickejšia alternatíva ku gymnaziálnemu štúdiu, zvlášť vhodní pre prípravu na vysokú školu technického smeru, s vyšším dôrazom na osobný rozvoj, informatické myslenie v prostredí moderných digitálnych technológií. Bilingválne štúdium navyše poskytuje vzdelávanie vo väčšine kľúčových predmetoch v anglickom jazyku (nový na SPŠE Karola Adlera v Bratislave),
  • 2571 K správca inteligentných a digitálnych systémov – rutinne zameraný odbor pre tých žiakov, ktorí preferujú získanie vyšších praktických digitálnych zručností okamžite využiteľných v perspektívnom povolaní, oproti sedavému štúdiu teoretických vedomostí. Absolvent bude pripravený na podporu prevádzky digitálnych technológií a informačných systémov pre priemyselné podniky, prevádzky služieb a organizácie, ktoré využívajú pokročilé digitálne technológie, prechádzajú transformáciou na „digitálny podnik“ alebo organizáciu. Štúdium vedie k schopnosti bezprostredne aplikovať získané vedomosti a zručnosti v konkrétnych podmienkach digitálnej ekonomiky (zatiaľ sa v BSK neštuduje),

popri tom si môžete vybrať i niektorý z overených odborov, v ktorom nájdete uplatnenie na trhu práce, kde informatici chýbajú:

  • 2561 M informačné a sieťové technológie – najrozšírenejší, kvalitne pripravený a veľmi populárny odbor, ktorého absolvent je kvalifikovaný zamestnanec schopný samostatne vykonávať práce pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, ako aj v prevádzke a údržbe zariadení, využívajúcich moderné IKT, odborná príprava a vzdelávanie sú vhodne rozširované o priemyselné certifikáty požadované zamestnávateľmi (na SPŠE Hálova, SPŠE Zochova a SPŠE Karola Adlera v Bratislave),
  • 2569 M informačné a digitálne technológie – absolvent je kvalifikovaný pracovník so širokým odborným profilom, schopný samostatne vykonávať odborné činnosti v oblasti informačných technológií ako programátor, s náročnejším zameraním na webový dizajn, vývoj webových a mobilných aplikácií, digitálne spracovanie audio-vizuálnej scény, prácu v televíznom štúdiu, absolvent môže pracovať aj ako pracovník technickej podpory, správca informačných systémov a počítačových sietí, technik informačných a digitálnych technológií (pripravuje sa v budúcnosti na SPŠE Zochova v Bratislave),
  • 2567 M multimédiá – absolvent ovláda návrh a spracovanie digitálnych dát do formy printových publikácií, reklamy či korporátnej identity, multimediálnu techniku pre spracovanie zvuku, obrazu, videa a postprodukčné úpravy v grafických systémoch ADOBE, základy animačnej tvorby, kompozície, strihovej tvorby a dramaturgie pre komerčnú audiovizuálnu tvorbu alebo tvorbu počítačových hier, samozrejmé je ovládanie základných webových technológí, vzdelávanie je prepojené s poznávaním najmodernejších technológií využívaných v televízií, herných štúdiách a reklamných spoločnostiach. Mimoriadne vhodné pre uplatnenie dievčat vzhľadom na možnosti uplatnenia v digitálnom marketingu a riadení komunikačných projektov (nový na SPŠE Hálova v Bratislave).

Absolventi všetkých týchto odboroch a najmä uvedených kvalitných škôl nachádzajú široké uplatnenie v IKT sektore, či v iných oblastiach, ktoré vyžadujú pokročilé informačné a digitálne technológie.

Viac informácií nájdete na https://nivy.com/podujatia/zupne-skoly-na-nivach