Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Záväzky

  1. Vypracovanie štúdie dopadov digitálnej transformácie na ekonomiku a spoločnosť v SR
  2. Koordinácia popularizácie v oblasti digitalizácie a získavania digitálnych kompetencií, vlastný vklad do popularizácie štúdia, získavania kompetencií a zamestnávania v oblasti IT
  3. Potenciál pre podporu pre malé projekty firiem, startup-ov a výskumných inštitúcií podporujúcich riešenia Industry 4.0 a prenikanie digitalizácie do všetkých odvetví
  4. Podpora sekretariátu Digitálnej koalície
Tags: No tags

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *