Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

10. januára 2022

Adresa
Stromová 54569
813 30 Bratislava
Slovenská republika


Kontakt
Igor Urbančík
Generálny tajomník služobného úradu


E:   kancelaria.gtsu@minedu.sk
W: https://www.minedu.sk
F: https://www.facebook.com/minedu.sk

Záväzky

Iniciovať verejnú diskusiu o vhodnej štruktúre absolventov vysokých škôl vzhľadom na potreby trhu práce

Podporiť vytváranie systému na sledovanie uplatnenia absolventov vysokých škôl na trhu práce

Podporiť spoluprácu VŠ so zamestnávateľmi v oblasti aktualizácie študijných programov a ich inovácie

Podporiť úpravu a tvorbu nových študijných programov na VŠ v nadväznosti na potreby digitalizácie a Industry 4.0

Podporiť spoluprácu fakúlt VŠ so zamestnávateľmi v oblasti vzdelávania pre potreby trhu práce – pilotné projekty

Aktualizovať Koncepciu digitalizácie a informatizácie školstva s posunom výhľadu do roku 2030 na základe požiadavky Európskej komisie vo svojej Novej agende zručností pre Európu

Podpora rozvoja znalostného manažmentu a zavedenie mentorovania na regionálnych školách. (Zmena názvu a popisu záväzku nastala z dôvodu racionalizácie a spojeného riešenia častí záväzku). Je pripravený návrh záväzných požiadaviek na obsah funkčného vzdelávania vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov škôl a školských zariadení.

Overiť na základných a stredných školách účinnosť adaptívneho vzdelávania. (Zmena názvu z dôvodu upresnenia zmyslu záväzku). SRŠ pripravuje návrh riešenia záväzku v súčinnosti s NÚCEM. 

Zaviesť výučbu algoritmického myslenia, programovania a dátovej vedy už od základných škôl

Poskytnúť podporu pri rozšírení profesijných štandardov pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl. (Zmena názvu a popisu záväzku nastala z dôvodu racionalizácie a osobitného riešenia častí záväzku). SRŠ pripravuje vytvorenie štandardu didaktických digitálnych kompetencií a následných krokov.

National Coalition member

Yes


Organization category

  • Verejná inštitúcia


Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať