k projektom dobrého vzdelávania a zvyšovania kvalifikácie pre digitálnu dobu, ktoré v spolupráci v Digitálnej koalícii iniciovali a podporujú zamestnávatelia.

Dátum, čas a miesto: 26.11.2019 o 13:00 v knižnici Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave, Ilkovičova 2

Seminár je

 • zameraný na projekty dobrého vzdelávania, ktoré iniciovali, podporujú a potrebujú zamestnávatelia a na prispôsobenie vzdelávania na Slovensku dopadom Industry 4.0
 • určený najmä pre aktérov dobrého vzdelávania, inovatívnych riaditeľov a učiteľov, občianske združenia a súkromné spoločnosti venujúce sa zvyšovaniu kvality vzdelávania
 • podujatie Digitálnej koalície, ktoré má poskytnúť prehľad a súvislosti medzi viacerými vzdelávacími projektmi pripravovanými v spolupráci v Digitálnej koalícii
 • príležitosť pre sieťovanie škôl a inštitúcií, ktoré chcú vzorovo vzdelávať.

PROGRAM:

 1. Otvorenie: Mário Lelovský, predseda výkonného výboru Digitálnej koalície, prvý viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov a IT Asociácie Slovenska.
 2. Projekty iniciované zamestnávateľmi na podporu dobrého vzdelávania: Andrej Bederka, tajomník Digitálnej koalície a tajomník komisie IT Asociácie Slovenska pre vzdelávanie, výskum a inovácie, projektový manažér pre vypracovanie Programu informatizácie školstva s výhľadom do roku 2030 na MŠVVaŠ SR v spolupráci v Digitálnej koalícii.
 3. Deti nepočkajú: Viera Grohová, riaditeľka Spojenej školy na Letnej ul. v Poprade, známej aj ako „najjužnejšia fínska škola“, príspevok vychádzajúci z názvu rovnomenného projektu k tomu, čo je základom dobrého vzdelávania a kedy sa deti na školu tešia.
 4. Sieťovanie škôl – centrá personalizovateľného vzdelávania a celostného rozvoja: Ladislav Baranyai, občianske združenie Školský network s dlhoročnými skúsenosťami v sieťovaní škôl a v úsilí prispieť k zásadnej zmene kultúry a kvality vzdelávania.
 5. Prieskum o proaktívnych školách na Slovensku: Martin Brestovanský, Katedra pedagogických štúdií Pedagogickej Fakulty Trnavskej Univerzity.
 6. Budúcnosť vzdelávania z pohľadu kompetencií pre digitálnu dobu: Darina De Jaegher, v spolupráci Digitálnej koalície s MŠVVaŠ SR pripravuje Diferenčnú analýzu stavu rozvoja kompetencií pre digitálnu dobu v súvislosti s dopadmi digitálnej transformácie (Industry 4.0) na Slovenský trh práce a vzdelávanie a rámec kompetencií použiteľný pre zlepšovanie školských vzdelávacích programov.
 7. Transformácia vzdelávania a školy pre digitálnu dobu, Andrej Bederka, predstavenie národného projektu pripravovaného v Digitálnej koalícii spolu s rezortom školstva, ktorý má podporiť školy vo vytvorenie vlastnej vízie do „digitálnej doby“ (výhľad 2030), pomôcť zapracovávať zlepšovanie kompetencií žiadaných zamestnávateľmi do školských vzdelávacích programov (i medzipredmetovo) a prenášať podporu a vzory dobrej praxe „od tých, ktorí to vedia tým, ktorí to chcú“ vo všeobecnom vzdelávaní na základných školách a gymnáziách i v odbornom vzdelávaní a príprave na stredných odborných školách.
 8. Diskusia.

Účastníci seminára sa súčasne môžu zaregistrovať i na Rokovanie Digitálnej koalície, ktoré sa koná v ten istý deň doobeda o 10:00 v Aula Magna FIIT STU. Vstup na seminár je na základe registrácie voľný: