Členov digitálnej koalície

Spustených projektov

Projektov v príprave

Otvorených výziev

// Aktuality

Pracuj v perspektívnom odvetví

Pracuj v perspektívnom odvetví

V súčasnej dobe sa technologický pokrok stáva hnacou silou spoločenského vývoja a je dôležité zamerať sa na perspektívne odvetvia. IT sektor je bez debaty jedným z nich. Pracovať...

Aj seniori majú záujem vzdelávať sa!

Aj seniori majú záujem vzdelávať sa!

Pri príležitosti októbra – mesiaca úcty k starším pripravili pre seniorov špeciálne akcie aj Regionálne centrá MIRRI SR v niekoľkých krajských mestách. Po tohtotýždňových akciách...

// Projekty

Digitálny príspevok pre žiakov SR (Digitálny žiak)

Zvyšovanie dostupnosti digitálnych zariadení smerom k cieľovým skupinám žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a podpora samostatnejšieho prístupu  k vzdelávaniu, ako aj zvládania digitálnej techniky pri príprave a na samotnej výučbe a zároveň vytvoria podmienky pre realizáciu dištančného vzdelávania pre všetkých žiakov.

IT Fitness Test

Najväčší a najkomplexnejší spôsob testovania digitálnych zručností, overený rokmi praxe na viac ako 400-tisíc respondentoch – to je IT Fitness Test. Bezplatné, celoplošné, online testovanie je na Slovensku dostupné už od roku 2012, a to pod hlavičkou Digitálnej koalície a IT Asociácie Slovenska v spolupráci s Ministerstvom investícií a regionálneho rozvoja SR (MIRRI) a ďalšími kľúčovými stakeholdermi v oblasti IKT doma i v zahraničí.

Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a ohrozených skupín vo verejnej správe

Seniori, ktorí častokrát nedisponujú potrebnými digitálnymi zručnosťami, čo môže viesť k ich sociálnemu vylúčeniu. Riziková je aj skupina starších zamestnancov verejnej správy, ktorí môžu mať v dôsledku nedostatočnej úrovne zručností problém udržať si svoje pracovné pozície do dôchodku, alebo sa uplatniť sa v lepšie kvalifikovanej práci. 

Spoločné ukrajinsko-slovenské študijné programy

Aktívna a adresná podpora zo strany IKT firiem na Slovensku, ktoré ukrajinským študentom poskytujú štipendium a potrebnú prax v odbornej príprave, pričom po ukončení štúdia ponúknu úspešným absolventom možnosť trvalého pracovného pomeru na minimálne dva roky.