Pracovné_ponuky

Samostatný PHP programátor(ka) junior(ka)

24.09.2022, miesto výkonu práce: Bratislava v kombinácii s prácou z domu

Prijmeme do mladého kolektívu kancelárie Digitálnej koalície v Bratislave pre úpravu WEB stránok v rámci prebiehajúceho projektu CEF a pre úpravu (lokalizácie, customizácie) aplikačného softvéru na organizovanie vzdelávacích kurzov v rámci prebiehajúceho národného projektu. S výhľadom na dlhodobú spoluprácu.

Forma: na dohodu o vykonaní práce, prípadne časom na vedľajší pracovný úväzok, aj popri inej práci.

Požiadavky: Programovanie v PHP a iných vhodných programovacích jazykoch a prostrediach, prednostne pre úpravu WEB stránok a WEB aplikácií. Anglický jazyk na vyššej ako začiatočníckej úrovni úrovni porozumenia čítaného textu a hovoreného slova. Výhodou sú iné IT zručnosti. Spočiatku nepôjde o tvorbu informačných systémov, či je táto ponuka vhodná pre samostatného programátora – aj juniora, „na vlastnej nohe“, pre študenta vysokej školy v oblasti IT/techniky, mimoriadne pre šikovného stredoškoláka. Vyžaduje sa vlastné technické vybavenie a prístup k vývojovým prostrediam (sme nezisková organizácia). Požadujeme skúsenosť s prácou s úpravou WEBu alebo WEB aplikácií – aspoň 2 roky, usilovnosť, chuť na sebe pracovať a ústretovosť. Vieme vzájomne zosúladiť čas práce, možná práca z domu, samozrejme okrem osobných projektových stretnutí. Odmena dohodou na základe vykonanej práce.

Profesijný životopis pre zaradenie do výberového konania a návrh na spoluprácu s uvedením dôvodov, prečo by sme vás mali vybrať, zašlite na e-mail: tajomnik@digitalnakoalicia.sk .


Samostatný(á) lektor(ka) digitálnych zručností pre seniorov alebo verejnú správu

24.09.2022, miesto výkonu práce: Bratislava, Bardejov, Brezno, Hlohovec, Humenné, Levice, Levoča, Martin, Nitra, Poprad, Prešov, Ružomberok, Stará Ľubovňa, Svidník, Trebišov, Vranov n./Topľou

Prijmeme do kolektívu Digitálnej koalície a národného projektu  Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a ohrozených skupín vo verejnej správe. lektora pre vedenie kurzov digitálnych zručností pre cieľovú skupinu seniori (nad 65 rokov) a verejná správe (nad 55 rokov). Kurzy budú prebiehať na celom území Slovenska, v školiacich zariadeniach, ako sú školy, knižnice, vzdelávacie centrá verejnej správy atp. Úrovne školených digitálnych zručností sú od základnej úrovne (u seniorov), cez mierne pokročilých až po (kratšie kurzy) špecifické zručnosti a životné situácie – pozrite informáciu o národnom projekte. Pre príslušné kurzy poskytneme úvodnú inštruktáž na metodiku vzdelávania, organizáciu kurzov a používanie informačno-technických pomôcok.

Forma: na dohodu o vykonané práce.

Požiadavky: Schopnosť viesť vzdelávanie dospelých alebo seniorov 65+ samostatne v skupinách
do 20 frekventantov, v trvaní kurzu spolu 15-20 hodín a jednotlivých modulov za deň 3-5 hodín, vrátane spolupráce s asistentom, počas kurzu využívať internet, určenú prezentačnú techniku a WEBovú vzdelávaciu platformu. VŠ vzdelanie najmenej I. stupňa (bakalár), môže byť aj študent vysokej školy, alebo senior s dostatočnou kvalifikáciou a zručnosťami v oblasti vzdelávania a IKT. Skúsenosti so vzdelávaním v oblasti IKT / digitálnych technológií alebo zručností, referencie o lektorovaní vzdelávaní s obsahom zodpovedajúcim navrhovanému obsahu školení min. v rozsahu 50 hodín v priebehu posledných 4 rokov. Kvalifikácia, zručnosti, nadobudnuté, alebo získané v praxi vyhovujú kvalifikačnému štandardu Lektor ďalšieho vzdelávania podľa Národnej sústavy kvalifikácií. Flexibilita, trpezlivosť, dochvíľnosť, komunikačné zručnosti, slušné správanie a vyjadrovanie, asertívne zvládanie skupiny a krízových situácií. Ideálne vybavenie vlastným notebookom s aktualizovaným operačným systémom Windows (nie je podmienkou). usilovnosť, chuť na sebe pracovať a ústretovosť. Vieme vzájomne zosúladiť čas práce, možná práca z domu, samozrejme okrem osobných projektových stretnutí. Odmena dohodou na základe vykonanej práce. Prácu bude vykonávať na mieste digitálneho kurzu podľa metodických pokynov, prípravu na vedenie kurzu môže vykonávať formou práce z domu. Odmena dohodou na základe počtu hodín vykonanej prípravy a vedenia kurzu v súlade s metodikou vedenia kurzov.

Profesijný životopis pre zaradenie do výberového konania a návrh na spoluprácu s uvedením dôvodov, prečo by sme vás mali vybrať, zašlite na e-mail: tajomnik@digitalnakoalicia.sk .