Iniciatívy a stratégie

Na tejto stránke nájdete iniciatívy a stratégie v oblasti digitálnej transformácie doma a v zahraničí.

Domáce stratégie

Zahraničné stratégie a iniciatívy

Domáce iniciatívy

Typ inštitúcie ČLENZNENIE ZÁVÄZKU
ŠTÁTNE INŠTITÚCIEÚrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciuVypracovanie štúdie dopadov digitálnej transformácie na ekonomiku a spoločnosť v SR
ŠTÁTNE INŠTITÚCIEÚrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciuKoordinácia popularizácie v oblasti digitalizácie a získavania digitálnych kompetencií, vlastný vklad do popularizácie štúdia, získavania kompetencií a zamestnávania v oblasti IT
ŠTÁTNE INŠTITÚCIEÚrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciuPotenciál pre podporu pre malé projekty firiem, startup-ov a výskumných inštitúcií podporujúcich riešenia Industry 4.0 a prenikanie digitalizácie do všetkých odvetví
ŠTÁTNE INŠTITÚCIEÚrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciuPodpora sekretariátu Digitálnej koalície
ŠTÁTNE INŠTITÚCIEMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SRIniciovať verejnú diskusiu o vhodnej štruktúre absolventov vysokých škôl vzhľadom na potreby trhu práce
ŠTÁTNE INŠTITÚCIEMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SRPodporiť vytváranie systému na sledovanie uplatnenia absolventov vysokých škôl na trhu práce
ŠTÁTNE INŠTITÚCIEMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SRPodporiť spoluprácu VŠ so zamestnávateľmi v oblasti aktualizácie študijných programov a ich inovácie
ŠTÁTNE INŠTITÚCIEMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SRPodporiť úpravu a tvorbu nových študijných programov na VŠ v nadväznosti na potreby digitalizácie a Industry 4.0
ŠTÁTNE INŠTITÚCIEMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SRPodporiť spoluprácu fakúlt VŠ so zamestnávateľmi v oblasti vzdelávania pre potreby trhu práce - pilotné projekty
ŠTÁTNE INŠTITÚCIEMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SRAktualizovať Koncepciu digitalizácie a informatizácie školstva s posunom výhľadu do roku 2030 na základe požiadavky Európskej komisie vo svojej Novej agende zručností pre Európu
ŠTÁTNE INŠTITÚCIEMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SRPodpora rozvoja znalostného manažmentu a zavedenie mentorovania na regionálnych školách. (Zmena názvu a popisu záväzku nastala z dôvodu racionalizácie a spojeného riešenia častí záväzku). Je pripravený návrh záväzných požiadaviek na obsah funkčného vzdelávania vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov škôl a školských zariadení.
ŠTÁTNE INŠTITÚCIEMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SROveriť na základných a stredných školách účinnosť adaptívneho vzdelávania. (Zmena názvu z dôvodu upresnenia zmyslu záväzku). SRŠ pripravuje návrh riešenia záväzku v súčinnosti s NÚCEM.
ŠTÁTNE INŠTITÚCIEMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SRZaviesť výučbu algoritmického myslenia, programovania a dátovej vedy už od základných škôl
ŠTÁTNE INŠTITÚCIEMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SRPoskytnúť podporu pri rozšírení profesijných štandardov pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl. (Zmena názvu a popisu záväzku nastala z dôvodu racionalizácie a osobitného riešenia častí záväzku). SRŠ pripravuje vytvorenie štandardu didaktických digitálnych kompetencií a následných krokov.
ŠTÁTNE INŠTITÚCIEMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SRŠpecializovať stredné odborné školy v oblasti informačných a komunikačných technológií
ŠTÁTNE INŠTITÚCIEMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SRRozšíriť a podporiť národný IT FITNESS TEST v roku 2018
ŠTÁTNE INŠTITÚCIEMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SRIniciovať a podporiť zvyšovanie digitálnych zručností učiteľov a budúcich učiteľov v regionálnom školstve
ŠTÁTNE INŠTITÚCIEMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SRPopularizovať zvyšovanie digitálnych zručností učiteľov, budúcich učiteľov a žiakov
ŠTÁTNE INŠTITÚCIEMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SRSpolupráca na vypracovaní štúdie dopadov digitálnej transformácie a Industry 4.0 a odporúčaní na národnej úrovni v oblasti zamestnanosti, kvalifikácií a foriem práce (Práca 4.0 ako súčasť národnej stratégie Priemysel 4.0)
ŠTÁTNE INŠTITÚCIEMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SRPopularizácia štúdia, získavania kompetencií a zamestnávania v oblasti IT
ŠTÁTNE INŠTITÚCIEMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SRZjednodušenie a zrýchlenie zamestnávania IT špecialistov zo zahraničia mimo EÚ na Slovensku
ŠTÁTNE INŠTITÚCIEMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SRKomplexný elektronický systém na sledovanie uplatnenia absolventov VŠ a SŠ na trhu práce
ŠTÁTNE INŠTITÚCIEMinisterstvo hospodárstva SRRozšírenie podujatia Mladý tvorca v rámci JOB EXPO o intenzívnu popularizáciu digitálnych kompetencií v rámci ďalších ročníkov 2018-2020 a o popularizáciu digitálnych kompetencií so zameraním na "Digitálnu ekonómiu" a riešenie "SmartIndustry".
ŠTÁTNE INŠTITÚCIEMinisterstvo hospodárstva SRZvýšenie dôrazu pre propagáciu výstupov žiakov stredných odborných škôl pripravujúcich absolventov v skupine odborov 25 - ITaT a prezentácií produktov a výstupov demonštrujúcich prenikanie digitálnych technológií, automatizácie a prvkov umelej inteligencie do výrobných procesov a služieb.
ŠTÁTNE INŠTITÚCIEMinisterstvo hospodárstva SRZapracovanie systému spolupráce, cieľov a vybraných záväzkov vznikajúcej Digitálnej koalície do pripravovaného Akčného plánu inteligentného priemyslu, v časti ľudské zdroje.
ŠTÁTNE INŠTITÚCIEMinisterstvo hospodárstva SRSpolupráca s Digitálnou koalíciou a plnenie cieľov a vybraných záväzkov prostredníctvom Akčného plánu inteligentného priemyslu, v časti trh práce a vzdelávania. Zdroj: Akčné plány inteligentného priemyslu.
REZORTNÉ PRIAMO RIADENÉ, ODBORNÉ A VÝSKUMNÉ INŠTITÚCIEŠtátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV)Zapracovanie digitálnych kompetencií do odborných predmetov stredných odborných škôl (SOŠ)
REZORTNÉ PRIAMO RIADENÉ, ODBORNÉ A VÝSKUMNÉ INŠTITÚCIEŠtátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV)Podpora a motivácia zvyšovania digitálnych kompetencií pedagogických a odborných pracovníkov a žiakov stredných odborných škôl
REZORTNÉ PRIAMO RIADENÉ, ODBORNÉ A VÝSKUMNÉ INŠTITÚCIEŠtátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV)Vzorové prispôsobenie odborného vzdelávania a prípravy na dynamickú digitalizáciu a Industry 4.0
DOPLNENIE: záväzok bude pokračovať i v nasledujúcom roku 2019
REZORTNÉ PRIAMO RIADENÉ, ODBORNÉ A VÝSKUMNÉ INŠTITÚCIEŠtátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV)Popularizácia stredného odborného vzdelávania a prípravy, vrátane duálneho vzdelávania
DOPLNENIE: záväzok bude pokračovať i v nasledujúcom roku 2019
REZORTNÉ PRIAMO RIADENÉ, ODBORNÉ A VÝSKUMNÉ INŠTITÚCIEŠtátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV)Podpora a propagácia prispôsobenia duálneho vzdelávania pre skupinu odborov 25 – ITaT (štúdia, návrh, podpora pilotného overenia modelu)
REZORTNÉ PRIAMO RIADENÉ, ODBORNÉ A VÝSKUMNÉ INŠTITÚCIEŠtátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV)Vybavenie SOŠ pre simuláciu výrobných procesov s využitím digitálnych didaktických technológií
REZORTNÉ PRIAMO RIADENÉ, ODBORNÉ A VÝSKUMNÉ INŠTITÚCIEŠtátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV)Podpora vytvorenia systému na sledovanie uplatnenia absolventov SOŠ na trhu práce
REZORTNÉ PRIAMO RIADENÉ, ODBORNÉ A VÝSKUMNÉ INŠTITÚCIECentrum vedecko-technických informácií
SR (CVTI)
Riadenie národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie: CVTI SR ako prijímateľ z OP ĽZ v partnerstve s IT Asociáciou Slovenska, Košice IT Valley klastrom a Slovenskou informatickou spoločnosťou spustí pilotné vzdelávanie v oblasti štúdií STEM so zameraním na informačné technológie v 5 univerzitách, 200 stredných školách a gymnáziách, 300 základných školách s priamou cieľovou skupinou vyše 36 000 žiakov a študentov a 2 000 učiteľov s cieľom zmeniť vzdelávací systém tak, aby ročne produkoval navyše 1 000 špecialistov pre pracovné miesta v IKT sektore.
REZORTNÉ PRIAMO RIADENÉ, ODBORNÉ A VÝSKUMNÉ INŠTITÚCIECentrum vedecko-technických informácií
SR (CVTI)
Rozšírenie infraštruktúry zážitkových centier vedy pre motiváciu detí a žiakov pre štúdia STEM a zvyšovanie ich digitálnych kompetencií.
REZORTNÉ PRIAMO RIADENÉ, ODBORNÉ A VÝSKUMNÉ INŠTITÚCIESARIO - Slovenská agentúra
pre rozvoj investícií a obchodu
Analýza podmienok a podpora udržania zahraničných investícií v Slovenskej republike: Vypracovanie analýzy o potrebe množstva a kvalifikácii pracovnej sily a požiadaviek v oblasti prípravy ľudských zdrojov pre potreby zahraničných investorov pôsobiacich na Slovensku so zameraním na R&D. Spolupráca s partnermi projektu: IT Asociácia Slovenska, VŠEMvs, Centrá zdieľaných a podnikových služieb, BSC Forum AmCham. Predpokladaný termín realizácie: rok 2018 (ideálne do 30.6.2018).
REZORTNÉ PRIAMO RIADENÉ, ODBORNÉ A VÝSKUMNÉ INŠTITÚCIESARIO - Slovenská agentúra
pre rozvoj investícií a obchodu
Podpora vstupu zahraničných spoločnosti so zameraním na R&D na Slovensko: Prezentácia výhod vstupu zahraničných spoločnosti na Slovensko na medzivládnych komisiách, mítingoch SARIO so zahraničnými podnikateľmi so zameraním na R&D, prednostne v IKT sektore. Prezentácia podpory Digitálnej koalície so zameraním na R&D, prednostne v IKT sektore, domácim spoločnostiam, ktoré sa na Slovensku a zahraničí zúčastňujú na medzivládnych komisiách, mítingoch SARIO so zahraničnými podnikateľmi a na zahraničných misiách
REZORTNÉ PRIAMO RIADENÉ, ODBORNÉ A VÝSKUMNÉ INŠTITÚCIEVýskumný ústav papiera a celulózy, a.s. Podpora digitalizácie celulózo-papierenského priemyslu SR implementáciou riešení Industry 4.0: Zvyšovanie konkurencieschopnosti celulózo-papierenského priemyslu SR podporou digitalizácie odvetvia a implementáciou riešení Industry 4.0. Aktivity budú orientované na výskum a implementáciu technológie výroby obalového papiera pre výrobu prepravných a skladovacích obalov s možnosťou aplikácie SMART RFID čipov so zvýšenou ochranou tovaru pred mechanickým poškodením, odolnosťou voči vodnej pare, vode, olejom a tukom, na inovácie lepeniek s vysokou pridanou hodnotou so zvýšením pevnostných a bariérových vlastností pre balenie potravinárskych, farmaceutických a priemyselných produktov a na optimalizáciu výroby vlnitej lepenky a nových druhov biologicky degradovateľných obalov, vyznačujúcich sa nízkou environmentálnou záťažou a ľahkou recyklovateľnosťou. Smart obaly umožňujú minimalizáciu výšky skladových zásob a optimalizáciu obmeny skladových zásob vďaka aplikovaným RFID čipom, nosičov informácií o zložení, dátume výroby, dátume spotreby alebo minimálnej trvanlivosti (v prípade potravín) a podobne dôležitých údajov o energetickej triede, výkone, príkone, bezpečnosti spotrebičov, o odosielateľovi a adresátovi pri doručovaní tovaru z internetových obchodov a pod. Umožnia optimalizáciu skladovania potravín v gastronomických zariadeniach a aj v samotných „SMART“ domácnostiach, čím sa významne zníži aktuálna vysoká miera plytvania s potravinami ale aj s farmaceutickými či kozmetickými výrobkami. Umožnia jednoduché bezkontaktné načítanie ceny tovaru vo veľkoobchode ale aj v maloobchode bez namáhavej manuálnej práce vykladania tovaru na pult.
AKADEMICKÁ OBEC, ŠKOLYUniverzita Komenského
v Bratislave
Bude vyvíjať postupy a metodiky vzdelávania využívajúce informačné a komunikačné technológie (IKT)
AKADEMICKÁ OBEC, ŠKOLYUniverzita Komenského
v Bratislave
Bude organizovať súťaže na rozvoj informatického myslenia žiakov a študentov a identifikáciu a podchytenie talentovaných študentov
AKADEMICKÁ OBEC, ŠKOLYUniverzita Komenského
v Bratislave
Bude učiť súčasných aj budúcich učiteľov používať digitálne IKT vo vzdelávaní
AKADEMICKÁ OBEC, ŠKOLYUniverzita Komenského
v Bratislave
Bude pripravovať a otvárať nové informatické špecializácie a medziodborové študijné programy
AKADEMICKÁ OBEC, ŠKOLYUniverzita Komenského
v Bratislave
Pripraví obsahovo aj metodicky postgraduálne vzdelávanie v informačnej bezpečnosti
AKADEMICKÁ OBEC, ŠKOLYUniverzita Komenského
v Bratislave
Bude propagovať štúdium informatických disciplín
AKADEMICKÁ OBEC, ŠKOLYUniverzita Komenského
v Bratislave
Bude vypracovávať analýzy a expertízy pre potreby štátnych orgánov v oblastiach vzdelávania, informatizácie spoločnosti, informačnej bezpečnosti
AKADEMICKÁ OBEC, ŠKOLYUniverzita Komenského
v Bratislave
Bude učiť súčasných aj budúcich učiteľov používať digitálne IKT vo vzdelávaní na ZŠ a SŠ (uvedený záväzok je konkrétnou pilotnou aktivitou voči záväzkom MŠVVaŠ SR 2.10, 2.13 a 2.14):
1. Realizovať od roku 2018/09 2- ročný pilotný projekt „Inovatívna príprava budúcich učiteľov pre vzdelávanie v modernej škole v spolupráci s inovatívnymi učiteľmi zo ZŠ a SŠ a v spolupráci s IT sektorom“ na Univerzite Komenského.
2. Propagovať vo výučbe budúcich učiteľov na VŠ a medializovať pozitívne príklady inovácií vo vzdelávaní s digitálnymi technológiami v rámci spolupráce škôl a IT sektoru (napr. Microsoft Innovative Educator, Cisco Akadémia, ITAS aktivity so školami a i.)
3. Aktívne využitie výstupov projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Prírodovedecká fakulta a fakulta Matematiky fyziky a informatiky odborne garantuje a vytvára e-metodické materiály zamerané na vyučovanie prírodných vied s podporou digitálnych technológií, ktoré sa v projekte používajú na vzdelávaní učiteľov ZŠ a SŠ.
AKADEMICKÁ OBEC, ŠKOLYUniverzita Komenského
v Bratislave
Univerzita Komenského bude súčinná a ponúka spoluprácu na spoločnom vypracovaní úvodnu štúdiu znalostných potrieb informačnej spoločnosti a možnosti, ako ich naplniť.
AKADEMICKÁ OBEC, ŠKOLYSlovenská technická univerzita
v Bratislave
Podpora zvyšovania úrovne digitálnej gramotnosti zamestnaných aj nezamestnaných osôb, ako aj podnikateľov, na úroveň potrebnú pre efektívne využívanie digitálnych technológií, na úroveň uplatňovanú na trhu práce a na úroveň potrebnú pre zvyšovanie konkurencieschopnosti ekonomiky a sieťovanie a podporu škôl a ďalších poskytovateľov vzdelávacích programov v oblasti IKT.
AKADEMICKÁ OBEC, ŠKOLYSlovenská technická univerzita
v Bratislave
Inovovať vzdelávanie v informatických študijných programoch, vypísať spoločensky aktuálne a atraktívne témy tímových, semestrálnych a ročníkových projektov, záverečných, diplomových a dizertačných prác podľa medzinárodne uznávaných štandardov.
AKADEMICKÁ OBEC, ŠKOLYSlovenská technická univerzita
v Bratislave
Predložiť projekt na zlepšenie priestorového, technického, didaktického a personálneho zabezpečenia vzdelávania IKT expertov a lídrov ako aj podmienok IKT výskumu využitím dostupných zdrojov vrátane štrukturálnych fondov EÚ
AKADEMICKÁ OBEC, ŠKOLYSlovenská technická univerzita
v Bratislave
Podporiť inovácie v priemysle prostredníctvom spoločných výskumných a/alebo inovačných projektov
DOPLNENIE: záväzok trvá aj pre rok 2019
AKADEMICKÁ OBEC, ŠKOLYSlovenská technická univerzita
v Bratislave
Rozvíjať talenty IKT na univerzite, podporovať zapájanie sa študentov do medzinárodných súťaží, podporovať mladých výskumníkov mentorsky aj finančne
AKADEMICKÁ OBEC, ŠKOLYSlovenská technická univerzita
v Bratislave
Zvyšovať atraktívnosť vzdelávania v IKT v očiach žiakov základných a stredných škôl s osobitným zreteľom na možnosti štúdia a uplatnenia sa dievčat v informačných technológiích; v spolupráci s partnerskými inštitúciami a študentami
AKADEMICKÁ OBEC, ŠKOLYSlovenská technická univerzita
v Bratislave
Realizovať výskum v perspektívnych oblastiach IKT vrátane oblastí akými sú web orientované technológie, kybernetická bezpečnosť, Big Data, Cloud Computing, umelá inteligencia a pod.
AKADEMICKÁ OBEC, ŠKOLYSlovenská technická univerzita
v Bratislave
Pripraviť a predložiť projekt dlhodobého strategického výskumu v oblasti priemyselných technológií pre 21. storočie využívajúci synergiu výskumu progresívnych materiálov a digitálnych technológií (vrátane Industry 4.0).
AKADEMICKÁ OBEC, ŠKOLYŽilinská univerzita
v Žiline
Súčinnosť na štúdii dopadov v oblasti digitalizácie vo vzdelávaní
AKADEMICKÁ OBEC, ŠKOLYŽilinská univerzita
v Žiline
Integrácia digitálneho vzdelávania do študijných programov
AKADEMICKÁ OBEC, ŠKOLYŽilinská univerzita
v Žiline
Spolupráca na národnom projekte IT AKADÉMIA - VZDELÁVANIE PRE 21. STOROČIE
AKADEMICKÁ OBEC, ŠKOLYŽilinská univerzita
v Žiline
Rozvoj a rozširovanie pôsobnosti vzdelávacieho IKT klastra Z@ICT
AKADEMICKÁ OBEC, ŠKOLYŽilinská univerzita
v Žiline
Vytvorenie vzdelávacieho a konzultačného prostredia pre učiteľov základných škôl
AKADEMICKÁ OBEC, ŠKOLYŽilinská univerzita
v Žiline
Vytvorenie vzdelávacieho a konzultačného prostredia pre verejnosť, zamestnancov a podnikateľov
AKADEMICKÁ OBEC, ŠKOLYVysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správyVytvorenie spoločného magisterského študijného programu v roku 2017 s vybranými univerzitami na Ukrajine pre pokračovanie štúdia mladých Ukrajincov na VŠEM VS v Bratislave v slovenskom jazyku, vrátane vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe na Slovensku pre potreby verejnej správy a podnikovej sféry. Súčasťou bude prieskum (výskum) podmienok a výhod spolupráce s ukrajinskými univerzitami a prehľad motivácie študujúcich mladých ľudí na Ukrajine pre migráciu za štúdiom a prácou v oblasti IKT na Slovensko a do EU. Predpoklad: do 50 študentov v rámci pilotnej spolupráce s ukrajinskými univerzitami v roku 2018.
AKADEMICKÁ OBEC, ŠKOLYVysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správyPríprava podmienok a návrh bakalárskeho profesijne orientovaného študijného programu zameraného na IKT
AKADEMICKÁ OBEC, ŠKOLYTechnická univerzita v KošiciachZdynamizovanie inovácie študijných odborov v oblasti IT s dôrazom na väčšiu praktickú aplikáciu získaných znalostí za účelom rýchlej adaptácie absolventov v praxi
AKADEMICKÁ OBEC, ŠKOLYTechnická univerzita v KošiciachZaloženie Talent akadémie - spoločnej univerzitno-firemnej platformy pre IT vzdelávanie študentov vysokých škôl iných ako IT odborov a účastníkov z praxe.
AKADEMICKÁ OBEC, ŠKOLYTechnická univerzita v KošiciachVytvorenie otvorených laboratórií (3CL - Continues Challenging and Competitive Learning). V rámci univerzitných predmetov študenti riešia IT projekty, ktoré je možné pútavo vizuálne prezentovať a zároveň transparentne porovnať. Spoločný projekt so spoločnosťou T-Systems.
AKADEMICKÁ OBEC, ŠKOLYTechnická univerzita v KošiciachOtvorenie Živých IT projektov – tímové projekty študentov, ktorí v rámci formálnej výučby riešia problémy zadané priamo hospodárskou praxou
AKADEMICKÁ OBEC, ŠKOLYTechnická univerzita v KošiciachZdynamizovanie inovácie študijných odborov v oblasti IT: Na základe súčasných študijných programov budú v rámci procesu akreditácie vybudované inovované programy (nové alebo reakreditované), ktoré zohľadnia nové smery vývoja v IT oblasti. Bude sa jednať v prevažnej väčšine o SMART technológie, bezdrôtovú komunikáciu, IT bezpečnosť a rozvoj mobilných aplikácií. Študenti týchto programov budú mať možnosť úzkej špecializácie na základe širokého spektra voliteľných predmetov. V týchto programoch bude podporovaný široký IT základ s následnou špecializáciou na konkrétne oblasti.
AKADEMICKÁ OBEC, ŠKOLYStredná priemyselná škola elektrotechnická v PrešoveReštrukturalizácia skupiny študijných odborov 26 Elektrotechnika zameraná na technológie 2020+ ako priemyselná informatika, elektroenergetika a počítačové systémy a to implementáciou nových technológií zameraných na IOT, digitalizáciu a Industry 4.0
AKADEMICKÁ OBEC, ŠKOLYStredná priemyselná škola elektrotechnická v PrešoveReštrukturalizácia skupiny študijných odborov 25 IKT zameraná na technológie 2020+ implementáciou nových technológií zameraných na webové a mobilné technológie, softvérový development, spracovanie big data a kybernetickej bezpečnosti.
AKADEMICKÁ OBEC, ŠKOLYStredná priemyselná škola elektrotechnická v PrešoveSieťovanie SPŠE so ZŠ pre zvýšenie záujmu o štúdium technických, informatických a prírodovedných odborov na SPŠE Prešov usporiadaním krátkodobých aktivít - súťaží a celoročných aktivít pre žiakov ZŠ.
AKADEMICKÁ OBEC, ŠKOLYSúkromná stredná odborná škola v Poprade - Tatranská akadémiaSpolupráca SSOŠ Poprad so ZŠ v podtatranskom regióne s cieľom zvýšenie záujmu o štúdium informatických odborov: Zvýšenie záujmu o štúdium informatických odborov realizovať osobnými prezentáciami na ZŠ v podtatranskom regióne a organizovaním popularizačných podujatí v priestoroch SSOŠ Poprad. Osobné prezentácie budú každoročne zabezpečené na min. 30 základných školách. SSOŠ Poprad v spolupráci s podnikateľskou praxou každoročne zabezpečí vo vlastných priestoroch popolurizačné podujatia pre verejnosť ktoré budú on-line vysielané, napr. Regionálny turnaj v programovaní LEGO robotov, motivačné prednášky IT odborníkov z praxe, akcia "SSOSTA naostro" - umožniť žiakom ZŠ na chvíľu sa stať študentom informatického odboru na strednej škole...
AKADEMICKÁ OBEC, ŠKOLYSúkromná stredná odborná škola v Poprade - Tatranská akadémiaSúčinnosť pri aktualizácii obsahu ŠVP 25 IKT a aktualizáciou normatívov IKT odborov v súlade s požiadavkami praxe: Priebežné mapovanie požiadaviek podnikateľskej verejnosti na aktualizáciu obsahu ŠVP 25 IKT a v súčinnosti so SOŠ v projekte IT Akadémia partner mapovanie možnosti SOŠ a v spolupráci s ITAS predkladanie návrhov na aktualizáciu obsahu ŠVP 25 IKT a nadväzujúcich normatívov IKT odborov.
AKADEMICKÁ OBEC, ŠKOLYSúkromná stredná odborná škola v Poprade - Tatranská akadémiaZabezpečenie kvality vzdelávania v skupine odborov 25 IKT: Spracovanie metodiky pre zabezpečenie kvality vzdelávania v skupine odborov 25 IKT s cieľom zabezpečenia priority na kvalitu absolventov SOŠ a nie na kvantitu produkovaných absolventov. V spolupráci s ITAS vytvorenie možnosti novým SOŠ zaradiť do siete odbory zo skupiny 25 IKT, len po overení splnenia podmienok personálnych a materiálnych.
AKADEMICKÁ OBEC, ŠKOLYGymnázium P. O. Hviezdoslava, KežmarokPodpora vyučovania IT predmetov na SŠ a ZŠ: Aktívna spolupráca vo vzdelávaní na projekte „IT Akadémia – Vzdelávanie pre 21. storočie“. Od školského roku 2017/2018 otvárame triedu so zameraním na informačné technológie, s rozšíreným vyučovaním prírodovedných predmetov a informatiky v prírodovedných predmetoch. Ponuku voliteľných predmetov pre žiakov 3. a 4. ročníka rozširujeme o predmety zamerané na IT a ich využitie v prevažne v prírodovedných predmetoch. Podporujeme účasť žiakov a učiteľov na stážach v IT firmách a na vysokých školách. V rámci mimoškolských a voľnočasových aktivít ponúkame pre žiakov školy a žiakov základných škôl mesta a okresu krúžkovú činnosť zameranú na využitie IT technológií. V letných mesiacoch pripravujeme pre žiakov ZŠ letnú školu IT .
DODATOK: pokračovanie a dokončenie v roku 2019.
AKADEMICKÁ OBEC, ŠKOLYUniverzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ)Aktívne sa zúčastňovať na realizácii aktivít Digitálnej koalície: Z pozície sídla IT Akadémie koordinovať a realizovať aktivity národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ s cieľom vytvoriť model vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT.
DODATOK: pokračuje v roku 2019.
AKADEMICKÁ OBEC, ŠKOLYUniverzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ)Rozvíjať a inovovať študijné programy infomatického vzdelávania vo väzbe na potreby praxe.
AKADEMICKÁ OBEC, ŠKOLYUniverzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ)Pripravovať študentov učiteľstva a učiteľov pre efektívne využívanie IKT vo vzdelávaní.
AKADEMICKÁ OBEC, ŠKOLYUniverzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ)Organizovať neformálne vzdelávacie aktivity a súťaže na zvyšovanie úrovne infomatického myslenia a digitálnych zručností žiakov základných a stredných škôl.
AKADEMICKÁ OBEC, ŠKOLYUniverzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ)Realizovať vzdelávacie aktivity na rozvoj digitálnych zručností pre zamestnancov verejnej správy.
AKADEMICKÁ OBEC, ŠKOLYUniverzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ)Realizovať projekty na vývoj a implementáciu informačných systémoch na podporu riadenia vysokých škôl a ich prepojenie na e-goverment
AKADEMICKÁ OBEC, ŠKOLYUniverzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ)Rozvíjať bezpečnostné povedomie laickej verejnosti a vyvíjať výskumné aktivity v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti.
Anotácia: Cieľom v tejto oblasti je zvyšovanie bezpečnostného povedomia a povedomia v oblasti ochrany súkromia a súkromných údajov. Cieľovou skupinou sú učitelia a žiaci základných a stredných škôl, ako aj široká laická verejnosť. Vzdelávanie sa v rámci laickej verejnosti zameriava najmä na zamestnancov verejnej správy. Súčasne sa univerzita prostredníctvom svojej výskumnej skupiny v rámci tohto cieľa zameriava na výskum v oblasti detekcie a predikcie bezpečnostných udalostí a bezpečnostných hrozieb, identifikáciu cieľov, vlastností a motivácie útočníkov, ako aj ich samotnou profiláciou. Výskum v rámci tohto cieľa je interdisciplinárny, čo sa prejavuje v prepojení informačnej bezpečnosti, dátovej analytiky, práva a geoinformatiky.

Výstupy – merateľné ukazovatele:
• zvyšovanie bezpečnostného povedomia u najmenej 350 účastníkov vzdelávacích aktivít
• publikácia najmenej 8 domácich, resp. zahraničných výstupov indexovaných v databázach Web of Science alebo Scopus.
SÚKROMNÝ SEKTORCISCO Systems Slovakia, spol s.r.o.Odborná garancia pri príprave sieťových predmetov na SŠ a VŠ v projekte IT.
SÚKROMNÝ SEKTORCISCO Systems Slovakia, spol s.r.o.Nárast počtu Cisco Networking Akadémií o 30 percent najneskôr v roku 2018 (v porovnaní s 2016). Odborná garancia súťaže sieťových akadémií v roku 2018
SÚKROMNÝ SEKTORCISCO Systems Slovakia, spol s.r.o.Odborná garancia a organizácia konferencie učiteľov v programe Sieťových akadémii v roku 2018.
SÚKROMNÝ SEKTORCISCO Systems Slovakia, spol s.r.o.Koordinácia, odborná garancia a expertízna podpora pri zavádzaní programu Sieťových akadémii v SR (SŠ a VŠ) do školských vzdelávacích a študijných programov. Zabezpečenie udržateľnosti zapojených škôl.Počet študentov minimálne 5000 za rok. Príprava študentov na odborné medzinárodné certifikácie CCNA a CCNP. Odborná garancia a expertízna podpora v oblasti sieťovej bezpečnosti, organizácia seminárov, workshopov a konferencií, vrátane popularizácie povedomia v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
SÚKROMNÝ SEKTORCISCO Systems Slovakia, spol s.r.o.Koordinácia, odborná garancia a expertízna podpora pri rozvoji Sieťového akademického programu Cisco v SR a jeho zavádzaní do školských vzdelávacích a študijných programov (SŠ a VŠ). Zabezpečenie udržateľnosti zapojených škôl a počtu študentov na úrovni minimálne 5000 za rok.
SÚKROMNÝ SEKTORCISCO Systems Slovakia, spol s.r.o.Odborná garancia súťaže študentov Sieťového akademického programu v roku 2019. Príprava študentov na medzinárodné odborné certifikácie CCNA a CCNP.
SÚKROMNÝ SEKTORCISCO Systems Slovakia, spol s.r.o.Podpora zavádzania vzdelávania sieťovej a kybernetickej bezpečnosti na školách, organizácia seminárov a workshopov pre učiteľov. Popularizácia povedomia v tejto oblasti, sprístupnenie vzdelávacích kurzov cez platformu netacad.com školám a širokej verejnosti. Rozšírenie spolupráce škôl a zamestnávateľov pri budovaní znalostí a kompetencií žiakov v oblasti kybernetickej bezpečnosti, zohľadnenie aktuálnych a budúcich potrieb zametnávateľov a transformácie trhu práce v rámci digitalizácie.
SÚKROMNÝ SEKTORCISCO Systems Slovakia, spol s.r.o.Odborná garancia a spoluorganizácia konferencie zo zameraním na oblasť kybernetickej bezpečnosti pre učiteľov SŠ a VŠ v roku 2019.
SÚKROMNÝ SEKTORMicrosoft Česká republika a SlovenskoKaždoročne pripravíme v Študentskom trénerskom centre 20 stredoškolských študentov, ktorí sa chcú zdokonaľovať v IT a majú záujem poskytovať nadobudnuté znalosti ďalším. --> Nový ročník dvojročného štúdia odštartoval 12.1.2018 a je v ňom 24 študentov.
SÚKROMNÝ SEKTORMicrosoft Česká republika a SlovenskoVšetkým učiteľom informatiky poskytneme metodiky a podporu na zavádzanie nových tém do vyučovania, aby boli schopní pripravovať študentov pre digitálnu éru.
SÚKROMNÝ SEKTORMicrosoft Česká republika a SlovenskoAby sme pomáhali pripravovat aj budúcich moderných zamestnancov a pripravoali mladých ludí dnes pre svet zajtrajška, rovnaký kurz sme pripravili aj pre študentov. MODERNÝ ŠTUDENT je urcený študentom stredných a vysokých škôl a cez životné situácie študenta ich učí využívat dostupné moderné IT nástroje a byt tak pripravený na potreby, ktorý prináša digitálna transformácia.
SÚKROMNÝ SEKTORSoitron, s.r.o.Podpora rozvoja učenia programovania žiakov v ZŠ: podporou súťaže iBobor budeme spolu s organizátormi hľadať ďalšie formy a možnosti rozšírenia súťaže.
Doplnenie: záväzok pokračuje aj v roku 2019 s riešením problémov spojených s GDPR legislatívou.
SÚKROMNÝ SEKTORSoitron, s.r.o.Spolupráca so strednými a vysokými školami: v spolupráci s vybranou strednou a vysokou školou bude spoluvytvárať učebné osnovy a poskytovať naše skúsenosti a vedomosti z praxe v učebnom procese.
Doplnenie: záväzok pokračuje aj v roku 2019.
SÚKROMNÝ SEKTORSoitron, s.r.o.Spolupráca na národnom projekte IT AKADÉMIA - VZDELÁVANIE PRE 21. STOROČIE.
Doplnenie: záväzok pokračuje aj v roku 2019.
SÚKROMNÝ SEKTORT-Systems Slovakia, s.r.o.Rozvoj duálneho odborného vzdelávania v IKT na úrovni úplného stredoškolského a vyššieho odborného vzdelávania. Spoločnosť zabezpečí kritický objem odborne a prakticky pripravenej a kvalifikovanej pracovnej sily pre ďalší rozvoj IKT portfólia a služieb vo firme aj v regióne. Do roku 2025 vzdelať pre región východného Slovenska min. 300 špecialistov s vyšším odborným vzdelaním v IKT.
DOPLNENIE: plnený každoročne!
SÚKROMNÝ SEKTORT-Systems Slovakia, s.r.o.T-Systems Education Academy 2.0 - v roku 2018 vytvoriť jadro budúceho programu, koncept pre praktické univerzitné vzdelávanie. Z IT odborov VŠ --> získať do roku 2025 min. 500 absolventov.
DOPLNENIE: plnený každoročne!
SÚKROMNÝ SEKTORT-Systems Slovakia, s.r.o.SAP Akadémia a podpora vzdelávacieho ekosystému v regióne - zapojiť min. 100 študentov ročne, --> do r. 2025 v štyroch programoch pripraviť 300 absolventov, min. 20 nových školiteľov a trénerov.
DOPLNENIE: plnený každoročne!
SÚKROMNÝ SEKTORT-Systems Slovakia, s.r.o.Aktivity pre širší región smerujúce k zvyšovaniu a podpore povedomia o IKT --> poskytnúť školám do r. 2020 min 300 kusov vybavenia pre digitálnu podporu vzdelávania a rozvoj IKT zručností, ...
SÚKROMNÝ SEKTORSeges s.r.o.Zvýšenie digitálneho povedomia používateľov: Cieľom záväzku je zvýšiť digitálne povedomie a zručnosti používateľov štátnych webových služieb formou virtuálnych sprievodcov. Virtuálni sprievodcovia pomôžu používateľom ľahšie pochopiť akúkoľvek webovú sluźbu/aplikáciu tým, že ich sprievodca prevedie krok po kroku skrz aplikáciu a naučí ich ju používať. Záväzok je zameraný na používateľov s horšími digitálnymi zručnosťami, staršie osoby - dôchodcovia, ale v konečnom dôsledku takmer na všetkých používateľov webových služieb/internetu.
SÚKROMNÝ SEKTORSimpleCell Networks Slovakia Podpora študentov vysokých škôl k inovovaniu, tvorbe a vývoju nových zariadení pre internet vecí: Podpora študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia k inovatívnemu mysleniu, tvorbe a vývoju nových zariadení pre rýchlo rastúci segment internetu vecí. Súčasťou podpory sú konzultácie k záverečným prácam študentov, odborné prednášky na vysokých školách, praktické stáže pre študentov, ako aj pomoc so zabezpečením stáží u našich partnerov.
DODATOK: záväzok pokračuje aj budúci rok 2019.
SÚKROMNÝ SEKTORSimpleCell Networks Slovakia Vybavenie škôl zariadeniami potrebnými pre vývoj zariadení pre internet vecí a konektivitou: Poskytnutie základných vývojových kitov potrebných pre vývoj zariadení pre internet vecí, komunikačných modulov pre bezdrôtové odosielanie dát v sieti špeciálne určenej pre internet vecí Sigfox a bezplatnej konektivity týchto modulov počas celého trvania spolupráce. Študentom bude poskytovaná odborná pomoc s vývojom hardvéru a integráciou zariadení do backendových cloudových systémov. V rámci budovania ekosystému bude študentom poskytnutý okrem technického aj obchodný mentoring a know-how pre úspešné zakladanie nových spoločností na Slovensku s potenciálom preraziť na celosvetový trh. Dopad: Pripojenie troch univerzít do siete pre internet vecí Sigfox. Poskytnutie konektivity pre 50 komunikačných modulov a 20 vývojových kitov. (Upresníme) Každá škola dostane 100 bezplatných tokenov pre konektivitu.
SÚKROMNÝ SEKTORSimpleCell Networks Slovakia Organizácia verejných podujatí zameraných na zvyšovanie povedomia o digitálnej transformácii a internete vecí: Dlhodobá pravidelná organizácia meetupov, workshopov, prednášok na školách, hackatonov a verejných obchodných výziev - Sigfox Challenge. Cieľom organizovaných podujatí a Sigfox Challenge je zvyšovanie povedomia v spoločnosti o téme IoT, ale predovšetkým aktívne zapojenie študentov, vývojárov či systémových integrátorov do tvorby zariadení a systémov. Spomínanými činnosťami tak chceme prispievať k digitálnej transformácii, zvyšovaniu kvality života občanov SR, ako aj zefektívneniu hospodárenia miest a firiem. Ako: Každé dva mesiace meetup v Bratislave a Košiciach, neskôr možno ďalšie mestá. Raz ročne prednáška na školách. Sigfox Challenge podľa dopytu od partnerov (približne každé tri mesiace na vývoj jedného až troch zariadení).
SÚKROMNÝ SEKTORItera Slovakia, organizačná zložkaVzdelávanie: Trénovanie a vzdelávanie ľudí na to, aby sa stali schopnými nielen sa uplatniť na trhu práce, ale stali sa odborníkmi v konkrétnych počítačových zručnostiach.
SÚKROMNÝ SEKTORUber Slovakia Aktívna podpora diskusie o budúcnosti smart cities, mestskej mobility a zdieľanej prepravy: Uber bude aktívne finančne aj odborne podporovať rôzne verejné diskusné fóra a konferencie, ktoré sa zameriavajú na témy ako smart cities, mestská mobilita a zdieľaná preprava. Týmto spôsobom chceme zvyšovať povedomie o možnostiach a výhodách týchto konceptov pre mestá, občanov a národné hospodárstvo.
SÚKROMNÝ SEKTORUber Slovakia Podporiť spoluprácu súkromného sektora so školstvom, obzvlášť vo vedecko-technických študijných programoch: Budeme podporovať najtalentovanejších žiakov štipendiami na dokončenie ich magisterských/inžinierskych/doktorandských prác týkajúcich sa tém ako mestská mobilita alebo smart cities. Taktiež ponúkneme študentom stáže v spoločnosti Uber, aby získali praktické pracovné skúsenosti pred skončením štúdia. Budeme tiež podporovať kvalitu výskumu a vzdelávania na slovenských univerzitách ponúknutím našej expertízy v spoločných výskumných projektoch ako aj hosťovských prednášok týkajúcich sa tém ako napr. mestská mobilita, big data, smart cities a iné. priebežná podpora a vyhodnocovanie spolupráce s konkrétnymi vzdelávacími inštitúciami na polročnej báze.
SÚKROMNÝ SEKTOROrange SlovenskoInformačno-vzdelávacie aktivity na základných a stredných školách: Orange Slovensko bude rozvíjať program edukačných prednášok na základných a stredných školách v spolupráci so psychológmi. Cieľom je spoznať riziká online sveta a dokázať ich identifikovať a naučiť žiakov zodpovedne používať komunikačné technológie. V roku 2018 plánujeme zabezpečiť 240 prednášok a stretnutí so psychológmi.
SÚKROMNÝ SEKTOROrange Slovenskoe-Školy pre budúcnosť: Grantový program Orangeu e-Školy pre budúcnosť podporuje projekty škôl, respektíve pedagógov a mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti vzdelávania, ktoré do vyučovacieho procesu začlenia zodpovedné a bezpečné používanie digitálnych technológií, zameriavajú sa na oblasť programovania či mediálnu výchovu. Za tri roky fungovania sme prostredníctvom neho podporili viac ako 130 projektov. V tohtoročnom piatom pokračovaní prerozdelíme 50 000 eur na zmysluplné projekty prihlásené do tohto grantového programu.
SÚKROMNÝ SEKTOROrange SlovenskoEdukácia zákazníkov v predajniach Orangeu
V roku 2018 zrealizujeme špeciálny program edukácie zákazníkov pod názvom Edukačný koncept na efektívne využívanie smartfónov. Projekt prebehol v pilotnej fáze v roku 2017 na 3 predajniach, v roku 2018 plánujeme jeho rozšírenie na všetky predajne Orangeu. Táto aktivita má za cieľ eliminovať strach zákazníkov z využívania nových technológií, ukázať im, ako efektívne využívať svoj telefón aby im bol užitočný a podporiť ich technologickú i digitálnu gramotnosť, ktorá je v dnešnej dobe nevyhnutná.
SÚKROMNÝ SEKTORDatalan, a.s.Spolupráca s vysokými školami formou organizácie a podpory konferencie Univerzity day
Vytvárame komunikačnú platformu na výmenu informácií a evanjelizáciu - vzájomne medzi vysokými školami resp. univerzitami a súkromným sektorom. Cieľom je vzájomná interaktivita akademickej a privátnej sféry v nasledujúcich oblastiach: Veda a výskum + Najnovšie IT technológie a inovácie
Vzdelávacie trendy zamerané na vzdelávanie atraktívne pre študentov
Networking. Opakované každoročné organizovanie konferencie Univerzity Day v termíne 09/2018.
SÚKROMNÝ SEKTORDatalan, a.s.Rozširovanie a budovanie elektronizácie vzdelávaVytváranie technologického a odborného zázemia za účelom prínosu inovatívnych postupov pri elektronizácii vzdelávacieho procesu školských inštitúcií na všetkých úrovniach - od materských škôl až po univerzity a od backoffice až po frontoffice
SÚKROMNÝ SEKTORDatalan, a.s. Spolupráca a aktívna účasť na projekte Detská Univerzita Komenského (DUK) a DUK online: Zachyťme nadšenie a záujem detí pre digitálne technológie a začnime ich podporovať formou blízkou deťom základných škôl. Posmeľme deti k intenzívnejšiemu využívaniu digitálnych technológií a podporme ich kreativitu v prospech vzdelávania v IT.

Účasť na DUK a DUK online každoročne rastie a DATALAN bude naďalej spolu s organizátormi realizovať prednášky a zastrešovať DUK online.

DUK online počet prihlásených viac ako 700 detí a DUK DATALAN workshop viac ako 90 detí.
SÚKROMNÝ SEKTORDatalan, a.s.Tvorba a zastrešenie publikovania časopisu EDUnews:
Prezentácia inovatívnych myšlienok a riešení pre vzdelávanie elektronickou a tlačenou formou. Časopisom vytvárame priestor pre príspevky a články o moderných digitálnych znalostiach a zručnostiach pre vzdelávanie - ako zástupcom akademickej obce, tak aj rôznym profesným organizáciám. Publikovanie min. 3 och čísiel časopisu EDUnews.
SÚKROMNÝ SEKTORIT v kurze, n.o.Rekvalifikačnými vzdelávacími programami pripraviť pre trh práce v informačných technológiách 175 nových IT špecialistov
SÚKROMNÝ SEKTORIT v kurze, n.o.Zrealizovať pilotný ročník vzdelávacieho programu pre 30 žien s názvom Ženy v (IT) kurze
SÚKROMNÝ SEKTORIT v kurze, n.o.Začať s realizáciou EU projektu NedisKvalifikuj sa pre 210 nezamestnaných mladých ľudí vo veku 20-30 rokov v 7 krajských mestach s cieľom zvýšiť digitáne zručnosti
SÚKROMNÝ SEKTORIT v kurze, n.o.Vytvoriť sadu vzdelávacích videí v oblasti MS Office, ktoré budú dostupne zadarmo a pre každého
SÚKROMNÝ SEKTORIT v kurze, n.o.Realizovať marketingové aktivity s cieľom zvýšiť povedomie o svete informačných technológií a zvýšiť záujem mladých ľuďí pracovať v IT sadu vzdelávacích videí v oblasti MS Office, ktoré budú dostupne zadarmo a pre každého
SÚKROMNÝ SEKTORIT v kurze, n.o.Začať s realizáciou workshopov na odborné témy v IT
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIAZastúpenie Európskej komisie na SlovenskuAktívna podpora spoločných aktivít s Európskou komisiou na zvýšenie povedomia o potrebe digitálnych zručností vrátane podujatia IT Fitness test, ktorý vznikol v rámci iniciatívy Európskej komisie Týždeň IT zručností „eSkills Week“. --> Túto aktivitu chceme podporiť aj v roku 2018.
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIAZastúpenie Európskej komisie na SlovenskuPríprava podujatí pre študentov stredných škôl, ktoré prepájajú vedomosti o EÚ s digitálnymi zručnosťami ako napríklad Mladý digitálny Európan. --> Zastúpenie bude v organizácii súťaže Mladý Digitálny Európan pokračovať aj v roku 2018.
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIAZastúpenie Európskej komisie na SlovenskuPodpora štúdií STEM na Slovensku (napríklad súťaž Junior Internet - organizuje Amavet) --> záväzok obnovený aj na rok 2018.
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIAZastúpenie Európskej komisie na SlovenskuPodpora Digitálnej koalície v napĺňaní cieľov kampane EK „Digital Skills and Jobs Coalition“ --> záväzok obnovený ak na rok 2018.
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIAZastúpenie Európskej komisie na SlovenskuZastúpenie Európskej komisie v spolupráci s organizáciou Aj ty v IT pripravuje v r. 2018 informačný materiál určený predovšetkým dievčatám na stredných školách, prostredníctvom ktorého chce poukázať na výhody štúdia ICT. Materiál bude informovať dievčatá, ich rodičov i verejnosť o tom, že vo svete IT je výhodné mať ženy a toto štúdium a práca v ICT odbore môžu byť pre nich prínosné.
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIAZastúpenie Európskej komisie na SlovenskuZastúpenie chce okrem iného v r.2018 aktívne komunikovať aj nový akčný plán digitálneho vzdelávania, ktorý načrtáva spôsob, akým EÚ môže pomôcť jednotlivcom, vzdelávacím inštitúciám a systémom vzdelávania lepšie sa prispôsobovať životu a práci v ére rýchlych digitálnych zmien vďaka:
• lepšiemu využívaniu digitálnych technológií na výučbu a učenie sa,
• rozvoju digitálnej kompetencie a zručností potrebných na život a prácu v ére digitálnej transformácie a
• zdokonaľovaniu vzdelávania lepšou analýzou a predikciou údajov.
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIARepubliková únia zamestnávateľov (RÚZ)Aktívna príprava politík zamestnanosti z pohľadu zamestnávateľov vrátane analýzy budúcich požiadaviek zamestnávateľov na pracovnú silu
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIARepubliková únia zamestnávateľov (RÚZ)Identifikácia požiadaviek jednotlivých sektorov z hľadiska dodatočnej potreby a úbytku pracovnej sily
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIARepubliková únia zamestnávateľov (RÚZ)Vytvorenie podvýboru VHSP pre digitálnu ekonomiku a digitálne zručnosti
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIARepubliková únia zamestnávateľov (RÚZ)Usporiadanie konferencie k téme budúcich požiadaviek zamestnávateľov na pracovnú silu
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIARepubliková únia zamestnávateľov (RÚZ)Spoločné vyhlásenie sociálnych partnerov k zmenám požadovaných kvalifikácií a zručností zamestnancov v budúcich povolaniach
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIARepubliková únia zamestnávateľov (RÚZ)Spolupráca na vypracovaní štúdie dopadov digitálnej transformácie a Industry 4.0
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIARepubliková únia zamestnávateľov (RÚZ)Realizovať aktivity a naplniť ciele Národného Projektu Buď kompetentný
Plnenie: RÚZ sa uchádza byť prijímateľom NP Buď Kompetentný.
- Príprava
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIAIT Asociácia Slovenska (ITAS)Koordinácia ďalšej činnosti Digitálnej koalície
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIAIT Asociácia Slovenska (ITAS)Získanie 10 aktívnych členov Digitálnej koalície z členov ITAS v roku 2017
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIAIT Asociácia Slovenska (ITAS)Získanie 20 aktívnych členov Digitálnej koalície z členov ITAS v roku 2018
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIAIT Asociácia Slovenska (ITAS)Podpora konferencie RÚZ k budúcim požiadavkám zamestnávateľov na pracovnú silu v roku 2018
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIAIT Asociácia Slovenska (ITAS)Aktívna participácia - zapájanie spoločností do národného projektu IT AKADÉMIA - VZDELÁVANIE PRE 21. STOROČIE
DOPLNENIE: Záväzok pokračuje v ďalšom roku.
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIAZdruženie miest a obcí Slovenska (ZMOS)Spolupráca na vypracovaní štúdie dopadov Smart City a Industry 4.0 a odporúčaní: Vypracovanie časti štúdie dopadov Smart City a Industry 4.0 z dôrazom na víziu a úskalia prenikania IKT a Internetu vecí do života miest, obcí, verejnej správy, verejných služieb a kvality života obyvateľov. Doplnenie vypracovanej Stratégie informatizácie miestnej územnej samosprávy v zameraní na: efektívnosť a transparentnosť, digitalizáciu regionálnych škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, prístup obyvateľstva k digitalizovaným informáciám a vedomostiam, zmeny z dopadov IKT na dopravu (inteligentná/autonómne autá), atp. napr. v rámcoch:
- nasadzovania moderných technológií (s uvážením konceptov: Digitálne mesto, Virtualizované mesto, Informačné mesto),
- sociálnej infraštruktúry (napr. koncepty: Kreatívne mesto, Učiace sa mesto, Veda v meste, Vedomostné mesto, využitie ľudského potenciálu)
- ďalších mestských inštitúcií.
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIAZdruženie miest a obcí Slovenska (ZMOS)Vypracovanie samostatnej štúdie potrieb vzdelávania zamestnancov miestnej územnej samosprávy v oblasti IKT: Vypracovanie samostatnej štúdie potrieb a obsahu vzdelávania zamestnancov miestnej územnej samosprávy v oblasti IKT a organizácií v pôsobnosti miestnej územnej samosprávy, ako objednávka vzdelávacieho obsahu pre vysoké a stredné školy, zo strany miest a obcí ako zamestnávateľov.
DOPLNENIE: nielen vypracovanie štúdie, ale i aktivity.
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIAZdruženie miest a obcí Slovenska (ZMOS)Pokračovanie v informatizácii miestnej územnej samosprávy rozširovaním a dobudovaním terajších informačných systémov realizáciou ďalších projektov (aj napr. z OP II, IROP, OP ĽZ atp.) pre riešenie vybraných oblastí Smart City a Industry 4.0, IoT atp. - Príprava a realizácia projektov so zameraním na rozšírenie pokrytia IS VS pre samosprávu na čo najväčšie územie SR, s prihliadaním aj na napĺňanie niektorých ďalších špecifických cieľov z OP II napr. : ŠC-7.5, Zlepšenie celkovej dostupnosti dát verejnej správy vo forme otvorených dát, ŠC-7.6: Zlepšenie digitálnych zručností a inklúzie znevýhodnených jednotlivcov do digitálneho trhu, ŠC-7.7: Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami.
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIAAsociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET)Rozšírime možnosti získavania základných digitálnych zručností v rámci neformálneho vzdelávania mládeže. 2. Zvýšime úroveň digitálnych zručností u talentovanej mládeže. 3. Zvýšime záujem žiakov stredných škôl o štúdium vo vednom odbore informatika a počítačové inžinierstvo: 1. Pravidelnou organizáciou celoslovenskej súťažnej konferencie Junior Internet AMAVET, ktorá má v roku 2018 už 13. ročník, budeme rozširovať účasť mládeže na neformálnom vzdelávaní, ktoré zvyšuje digitálne zručnosti žiakov základných a stredných škôl, s cieľom pripraviť mládež pre život v digitálnom svete a pripraviť ich na vznik nových povolaní, ktoré vyžadujú digitálne zručnosti.
2. Rozdelením súťažnej konferencie Junior Internet AMAVET na 6 súťažných kategórií (viď nižšie) umožníme talentovaným žiakom a študentom rôzne alternatívy špecializácie a koncentrovať svoje vedomosti na zvýšenie úrovne digitálnych zručností, ktoré umožnia zvyšovať ich kvalifikáciu v praxi.
Kategórie: JuniorWEB - naprogramované webové stránky, portály. JuniorDESIGN - digitálne vytvorené grafické práce, plagáty, kresby, dizajn manuály, koláže a pod. JuniorTEXT - texty na vyhlásenú súťažnú tému. JuniorAPP - ľubovolné aplikácie pre Android, iPhone, Windows Phone. JuniorLEARN - weby a aplikácie poskytujúce vzdelávací obsah, weby škôl, miest obcí, prípadne regiónov. JuniorBLOG - vlastné blogy, fotoblogy, videoblogy, kde sa nachádza jedinečný autorský obsah bez ohľadu na tému.
3. V spolupráci s partnermi celoslovenskej súťažnej konferencie Junior Internet AMAVET a spoluorganizátormi STU Fakultou informatiky a informačných technológií a Zastúpením Európskej komisie v SR formou hier, zábavy a súťaže zatraktívniť cestu mládeže ku štúdiu informačných technológií a spopularizovať štúdium na vysokých školách, odborov informatiky a informačných technológii.
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIAMESTO KEŽMAROK Vypracovanie komplexného dokumentu SMART GREEN CITY KEŽMAROK: Komplexné spracovanie dokumentu SMART GREEN CITY Kežmarok na základe už predbežne vypracovanej a zverejnenej štúdie vo všetkých oblastiach života mesta, vrátane jeho dopadov na obyvateľov mesta. Ide o oblasti - dopravy, energetiky, odpadového hospodárstva, vzdelávania, zdravotníctva, zefektívnenia služieb verejnej správy, zmiernenia dopadov zmeny klímy na život v meste, parkovania, bezpečnosti, monitoringu dát a ich zverejňovania na otvorenej platforme mesta, dobudovanie jednotnej ekonomiky mesta, atď..
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIAKONFEDERÁCIA ODBOROVÝCH ZVÄZOV SLOVENSKEJ REPUBLIKYSpolupráca na vypracovaní štúdie dopadov digitálnej transformácie a Industry 4.0 a odporúčaní na národnej úrovni v oblasti zamestnanosti, kvalifikácií a foriem práce
- Vypracovanie akčného plánu odborovej organizovanosti v digitálnej ére Práce 4.0
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIAKONFEDERÁCIA ODBOROVÝCH ZVÄZOV SLOVENSKEJ REPUBLIKYProfesionalizácia práce odborov v oblasti digitálnych kompetencií
- Zvyšovanie digitálnych zručností zástupcov zamestnancov, najmä v súvislosti s pripravovanou implementáciou nových legislatívnych zmien a v prostredí Práce 4.0
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIAKONFEDERÁCIA ODBOROVÝCH ZVÄZOV SLOVENSKEJ REPUBLIKYV spolupráci so sociálnymi partnermi pripraviť koncepciu celoživotného digitálneho vzdelávania
- Vypracovanie zoznamu kľúčových digitálnych kompetencií, ktoré sú nevyhnutné pre konkrétne pracovné pozície, integrovanie a zabezpečenie vzdelávania kľúčových digitálnych kompetencií do praxe so zachovaním férového prístupu pre oboch aktéro
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIAKONFEDERÁCIA ODBOROVÝCH ZVÄZOV SLOVENSKEJ REPUBLIKYPopularizácia digitálnej gramotnosti a zručností v zamestnaneckom prostredí
- Vypracovanie internej komunikačnej stratégie pre zástupcov zamestnancov na pracovisku
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIAKONFEDERÁCIA ODBOROVÝCH ZVÄZOV SLOVENSKEJ REPUBLIKYFlexibilné formy práce – nové formy a spôsoby organizácie práce (crowdsourcingové online platformy)
- Posilňovanie informačnej a technologickej gramotnosti budúcich zamestnancov
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIASlovenská informatická spoločnosť Prispieť k zlepšeniu prípravy stredoškolákov v oblasti digitálnych zručností a zaviesť do praxe už akreditovaný program kontinuálneho vzdelávania učiteľov informatiky „Príprava učiteľov informatických predmetov na rozvoj digitálnych kompetencií žiakov ZŠ a SŠ“.
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIASlovenská informatická spoločnosť Rozšíriť projekt „Digitálne zručnosti pre život“ do stredných škôl v ďalších krajoch: V súčasnosti sa uskutočňuje pilotný projekt v Bratislavskom samosprávnom kraji, ktorý ho financuje z rozpočtových prostriedkov kraja. Hlavným cieľom projektu je zlepšiť pripravenosť absolventov stredných škôl v pôsobnosti samosprávneho kraja na vstup do pracovného života alebo do ďalšieho štúdia prostredníctvom zlepšenia ich digitálnych zručností podľa štandardov systému ECDL. V rámci projektu sa počíta s vyškolením učiteľov a následným vzdelávaním žiakov a overovaním ich digitálnych zručností v systéme ECDL. Tento záväzok smeruje k rozšíreniu projektu do ďalších krajov Slovenska, v ktorých bude pôsobiť ako doplnkový k národnému EÚ projektu IT Akadémia.
DOPLNENIE: dokončenie záväzku už konkrítnymi aktivitami bude v roku 2019.
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIASlovenská informatická spoločnosť Doplniť slovenskú verziu celosvetovo najrozšírenejšieho certifikačného systému digitálnych zručností ECDL o dva nové moduly do konca roka 2019: V súčasnosti je na Slovensku lokalizovaných 12 modulov systému ECDL. Slovenská informatická spoločnosť prispôsobí pre použitie na Slovensku ďalšie dva moduly ECDL: modul Computing (informatické myslenie a programovanie), ktorý sa zameriava sa na rozvoj počítačového myslenia a programovania a modul ECDL Information literacy (informačná gramotnosť), pre vyhľadávanie, vyhodnotenie, organizovanie a komunikovanie online informácií. Oba moduly sú prioritne určené pre žiakov základných a stredných škôl. Žiaci budú vzdelávaní a certifikovaní z nových modulov ECDL.
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIASlovenská informatická spoločnosť Iniciovať vytvorenie Národnej koncepcie rozvoja digitálnych zručností pre oblasť vzdelávania a svet práce: Rozvoj digitálnych zručností je jedným z hlavných cieľov Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolanie v Slovenskej republike. Viaceré európske krajiny, napríklad v Českej republike, majú spracovanú štátnu koncepciu rozvoja digitálnych zručností, ktorá obsahuje požiadavky na digitálne zručnosti na úrovni základnej školy, strednej školy, vysokých škôl. Táto koncepcia by mala obsahovať aj zapracovanie digitálnych zručností ako prenositeľných zručností do Národnej sústavy kvalifikácií vo väzbe na požiadavky zamestnávateľov v Národnej sústave povolaní. Tento dokument by mal stanoviť úlohy pre verejnú správu, vzdelávací systém aj podnikateľský sektor pri rozvoji digitálnych zručností a vytvoriť na to podmienky. Ide najmä o rozvoj digitálnych zručností žiakov a študentov, zamestnancov a zamestnávateľov, ako aj občanov na dôchodku. V rámci tohto dokuemntu budú stanovené ciele a vytvorené míľniky, ktoré chce Slovenská republika v rozvoji digitálnych zručností dosiahnuť, vrátane potrebných nástrojov a zdrojov.
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIASlovenská živnostenská komora Pripravenosť na digitálnu transformáciu živnostenskej obce a MSP na Slovensku: Digitalizácia, robotizácia, automatizácia z pohľadu ľudských zdrojov. Nie z pohľadu technickej stránky veci. Podnikatelia a hlavne živnostníci musia byť pripravení kvalifikovaní ľudia v čase keď bude treba na tuto zmenu v podnikaní reagovať. Živnostníci na Slovensku by v konečnom dôsledku mali mať vytvorenú platformu služieb kde sa budú môcť obrátiť v prípade poskytnutia potrebnej pomoci v súvislosti s transformáciou. Živnostník počas podnikania nemá ekonomické odd., právne odd., odchodné odd., expedičné odd. a iné. Všetku činnosť vrátane sledovania zmien legislatívy v SR vykonáva sám a popri podnikaní nemá dostatočný priestor pripraviť sa na zmeny, zachytiť ich či aplikovať v podnikaní. Živnostníci na Slovensku potrebujú mať vytvorenú platformu služieb, kde sa budú môcť obrátiť v prípade poskytnutia potrebnej pomoci súvisiacej s transformáciou. Cieľom záväzku je poskytnúť kvalifikovaný odhad a návrh ako zvládnuť digitálnu transformáciu v podnikaní u živnostníkov a MSP prostredníctvom dobrovoľnej činnosti členov Slovenskej živnostenskej komory a z vlastných zdrojov Slovenskej živnostenskej komory.
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIASlovak TelekomTelekom Day: Odborná konferencia o aktuálnych trendoch v sektore IT a telekomunikácií. Pre študentov 4. a 5. ročníka technických univerzít. Celkový počet zúčastnených študentov je v priemere 70. Realizácia prebieha každoročne, aj v roku 2018. V roku 2017 sa konal už 12. ročník odbornej konferencie Telekom Day, ktorá dala príležitosť spoznať nielen odborníkov z praxe, ale najmä nové trendy a technológie. Študenti mali možnosť v 12. ročníku spoznať zblízka ako funguje Smart Home, technológiu VoLTE, navštíviť dohľadové centrum a zúčastniť sa ďalších zaujímavých workshopov a súťaží kde hlavnou cenou bol výlet do T-gallery v Nemecku v Bonne.
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIASlovak TelekomOnline tlmočník: Slovak Telekom prostredníctvom Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis zabezpečí debarierizáciu komunikácie ľudí so sluchovou poruchou prostredníctvom digitálnych technológií. Ide o experimentálny projekt zníženia sociálnych bariér v komunikácii nepočujúcich prostredníctvom digitálnych technológií.

On-line tlmočník je služba, ktorá zdarma pomáha ľuďom so sluchovým postihnutím. Zabezpečuje tlmočenie z a do posunkového jazyka u lekára, v práci, na úradoch, v bankách....
S online tlmočníkom sa môžu spojiť každý pracovný deň. V pondelok, stredu a piatok od 8:00 do 18:00, v utorok a vo štvrtok od 8:00 do 12:00.

Dopad: 270 registrovaných nepočujúcich , 2500 hovorov - tlmočení z a do posunkového jazyka
V čase: 01-01-2018 až 31-12-2018
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIASlovak TelekomHľadáme ďalší zmysel - pre Nepočujúcich 2018: Slovak Telekom prostredníctvom Nadačného fondu Telekom pri Nadácii realizuje grantový program so zameraním na organizácie, ktoré dokážu pomocou informačno-komunikačných technológií (IKT) zlepšiť život Nepočujúcich. Cieľom je podporiť rozvíjajúce sa aplikácie a technológie, ktoré pomáhajú búrať bariéry medzi Nepočujúcimi, umožňujú jednoduchšiu komunikáciu, zlepšujú prístup k informáciám a podporujú bezpečnosť pri práci s informáciami.
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIASlovak Telekom#102 Kódovanie - školenia pre učiteľov
Vzdelávanie dobrovoľníkov z radov zamestnancov, ktorí vzdelávajú učiteľov ZŠ po Slovensku ako pracovať s code.org a učiť deti kódovať.

Zručností: Vzdelávanie - 15 dobrovoľníkov z radov zamestnancov, 15 školení
Dopad: Skupina 2250 detí
Je Záväzok Podporovaný Z Verejných Financií: Nie
Predpokladaný Najskorší Začiatok Realizácie Záväzku: 10-02-2019
Predpokladaný Najneskorší Dátum Ukončenia Realizácie Záväzku: 31-12-2019
Míľniky A Popis Realizácie Záväzku
Projekt je realizovaný skupinou firiem združených v BLF v rámci programu Digital Skills. Do apríla sa bude realizovať zaškolenie dobrovoľníkov z firiem. Do konca roka budú prebiehať školenia v jednotlivých krajských mestách. Podrobné informácie o školenia: www.ds.blf.sk
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIASlovak Telekom#105 Telekom Day 2019
Odborná konferencia o aktuálnych trendoch v sektore IT a telekomunikácií.

Zručností: Vzdelávanie - Študenti 4. a 5. ročníka technických univerzít.
Dopad: Celkový počet zúčastnených študentov je v priemere 70.
Je Záväzok Podporovaný Z Verejných Financií: Nie
Predpokladaný Najskorší Začiatok Realizácie Záväzku: 11-09-2019
Predpokladaný Najneskorší Dátum Ukončenia Realizácie Záväzku: 30-11-2019
Míľniky A Popis Realizácie Záväzku
V roku 2017 sa konal už 12. ročník odbornej konferencie Telekom Day, ktorá dala príležitosť spoznať nielen odborníkov z praxe, ale najmä nové trendy a technológie. Študenti mali možnosť v 12. ročníku spoznať zblízka ako funguje Smart Home, technológiu VoLTE, navštíviť dohľadové centrum a zúčastniť sa ďalších zaujímavých workshopov a súťaží kde hlavnou cenou bol výlet do T-gallery v Nemecku v Bonne.
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIAAliter TechnologiesKaždoročné poskytovanie odborného vzdelávania v IKT pre vysokoškolákov, či čerstvých absolventov univerzitného štúdia prostredníctvom programu Aliter Inkubátor. Program Aliter Inkubátor ponúka študentom a absolventom univerzitného štúdia možnosť a priestor pre profesijný rozvoj vo svete informačno-komunikačných technológií. Stážistom umožňuje zbierať skúsenosti a zoznámiť sa s fungovaním IKT spoločnosti, jej procesmi a postupmi. Študenti a absolventi majú možnosť pracovať na samostatných projektoch a kvalifikovaných pozíciách. Ročná platená stáž ponúka aj náhľad do projektového riadenia, obchodnej a technickej činnosti, či tvorby analýz. Cieľovou skupinou sú študenti a absolventi univerzitného štúdia, ktorým sa ponúka ročná odborná stáž a pracovná skúsenosť v IKT spoločnosti v dobe od 22-03-2018.
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIAAliter TechnologiesRealizácia IT kurzu pre seniorov: aj keď sa dôležitosť vzdelávania v oblasti IT a digitálnych zručností netýka iba mladších generácií, s rastúcim vekom percento obyvateľov danej vekovej kategórie, ktorí ovládajú informačné technológie, preukázateľne klesá. Pomocou IT kurzov sa snažíme priblížiť staršej generácií technologické novinky a naučiť ich ovládať najpoužívanejšie komunikačné kanály. Určené pre nadobudnutie nových IT zručností seniormi v období 01-05-2018 až 01-01-2020. Na vzdelávacom programe pre staršie generácie sa podieľajú zamestnanci spoločnosti.
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIAAliter TechnologiesSpolupráca na národnom projekte IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie: cieľovou skupinou sú študenti vysokých škôl, prípadne čerství absolventi VŠ a cieľom je nadobudnutie nových poznatkov študentov v dobe od 01-05-2018 do 01-01-2020 formou ponúknutej možnosti stáže a prostredníctvom prednášok pre vysokoškolákov.
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIAATOS IT Solutions and ServicesPodpora vzdelávania za pomoci digitálneho vzdelávacieho obsahu: Podpora vzdelávania na základných a stredných školách za pomoci digitálneho vzdelávacieho obsahu vrátane najmodernejších obsahových foriem, ako je virtuálna realita.
Zručnosti: Vzdelávanie
Dopad: Aspoň 6 propagačných a informačných akcií v priebehu roka. Získanie povedomia o možnostiach digitálneho vzdelávacieho obsahu zo strany zamestnávateľov, učiteľov a žiakov
Je Záväzok Podporovaný Z Verejných Financií: Nie
Predpokladaný Začiatok Realizácie Záväzku: 19-06-2018
Predpokladaný Datum Ukončenia Realizácie Záväzku: 19-06-2020
Odprezentovanie podnety na rozvoj Digitálneho vzdelávania Ministerstvu školstva SR (Do konca roka 2019)
Odprezentovanie podnety na rozvoj Digitálneho vzdelávania ÚPVII (Do konca roka 2019)
Predstavenie práce s virtuálnou realitou v rekvalifikácii a školení pracovníkov na pôde akcií organizovaných kľúčovými priemyselnými zväzmi (do pol roka 2019)
Ad hoc podpora práce s digitálnym vzdelávacím obsahom (vrátane virtuálnej reality) v rozsahu aspoň 12 akcií do dvoch rokov od vstupu do digitálnej koalície
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIASova DigitalVybudovať laboratórium Industry 4.0 na Strojníckej fakulte TUKE v Košiciach: Laboratórium Industry 4.0 bude primárne určené na výskum a vzdelávanie rozvoja procesov prostredníctvom najnovších digitálnych technológií. Bude poskytovať rozsiahly priestor pre študentov a pracovníkov fakulty na vzdelávacie a výskumné činnosti a zároveň bude slúžiť aj pre spoluprácu s priemyslom.
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIASova DigitalPrednášky pre študentov zamerané na digitalizáciu priemyselných podnikov: Každoročne realizovať prednášky k téme digitalizácie priemyselných podnikov najmenej na piatich technických fakultách. Cieľom je poskytnúť študentom praktický pohľad na problematiku súčasných technologických trendov.
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIASova DigitalPoskytovať konzultácie a podporu pre študentov stredných a vysokých škôl: Každoročne bezplatne poskytnúť konzultačné a vzdelávacie služby na univerzitách a na stredných školách v rozsahu najmenej 200 hodín. Tieto služby budú zamerané najmä na konzultácie pri riešení študentských projektov a rozvoj vzdelávacieho procesu.
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIASova DigitalOrganizácia diskusných stretnutí odborníkov „Industry4UM“: Industry4UM sú nekomerčné diskusné stretnutia zamerané na aplikáciu digitalizácie v priemysle. Každé stretnutie je zamerané na špecifickú tému, kde sú pozvaní viacerí spíkri, špecialisti na danú problematiku a odborná verejnosť. Podujatia sú organizované tak, aby sa každý účastník mohol aktívne zapájať do diskusie. SOVA Digital sa zaväzuje organizovať tieto stretnutia najmenej 4x v roku.
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIAAsociácia stredných odborných škôl SlovenskaMapovanie firiem, potrieb pracovných pozícií IT zamestnancov a ich kvalifikačných predpokladov v rámci regiónu, v ktorom sa škola nachádza.
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIAAsociácia stredných odborných škôl Slovenska Podpora exkurzií, workshopov, aktivít v IT firmách, podpora krátkodobých stáží učiteľov a odbornej praxe žiakov v IT firmách, propagácia orientácie žiakov na IT
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIAAsociácia stredných odborných škôl SlovenskaPodpora rozširujúceho a kvalifikačného vzdelávania pre učiteľov zameraného nielen na teoretické vedomosti, ale aj získavania praktických zručností priamo v IT firmách
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIAAsociácia stredných odborných škôl SlovenskaPropagácia nových IT trendov vo vzdelávaní. Podpora inovácii ŠkVP podľa požiadaviek odberateľov absolventov.
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIAStredná priemyselná škola dopravná TrnavaIKT technológie v dopravnom vzdelávaní: Integrácia vzdelávacích štandardov sieťovej akadémie CISCO Netacad aj do študijného odboru elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách. SPŠD Trnava je súčasťou CISCO akadémií, ktoré sa realizujú predovšetkým v študijnom odbore elektrotechnika. Od tohoto školského roka sa snažíme zaviesť štandardy CISCO Netacad aj do paralelného študijného odboru elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách, ktorý je orientovaný viac na dopravu. Aj v doprave však prebieha nasadzovanie nových technológií, ako dispečerské riadenie dopravy, kde je priame prepojenie sieťových technológií a zabezpečovacej techniky v železničnej doprave, ktorú v tomto odbore vyučujeme.
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIAStredná priemyselná škola dopravná TrnavaVideokonferenčné vyučovanie

Za účelom priniesť najmodernejšie poznatky a technológie priamo do vyučovacieho procesu chceme oživiť vyučovací proces vstupom odborníka z praxe priamo do vyučovania. V spolupráci s firmou Siemens chceme do predmetu zabezpečovacia technika na SPŠ dopravnej v Trnave zabezpečiť videokonferečnú hodinu pre študentov 4. ročníka študijného odboru elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách vedenú odborníkom z praxe - zo spoločnosti Siemens mobility v Žiline. Pripraví prednášku o najmodernejších technológiách nasadzovaných v praxi a nemusí cestovať do Trnavy, ale pomocou videokonferencie vstúpi do vyučovania na SPŠ dopravnej v Trnave.
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIASOŠ-T v RožňaveVytvorenie nového odboru 2561M Informačné a sieťové technológie: stratégia výučby školy vytvára priestor pre rozvoj nielen odborných, ale aj všeobecných a kľúčových kompetencií. Najväčší dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka. Príprava v školskom vzdelávacom programe študijného odboru 2561 M Informačné a sieťové technológie zahŕňa teoretické vyučovanie a praktickú prípravu, ktorá sa realizuje, ako 4-ročné denné maturitné štúdium.
Teoretické predmety sú rozdelené na odborné a všeobecné. Sú rozdelené do ročníkov a rozpracované do učebného plánu. Vyučovanie prebieha v kmeňových a odborných učebniach školy podľa daného predmetu a jeho potrieb. Vyučovanie predmetov, ktoré vyžadujú väčšiu mieru precvičovania a upevňovania učiva prebieha v delených skupinách.
Osvojovanie požadovaných praktických vedomostí a zručností sa realizuje formou odbornej prípravy, ktorá sa realizuje v školských odborných učebniach, a tiež formou súvislej odbornej praxe priamo na pracoviskách zamestnávateľov. Súčasťou odbornej prípravy je aj predmet Prax, ktorého vyučovanie prebieha v 1.,2. a 3. ročníku, s týždennou dotáciou tri vyučovacie hodiny a môže sa realizovať aj na pracovisku fyzickej alebo právnickej osoby, s ktorou škola uzavrie dohodu, v ktorej sú presne určené podmienky pre vykonanie tohoto vyučovania. Súčasťou vzdelávania je aj Odborná prax v 2. a 3. ročníku, ktorá je organizovaná formou dvojtýždňového odborného výcviku priamo na pracoviskách fyzických alebo právnických osôb. Žiakov hodnotí poverený pracovník na príslušnom pracovisku. Súvislú odbornú prax si žiaci zabezpečujú sami, resp. ju zaistí škola. S partnerom sa uzavrie dohoda, v ktorej sú presne určené podmienky pre vykonanie tejto praxe. Ak práca vyžaduje priamy dozor, musí osoba poverená priamym dozorom obsiahnuť všetky pracovné miesta žiakov tak, aby mohla pri ohrození zdravia žiaka bezprostredne zasiahnuť. Žiaci majú zakázané vykonávať práce so zvýšeným nebezpečenstvom. Absolvent študijného odboru je kvalifikovaný pracovník so širokým odborným profilom, schopný samostatne vykonávať odborné technické a technologické činnosti v odvetví informačných a komunikačných technológií.Absolvent je spôsobilý na výkon náročných pracovných činností, zvláda metódy a postupy práce, využíva správne pracovné prostriedky, dodržiava bezpečnostné predpisy pri práci.Absolvent je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať návrh, predaj a prevádzkovanie IKT riešení, vytváranie IKT riešení, podporu a riadenie IKT riešení, plánovanie a umožňovanie IKT, t.j. rôznych počítačových či sieťových systémov. Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností získava absolvent štúdiom široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, s dostatočnou adaptabilitou, logickým myslením a schopnosťou aplikovať nadobudnuté vedomosti pri riešení problémov samostatne aj v tíme.
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIASPŠE, Komenského 44, KošicePoskytovanie a rozvoj duálneho odborného vzdelávania v IKT: Poskytovanie a rozvoj duálneho odborného vzdelávania v IKT na úrovni 3-ročného pomaturitného vyššieho odborného vzdelávania v odbore 2563Q Počítačové systémy. Škola (SPŠE Košice) v spolupráci s partnerom vo vzdelávaní (T-Systems Slovakia, s.r.o. Košice) odborne a prakticky pripraví kvalifikovanú pracovnú silu pre ďalší rozvoj IKT portfólia a služieb vo firme, či v regióne. Záväzok - každoročne poskytnúť duálne odborné vzdelávanie v IKT 30 novým študentom, začínajúcimi v 1. ročníku.
DOPLNENIE: záväzok ukončený v roku 2018.
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIASPŠE, Komenského 44, KošicePopularizačné aktivity pre ZŠ a SŠ v oblasti IKT - zvyšovať záujem o štúdium technických a informatických predmetov v SPŠE Košice prostredníctvom súťaží a celoročných aktivít pre žiakov ZŠ a SŠ. Každoročne sa škola zapojí do aktivity CodeWeek formou popularizačných prednášok, ponúkne aktivity pre žiakov ZŠ zameraných na oblasť Internet vecí (IoT) a programovania mobilných zariadení.
DOPLNENIE: po splnení pokačuje záväzok ďalším rokom. PRÍKLADY:
https://www.spseke.sk/skola/index.php/digitalna-koalicia?showall=&start=2
https://myt-systems.sk/dual/
https://myt-systems.sk/dualisti-si-chvalia-prax-a-dvojrocny-kontrakt/
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIASOŠ Informačných technológií v Banskej BystriciSpolupráca zo ZŠ: spolupráca SOŠ IT BB so ZŠ v banskobystrickom samosprávnom kraji s cieľom zvýšiť záujem o štúdium informatických odborov. Spoluprácu realizovať osobnými prezentáciami na ZŠ v banskobystrickom samosprávnom kraji a organizovaním popularizačných podujatí v priestoroch SOŠ IT BB. Osobné prezentácie budú každoročne zabezpečené na min. 20 základných školách
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIASOŠ Informačných technológií v Banskej BystriciPríprava nového študijného odboru s rozšíreným počtom hodín praktického vyučovania v skupine študijných odborov 25 IKT: SOŠ IT BB v spolupráci s ďalšími vybranými strednými odbornými školami v rámci Slovenska a v spolupráci so zamestnávateľmi, vypracuje návrh ŠVP pre nový študijný program s rozšíreným počtom hodín praktického vyučovania pre skupinu odborov 25, splňujúci požiadavky Industry 4.0. Absolvent študijného odboru 25XX K bude kvalifikovaný pracovník schopný samostatne pracovať s modernými informačnými technológiami. Bude si môcť vybrať svoje zameranie z troch oblastí. Prvá oblasť bude zameraná na “Siete budúcich generácií”. Druhá oblasť bude zameraná na “Inteligentné technológie”. Tretia oblasť bude zameraná na “Programovanie pre Android, Využitie Cloud v praxi, programovanie mobilných aplikácií”.
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIASOŠ Informačných technológií v Banskej BystriciSpolupráca so zamestnávateľmi: Spoluprácu so zamestnávateľmi zrealizovať formou odborného výcviku vykonávaného na zmluvných pracoviskách zamestnávateľov, čo umožňuje mladým ľuďom osvojiť si praktické zručnosti a poznatky v podmienkach pracovného sveta a reálnu skúsenosť s pracovným procesom. Spolupráca bude každoročne zabezpečená s minimálne 20 zamestnávateľmi.
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIASOŠ v HandlovejPráca na príprave a následne pilotovaní nového informatického odboru na stupni vzdelávania K: V spolupráci s vybranými strednými školami (Banská Bystrica, Košice, Stará Turá a Handlová) pripraviť základné pedagogické dokumenty pre nový K odbor so skupiny 25 IKT. Zaviesť odbor na SOŠ Handlová, zabezpečiť kvalitný nábor a jeho pilotné testovanie.
Zručnosti: Vzdelávanie - študenti SOŠ Handlová
Dopad: Zvýšenie kvality vzdelávania informatikov pre trh práce
Je Záväzok Podporovaný Z Verejných Financií: Ano
Zdroj: štátny rozpočet
Predpokladaný Najskorší Začiatok Realizácie Záväzku19-06-2018
Predpokladaný Najneskorší Dátum Ukončenia Realizácie Záväzku30-06-2022
Míľniky A Popis Realizácie Záväzku
19.6.2018 prvé stretnutie pracovnej skupiny
1.9.2019 otvorenie prvej triedy a začiatok pilotného testovania na SOŠ Handlová
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIAEDULABFenomény sveta - digitálna expedícia: Vytvorenie nového vzdelávacieho predmetu, ktorý reaguje na výzvy vzdelávanie 21. storočia. Na digitálnej platforme sprístupníme kvalitné vzdelávacie klipy od BBC a vytvoríme k nim predmet pre 2. stupeň základných škôl. Jeho hlavnými znakmi sú: medzipredmetovosť, podpora tímovej spolupráce žiakov a učiteľov, zážitkovosť. Škola si bude môcť vybrať z viacerých vzdelávacích balíkov, z ktorých postupne pripravíme témy: Voda, Vzduch, Slnko, Kultúra, Komunikácia.
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIALearn2Code o.z.1000 registrovaných študentov stredných a vysokých škôl do neformálneho vzdelávacieho programu Learn2Code: prístup pre študentov do Learn2Code online kurzov za výhodných podmienok.
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIAAsociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republikePopularizácia získavania digitálnych zrucnosti a kompetencii v oblasti IT: minimálne 5 bezplatných podujatí pre širokú verejnosť v rámci Týždňa celoživotného učenia na Slovensku 2018 / Lifelong Learning Week in Slovakia 2018 (www.tcu.sk) 26.11.-2.12.2018
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIAAsociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republikePopularizácia získavania digitálnych zrucnosti a kompetencii v oblasti IT: mediálna s organizačná podpora národného IT fitness testu pre cieľovú skupinu dospelej populácie v rámci Týždňa celoživotného učenia 2018
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIAPC RevuePopularizácia moderných technologických trendov ako je umelá inteligencia, internet vecí či elektromobilita: denné publikovanie popularizačných článkov na webe www.pcrevue.sk a mesačne v magazíne PC REVUE.
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIAPC RevueZvyšovanie digitálnych zručností formou vzdelávacích článkov: publikovanie vzdelávacích článkov v magazíne PC REVUE a na webe www.pcrevue.sk .
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIAMinisterstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SRMZVaEZ SR so sieťou zastupiteľských úradov bude iniciovať štrukturálne zmeny slovenskej ekonomiky s cieľom podporovať udržateľný rast príjmov, zamestnanosti a kvality života prostredníctvom prezentácie SR ako príťažlivej krajiny pre investovanie, štúdium a pre život.tu s cieľom podporovať udržateľný rast príjmov, zamestnanosti a kvality života.
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIAMinisterstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SRMZVaEZ SR spoločne s IT Asociáciou Slovenska, Vysokou školou ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave podporí spustenie a rozvoj spoločného pilotného magisterského slovensko-ukrajinského študijného programu. MZVaEZ SR podporí spoločné študijné programy aj na ďalších univerzitách v zahraničí a to najmä v Srbsku a Ukrajine.
Doplnenie: záväzok pokračuje aj v roku 2019.
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIAMinisterstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SRMZVaEZ SR spoločne s IT Asociáciou Slovenska a v spolupráci so ZÚ SR Londýn pripraví a zorganizuje v roku 2018 informačný a motivačný seminár pre Slovákov pracujúcich vo Veľkej Británii s cieľom prilákať ich pre prácu na Slovensku prostredníctvom ponúk IT firiem zo Slovenska.
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIAMinisterstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SRMZVaEZ SR v spolupráci so ZÚ SR Belehrad aktívne podporí účasť slovenských firiem a prezentáciu možností IT štúdia a pracovných príležitostí na Slovensku počas IT Summitu v Novom Sade dňa 8.11.2018.
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIAMinisterstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SRMZVaEZ SR spolu s IT Asociáciou Slovenska v rámci Digitálnej koalície podporia realizáciu medzinárodnej konferencie so zastúpením predstaviteľov verejného, súkromného, akademického a občianskeho života krajín V4, zameranú na výmenu skúseností a možnosti spoločnej prípravy krajín a regiónu V4 na digitálnu transformáciu a Industry 4.0 pre posilňovanie konkurencieschopnosti a hospodárskeho rastu regiónu ako celku.
ZMENA: pôvodne samostatná konferencia v rámci aktivít V4 bola z dôvodov politických rozhodnutí realizovaná formou účasti na ITAPA 2018. Predpokladá sa spoločná realizácia podujatí v rámci predsedníctva SR v OECD.
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIAitStep Bratislava sro#66 Zriadenie centier pre digitálne vzdelávanie v rôznych mestách Slovenska v spolupráci s Vládou Slovenskej republiky
Digitalizácia komplexne mení našu spoločnosť a ekonomiku. Aby sme boli schopní aktívne vytvárať svoju budúcnosť, musíme, predovšetkým, poskytnúť mladým ľuďom dneška schopnosti zajtrajška. To je dôvod, pre ktorý ITStep Academy Bratislava pod patronátom Vlády Slovenskej republiky prichádza s iniciatívou otvoriť centrá pre digitálne vzdelávanie naprieč Slovenskom. V týchto centrách sa študenti, spolu so svojou triedou a taktiež po škole, zoznámia s digitálnou technológiou hravou formou pod vedením nezávislých a odborných učiteľov. Ponuka je pre školy bezplatná.

Školenie primerané veku, ktoré sa zameriava na spoluprácu a komunikáciu, prebúdza zvedavosť, umožňuje stať sa kreatívnymi, kritickými a zodpovednými tvorcami nových digitálnych príležitostí. Učitelia sú zároveň školení tak, aby spolu so študentmi mohli kreatívne využívať digitálne pomôcky na vyučovanie. Program je pre žiakov od 3. do 9. triedy a umožňuje rovnakú príležitosť začať s vyučovaním pre chlapcov aj dievčatá zo všetkých typov škôl.

IT Triedy pre Školy
Školy naplánujú 45-minútové lekcie informatiky, ktoré sa uskutočňujú v centrách Akadémie. S pomocou lektorov Akadémie sa vyučujú základy Robotiky, Kódovania, Počítačovej grafiky a iné. Tieto lekcie poskytnú žiakom základné vedomosti z digitálneho sveta a pomôžu študentom odhaliť ich talenty a kreativitu.


Kategória Ktorej Záväzok Prispeje K Zvýšeniu Digitálnych Zručností:Občania (Občania), Pracovná sila (Pracovná sila), IKT špecialisti (IKT špecialisti), Vzdelávanie (Vzdelávanie)
Kvantifikácia Záväzku (Cieľová Skupina, Dopad)Program je pre žiakov od 3. do 9. triedy a umožňuje rovnakú príležitosť začať s vyučovaním pre chlapcov aj dievčatá zo všetkých typov škôl. Zároveň sú školení aj učitelia tak, aby spolu so študentmi mohli kreatívne využívať digitálne pomôcky na vyučovanie. IT lekcie poskytnú žiakom základné vedomosti z digitálneho sveta a pomôžu študentom odhaliť ich talenty a kreativitu..
Odhad Dopadu Zrealizovaného ZáväzkuPočas kurzov pre základné školy v pobočkách Akadémie žiaci odhalia svoje talenty pre predmety, ktoré súvisia s IT. Budúci Iloni Muskovia a Markovia Zukerbergovia môžu v tejto chvíli žiť na Slovensku. Všetko, čo potrebujú, je len trochu dobre načasovanej pomoci, aby si uvedomili vlastný potenciál a genialitu. Sériou minitestov Akadémia vyberie najtalentovanejších žiakov a ponúkne im bezplatné Pokročilé IT Vzdelávanie v Junior Akadémii. ITStep Academy spolu so slovenskou vládou garantujú ich bezplatné vzdelávanie.
Geografický Dopad Zrealizovaného ZáväzkuSlovakia
Je Záväzok Podporovaný Z Verejných FinanciíNie
Popíšte Zdroj Verejných Financií
Predpokladaný Začiatok Realizácie Záväzku01-09-2018
Predpokladaný Datum Ukončenia Realizácie Záväzku31-12-2025
Míľniky A Popis Realizácie Záväzku
Prebieha komunikácia s Vládou SR.
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIASOŠ Ostrovského v Košiciach#69 Reštrukturalizácia skupiny študijných odborov 25 IKT
Reštrukturalizácia skupiny študijných odborov 25 IKT implementáciou nových technológií zameraných na vývoj webových aplikácií, softvérovo definovaných sietí a kybernetickú bezpečnosť. Aktualizácia obsahu ŠVP 25 IKT a normatívov IKT odborov v súlade s požiadavkami praxe. Tvorba nových študijných odborov na stupni M a na stupni K podľa potrieb digitálnej transformácie a Industry 4.0.

Kategória Ktorej Záväzok Prispeje K Zvýšeniu Digitálnych Zručností:IKT špecialisti (IKT špecialisti), Vzdelávanie (Vzdelávanie)
Kvantifikácia Záväzku (Cieľová Skupina, Dopad)Žiaci vzdelávaní v skupine 25
Odhad Dopadu Zrealizovaného ZáväzkuZvýšenie kvality a atraktivity študijných odborov v skupine 25
Geografický Dopad Zrealizovaného ZáväzkuSlovakia
Je Záväzok Podporovaný Z Verejných FinanciíAno
Popíšte Zdroj Verejných FinanciíŠIOV
Predpokladaný Začiatok Realizácie Záväzku08-07-2018
Predpokladaný Datum Ukončenia Realizácie Záväzku
Míľniky A Popis Realizácie Záväzku
-implementácia nových technológií zameraných na vývoj webových aplikácií,
-implementácia nových technológií zameraných na softvérovo definované siete
-implementácia nových technológií zameraných na kybernetickú bezpečnosť
-aktualizácia obsahu ŠVP 25 IKT a normatívov IKT odborov v súlade s požiadavkami praxe
-tvorba nových študijných odborov na stupni M a na stupni K podľa potrieb digitálnej transformácie a Industry 4.0.
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIASOŠ Ostrovského v Košiciach#70 Podporiť celoživotné vzdelávanie
Podporiť celoživotné vzdelávanie formou zaradenia nového študijného odboru - vyššie odborné vzdelávanie, orientovaného na potreby trhu práce. V študijnom odbore rozvíjať vzdelávanie v oblasti kybernetickej bezpečnosti s podporou programu Cisco Netacad a partnermi školy.

Zručnosti: IKT špecialisti, Vzdelávanie - Absolventi strednej školy
Dopad: Zabezpečenie špecializácie v oblasti informačnej bezpečnosti absolventov stredných škôl
Je Záväzok Podporovaný Z Verejných Financií: Ano
Predpokladaný Najskorší Začiatok Realizácie Záväzku: 01-09-2018
Predpokladaný Najneskorší Dátum Ukončenia Realizácie Záväzku: 30-06-2019
Popis Realizácie Záväzku
-zaradenie nového študijného odboru - vyššie odborné vzdelávanie špecialista informačnej bezpečnosti
-rozvíjanie vzdelávania v oblasti kybernetickej bezpečnosti s podporou programu Cisco Netacad a partnermi školy
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIASOŠ Ostrovského v Košiciach#71 Materiálno-technické vybavenie COVaP (Centra odborného vzdelávania a prípravy)
V COVaP zriadiť dve nové špecializované laboratória. Laboratórium pre serverové a sieťové technológie, vybavené s podporou spoločnosti T-Systems. Laboratórium využívať pre vzdelávanie vlastných študentov v IT odboroch, pre vzdelávanie študentov satelitných škôl v rámci COVaP a pre zamestnancov spoločnosti T-Systems. Zriadiť laboratórium počítačových sietí, vybavené s podporou spoločnosti AT&T na výučbu programu Cisco Networling Academy CCNA1-4, CCNA Security a CCNA Cybersecurity Operations.

Zručnosti: IKT špecialisti, Vzdelávanie - žiaci v študijných IT odboroch , zamestnanci partnerských IT firiem
Dopad: posilnenie zručností žiakov a zamestnancov v oblasti serverových a sieťových technológií
Je Záväzok Podporovaný Z Verejných Financií: Ano
Zdroj: zriaďovateľ školy
Predpokladaný Najskorší Začiatok Realizácie Záväzku01-09-2018
Predpokladaný Najneskorší Dátum Ukončenia Realizácie Záväzku30-06-2019
Míľniky A Popis Realizácie Záväzku
zriadenie špecializovaného laboratória pre serverové a sieťové technológie, vybaveného s podporou spoločnosti T-Systems.
zriadenie špecializovaného laboratória počítačových sietí, vybaveného s podporou spoločnosti AT&T na výučbu programu Cisco Networling Academy CCNA1-4, CCNA Security a CCNA Cybersecurity Operations.
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIAUniverzita Cyrila a Metoda v Trnave#72 Inovácia vzdelávania v informatických študijných programoch a podpora vzdelávania v oblasti digitálnych technológií
Kvalitatívny Popis Záväzku
Univerzita bude podporovať inováciu vzdelávania v informatických študijných programoch s dôrazom na prepojenie teoretických zručností s praxou, aj formou otvárania nových profesijne orientovaných študijných programov.

Zručností: IKT špecialisti, Vzdelávanie
Dopad: vytvorenie nového študijného programu - profesijne orientovaného, realizácia viacerých projektov súvisiach s prepojením teórie a praxe, ako aj projekty rozvíjajúce priemysel - lepšia uplatniteľnosť absolventov, zvýšenie kontaktov a spolupráce univerzity s praxou, inovácia laboratórnych priestorov s podporou digitánych technológiía s tým súvisiaca profesionalizácia a špecializácia študentov aj zamestnancov
Je Záväzok Podporovaný Z Verejných Financií: Ano
Zdroj: Rozpočet univerzity
Predpokladaný Začiatok Realizácie Záväzku: 01-09-2018
Predpokladaný Datum Ukončenia Realizácie Záväzku: 31-08-2020
Míľniky A Popis Realizácie Záväzku
1. míľnik
01.09.2019 - žiadosť o akreditáciu informatického profesijne orientovaného študijného programu: príprava spisu, participácia externých partnerov pre prepojenie s praxou, vytvorenie potrebných informačných listov nových predmetov zameraných na nové technológie, bezpečnosť, Big Data, umelú inteligenciu...
2. míľnik
31.08.2019 - inovácia vyučovania s podporou digitálnych technológií bude zabezpečená obstaraním digitálnych technológií, zvyšovaním zručnosti využívania digitálnych technológií vo vzdelávacom procese formou školení
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIAUniverzita Cyrila a Metoda v TrnaveUniverzita v zastúpení Fakulty prírodných vied bude rozvíjať a inovovať vyučovanie prírodných vied s podporou digitálnych technológií.
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIAUniverzita Cyrila a Metoda v TrnaveSpolupráca na národnom projekte IT AKADÉMIA - VZDELÁVANIE PRE 21.STOROČIE.
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIAUniverzita Cyrila a Metoda v TrnaveUniverzita bude podporovať inovácie v priemysle a praxi prostredníctvom spoločných a inovačných projektov.
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIASlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre#73 Zvýšime technickú úroveň IKT prostriedkov zabezpečujúcich pedagogickú činnosť na univerzite pre zlepšenie elektronickej podpory vzdelávania a aj praktickej IKT zručnosti.
Dôležitou podporou vzdelávania je elektronický obsah informačného systému univerzity a E-learnigový systém. Systémy sú vybudované na virtuálnej platforme, ktorej kapacitu a výkon zvýšime obnovou časti serverov. Samotná forma vzdelávania tak podporí vylepšenie IKT zručností nielen študentov, ale aj pedagógov.

Zručnosti: IKT špecialisti, Vzdelávanie
Dopad: študenti, učitelia - Rozšírenie IKT zručností potrebných pre prax vo VŠ vzdelávaní a v ďalšom vzdelávaní
Je Záväzok Podporovaný Z Verejných Financií: Ano
Zdroj: rozpočet organizácie
Predpokladaný Začiatok Realizácie Záväzku: 01-07-2018
Predpokladaný Datum Ukončenia Realizácie Záväzku: 12-12-2018
Míľniky A Popis Realizácie Záväzku
- prípravná časť do 20.8.2018 - definovanie technických požiadavok a prieskum trhu
- hlavná časť do 30.9.2018 - obstaranie, konfigurácia, testovanie a nasadenie IKT
- prvé vyhodnotenie do 12.12.2018
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIASúkromné gymnázium Banskobystrické #80 Učebňa virtuálnej grafiky
Škola do konca školského roku 2018/2019 vybuduje odbornú učebňu virtuálnej grafiky, v ktorej bude vyučovať žiakov svojho gymnázia. Žiaci školy v gymnaziálnom odbore zameranom na výučbu virtuálnej grafiky v tomto priestore môžu natáčať videá, ktoré budú neskôr v učebni výpočtovej techniky upravovať do finálnej podoby. Vďaka tejto učebni si budú môcť reálne vyskúšať techniky video manipulácie prostredníctvom green screenového pozadia a rôznych iných pozadí, animačného stola a ostatných prostriedkov umožňujúcich video manipuláciu 3D objektov statických a 3D objektov rozanimovaných.

Zručnosti: Vzdelávanie
Dopad: žiaci strednej školy - Odborná učebňa zabezpečí výchovu absolventov schopných sa zaradiť ihneď do praxe v oblasti tvorby reklám, filmov a počítačových animácií
Je Záväzok Podporovaný Z Verejných Financií: Nie
Predpokladaný Začiatok Realizácie Záväzku: 16-12-2018
Predpokladaný Datum Ukončenia Realizácie Záväzku: 31-01-2019
Míľniky A Popis Realizácie Záväzku
V prvom kroku je nutné kompletne zrekonštruovať miestnosť v ktorej sa bude učebňa nachádzať. Ďalšími krokmi je zrealizovanie možnosti zatemnenia miestnosti a následne je jej vybavenie potrebnou technikou.
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIADigitálna inteligencia (oz)#81 Vytváranie siete mládežníckych lídrov prevencie online rizík
Mládežnícki lídri prevencie online rizík budú vyškolení v témach bezpečného používania internetu (nadmerné používanie sociálnych sietí, neznášanlivosť a šírenie nenávistných prejavov, kyberšikanovanie, šírenie hoaxov, šírenie dezinformácií a propagandy, informačné bubliny, riskantné fóra a obsah na internete a stres v dôsledku informačnej a podnetovej explózie). Ich úlohou bude ďalej sprostredkovávať tieto vedomosti svojim rovesníkom prostredníctvom neformálneho vzdelávania.
Jednotlivé kroky:
1. vytvorenie siete mládežníckych lídrov
2. vyškolenie na odborné témy
3. vyškolenie k metódam rovesníckeho vzdelávania
4. vytvorenie siete regionálnych supervízorov
5. vyškolenie regionálnych supervízorov a poskytnutie vzdelávacích materiálov

Zručnosti: Občania, Vzdelávanie
Dopad: V rokoch 2018-2021 vytvoríme sieť mládežníckych lídrov, ktorá bude zahŕňať všetky krajské mesta Slovenska, minimálne 2 školy v kraji. Cieľom vytvoriť sieť z 32 bodov - 14 400 recipientov aktivít vedených mládežníckymi lídrami. Vek recipientov aktivít bude 11 až 19 rokov.
Je Záväzok Podporovaný Z Verejných Financií: Nie
Predpokladaný Začiatok Realizácie Záväzku: 01-10-2018
Predpokladaný Datum Ukončenia Realizácie Záväzku: 30-06-2021
Míľniky A Popis Realizácie Záväzku
Míľnik 1: Vytvorenie siete 32 mládežníckych lídrov (oslovené budú stredné školy v krajských mestách s cieľom zapojenia aspoň 2 škôl)
Míľník 2: Vytvorenie siete 8 regionálnych supervízorov (na základe prejavenia osobného záujmu a siete spolupracovníkov organizácie)
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIAPaneurópska vysoká škola v Bratislave (PEVŠ)#82 Lego laboratórium
Fakulta informatiky vytvorí Lego laboratórium, v ktorom sa budú môcť pripravovať žiaci základných a stredných škôl na medzinárodnú súťaži First Lego League a tiež zorganizuje každoročne jedno kolo celoslovenskej súťaže na fakulte.
Zasmeranie Digitálnych Zručností: IKT špecialisti / Vzdelávanie
Počet žiakov a študentov zúčastnených každý rok v súťaži: 150, počet zapojených škôl: 15
Dopad: Zvýši sa záujem o informačné technológie na stredných školách
Predpokladaný Začiatok Realizácie Záväzku03-09-2018
Predpokladaný Datum Ukončenia Realizácie Záväzku30-06-2019
Míľniky A Popis Realizácie Záväzku
1. Zabezpečenie miestnosti pre Lego laboratórium: október 2018
2. Príprava stolov a technického zabezpečenia na Lego súťaž: november 2018
3. Realizácia súťaže First Lego League: január 2019
4. Vyhodnotenie súťaže: marec 2019
5. Ukončenie seminárov pre Lego roboty: jún 2019
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIAPaneurópska vysoká škola v Bratislave (PEVŠ)#83 Rekvalifikácia pracovníkov
Rekvalifikácia pracovníkov so systémami ako SAP, email, Excel a pod. Informačný kanál pre starších súčasných aj bývalých zamestnancov, aby nestratili komunikáciu so svojim okruhom kvôli neznalosti IT

Zručnosti: Občania, Pracovná sila - Starší občania nad 60 rokov; Pracovná sila nad 25 rokov
Dopad: Starší občania nad 60 rokov: 200; Pracovná sila nad 25 rokov: 400
Je Záväzok Podporovaný Z Verejných Financií: Ano
Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Predpokladaný Najskorší Začiatok Realizácie Záväzku: 01-10-2018
Predpokladaný Najneskorší Dátum Ukončenia Realizácie Záväzku: 30-09-2019
Míľniky A Popis Realizácie Záväzku
1. Príprava materiálov pre vzdelávanie: november 2018
2. Oslovenie MPSVaR: november 2018
3. Priebeh kurzov: december 2018 - september 2019
4. opakovanie každoročne
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIAPaneurópska vysoká škola v Bratislave (PEVŠ)#84 Vytvorenie profesijného študijného programu
Vytvorenie profesijného študijného programu pre priemysel 21. storočia - Industry 4.0

Zručnost: Pracovná sila, IKT špecialisti, Vzdelávanie - Študenti a externí pracovníci
Dopad: Študenti a externí pracovníci: 60
Je Záväzok Podporovaný Z Verejných Financií: Nie
Predpokladaný Najskorší Začiatok Realizácie Záväzku: 01-10-2018
Predpokladaný Najneskorší Dátum Ukončenia Realizácie Záväzku: 01-09-2020
Míľniky A Popis Realizácie Záväzku
1. Príprava profesijného študijného programu: Procesná informatika
2. Príprava predmetov a informačných listov: december 2018
3. Príprava dokumentov pre akreditáciu: marec 2019
4. Zaslanie na akreditačnú komisiu: marec 2019
5. Schválenie študijného programu: september 2019
6. Začiatok 1. ročníka: október 2019 - august 2020
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIAStredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici#85 Implementácia robotiky a robotických systémov do študijného odboru 2675 M elektrotechnika
Zavedením robotiky do študijného odboru 2675 M elektrotechnika pripravíme našich absolventov podľa aktuálnych trendov v zmysle Industry 4.0. Zaradením robotizácie a automatizácie procesov do výučby chceme rozšíriť vedomosti a zvýšiť zručnosti žiakov v danej oblasti. Tým ponúkneme trhu práce kvalifikovanú odbornú pracovnú silu a zároveň sa zaradíme medzi špičkové stredné odborné školy ponúkajúce zaujímavé študijné odbory v súlade s novou digitálnou dobou.
Zručností:Pracovná sila, IKT špecialisti, Vzdelávanie
Dopad: Žiaci Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša, Banská Bystrica, približne 300 žiakov v každom školskom roku.
Žiaci získajú nové zručnosti a vedomosti v danej oblasti. Získané zručnosti a vedomosti vedia uplatniť v ďalšom vzdelávaní ako aj na trhu práce.
Je Záväzok Podporovaný Z Verejných Financií: Ano
Zdroj: Štátny rozpočet SR, Štrukturálne fondy EÚ.
Predpokladaný Začiatok Realizácie Záväzku 01-02-2019
Predpokladaný Datum Ukončenia Realizácie Záväzku 30-06-2022
Míľniky A Popis Realizácie Záväzku
- vybudovanie laboratória robotiky,
- príprava a implementácia školského vzdelávacieho programu zameraného na využívanie robotických systémov s využitím digitálnych technológií,
- zistenie úrovne digitálnych zručností žiakov prostredníctvom praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky a teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky,
- rozširovanie spolupráce s firmami v oblasti robotiky v našom regióne.
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIAStredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá #86 Príprava nových a inovovaných študijných odborov
Práca na príprave nových učebných a študijných odborov v odbore 25 - IKT a ich overovanie, resp. práca na inovácii existujúcich odborov pre stredné školy. Ich transformácia aj na duálne vzdelávanie. Výučba v strednej škole v odboroch 25 a 26.
Zručností: Pracovná sila, IKT špecialisti, Vzdelávanie
Dopad: Študenti SŠ, vzdelanie v odboroch 25 a "digitálna modernizácia odborov 26 - elektrotechnika,
kvalifikovaná pracovná sila v odboroch 25 - IKT, krorej je a bude nedostatok
Je Záväzok Podporovaný Z Verejných Financií: Ano
Zdroj: Štátny rozpočet, projekty z EŠIF
Predpokladaný Začiatok Realizácie Záväzku: 01-06-2018
Míľniky A Popis Realizácie Záväzku
- výučba odborov 25 a 26 v SŠ
- príprava nových odborov v skupine 25 spolu s partnermi
- zavedenie nových odborov do praxe (výučby) - overovanie
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIAStredná odborná škola technická Vráble#87 Aktívna podpora zvyšovania úrovne digitálnych zručností členov slovenskej jednoty dôchodcov a ostatných seniorov.
Cieľom záväzku je zvýšiť povedomie, digitálne a počítačové zručnosti dôchodcov – seniorov formou vzdelávania a tréningov, aby sa stali schopnými v rámci svojho okolia využiť webové služby a internet. Záväzok je zameraný tiež na používateľov s nižšími digitálnymi zručnosťami.

Zručností: Občania
Dopad: inštruktážne IKT tréningy pre seniorov, Cieľová skupina: starší ľudia, seniori. Zvýši sa úroveň digitálneho povedomia cieľovej skupiny.
Je Záväzok Podporovaný Z Verejných Financií: Ano
Zdroj: Verejné financiie v podobe využívania existujúcich aktív - IKT miestnosti školy a výpočtovej techniky
Predpokladaný Začiatok Realizácie Záväzku30-04-2019
Predpokladaný Datum Ukončenia Realizácie Záväzku31-12-2019
Záväzok sa bude realizovať učebnými a tréningovými blokmi vždy od apríla do júna príslušného školského roka roka a od septembra do decembra príslušného školského roka
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIAUniverzita Mateja Bela v Banskej Bystrici#91 Zvyšovanie kompetencií absolventov učiteľského štúdia v oblasti informačnej bezpečnosti.
Doplniť kurikulá študijného odboru 1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov v bloku výberových predmetov o výberové predmety zamerané na počítačovú bezpečnosť.

Zručnosti: Vzdelávanie
Dopad: študenti 2. stupňa štúdia v dennej forme, ktorí sa pripravujú na učiteľské povolanie. Predpokladaný počet absolventov kurzov sa odvíja od počtu študentov v študijnom odbore.
Dopadu je na absolventov štúdia v obore 1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov, sekundárne získané znalosti budú mať vplyv na študentov škôl, kde budú v budúcnosti zamestnaní a ich kolegov.
Je Záväzok Podporovaný Z Verejných Financií: Nie
Predpokladaný Začiatok Realizácie Záväzku01-03-2019
Predpokladaný Datum Ukončenia Realizácie Záväzku30-06-2024
Míľniky A Popis Realizácie Záväzku
V prvom kroku sa požadované znalosti a zručnosti rozdelia do logických celkov. Následne sa navrhne potrebný počet predmetov. Vytvoria sa listy predmetov, ktoré prejdú štandardným legislatívnym procesom schvaľovania. (marec 2019)
Predmety sa zaradia do ponuky spoločných výberových predmetov pre akademický rok 2019/2020. (marec 2019)
Pilotná výučba predmetov v akademickom roku 2019/2020.
Aktualizácia listov predmetov na základe vyhodnotenia skúseností z prvého roku výučby. (september 2020)
Realizácia výučby aktualizovaných predmetov (október 2020 – jún 2024).
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIAUniverzita Mateja Bela v Banskej Bystrici#92 Príprava a zavedenie nového predmetu pre vysokoškolských študentov najmä ekonomických študijných odborov zameraného na pokročilé techniky spracovania údajov v podniku.
Príprava štruktúry a harmonogramu kurzu. Vytvorenie e-learningového kurzu v rámci vzdelávacieho portálu UMB. Príprava vzdelávacieho obsahu a jeho publikovanie do kurzu. Návrh aktivít zameraných na precvičenie ponúkaného obsahu a získanie praktických zručností. Návrh spôsobu overenia získaných znalostí a zručností.

Zručnosti: Vzdelávanie - Študenti prvého stupňa vysokoškolského štúdia ekonomického zamerania – získanie poznatkov a praktických skúseností pri spracovaní podnikových údajov.
Dopad: SkupinuŠtudenti UMB v Banskej Bystrici
Je Záväzok Podporovaný Z Verejných Financií: Nie
Predpokladaný Najskorší Začiatok Realizácie Záväzku: 01-09-2019
Predpokladaný Najneskorší Dátum Ukončenia Realizácie Záväzku: 30-06-2024
Míľniky A Popis Realizácie Záväzku
Marec 2019 - Príprava štruktúry a harmonogramu kurzu.
Apríl 2019 - Vytvorenie e-learningového kurzu v rámci vzdelávacieho portálu UMB.
Máj až júl 2019 - Príprava vzdelávacieho obsahu a jeho publikovanie do kurzu.
Júl až august 2019 - Návrh aktivít zameraných na precvičenie ponúkaného obsahu a získanie praktických zručností. Návrh spôsobu overenia získaných znalostí a zručností.
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIAUniverzita Mateja Bela v Banskej Bystrici#93 Založenie ERP klubu, ktorého cieľom je koordinácia spolupráce medzi zamestnávateľmi a univerzitou a vytvorenie podmienok pre prípravu študentov a verejnosti v oblasti ERP systémov v súlade s požiadavkami praxe.
Vytvorenie platformy pre spoluprácu medzi zamestnávateľmi a univerzitou v oblasti vzdelávania ERP systémov. Vytvorenie podmienok pre vzdelávanie a príprava obsahu na základe požiadaviek praxe. Návrh aktivít zameraných na overenie získaných znalostí a zručností.

Zručností: Vzdelávanie - Študenti druhého stupňa vysokoškolského štúdia – získanie poznatkov a praktických skúseností pri práci s ERP systémami.
Dopad: Študenti UMB v Banskej Bystrici
Je Záväzok Podporovaný Z Verejných Financií: Nie
Predpokladaný Najskorší Začiatok Realizácie Záväzku: 01-09-2019
Predpokladaný Najneskorší Dátum Ukončenia Realizácie Záväzku: 30-06-2024
Míľniky A Popis Realizácie Záväzku
V spolupráci s podnikmi z praxe definujeme požadované znalosti a zručnosti z oblasti ERP systémov. Následne zostavíme okruhy vzdelávania a pripravíme informačné listy premetov, resp. upravíme informačné listy existujúcich predmetov. Predmety plánujeme zaradiť do ponuky od akademického roka 2019/2020. Po ukončení pilotnej výučby vyhodnotíme skúsenosti a zapracujeme ich do výučby pre nasledujúci akademický rok 2020/2021.
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIAUniverzita Mateja Bela v Banskej Bystrici#94 Zavedenie nového predmetu pre študentov informatického zamerania s cieľom zvyšovania motivácie pre programovanie s použitím programovateľných mikrokontrolérov a robotov.
Doplniť kurikulá študijných odborov 1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov a 9.2.9 Aplikovaná informatika v bloku výberových predmetov o výberové predmety zamerané na programovanie mikrokontrolérov a robotov.

Zručnosti: Vzdelávanie - Cieľovou skupinou sú študenti 1. stupňa štúdia v dennej forme, ktorí sa pripravujú na prácu v oblasti informatiky. Predpokladaný počet absolventov kurzov sa odvíja od počtu študentov v študijných odboroch.
Dopad: Primárny dopad je na absolventov štúdia v odboroch 1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov a 9.2.9 Aplikovaná informatika, sekundárne získané znalosti budú mať vplyv na študentov škôl, kde budú v budúcnosti zamestnaní a ich kolegov.
Je Záväzok Podporovaný Z Verejných Financií: Nie
Predpokladaný Najskorší Začiatok Realizácie Záväzku: 01-02-2019
Predpokladaný Najneskorší Dátum Ukončenia Realizácie Záväzku: 30-06-2024
Míľniky A Popis Realizácie Záväzku
V prvom kroku sa požadované znalosti a zručnosti rozdelia do logických celkov a vytvorí sa návrh obsahu predmetu. Vytvorí sa list predmetu, ktorý prejde štandardným legislatívnym procesom schvaľovania. (február 2019)
Predmet sa zaradí do ponuky spoločných výberových predmetov pre akademický rok 2019/2020. (február 2019)
Pilotná výučba predmetu v akademickom roku 2019/2020.
Aktualizácia listu predmetu na základe vyhodnotenia skúseností z prvého roku výučby. (september 2020)
Realizácia výučby aktualizovaného predmetu (október 2020 – jún 2024).
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIATatrabanka a.s.#95 Podpora projektu získavania zahraničných, konkrétne ukrajinských IT študentov
Podpora projektu získavania zahraničných, konkrétne ukrajinských IT študentov, ktorý Digitálna koalícia rozbehla v roku 2018 s cieľom získať pre magisterské štúdium informatických odborov špičkových ukrajinských študentov, ktorí po ukončení štúdia nastupujú do práce u partnera. Aktuálne je do programu zapojené 3 ukrajinské univerzity v Charkove, Černivici a v Užhorode. Rokuje sa s ďalšími v Kyjeve, Ľvove a Odese. Možná spolupráca so špecializovanou ekonomicko-finančno-bankovou národnou univerzitou v Odese, ktorá sa vyslovene špecializuje na absolventov FinTechu a IT expertov pre banky a finančné inštitúcie a podobné programy už z francúzskymi univerzitami. S univerzitou je nadviazaný kontakt a boli sme tam na rokovaní s rektorom.

Zručnosti: Pracovná sila, IKT špecialisti, Vzdelávanie
Dopad: 5 ukrajinských studentov
Je Záväzok Podporovaný Z Verejných Financií: Nie
Míľniky A Popis Realizácie Záväzku
1. Podpora projektu získavania zahraničných, konkrétne ukrajinských IT študentov, ktorý DK rozbehla v roku 2018 s cieľom získať pre magisterské štúdium informatických odborov špičkových ukrajinských študentov, ktorí po ukončení štúdia nastupujú do práce u partnera. Aktuálne je do programu zapojené 3 ukrajinské univerzity v Charkove, Černivici a v Užhorode. Rokuje sa s ďalšími v Kyjeve, Ľvove a Odese. Možná spolupráca so špecializovanou ekonomicko-finančno-bankovou národnou univerzitou v Odese, ktorá sa vyslovene špecializuje na absolventov FinTechu a IT expertov pre banky a finančné inštitúcie a podobné programy už z francúzskymi univerzitami. S univerzitou je nadviazaný kontakt a boli sme tam na rokovaní s rektorom.
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIATatrabanka a.s.#96 Kry - sa
Zvyšovanie informovanosti verejnosti (so zameraním sa na deti a mládež) v oblasti kybernetickej bezpečnosti a ochrany osobných údajov. Tatra banka bola hlavným partnerom tejto aktivity už v rokoch 2008 – 2010. Vzhľadom na prudko rastúci objem súkromných dát ako aj dátových/finančných transakcií všetkých vekových skupín obyvateľstva a dlhodobo znižujúci sa výsledok testovania v tejto oblasti je veľký priestor pre zlepšenie znalostí v danej oblasti.

Zručnosti: Občania, Vzdelávanie - študenti
Dopad: študenti
Je Záväzok Podporovaný Z Verejných Financií: Nie
Predpokladaný Najskorší Začiatok Realizácie Záväzku: 01-03-2019
Predpokladaný Najneskorší Dátum Ukončenia Realizácie Záväzku: 31-01-2022
Míľniky A Popis Realizácie Záväzku
2. Podpora projektu Kry-sa určeného pre Trvanie projektu 24 – 36 mesiacov. Priebežný reporting a profesionálne agentúrne zabezpečenie (agentúra Grayling)
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIASpojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky#103 Vytvorenie špecializovanej učebne
Vytvorenie špecializovanej učebne - laboratória pre internet vecí.

ZručnostI: Vzdelávanie
Dopad: žiaci školy študijúci odbor informačné a sieťové technológie. Kvalitatívne vyššia úroveň vzdelávania v oblasti IT
Je Záväzok Podporovaný Z Verejných Financií: Ano, z projektu IT Akadémia
Predpokladaný Začiatok Realizácie Záväzku: 02-09-2019
Predpokladaný Datum Ukončenia Realizácie Záväzku: 30-06-2025
Míľniky A Popis Realizácie Záväzku
Do 1. septembra 2019 bude vytvorená odborná učebňa z fondu IT Akadémia Partner, ktorá bude využitá okrem vyučovania všeobecnovzdelávacích predmetov aj na internet vecí (IoT).
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIASpojená škola, Komárňanská 28, Nové ZámkyKu dňu 2. 9. 2020 aktualizovať ŠkVP v učebnom odbore Informačné a sieťové technológie v súlade s aktualizovaným novým portfóliom kurzov Cisco sieťovej akadémie, najmä ohľadne kybernetickej bezpečnosti. a tak udržať v i novom školskom roku kvalitu vyučovania a aktuálnosť obsahu učiva v súlade s potrebami trhu práce a tiež v súlade s Industry 4.0.
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIATREXIMA s.r.o.Cielená diseminácia informácií o povolaniach s dobrou perspektívou uplatnenia sa a odboroch vzdelania s vysokou mierou dobrého uplatnenia s na trhu práce pre výchovných a kariérových poradcov v regiónoch SR
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIATREXIMA s.r.o.Vzhľadom na široké portfólio dátových zdrojov a jedinečného know-how v oblasti rôznych štatistických zisťovaní a výskumných aktivít spoločnosti TREXIMA Bratislava byť nápomocní vedeniu Digitálnej koalície pri príprave analytických zhodnotení vybraných indikátorov na sektorovej úrovni (napr. zamestnanosť, nezamestnanosť, mzdové podmienky a pod.).
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIARozhlas a televízia Slovenska (RTVS)Kontinuálna medializácia činnosti a projektov národnej Digitálnej koalície (formáty budú spresnené). Digitálna koalícia zabezpečí pravidelné informácie pre zamestnancov RTVS (spravodajstvo, marketing, program) o svojej činnosti - najmä pripravované projekty, strategické ciele, ...
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIARozhlas a televízia Slovenska (RTVS)Aktívny prístup a podporu zámerov národnej Digitálnej koalície. Pre úspešnú súčinnosť Digitálna koalícia na požiadanie RTVS zabezpečí participáciu na pripravovaných spoločných projektoch.
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIARozhlas a televízia Slovenska (RTVS)Informovanie o podpise Memoranda členov Digitálnej koalície a o pristúpení k spolupráci Digitálnej koalície s RTVS vo forme tlačovej správy. Digitálna koalícia zorganizuje tlačovú konferenciu k pristúpeniu k Memorandu členov.
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIARozhlas a televízia Slovenska (RTVS)Prezentáciu úspešných projektov, čiastkových plnení vyplývajúcich z činnosti národnej Digitálnej koalície
VEREJNÁ SPRÁVA, MESTÁ A OBCE, ZAMESTNÁVATEĽSKÉ, PROFESNÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIARozhlas a televízia Slovenska (RTVS)Možnosť praxe pre vybraných študentov v oblasti IT počas štúdia v priestoroch RTVS
Noví členoviaSPy o.z.Zvýšenie počtu škôl, ktoré pomocou platformy BBC micro:bit zvyšujú záujem žiakov o informatiku, rozvíjajú ich digitálne zručnosti a tvoria medzipredmetové projekty.

Cieľom záväzku je vniesť do výučby informatiky na základných a stredných školách praktické zadania, ktoré žiakom ukážu zaujímavé možnosti využitia informatiky a vďaka ktorým sa žiaci sami začnú zaujímať o rozvíjanie svojich informatických zručností. Pomocou prepájania hardvéru a softvéru dokážeme vytvoriť veľmi zaujímavé projekty. Tie navyše majú často aj praktické využitie v reálnom svete - príkladom môže byť tvorba inteligentnej domácnosti, domáci zabezpečovací systém či automatizácia zalievania v záhradke. Pri ich tvorbe budú žiaci získavať nové vedomosti hravou formou a zároveň si ich budú utvrdzovať na praktických projektoch._x005F_x000D_
_x005F_x000D_
Ciele budú dosahované organizáciou školení pre učiteľov informatiky, tvorbou metodík a učebných materiálov, prekladom existujúcich materiálov z iných jazykov a spoluprácou so školami na zakomponovaní výučby do školského vzdelávacieho programu tak, aby bol v súlade so štátnym vzdelávacím programom._x005F_x000D_
_x005F_x000D_
Do konca januára 2020 plánujeme zapojiť do projektu najmenej 100 škôl a 4000 žiakov, zaškoliť 200 učiteľov, vytvoriť metodické materiály na 2 roky výučby s BBC micro:bit na ZŠ a dva roky výučby na SŠ.
Noví členoviaSPy o.z.
Noví členoviaSPy o.z.
Noví členoviaUniverzita Konštantína Filozofa v NitrePrepájanie študijných programov s praxou

Inovácia terciárneho vzdelávania v informatických študijných programoch a ich prepájanie s praxou v súlade s európskym rámcom digitálnych, inovačných a podnikateľských kompetencií tak, aby reálny nástup absolventov na pracovný trh bol bezproblémový a čo najrýchlejší.
Noví členoviaUniverzita Konštantína Filozofa v Nitre
Noví členoviaUniverzita Konštantína Filozofa v Nitre
Noví členoviaVolis International, s.r.o.Zvyšovanie digitálnych zručností na základe prednášok pre vysoké školy, malé a stredné podniky a Start Up:

Organizovanie a účasť na prednáškach ako speaker, s úmyslom šíriť a vzdelávať digitálne zručnosti medzi študentov, malé a stredné podniky a Start Upi.
Noví členoviaVolis International, s.r.o.
Noví členoviaVolis International, s.r.o.
Noví členoviaDIGITAL PRO s.r.o.Možnosti tvorby digitálnych vzdelávacích obsahov

Zvýšiť úroveň, kvalitu a variabilitu výukových obsahov (v otázke návrhu aj vývoja), ktoré sú distribuované digitálne buď formou online kurzov alebo LMS systémov správy a riadenia výučby.
Noví členoviaDIGITAL PRO s.r.o.
Noví členoviaDIGITAL PRO s.r.o.
Noví členoviaVĺčatá.skRozšírenie vzdelávania hrami a hravo:

Rozširovanie povedomia o pozitívnych aspektoch digitálnych hier a možností ich využitia vo vzdelávaní cez web vlcata.sk a tiež prostredníctvom prednášok na školách pre žiakov a učiteľov a tiež na univerzitách pre budúcich pedagógov. Našim cieľom je dosiahnuť stav, kedy budú hry v školách vnímané ako ďalšie médium so svojimi pozitívnymi aj negatívnymi vlastnosťami, pričom tie prvé menované sa naučíme využívať v prospech študentov
Noví členoviaVĺčatá.sk
Noví členoviaVĺčatá.sk
Noví členoviaITMG, s.r.o.Zvyšovanie úrovne vzdelávania v oblasti ekonomických informačných systémov - vyškolenie mladých

Cieľom projektu je poskytnúť cieľovej skupine viaceré kvalifikačné kurzy v oblasti podnikových informačných systémov. Tieto kurzy im_x005F_x000D_
pomôžu uplatniť sa na trhu práce._x005F_x000D_
Projekt je zameraný na najvýznamnejšie podnikové informačné systémy akým je SAP._x005F_x000D_
V rámci projektu Zvyšovanie úrovne vzdelávania v oblasti ekonomických informačných systémov budú uchádzačom ponúknuté 4 hlavné_x005F_x000D_
okruhy kurzov, z ktorých si budú môcť vybrať podľa osobných preferencií:_x005F_x000D_
• ERP Financie_x005F_x000D_
• ERP Logistika_x005F_x000D_
• ERP vývoj moderného IS podniku
Noví členoviaITMG, s.r.o.
Noví členoviaITMG, s.r.o.
Noví členoviaSmartBooks. a.s.Zapojenie online inteligentného vzdelávacieho systému SmartBooks na základných školách SR

online inteligentný vzdelávací systém SmartBooks sa snažíme každý školský rok implementovať na čo najväčší počet základných škôl na území SR. Systém skvalitňuje úroveň vzdelávania na školách, žiakov motivuje k dosahovaniu lepších výsledkov a má tak dopad na celkovú vedomostnú pripravenosť žiakov základných škôl, zároveň je nesmierne cenným zdrojom štatistických informácií a našich študentoch.
Noví členoviaSmartBooks. a.s.
Noví členoviaSmartBooks. a.s.
Noví členoviaFuture Media Production, s. r. o.Vzdelávanie v oblasti IKT, 3D modelovania a 3D tlače

Aktívne vzdelávame digitálne zručnosti vo firmách a na školách. Cieľom záväzku je zvyšovať záujem a osvetu o nové technológie a technologické oblasti akými sú cyber security, aditívne technológie, informačné a komunikačné technológie. Každoročne pomáhame s prípravou a propagáciou konferencií s technickým zameraním ako TechSummit a iné. Aktívne spolupracujeme so strednou priemyselnou školou Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici. Školenia a poradenstvo pripravujem vždy individuálne podľa špecifických potrieb firmy alebo jednotlivca._x005F_x000D_
Noví členoviaFuture Media Production, s. r. o.
Noví členoviaFuture Media Production, s. r. o.
Noví členoviaAFCEA SlovenskoStredoškolská súťaž v kybernetickej bezpečnosti

AFCEA Slovakia si dáva záväzok každoročne organizovať Stredoškolský súťaž v kybernetickej bezpečnosti (kybersutaz.sk). Je to projekt, ktorý má ambíciu byť súčasťou európskeho projektu (https://europeancybersecuritychallenge.eu/) s nasledovnou a víziou a cieľmi:_x005F_x000D_
» Zvyšovať povedomie mladej generácie a tým i slovenskej populácie o rizikách a hrozbách kybernetického sveta a zábavnou formou prispieť k zapojeniu stredoškolských študentov do tohto procesu._x005F_x000D_
» Identifikovať mladé talenty v oblasti kybernetickej bezpečnosti a umožniť im ich ďalší rozvoj prostredníctvom kontaktov a spolupráce so špičkovými expertmi a pracoviskami v Slovenskej republike v oblasti kybernetickej bezpečnosti a obrany._x005F_x000D_
» Poskytnúť informačnú podporu stredoškolským pedagógom a metodikom prevencie v tejto dynamicky sa meniacej oblasti života._x005F_x000D_
» Overiť, prípadne doplniť znalosti súvisiacich s oblasťou kybernetickej a informačnej bezpečnosti._x005F_x000D_
» Overiť znalosti stredoškolských študentov jednotlivých stredných škôl a porovnať ich so znalosťami študentov iných stredných škôl rovnakej kategórie alebo zamerania_x005F_x000D_
Noví členoviaAFCEA Slovensko
Noví členoviaAFCEA Slovensko
Noví členoviaZŠ Laborecká 66, HumennéDebyrokratizácia školy

S využitím informačných technológii znížime administratívnu náročnosť spojenú s výchovno-vzdelávacím procesom.
Noví členoviaZŠ Laborecká 66, Humenné
Noví členoviaZŠ Laborecká 66, Humenné
Noví členoviaSúkromná SOŠ Postupimská, KošiceTvorba nového študijného odboru podľa potrieb digitálnej transformácie Industry 4.0

Tvorba nového študijného odboru podľa potrieb digitálnej transformácie Industry 4.0. Príprava pedagogických dokumentov (profil absolventa, charakteristiky jednotlivých predmetov). Súčinnosť pri vytváraní ŠkVP v spolupráci s firmami orientovanými na grafický priemysel a digitálne technológie._x005F_x000D_
Absolvent experimentálneho študijného odboru je pripravený uplatniť svoje nadobudnuté vedomosti a zručnosti počas štvorročného štúdia v oblasti tvorby a projektovania 3D grafiky spĺňajúcej požiadavky praxe predovšetkým v digitálnom prostredí VR (virtuálna realita), AR (augmented/zmiešaná realita) a herného a technického priemyslu (úžitkovo-funkčné, ergonomické, ekologické), v oblasti mediálnej vizuálnej komunikácie a 3D tlači organických a geometrických objektov. Absolvent má okrem teoretických vedomostí aj praktické zručnosti, profesionalitu a odbornosť potrebnú pre tvorbu kvalitnej a prakticky využiteľnej 3D grafiky. Nadobudnuté vzdelanie prehlbuje absolvent osvojením si základného teoretického rozhľadu v oblasti súčasnej tvorby 3D, jej obsiahleho registra, na základe ktorého si buduje aj svoj vkus. Paralelne s teoretickými poznatkami rozvíja hlavne svoje technické zručnosti a schopnosti v práci s editormi na tvorbu, úpravu, postprodukčné spracovanie digitálnej 3D grafiky, projektovanie v CAD programoch a v realtime enginoch určených na programovanie virtuálnych prostredí. Absolvent nadobudne konkrétne vedomosti v oblasti koncepčného navrhovania a modelovania geometrických, mechanických, organických (charakter), anorganických 3D objektov, v tvorbe 3D prostredí (interiér, exteriér, ArchViz), textúrovacích technikách (UV mapovanie), animovania 3D, 2D objektov a fyzikálnych procesov, HUD/UI/UIX navrhovania, trackovania 3D grafiky vo videosekvenciách, základy programovania virtuálnych prostredí (VR,AR, hry).
Noví členoviaSúkromná SOŠ Postupimská, Košice
Noví členoviaSúkromná SOŠ Postupimská, Košice
Noví členoviaEurópska migračná agentúraVytvorenie schémy mobility ukrajinských študentov IT v spolupráci s vysokými školami a súkromným sektorom

V rámci pilotných aktivít dvoch členov Digitálnej koalície – IT Asociácie Slovenska (ITAS) a Vysokej školy manažmentu a ekonómie verejnej správy v Bratislave (VŠEMvs) – boli v roku 2017 v spolupráci s Národnou ekonomickou univerzitou Simona Kuzneca v Charkove vytvorené prvé spoločné študijné programy pre ukrajinských študentov informačných technológií. Ich výsledkom sú 5 absolventi, ktorí ukončili štúdium a v súčasnosti pracujú na Slovensku v renomovaných medzinárodných spoločnostiach. V akademickom roku 2019/2020 je do projektu zapojených 12 študentov, ktorí popri štúdiu v druhom ročníku magisterského štúdia na Slovensku absolvujú odbornú prax. Za súkromnú sféru na projekte spolupracujú IT a bankové spoločnosti, ako sú Soitron, Atos, QBSW, Tatra banka (člen Raiffeisen Bank International), Slovenská sporiteľňa (Erste Group Bank AG) a ďalšie. Slovenskí zamestnávatelia sú do schémy mobility zároveň zapojení ako sponzori participujúcich študentov, pričom im poskytujú štipendium a pokrývajú väčšinu nákladov spojených so štúdiom na Slovensku, ako sú ubytovanie, zdravotné poistenie a príspevok na živobytie. Zamestnávatelia študentom zároveň umožňujú získanie odbornej praxe s mentorským dozorom a po ukončení štúdia ponúkajú zamestnanie v trvaní dvoch rokov. Študenti zapojení do schémy získajú slovenský a ukrajinský magisterský titul, a zároveň aj relevantnú odbornú prax a špecializáciu, čím sa zvýši ich hodnota na trhu práce. Cieľmi projektu v rámci záväzku je rozšírenie existujúci model spolupráce ukrajinských a slovenských vysokých škôl a súkromného sektora aj na verejné vysoké školy, následné vytvorenie troch 3 nových spoločných študijných programov zameraných na informačné technológie a softvérové inžinierstvo, formalizácia predmetnej schémy mobility a posilnenie jej celkovej propagácie a PR. Za verejné vysoké školy na Slovensku na projekte participujú tri fakulty – Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (PF UPJŠ), Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach (FEI TUKE) a Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline (FRI UNIZA).
Noví členoviaEurópska migračná agentúra
Noví členoviaEurópska migračná agentúra
Noví členoviaZákladná škola Jozefa Gregora Tajovského v Banskej BystriciZvyšovanie kompetencií žiakov ZŠ v oblasti čitateľskej, prírodovednej, technickej a digitálnej gramotnosti.

Zameranie
Kognitívna oblasť: využívanie stratégií aktívneho učenia pre rozvoj hodnotiaceho a tvorivého
myslenia žiakov ZŠ.

Zručnosti: žiaci v rámci vyučovacích hodín techniky a prírodovedných predmetov nadobudnú
zručnosti nad rámec ŠVP – technické kreslenie, modelovanie v 2D, 3D,
materiálová knižnica, programovanie CNC.
- v rámci záujmovej činnosti získajú zručnosti v programovaní robotických
stavebníc a robotov

Pedagogická dokumentácia: rozšírenie ŠkVP v oblasti digitálnych kompetencií žiakov,
úprava UP- zvýšená dotácia hodín techniky, rozšírenie UO
techniky,

Kariérové poradenstvo: súčasné kariérové poradenstvo zefektívniť novým výkonovým
štandardom.

Osobný rozvoj: zvyšovanie kompetencií zamestnancov ZŠ v oblasti digitalizácie

Zručnosti: kompetencie – vedieť sa učiť, pracovať v tíme, sebareflexia, plánovanie osobného
rozvoja

Podpora: Čitateľská, matematická, prírodovedná a technická gramotnosť v základnej
škole – projekt ESF.
Centrum techniky / CETECH – vlastné zdroje ZŠ
Automatizácia a robotizácia – SMC Priemyselná automatizácia, spol.s.r.o.

Zdroj: Štátny rozpočet, projekty
Začiatok: september 2020
Noví členoviaZákladná škola Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici
Noví členoviaZákladná škola Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici
Noví členoviaAPIS spol. s r.o.Popularizačné prezentácie s akcentom na IKT pre žiakov a učiteľov na regionálnych školách v BB a kraji

Realizovať prezentácie s praktickými ukážkami úspešných projektov našej firmy, s poukázaním na perspektívne IKT oblasti so šancou získať atraktívne a dobre platené miesta (cloud computing, open source platformy, počítačové videnie, UI, big data)
Noví členoviaAPIS spol. s r.o.
Noví členoviaAPIS spol. s r.o.
Noví členoviaŠtátny pedagogický ústavKoncepcia matematického vzdelávania

Vytvoriť a predložiť MŠVVaŠ SR na schválenie Koncepciu skvalitnenia matematického vzdelávania na základných a stredných školách. Cieľom je postupne dosiahnuť vyššiu úroveň pripravenosti žiakov na osobný aj pracovný život a to rozvojom ich kľúčových kompetencií, medzi ktoré patrí aj matematická gramotnosť.
Noví členoviaŠtátny pedagogický ústav
Noví členoviaŠtátny pedagogický ústav
Noví členoviaTechnická akadémia Spišská Nová VesInovácia vzdelávania v súlade s požiadavkami industry 4.0

V študijných odboroch strojárstvo, mechatronika, elektrotechnika, informačné a sieťové technológie posilní škola vzdelávanie v oblasti automatizácie a robotiky. Do školského vzdelávacieho programu zaradí nové predmety - programovanie robotov, seminár z robotiky a internet vecí. K tomu vybuduje nové učebne a inštaluje zodpovedajúce technické zariadenia.
Noví členoviaTechnická akadémia Spišská Nová Ves
Noví členoviaTechnická akadémia Spišská Nová Ves
Noví členoviaInterwayZapojením sa do projektu Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP prispieť k elektronizácii procesov a zvýšeniu atraktivity odborného vzdelávacieho procesu.

Hlavným cieľom národného projektu je plošná implementácia systému duálneho vzdelávania do všetkých vhodných učebných a študijných odborov, prehĺbenie prepojenia vzťahu zamestnávateľ – stredná škola – žiak v rámci systému duálneho vzdelávania, vytvorenie jednotného informačného prostredia pre systém duálneho vzdelávania a elektronizácia procesov implementácie, zvýšenie atraktivity a kvality OVP a príprava inštruktorov, majstrov a učiteľov na plnenie uvedených úloh. Primárnym kritériom výberu stredných odborných škôl je výber škôl, ktoré vstupujú do systému duálneho vzdelávania.
Noví členoviaInterway
Noví členoviaInterway
Noví členoviaAxentaZvyšovanie osvety v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Zvyšovanie osvety v oblasti kybernetickej bezpečnosti, so zameraním sa na organizovanie workshopov a konferencií. Nadviazať spoluprácu so strednými školami a spolupracovať v oblasti vzdelávania pedagogického zboru a následne zvyšovanie povedomia študentov v olasti kybernetickej bezpečnosti.
Noví členoviaAxenta
Noví členoviaAxenta
Noví členoviaSOŠ POLYTECH. HumennéZvyšovanie záujmu o štúdium technických a informatických predmetov

Zvyšovanie záujmu o štúdium technických a informatických predmetov v regióne prostredníctvom aktivít pre žiakov ZŠ a SŠ. Každoročne sa škola zapojí do Týždňa vedy a techniky, kde formou popularizačných prednášok, ponúkne aktivity pre žiakov ZŠ. Zameriame sa na oblasť IT, virtuálnej reality, robotiky, internetu vecí a tiež odborných stavebných predmetov, či spracovania materiálov.
Noví členoviaSOŠ POLYTECH. HumennéVybudovanie nových odborných učební

Škola do konca kalendárneho roku 2020 vybudujeme odbornú 3D učebňu a laboratóriu kybernetickej bezpečnosti v ktorých budeme vyučovať žiakov svojej školy. Žiaci školy v odbore informačné a sieťové technológie môžu simulovať prostredie internetu s možnosťou simulácie rôznych útokov. Vďaka tejto učebni si budú môcť reálne vyskúšať správanie sa sieťových prvkov ako aj koncových zariadení pri kybernetickom útoku. Manipuláciu s 3D objektami statickými a 3D objektami rozanimovaných tvarov budeme realizovať v 3D učebni.
Noví členoviaSOŠ POLYTECH. Humenné