Združenie miest a obcí Slovenska

29. novembra 2021

Adresa

Bezručova 9
811 09 Bratislava
Slovenská republika

Kontakt

E:  

W: http://www.zmos.sk

Záväzky:

Spolupráca na vypracovaní štúdie dopadov Smart City a Industry 4.0 a odporúčaní: Vypracovanie časti štúdie dopadov Smart City a Industry 4.0 z dôrazom na víziu a úskalia prenikania IKT a Internetu vecí do života miest, obcí, verejnej správy, verejných služieb a kvality života obyvateľov. Doplnenie vypracovanej Stratégie informatizácie miestnej územnej samosprávy v zameraní na: efektívnosť a transparentnosť, digitalizáciu regionálnych škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, prístup obyvateľstva k digitalizovaným informáciám a vedomostiam, zmeny z dopadov IKT na dopravu (inteligentná/autonómne autá), atp. napr. v rámcoch: 
– nasadzovania moderných technológií (s uvážením konceptov: Digitálne mesto, Virtualizované mesto, Informačné mesto), 
– sociálnej infraštruktúry (napr. koncepty: Kreatívne mesto, Učiace sa mesto, Veda v meste, Vedomostné mesto, využitie ľudského potenciálu)
– ďalších mestských inštitúcií.

Vypracovanie samostatnej štúdie potrieb vzdelávania zamestnancov miestnej územnej samosprávy v oblasti IKT: Vypracovanie samostatnej štúdie potrieb a obsahu vzdelávania zamestnancov miestnej územnej samosprávy v oblasti IKT a organizácií v pôsobnosti miestnej územnej samosprávy, ako objednávka vzdelávacieho obsahu pre vysoké a stredné školy, zo strany miest a obcí ako zamestnávateľov.
DOPLNENIE: nielen vypracovanie štúdie, ale i aktivity.

Pokračovanie v informatizácii miestnej územnej samosprávy rozširovaním a dobudovaním terajších informačných systémov realizáciou ďalších projektov (aj napr. z OP II, IROP, OP ĽZ atp.) pre riešenie vybraných oblastí Smart City a Industry 4.0, IoT atp. – Príprava a realizácia projektov so zameraním na rozšírenie pokrytia IS VS pre samosprávu na čo najväčšie územie SR, s prihliadaním aj na napĺňanie niektorých ďalších špecifických cieľov z OP II napr. : ŠC-7.5, Zlepšenie celkovej dostupnosti dát verejnej správy vo forme otvorených dát, ŠC-7.6: Zlepšenie digitálnych zručností a inklúzie znevýhodnených jednotlivcov do digitálneho trhu, ŠC-7.7: Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami.

National Coalition member

Yes


Organization category

  • Iné


Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Industry - Field of Education and Training

  • Generic programmes and qualifications not further defined


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať