Digitálna koalícia – Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky (skrátene „Digitálna koalícia“, anglicky: Slovak National Coalition for Digital Skills and Jobs) je iniciatíva s národnou pôsobnosťou v Slovenskej republike založená na podnet Európskej komisie v rámci politiky Digital skills and jobs coalition zakladajúcimi členmi IT Asociáciou Slovenska a Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu za účasti 21 zakladajúcich členov dňa 27. septembra 2017. Jej cieľom je mobilizovať napriek spektrom verejných, súkromných, akademických a občianskych organizácií a inštitúcií na Slovensku pre zlepšovanie digitálnych zručností občanov, IT špecialistov, všetkých zamestnancov a vo vzdelávaní. Po poslednom výročnom rokovaní dňa 26. novembra 2019 Digitálna koalícia má 83 členov s vyše 232 záväzkami v rôznom stave plnenia. 

Členovia vstupujú do Digitálnej koalície dobrovoľne a bezplatne formou pristúpenia k Memorandu členov Digitálnej koalície súčasne s prijatím hodnotných záväzkov na zvládnutie dopadov Industry 4.0 na ľudské zdroje – digitálnu transformáciu spoločnosti (do roku 2020) a aktivitami a odbornými príspevkami podporujúcimi zvyšovanie digitálnych zručností.

odporučila zakladať Európska komisia vo svojej stratégii prípravy na digitálnu budúcnosť (digitálnu dobu) v členských štátoch ako partnerstvá medzi aktérmi v oblasti digitálnych zručností, ktorí majú spolupracovať na zlepšení digitálnych zručností, pričom ide najmä o: spoločnosti využívajúce digitálne technológie, poskytovatelia vzdelávania a odbornej prípravy, ministerstvá školstva a zamestnanosti, verejné a súkromné ​​služby zamestnanosti, združenia, neziskové organizácie a sociálnych partnerov.

Títo majú vyvíjať konkrétne opatrenia na to, aby digitálne zručnosti priniesli na všetky úrovne spoločnosti, spolupracovať v oblastiach, ako je zvyšovanie odbornosti v priemysle, certifikácia zručností, zlepšovanie učebných osnov v školách a univerzitách a zvyšovanie informovanosti o kariére v oblasti IKT, najmä medzi mladými ľuďmi a ženami.

uzavreté medzi dolu podpísanými stranami v Bratislave dňa 26. septembra 2017

(ďalej len „Memorandum“)

Preambula

Členovia Digitálnej koalície prejavili záujem podporovať túto iniciatívu, ktorej cieľom je mobilizovať spoločnosť v otázke riešenia nedostatku digitálnych zručností. Spoločne pracujeme na tom, aby vzdelávanie v oblasti digitálnych technológií bolo aktuálne, efektívne a poskytovalo každému občanovi SR príležitosť rozvíjať v priebehu celého života vlastné digitálne zručnosti tak, aby bol úspešný na trhu práce a bol schopný využívať digitálne technológie na zabezpečenie spokojného života. Usilujeme sa o to, aby pri budovaní svojej kariérnej dráhy mal každý občan dostatok podpory na získanie sebaistoty v osvojovaní vlastných digitálnych zručností a chápal svoj kariérny rast a svoje pracovné miesto v synergickom prepojení so svetom digitálnych technológií. Digitálne pracovné miesto tak chápeme ako široké označenie pre akúkoľvek produktívnu činnosť človeka, pri ktorej efektívne a bezpečne využíva digitálne technológie k naplneniu stanovených cieľov a prispieva tak k spoločnému budovaniu a rozvoju digitálnej ekonomiky SR.

Podporujeme poslanie Digitálnej koalície ako platformy pre šírenie pozitívnych zmien v prístupe k digitálnym technológiám, avšak s dôrazom na správnu aplikáciu a didaktické zakotvenie požadovaných zmien.

Článok I

Základné priority

Vyvinieme maximálne úsilie pri naformulovaní cieľov a vízie v oblasti digitálneho vzdelávania do budúcnosti. Sme otvorení základným prioritám:

 • podpora vzdelávania pomocou nových metód a spôsobov učenia prostredníctvom digitálnych technológií,
 • zlepšenie zručností žiakov a študentov v oblasti práce s informáciami a digitálnymi technológiami,
 • rozvíjanie informatického myslenia žiakov,
 • zvýšenie úrovne digitálnej gramotnosti zamestnaných aj nezamestnaných osôb, ako aj podnikateľov, na úroveň potrebnú pre efektívne využívanie digitálnych technológií, na úroveň uplatňovanú na trhu práce a na úroveň potrebnú pre zvyšovanie konkurencieschopnosti ekonomiky,
 • zvýšenie digitálnej gramotnosti osôb ohrozených sociálnym a digitálnym vylúčením prostredníctvom využitia digitálnych technológií na zlepšenie ich postavenia v spoločnosti,
 • zvýšenie schopnosti rodín využívať príležitosti a eliminovať riziká súvisiace so vstupom digitálnych technológií do ich rodinného, ​​školského i voľnočasového priestoru.

Článok II

Celoeurópske priority

Vo väzbe na celoeurópsku iniciatívu Digital Skills and Jobs Coalition sme pripravení ako signatári tohto Memoranda spolupracovať naprieč súkromným, akademickým aj štátnym sektorom na vybraných čiastkových cieľoch, ktoré spoločne formulujeme. Inšpiráciou pre nás sú tieto základné celoeurópske priority v oblasti digitálnych pracovných miest:

 • odborná príprava žiakov i študentov pre digitálne pracovné miesta,
 • propagácia účasti žiakov a študentov v rozvoji kompetencií pre IKT sektor, prípadne pre oblasti sveta práce, ktorý prostriedky IKT využíva,
 • sieťovanie a podpora škôl a ďalších poskytovateľov vzdelávacích programov v oblasti IKT,
 • podpora cezhraničnej výmeny v oblasti praktického vyučovania a stáží v IKT sektore,
 • rozvoj programov podpory mobilít, ktoré vedú k rozvoju kariérneho vzdelávania záujemcov o digitálne pracovné miesta,
 • certifikácia a uznávanie kvalifikácií ako aj ich popularizácia v rámci celoživotného vzdelávania,
 • podpora systémov certifikácie digitálnych zručností pre IKT profesionálov,
 • rozvoj rámcov IKT zručností a ich propagácie,
 • zvyšovanie povedomia o úlohe digitálnych technológií vo svete práce,
 • organizácia osvetových kampaní s cieľom pritiahnuť mladých ľudí k prepájaniu digitálnych zručností do vlastného vzdelávania a do svojej ďalšej kariérnej dráhy,
 • podpora projektov mladých ľudí motivovaných reálnymi potrebami obstarávateľov, a tým im umožniť objavovanie sveta digitálnych pracovných miest,
 • organizácia propagačných kampaní pre deti, žiakov, študentov, učiteľov i dospelých na podporu dôležitosti digitálnych zručností,
 • inovácia vo vzdelávaní a učení sa,
 • zvýšenie ponuky digitálne kvalifikovanej pracovnej sily prostredníctvom štrukturálnych zmien vo vzdelávacom systéme,
 • rozbehnutie projektov rekvalifikácie na trhu práce neumiestnených absolventov iných odborov a špecializácií do technických a IT smerov,
 • podpora dialógu medzi priemyslom a vzdelávaním s cieľom podporiť aktualizáciu vzdelávacích obsahov reflektujúcich svet digitálnych pracovných miest.

Článok III

Záväzky

Pripájame sa svojím podpisom pod toto Memorandum a zaväzujeme sa k podpore pri realizácii jednotlivých aktivít vlastných ako aj ostatných signatárov v rámci spolupráce v oblasti digitálnych pracovných miest, digitálneho vzdelávania a  digitálnych technológií v osobných a profesijných životoch občanov SR naprieč členmi Digitálnej koalície.

Článok IV

Platnosť memoranda a jeho ukončenie

 1. Memorandum sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť podpisom oboch zúčastnených strán memoranda.
 2. Memorandum je možné ukončiť:
  1. vzájomnou písomnou dohodou signatárov memoranda,
  2. písomnou výpoveďou ktoréhokoľvek signatára,
 1. Výpoveď musí byť vyhotovená v písomnej forme a doručená na adresu sídla sekretariátu Digitálnej koalície.

Článok V

Záverečné ustanovenia

 1. Toto memorandum o spolupráci je možné meniť a dopĺňať písomným dodatkami prijatými všetkými podpísanými stranami. Konkretizácia ďalších práv a povinností signatárov tohto memoranda, vyplývajúcich z konkrétnych foriem spolupráce bude obsahom dohôd o predmetných formách spolupráce, v závislosti od povahy veci môžu mať písomnú alebo ústnu formu.
 2. Signatári memoranda vyhlasujú, že toto memorandum o spolupráci uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok, prečítali si ho, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne podpísali.
 3. Memorandum nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu stranami memoranda.
 4. Memorandum je vyhotovené v 1 rovnopise, ktorý bude uschovávaný na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Predstavenstvo Digitálnej koalície

Predseda: nominácia prislúcha Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako zakladajúcemu členovi na najbližšom rokovaní Digitálnej koalície.


Výkonný výbor Digitálnej koalície

Predseda: Mário Lelovský, prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska a prvý viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov


Kancelária Digitálnej koalície

Tajomník: Andrej Bederka

T: +421 905 606 620

E: tajomnik@digitalnakoalicia.sk

W:    www.digitalnakoalicia.sk

Na podporu činnosti a plnenia záväzkov členov Digitálnej koalície dňa 9.12.2019 vnikla podporná organizácia – záujmové združenie právnických osôb Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky so sídlom Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava, Slovenská republika. Od roku 2020 je členom European Digital Skills and Jobs Platform, ktorej cieľom je ponúkať množstvo zdrojov ako sú školenia, vzdelávacie programy, odborné informácie, odborné informácie a vzájomné prepájanie aktivít.


Predmet činnosti:

 • podpora a zabezpečovanie činnosti a aktivít iniciatívy Digitálnej koalície,
 • posilnenie digitálnych zručností u všetkých skupín obyvateľstva (široká verejnosť, podnikateľský sektor, verejná sprava a samospráva) vrátane vzdelávacích aktivít, na ktoré nie je potrebné povolenie,
 • riešenie nedostatku IT špecialistov vo všetkých sektoroch a odvetviach hospodárstva, vo verejnej správe a samospráve,
 • motivácia a získavanie mladých ľudí pre štúdium STEM odborov a propagácia digitálnych zručností a IT odvetvia
 • získavanie zahraničných študentov, absolventov a pracovníkov pre technické a IT odbory a odvetvia,
 • príprava na digitálnu transformáciu vo všetkých sektoroch a odvetviach hospodárstva, vo verejnej správe a samospráve,
 • podpora technologických inovácií vo vzťahu k poskytovaniu a regulovaniu finančných služieb, najmä v oblasti bankovníctva, platobných služieb, poisťovníctva a kapitálového trhu,
 • podpora a zabezpečovanie činností smerujúcich k zvyšovaniu finančnej gramotnosti širokej verejnosti prostredníctvom digitálnych technológií,
 • podpora a zabezpečovanie činnosti a aktivít iniciatívy Európskej komisie s názvom Digital Jobs and Skills Coalition na Slovensku,
 • prepojovanie rôznych subjektov z akademického a súkromného sektora zameraných na vzdelávanie a zvyšovanie zručností a kompetencií s možnou participáciou štátneho sektora, neziskového sektora a samospráv aj formou klastra,
 • organizovanie seminárov, školení, výstav a konferencií, marketingové a propagačné aktivity.

Zakladatelia:

 • Ministerstvo financií SR (ako zástupca štátu)
 • IT Asociácia Slovenska

Ostatné údaje:

 • IČO: 52828123
 • DIČ (DRČ): 2121177531
 • združenie nebolo založené za účelom dosahovania zisku
 • združenie nie je platcom DPH

Zmluvy:

Centrálny register zmlúv (Objednávateľ = Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky)

Objednávky:

Por.Čislo obj.DodávateľPredmetDátumSuma
1OBJ-01-2020KROS a.sFakturačný softvér iKros flexi (na 12 mesiacov)07.04.202079,00
2OBJ-02-2020CEELABS s.r.o.Aktualizácia modulov systému pre správu obsahu stránky digitalnakoalicia.sk15.04.202078,00
3OBJ-03-2020CEELABS s.r.o.Webové služby pre zabezpečenie IT Fitness testu 202023.04.202016 920,00
480200001SCRMarketingová podpora k IT FITNESS Testu 202015.04.20203  000,00
5OBJ-04-2020EdenredStravné lístky18.05.2020331,52
6OBJ-05-2020EdenredStravné lístky07.07.2020331,52
7OBJ – 06- 2020LajkaTričká03.08.2020973,98
8OBJ – 06- 2020Advokátska kanc. PaulQPrávne služby a súvisiace náklady02.11.2020451,22
9OBJ – 06- 2020ELEKTROSPED, a.s.Tablety – IT FITNESS TEST výhry pre žiakov09.12.2020552,00
10OBJ – 06- 2020Internet Mall Slovakia, s.r.o.Reproduktory – IT FITNESS TEST výhry pre žiakov15.12.2020241,20
11OBJ – 06- 2020AKTIFF, s.r.o.Služby manažéra pre komunikáciu – 1-11/2007.01.20202 000,00
12OBJ – 06- 2020ELEKTROSPED, a.s.Notebooky  – IT FITNESS TEST výhry pre školy11.12.20202 070,00
13OBJ – 06- 2020EDENREDStravné lístky14.12.2020184,00

Faktúry:

Por.ČísloSpoločnosťPredmetVSDátumSumaNa základe
1ZFA-01-2020Huawei Technologies (Slovak), s.r.o.Faktúra za zmluvné plnenie v zmysle zmluvy o spolupráci (IT Fitness test 2020)3020000120.1.202020 000,00ZL-03-2020
2VFA-01-2020Huawei Technologies (Slovak), s.r.o.Faktúra za zmluvné plnenie v zmysle zmluvy o spolupráci (IT Fitness test 2020)2020000120.1.20200,00ZL-03-2020
3PFA-01-2020EKORDA s.r.o.Faktúra za 2/2020 na základe zmluvy o vedení účtovníctva20055126.3.202069,42ZL-01-2020
4PFA-02-2020EKORDA s.r.o.Spracovanie daňového priznania z príjmu PO za 201920056226.3.2020150,00ZL-01-2020
5PFA-03-2020EKORDA s.r.o.Poskytnutá konzultačná činnosť na základe zmluvy o vedení účtovníctva20056126.3.2020152,87ZL-01-2020
6ZFA-02-2020KROS a.sFakturačný softvér iKros flexi na 12 mesiacov (preddavková fakúra)642001034 79,00OBJ-01-2020
7PFA-04-2020CEELABS s.r.o.Aktualizácia modulov softvéru pre správu obsahu stránky digitalnakoalicia.sk102020002016.4.202078,00OBJ-02-2020
8PFA-05-2020KROS a.sFakturačný softvér (zúčtovacia faktúra)1420007009.4.20200,00ZFA-02-2020
9PFA-06-2020EKORDA s.r.o.Faktúra za 3/2020 na základe zmluvy o vedení účtovníctva20078429.4.202057,60ZL-01-2020
10ZFA-03-2020EDENREDStravné lístky74344156418.5.2020331,52OBJ-04-2020
11PFA-07-2020EDENREDStravné lístky97443-011620.5.20200,00ZFA-03-2020
12PFA-08-2020CEELABS s.r.o.Webové služby pre zabezpečenie IT FITNESS TESTU 20201020200021 16 920,00OBJ-03-2020
13PFA-09-2020EKORDA s.r.o.Faktúra za 4/2020 na základe zmluvy o vedení účtovníctva20095629.5.202057,60ZL-01-2020
14PFA-10-2020SCRFaktúra za marketingovú podporu IT FITNESS TESTu 202020203404.6.20201 500,00 
15PFA-11-2020EKORDA s.r.o.Faktúra za 5/2020 na základe zmluvy o vedení účtovníctva20115029.6.202057,60ZL-01-2020
16ZFA-04-2020EDENREDStravné lístky82453015627.7.2020331,52OBJ-05-2020
17PFA-12-2020EDENREDStravné lístky97773-011627.7.20200,00ZFA-04-2020
18PFA-13-2020SCRFaktúra za marketingovú podporu IT FITNESS TESTu 202020203631.7.20201 500,00 
19PFA-14-2020EKORDA s.r.o.Faktúra za 6/2020 na základe zmluvy o vedení účtovníctva20137028.7.202057,60,00ZL-01-2020
20PFA-15-2020LAJKA ADVTričká20202254953.8.2020973,98,00OBJ – 06 – 2020
21PFA-16-2020EKORDA s.r.o.Faktúra za 7/2020 na základe zmluvy o vedení účtovníctva2014226.8.2020359,46,00ZL-01-2020
22PFA-17-2020EKORDA s.r.o.Faktúra za 8/2020 na základe zmluvy o vedení účtovníctva2016492.10.2020127,68ZL-01-2020
23PFA-18-2020HubHub SlovakiaNájom – 16.10.-31.11.20202020054116.10.2020915,60ZL-04-2020
24PFA-19-2020EKORDA s.r.o.Faktúra za 9/2020 na základe zmluvy o vedení účtovníctva20178928.10.2020112,38ZL-01-2020
25PFA-20-2020HubHub SlovakiaSecurity deposit2020002419.10.2020504,00ZL-04-2020
26PFA-21-2020Advokátska kanc. PaulQPrávne služby a súvisiace náklady22002006992.11.2020451,22OBJ – 07 – 2020
27PFA-22-2020HubHub SlovakiaNájom – 1.12.2020 – 31.12.20202020059211.11.2020604,80ZL-04-2020
28PFA-23-2020EKORDA s.r.o.Faktúra za 10/2020 na základe zmluvy o vedení účtovníctva20196327.11.2020127,68ZL-01-2020
29PFA-24-2020ELEKTROSPED, a.s.Zálohová platba k zákazce č. 1400955059 – IT FITNESS TEST výhry pre žiakov54202423719.12.2020552,00OBJ – 08 – 2020
30PFA-25-2020Internet Mall Slovakia, s.r.o.Nákup tovaru – IT FITNESS TEST výhry pre žiakov506062670715.12.2020241,20OBJ – 09 – 2020
31PFA-26-2020AKTIFF, s.r.o.Služby manažéra pre komunikáciu – 1-11/20202000207.12.20202 000,00OBJ – 10 – 2020
32PFA-27-2020ELEKTROSPED, a.s.Zálohová platba k zákazce č. 1400957661  – IT FITNESS TEST výhry pre školy542024688311.12.20202 070,00OBJ – 11 – 2020
33ZFA-05-2020EDENREDStravné lístky900110572414.12.2020184,000BJ – 12 – 2020

Výročné správy:

Zmluvy:

Centrálny register zmlúv (Objednávateľ = Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky)

Objednávky:

Por.Čislo obj.DodávateľPredmetDátumSumaVOformapozn. pre účto
1OBJ-01-2021iKROSÚčtovný softvér2021-03-29 00:00:0079.2nieweb portálNS 1105 2A Účtovníctvo, REZ 1202 Iná réžia, ZDR 1301 Rozpočet zo zdrojov národnej koalície
2OBJ-02-2021SCR interactive s.r.o.Marketingová a komunikačná digitálna kampaň – zahájenie IT Fitness Testu 20212021-04-01 00:00:006060ánoe-mailNS 1118 IT Fitness Test 2021 Kampaň, PRJ 1205 C1-2021 IT Fitness Test 2021, ZDR 1301 Rozpočet zo zdrojov národnej koalície
3OBJ-03-2021CEELABS,s.r.oWebové služby a portál pre zabezpečenie IT Fitness testu 20212021-04-18 00:00:0013.989 ánoe-mailNS 1116 IT Fitness Test 2021 Dizajn WEB servis, WEB, PRJ 1205 C1-2021 IT Fitness Test 2021, ZDR 1301 Rozpočet zo zdrojov národnej koalície
4OBJ-04-2021EdenredStravné lístky 1-5/20212021-04-19 00:00:00560nieweb portálNS 1103 1C Personálne výdavky L.Krištofičová, NS 1104 1C Personálne výdavky A.Božiková, REZ 1202 Iná réžia, ZDR 1301 Rozpočet zo zdrojov národnej koalície
5OBJ-05-2021Datart – objednávka bola zrušená 10.11.2021Herná konzola PlayStation 5 – odmena IT Fitness test 2021 obj. č. 14013220242021-04-23 00:00:00500.1prieskum trhue-mailNS 1119 IT Fitness Test 2021 Motivačné odmeny, PRJ 1205 C1-2021 IT Fitness Test 2021,ZDR 1301 Rozpočet zo zdrojov národnej koalície
6OBJ-06-2021Drone Republic.sk – 4digital s.r.o.GO PRO 7 – odmena IT Fitness test 2021 obj. č. 20342562021-04-23 00:00:00175prieskum trhuweb portálNS 1119 IT Fitness Test 2021 Motivačné odmeny, PRJ 1205 C1-2021 IT Fitness Test 2021,ZDR 1301 Rozpočet zo zdrojov národnej koalície
7OBJ-07-2021AlzaElgato Ring Light – odmena IT fitness test 2021 obj. č. 4386695102021-04-23 00:00:00233.58prieskum trhuweb portálNS 1119 IT Fitness Test 2021 Motivačné odmeny, PRJ 1205 C1-2021 IT Fitness Test 2021,ZDR 1301 Rozpočet zo zdrojov národnej koalície
8OBJ-08-2021iStore.sk –
WESTech s.r.o.
DJI Osmo Mobile 3 Combo odmena IT fitness test 2021 obj. č. 11021319942021-04-23 00:00:00119prieskum trhuweb portálNS 1119 IT Fitness Test 2021 Motivačné odmeny, PRJ 1205 C1-2021 IT Fitness Test 2021,ZDR 1301 Rozpočet zo zdrojov národnej koalície
9OBJ-09-2021Axdata.skLogitech web cam odmena IT fitness test 2021 obj. č.161102021-04-23 00:00:0092.53prieskum trhuweb portálNS 1119 IT Fitness Test 2021 Motivačné odmeny, PRJ 1205 C1-2021 IT Fitness Test 2021,ZDR 1301 Rozpočet zo zdrojov národnej koalície
10OBJ-10-2021mall.skHerné slúchadlá Kraken odmena IT fitness test 2021 obj. Č. 128601813 – pozn.: objednávka bola zrušená.2021-04-23 00:00:0067.2prieskum trhuweb portálNS 1119 IT Fitness Test 2021 Motivačné odmeny, PRJ 1205 C1-2021 IT Fitness Test 2021,ZDR 1301 Rozpočet zo zdrojov národnej koalície
11OBJ-11-2021abczone.sk – Bliss Tec sroJBL Clip odmena IT fitness test 2021 odmena IT fitness test 2021 obj. Č. 210401132021-04-23 00:00:0058.99prieskum trhuweb portálNS 1119 IT Fitness Test 2021 Motivačné odmeny, PRJ 1205 C1-2021 IT Fitness Test 2021,ZDR 1301 Rozpočet zo zdrojov národnej koalície
12OBJ-12-2021AGEM ComputersMyš odmena IT Fitness test 2021 obj. Č. 21100325502021-04-23 00:00:0017,15,-prieskum trhuweb portálNS 1119 IT Fitness Test 2021 Motivačné odmeny, PRJ 1205 C1-2021 IT Fitness Test 2021,ZDR 1301 Rozpočet zo zdrojov národnej koalície
13OBJ-13-2021DomossJBL Charge 4 odmena IT fitness test 2021 obj.č. 021748502021-04-23 00:00:00696.6prieskum trhuweb portálNS 1119 IT Fitness Test 2021 Motivačné odmeny, PRJ 1205 C1-2021 IT Fitness Test 2021,ZDR 1301 Rozpočet zo zdrojov národnej koalície
14OBJ-14-2021Tekra.skExterné disky odmena IT Fitness test 2021 obj. Č. 16191658042021-04-23 00:00:00399.48prieskum trhuweb portálNS 1119 IT Fitness Test 2021 Motivačné odmeny, PRJ 1205 C1-2021 IT Fitness Test 2021,ZDR 1301 Rozpočet zo zdrojov národnej koalície
15OBJ-15-2021I SEE IT, s.r.o.Razer Slúchadlá odmena IT Fitness test 2021 obj. Č. 20210008052021-04-23 00:00:0068.95prieskum trhuweb portálNS 1119 IT Fitness Test 2021 Motivačné odmeny, PRJ 1205 C1-2021 IT Fitness Test 2021,ZDR 1301 Rozpočet zo zdrojov národnej koalície
16OBJ-16-2021Techhouse s.r.o.JBL slúchadla odmena IT Fitness test 2021 obj.č. 0853182952021-04-23 00:00:0092.5prieskum trhuweb portálNS 1119 IT Fitness Test 2021 Motivačné odmeny, PRJ 1205 C1-2021 IT Fitness Test 2021,ZDR 1301 Rozpočet zo zdrojov národnej koalície
17OBJ-17-2021redline designRoll Up Digitálna koalíca2021-04-28 00:00:00109niee-mailNS 1120 IT Fitness Test 2021 Iné výdavky a služby; PRJ 1205 2020 IT Fitness Test 2021, ZDR 1301 Rozpočet zo zdrojov národnej koalície
18OBJ-18-2021tričkáreňTričká digitálna koalícia – IT FITNESS TEST2021-04-28 00:00:002000prieskum trhuweb portálNS 1119 IT Fitness Test 2021 Motivačné odmeny, PRJ 1205 C1-2021 IT Fitness Test 2021,ZDR 1301 Rozpočet zo zdrojov národnej koalície
19OBJ-19-2021Alza.czHerné slúchadlá Razer Kraken X – Mercury2021-05-04 00:00:0068.39prieskum trhuweb portálNS 1119 IT Fitness Test 2021 Motivačné odmeny, PRJ 1205 C1-2021 IT Fitness Test 2021,ZDR 1301 Rozpočet zo zdrojov národnej koalície
20OBJ-20-2021Nay, a.s.Hetná klávesnica Razer Ornata V2 RZ03-03380100-R3M1 čierna 2021-09-17 00:00:0099.9prieskum trhuweb portálNS 1119 IT Fitness Test 2021 Motivačné odmeny, PRJ 1205 C1-2021 IT Fitness Test 2021,ZDR 1301 Rozpočet zo zdrojov národnej koalície
21OBJ-21-2021Trinetus s.r.o.Korektúra správy IT FITNESS TEST 20212021-10-08 00:00:00282NS 1120 IT Fitness Test 2021 Iné výdavky a služby
22OBJ-22-2021redline, s.r.o.Grafické spracovanie, zalomenie a tlač záverečnej správy IT Fitness Testu 2021, Grafický návrh diplomu v elektronickej forme 2021-10-08 00:00:001537NS 1120 IT Fitness Test 2021 Iné výdavky a služby
23OBJ-23-2021EDUAWEN EUROPE s.r.o.Obsahové a grafické vypracovanie základného komunikačného dokumentu pre program rozvoja informatickej a digitálnej kultúry pre školy vo výhľade 20302021-12-17 00:00:0019440ánoe-mailNS 1126 Rozvoj finančnej a digitálnej gramotnosti vo vzdelávaní
24OBJ-24-2021DANIMANI s.r.o. Sony Playstation 52021-12-31 00:00:00743.3NS 1119 IT Fitness Test 2021 Motivačné odmeny, PRJ 1205 C1-2021 IT Fitness Test 2021,ZDR 1301 Rozpočet zo zdrojov národnej koalície

Faktúry:

Por.ČísloSpoločnosťPredmetVSDátum prijatiaSumaNa základe
1PFA-01-2021Mário LelovskýProjekt CEF202100012021-01-07 00:00:001840Mandátnej zmluvy z 13.11.20
2PFA-02-2021EkordaÚčtovné služby2021962021-01-08 00:00:00127.68ZL-01-2020
3PFA-03-2021HubHubNájom202100322021-01-13 00:00:00604.8ZL-04-2020
4PFA-04-2021EkordaÚčtovné služby2101122021-01-29 00:00:00147.84ZL-01-2020
5PFA-05-2021HubHubNájom202100782021-02-10 00:00:00604.8ZL-04-2020
6PFA-06-2021Mário LelovskýProjekt CEF202100052021-02-13 00:00:00391Mandátnej zmluvy z 13.11.20
7PFA-07-2021SCRZáverečná kampaň IT Fitness test 202020211262021-02-16 00:00:001999.2
8PFA-08-2021EkordaÚčtovné služby2103112021-03-01 00:00:0057.6ZL-01-2020
9PFA-09-2021HubHubNájom202101242021-03-16 00:00:00604.8ZL-04-2020
10PFA-10-2021EkordaÚčtovné služby2106022021-04-09 00:00:00109.8ZL-01-2020
11PFA-11-2021EkordaSpracovanie Daňového priznania 202021060122021-04-09 00:00:00420ZL-01-2020
12PFA-12-2021HubHubNájom202101972021-04-15 00:00:00743.04ZL-04-2020
13ZFA-01-2021EdenredStravné lístky 1-5/202190011368092021-04-19 00:00:00560OBJ-04-2021
14PFA-13-2021EdenredStravné lístky 1-5/202190011368092021-04-19 00:00:000ZFA-01-2021
15ZFA-02-2021mall.skHerné slúchadlá Kraken odmena IT fitness test 2021 obj. Č. 12860181380514547522021-04-23 00:00:0067.2OBJ-10-2021
16ZFA-03-2021AGEM ComputersMyš odmena IT Fitness test 2021 obj. Č. 211003255022150153102021-04-23 00:00:0017.15OBJ-12-2021
17ZFA-04-2021I SEE IT, s.r.o.Razer Slúchadlá odmena IT Fitness test 2021 obj. Č. 20210008052021ZOO1342021-04-23 00:00:0068.95OBJ-15-2021
18ZFA-05-2021Techhouse s.r.o.JBL slúchadla odmena IT Fitness test 2021 obj.č. 08531829521118402021-04-23 00:00:0092.5OBJ-16-2021
19ZFA-06-2021DOMOSSJBL Charge 4 odmena IT fitness test 2021 obj.č. 0217485021748502021-04-23 00:00:00696.6OBJ-13-2021
20PFA-14-2021Dušan Valentovič – TEKRAExterné disky odmena IT Fitness test 2021 obj. Č. 16191658041619158042021-04-23 00:00:00399.48OBJ-14-2021
21PFA-15-2021DOMOSSJBL Charge 4 odmena IT fitness test 2021 obj.č. 0217485021100074082021-04-26 00:00:000ZFA-06-2021
22PFA-16-2021DOMOSSJBL Charge 4 odmena IT fitness test 2021 obj.č. 0217485021100074082021-04-26 00:00:000ZFA-06-2021
23PFA-17-2021Drone Republic.sk – 4digital s.r.o.GO PRO 7 – odmena IT Fitness test 2021 obj. č. 203425642562021-04-26 00:00:000OBJ-06-2021
24PFA-18-2021AXDATA, s.r.o.Logitech web cam odmena IT fitness test 2021 obj. č.161102119972021-04-26 00:00:0092.53OBJ-09-2021
25ZFA-07-2021iKrosÚčtovný softvér6421015312021-04-27 00:00:0079.2OBJ-1-2021
26PFA-19-2021I SEE IT, s.r.o.Razer Slúchadlá odmena IT Fitness test 2021 obj. Č. 20210008052021F009692021-04-28 00:00:000ZFA-04-2021
27PFA-20-2021Bliss tec sroJBL Clip odmena IT fitness test 2021 odmena IT fitness test 2021 obj. Č. 2104011321040082021-04-28 00:00:0058.99OBJ-11-2021
28PFA-21-2021iStore.sk –
WESTech s.r.o.
DJI Osmo Mobile 3 Combo odmena IT fitness test 2021 obj. č. 110213199432021189972021-04-28 00:00:00119OBJ-08-2021
29PFA-22-2021Techhouse s.r.o.JBL slúchadla odmena IT Fitness test 2021 obj.č. 08531829521118622021-04-28 00:00:000
30PFA-23-2021IkrosÚčtovný softvér1421014262021-04-30 00:00:000ZFA-07-2021
31PFA-24-2021AGEM ComputersMyš odmena IT Fitness test 2021 obj. Č. 211003255022110295102021-05-03 00:00:000
32PFA-25-2021EkordaÚčtovné služby2107482021-05-05 00:00:00449.22ZL-01-2020
33PFA-26-2021redlinedesignRoll Up Digitálna koalícia008/20212021-05-06 00:00:00109OBJ-17-2021
34ZFA-08-2021TričkáreňTričká digitálna koalícia – IT FITNESS TEST21900032021-05-10 00:00:00975OBJ-18-2021
35PFA-27-2021HubHubNájom202102652021-05-11 00:00:00662.4ZL-04-2020
36PFA-28-2021EkordaÚčtovné služby2108932021-06-02 00:00:00254.94ZL-01-2020
37ZFA-09-2021Alza.skHerné slúchadlá Razer Kraken X – Mercury4407092332021-06-04 00:00:0068.39OBJ-19-2021
38PFA-29-2021Alza.skHerné slúchadlá Razer Kraken X – Mercury2021-06-09 00:00:000OBJ-19-2021
39PFA-30-2021TričkáreňTričká digitálna koalícia – IT FITNESS TEST218000712021-06-09 00:00:00975OBJ-18-2021
40PFA-31-2021HubHubNájom202103452021-06-11 00:00:00662.4ZL-04-2020
41PFA-32-2021TričkáreňTričká digitálna koalícia – IT FITNESS TEST218000812021-06-17 00:00:00776.1
42PFA-33-2021EkordaÚčtovné služby2110512021-06-30 00:00:00312.3ZL-01-2020
43PFA-34-2021redlinedesignGrafické spracovanie anglickej verzie loga Digitálnej koalície1320212021-07-01 00:00:0060
44PFA-35-2021HubHubNájom202104482021-07-12 00:00:00662.4ZL-04-2020
45PFA-36-2021SCR interactive s.r.o.Marketingová a komunikačná digitálna kampaň – zahájenie IT Fitness Testu 202120215652021-08-03 00:00:006060OBJ-02-2021
46PFA_37-2021EkordaÚčtovné služby2112842021-08-04 00:00:00236.7ZL-01-2020
47PFA-38-2021HubHubNájom202105312021-08-12 00:00:00662.4ZL-04-2020
48PFA-39_2021EkordaÚčtovné služby2114542021-09-09 00:00:00176.64ZL-01-2020
49PFA-40-2021HubHubNájom202106122021-09-13 00:00:00662.4ZL-04-2020
50PFA-41-2021NayRAZER RAZER ORNATA V2-Razer Ornata V2, herná klávesnica61120594952021-09-20 00:00:0099.9OBJ-20-2021
51PFA-42-2021CeelabsWebové služby a portál pre zabezpečenie IT Fitness testu 202110202100362021-10-01 00:00:0013989OBJ-03-2021
52PFA-43_2021EkordaÚčtovné služby2115512021-10-01 00:00:00268.8ZL-01-2020
53PFA-44-2021Trinetus s.r.o.Korektúra správy IT FITNESS TEST 20212101000312021-10-11 00:00:00282OBJ-21-2021
54PFA-45-2021HubHubNájom202107232021-10-14 00:00:00697.2ZL-04-2020
55PFA-46-2021EMA – Development and Mobility AgencyRefakturácia nákladov v súvislosti s realizáciou podujatia „Kick-off meeting“ v dňoch 3. – 4. augusta 20212021012021-10-19 00:00:001000
56PFA_47-2021redlinedesignGrafické spracovanie a tlač Výročnej správy IT Fitness Test 2021027/20212021-10-20 00:00:001497OBJ-22-2021
57PFA_48_2021HubHub Slovakia s.r.o.Prenájom priestoru na tlačovú konferenciu konferenciu202107972021-10-27 00:00:00528ZL-04-2020
58PFA_49_2021Michal DobiašKonzultačné služby pri projekte Spoločné programy ukrajinskí študenti ročník 2021-2220210102021-10-28 00:00:00400
59PFA_50_2021KOSTAL s. r. o.Prenájom rečníckeho pultu na tlačovú konferenciu20210732021-11-01 00:00:0072
60PFA_51_2021EkordaÚčtovné služby2117182021-11-08 00:00:00296.1ZL-01-2020
61PFA_52_2021HubHubNájom202108532021-11-24 00:00:00697.2ZL-04-2020
62PFA_53_2021EkordaÚčtovné služby2118952021-12-06 00:00:00326.52ZL-01-2020
63PFA_54_2021HubHubNájom202109422021-12-14 00:00:00697.2ZL-04-2020
64PFA_55_2021EDUAWEN EUROPE s.r.o.Obsahové a grafické vypracovanie základného komunikačného dokumentu pre program rozvoja informatickej a digitálnej kultúry pre školy vo výhľade 2030211120022021-12-30 00:00:0019440OBJ-23-2021
65ZFA_10_2021DANIMANI s.r.o. Sony Playstation 5849432021-12-31 00:00:00743.3OBJ-24-2021
66PFA_56_2021DANIMANI s.r.o. Sony Playstation 5849432021-12-31 00:00:000OBJ-24-2021
67PFA-01-2022EkordaÚčtovné služby2120332022-01-12 00:00:00532.92ZL-01-2020
68PFA-02-2022HubHubNájom202200242022-01-14 00:00:00704.4ZL-04-2020
69PFA-03-2022EkordaÚčtovné služby2201502022-02-04 00:00:00519.96ZL-01-2020
70PFA-04-2022HubHubNájom202201352022-02-14 00:00:00697.2ZL-04-2020
71PFA-05-2022EMA – Development and Mobility AgencyCestovné náklady – vyúčtovanie k projektu v Moldavsku za rok 20212022012022-02-14 00:00:00353.78Partnership agreement
72PFA-06-2022EMA – Development and Mobility AgencyRefakturácia druhej časti nákladov súvisiacich s realizáciou podujatia „Kick – off meeting“ v dňoch 3.-4. augusta 20212022022022-02-14 00:00:00250.8Partnership agreement
73PFA-07-2022CEELABS s.r.o.Systémové služby pre doménu digitalnakoalicia.sk10202200112022-03-02 00:00:00180
74PFA-08-2022EkordaÚčtovné služby2203512022-03-07 00:00:00577.62ZL-01-2020
75PFA-09-2022Atos IT Solutions and Services s.r.o.Interaktívny vzdelávací obsah – kurzy57540484892022-03-11 00:00:0029448ZL-12-2021
76PFA-10-2022HubHubNájom202202652022-03-11 00:00:00697.2ZL-04-2020

Výročné správy a priebežné odpočty aktivít:

Aktuálne výzvy na predkladanie ponúk:

Aktuálne nie sú žiadne výzvy.


Archív ukončených výziev:

VO7 2022: CENY DO SÚŤAŽE PRE ÚSPEŠNÝCH RIEŠITEĽOV IT FITNESS TEST V4 2022 NA SLOVENSKU

Predmetom zákazky sú výherné ceny do súťaže IT Fitness Test. Čítaj celú výzvu.

Uchádzači o zákazku, alebo aj jej vybranú časť mohli podávať ponuky do 05.09.2022. 


VO1 2022 opakované: výzva po opakovanom prieskume trhu z dôvodu zmeny rozpočtu, v súčasnosti na kontrole na riadiacom orgáne OP II:

Názov zákazky: Obstaranie tovarov pre projekt pod názvom „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe“ zverejnená na https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/3229241 dňa 8.7.2022 predĺžený termín pre ponuky a vysvetlenia do 20.7.2022 15:00, kedy bolo predkladanie ponúk ukončené.


VO6: 2022: Séria prednášok s diskusiou pre stredoškolákov s názvom „S odborníkom o kybernetickej bezpečnosti“

Lehota na predkladanie ponúk bola ukončená 10.05.2022

Výzva na predloženie zákazky s nízkou hodnotou

Predmet zákazky

Predmetom zákazky je séria 50 odborných prednášok-seminárov spojených s diskusiou, určená pre žiakov stredných škôl, ktoré zrealizuje lektor úspešného uchádzača. Cieľom je motivujúcou kreatívnou formou priblížiť študentom základy bezpečného používania internetu a informačných technológií, zvýšiť povedomie o kybernetickej bezpečnosti, naučiť reagovať na neustále vznikajúce nové bezpečnostné hrozby. Prednášky-semináre je možné realizovať online alebo prezenčnou formou spolu s diskusiou so zúčastnenými žiakmi v trvaní jednej prednášky-seminára 2 hodiny pre vybrané stredné školy na Slovensku. Výber prezenčnej resp. dištančnej formy prednášky-seminára závisí od aktuálnych pandemických opatrení, ktorú zohľadní a rozhodne stredná škola. Školy pre účasť na prednáškach osloví Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky. Lektor úspešného uchádzača musí mať preukázateľné skúsenosti s prednášaním a prax v oblasti informačnej bezpečnosti resp. kybernetickej bezpečnosti viac ako 3 roky. Lektor si pre prednášku-seminár vopred pripraví vzdelávací obsah dostupný online.

Cena zákazky pokrýva všetky náklady priamo či nepriamo súvisiace s realizáciou predmetu zákazky. V prípade konania prednášok prezenčnou formou cena zahŕňa 2-hodinovú sadzbu lektora a cestovné náklady lektora, v prípade konania dištančnou formou cena zahŕňa 2-hodinovú sadzbu lektora. Úspešný uchádzač nemá nárok na úhradu akýchkoľvek iných nákladov, ktoré by mu v súvislosti s touto zákazkou vznikli.

Termín realizácie:

Od potvrdenia objednávky obstarávateľa úspešným uchádzačom po ukončenie série 50 prednášok, najneskôr do 31.12.2022.

Uchádzač predloží cenovú ponuku

za sériu 50 prednášok podľa opisu predmetu a podmienok zákazky v odpovedi na e-mail s touto výzvou, alebo na samostatnom liste vo forme:

Celková cena v EUR bez DPH:
DPH v EUR (ak nie ste platcom, uveďte „nie sme platcom“): 
Celková cena spolu v EUR s DPH:

Elektronicky na e-mail: tajomnik@digitalnakoalicia.sk
a súčasne na e-mail: mikloskova@itas.sk do 10.05.2022 do 18:00 hod. 

Kritérium vyhodnotenia: najnižšia celková cena vrátane DPH.


VO1 2022: opakovaný prieskum trhu z dôvodu zmeny rozpočtu národného projektu v obstarávaných položkách dňa 07.03.2022.

Lehota na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky bola ukončená 06.05.2022.

Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovarov (podľa § 3 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov) pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:
Meno a priezvisko: Ing. Radovan Karvai
Funkcia: osoba zodpovedná za verejné obstarávanie
Názov: Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
Kontaktná adresa: Mlynské nivy 18890/5, 821 09 Bratislava
Email: tajomnik@digitalnakoalicia.sk a radovan.karvai@gmail.com
Mobil: +421 907 720 350

Predmet zákazky:
Obstaranie tovarov pre projekt pod názvom „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe.“
1.časť – notebooky a PC zostavy pre monitorované test-pointy pre organizácie združujúce seniorov
2.časť – dataprojektor
3.časť – multifunkčná laserová tlačiareň vrátane tonerov a kancelárskeho papiera

Typ výzvy:
Výzva slúži na zistenie predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výzva neslúži na uzavretie zmluvného vzťahu.

Údaje v tejto výzve vrátane jej príloh, v opise predmetu zákazky, ktoré sa týkajú Obstarania tovarov pre projekt pod názvom „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe“, ktorá je predmetom zákazky, odvolávajúce sa alebo určujúce konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, v takomto prípade uchádzač, v záujme rozvoja hospodárskej súťaže, konkurenčného prostredia ako aj podpory rozmanitosti technických riešení, zachovania produktovej neutrality, môže v ponuke predložiť ekvivalentné riešenia pri dodržaní účelu využitia predmetu zákazky v súlade so schváleným projektom pod názvom „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe“ (kód projektu v ITMS2014+: 311071BLC3 ), ktorý je financovaný z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja) a zo zdrojov štátneho rozpočtu a zo zdrojov pro-rata. Projekt rozvoja IT „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe“ je zverejnený na nasledovných webových adresách:
https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/79c9c1ad-ff09-4712-ab0b-99a79bdfa750/cimaster?tab=basicForm
https://www.itms2014.sk/projekt?id=e6e77c3e-d822-4a89-80d5-961a75de4af6
Ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre.

Predloženie cenovej ponuky: na dodanie tovaru pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
• osobne, poštou alebo kuriérom na adresu: Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky, Mlynské nivy 18890/5, 821 09 Bratislava
• e-mailom na adresy tajomnik@digitalnakoalicia.sk a súčasne  radovan.karvai@gmail.com

Lehota na predkladanie cenovej ponuky: na dodanie tovaru pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov uplynie dňa 06.05.2022 o 20:00 hod.

Úplné informácie stiahnite tu:


VO5 2022:

Prieskum bol ukončený 30.4.2022

Výzva s cieľom uzavretia zmluvy o službách s dodávateľskou spoločnosťou pre každomesačné a ročné uzávierkové a závierkové spracovanie účtovníctva, vrátane účtovného a daňového vykazovania zo zákona, obvyklej komunikácie a vypracovania výkazov pre príslušné úrady, najmä daňový úrad a ďalšie inštitúcie a dodávatelia resp. odberatelia, a tiež spracovanie personálnej (personalistika) a mzdovej agendy zamestnancov a dohodárov (osôb uzatvárajúcich zamestnanecký alebo obdobný zmluvný vzťah na základe zákonníka práce), vrátane každomesačného a ročného vykazovania a komunikácie s príslušnými úradmi, najmä daňovým úradom, inštitúciami sociálneho zabezpečenia, zamestnancami a dohodármi, resp. bývalými zamestnanacmi a dohodármi. Ročné závierkové a uzávierkové práce môžu byť nacenené podľa sadzobníka dodávateľa a najviac vo výške najvyšších nákladov na poskytnuté mesačné služby za uplynulý finančný rok.

Predkladanie ponúk do 30. 4. 2022 do 24:00 (termín bol predĺžený z 22.4.2022 vzhľadom na veľkonočné sviatočné obdobie a prázdniny na 28.04.2022 a následne bol predĺžený až do 30.04.2022 do 24:00). 

VO4 2022:

Prieskum ukončený 18.03.2022

Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie predmetu zákazky: „Web služba a portál pre zabezpečenie IT Fitness Test 2022 V4“.

Dátum zverejnenia: 14.03.2022

Predkladanie ponúk do: 18.03.2022 do 24:00

Na stiahnutie: Výzva + Opis predmetu zákazky.

VO3 2022:

Prieskum ukončený 18.03.2022

Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie predmetu zákazky: „Audit projektu IT Fitness Test 2022 V4“.

Dátum zverejnenia: 14.03.2022

Predkladanie ponúk do: 18.03.2022 do 16:00

Na stiahnutie: Výzva + Opis predmetu zákazky + Podklady k opisu predmetu zákazky.

VO2 2022:

Prieskum ukončený 18.03.2022

Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie predmetu zákazky: „Digitálna marketingová a komunikačná kampaň IT Fitness Test 2022 V4“.

Dátum zverejnenia: 14.03.2022

Predkladanie ponúk do: 18.03.2022 do 10:00, predĺžené do 24:00. 

Na stiahnutie: Výzva + Opis predmetu zákazky.

 

VO1 2022:

Prieskum trhu zrušený z dôvodu zmeny rozpočtu národného projektu v obstarávaných položkách z dôvodu pripomienok hodnotiteľov – bude zopakovaný so zníženým rozpočtom 07.02.2022.

Prieskum ukončený 09.02.2022

Dátum zverejnenia: 02.02.2022

Predkladanie ponúk do: 09.02.2022, 20:00 hod.

Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovarov pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky. Predmet zákazky: obstaranie tovarov pre projekt „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe“:

 1. notebooky a PC zostavy
 2. dataprojektor
 3. multifunkčná laserová tlačiareň s materiálom
 4. webkamera

Na stiahnutie: Výzva + Odpovedný formulár cenovej ponuky

Samostatný PHP programátor(ka) junior(ka)

24.09.2022, miesto výkonu práce: Bratislava v kombinácii s prácou z domu

Prijmeme do mladého kolektívu kancelárie Digitálnej koalície v Bratislave pre úpravu WEB stránok v rámci prebiehajúceho projektu CEF a pre úpravu (lokalizácie, customizácie) aplikačného softvéru na organizovanie vzdelávacích kurzov v rámci prebiehajúceho národného projektu. S výhľadom na dlhodobú spoluprácu.

Forma: na dohodu o vykonaní práce, prípadne časom na vedľajší pracovný úväzok, aj popri inej práci.

Požiadavky: Programovanie v PHP a iných vhodných programovacích jazykoch a prostrediach, prednostne pre úpravu WEB stránok a WEB aplikácií. Anglický jazyk na vyššej ako začiatočníckej úrovni úrovni porozumenia čítaného textu a hovoreného slova. Výhodou sú iné IT zručnosti. Spočiatku nepôjde o tvorbu informačných systémov, či je táto ponuka vhodná pre samostatného programátora – aj juniora, „na vlastnej nohe“, pre študenta vysokej školy v oblasti IT/techniky, mimoriadne pre šikovného stredoškoláka. Vyžaduje sa vlastné technické vybavenie a prístup k vývojovým prostrediam (sme nezisková organizácia). Požadujeme skúsenosť s prácou s úpravou WEBu alebo WEB aplikácií – aspoň 2 roky, usilovnosť, chuť na sebe pracovať a ústretovosť. Vieme vzájomne zosúladiť čas práce, možná práca z domu, samozrejme okrem osobných projektových stretnutí. Odmena dohodou na základe vykonanej práce.

Profesijný životopis pre zaradenie do výberového konania a návrh na spoluprácu s uvedením dôvodov, prečo by sme vás mali vybrať, zašlite na e-mail: tajomnik@digitalnakoalicia.sk .


Samostatný(á) lektor(ka) digitálnych zručností pre seniorov alebo verejnú správu

24.09.2022, miesto výkonu práce: Bratislava, Bardejov, Brezno, Hlohovec, Humenné, Levice, Levoča, Martin, Nitra, Poprad, Prešov, Ružomberok, Stará Ľubovňa, Svidník, Trebišov, Vranov n./Topľou

Prijmeme do kolektívu Digitálnej koalície a národného projektu  Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a ohrozených skupín vo verejnej správe. lektora pre vedenie kurzov digitálnych zručností pre cieľovú skupinu seniori (nad 65 rokov) a verejná správe (nad 55 rokov). Kurzy budú prebiehať na celom území Slovenska, v školiacich zariadeniach, ako sú školy, knižnice, vzdelávacie centrá verejnej správy atp. Úrovne školených digitálnych zručností sú od základnej úrovne (u seniorov), cez mierne pokročilých až po (kratšie kurzy) špecifické zručnosti a životné situácie – pozrite informáciu o národnom projekte. Pre príslušné kurzy poskytneme úvodnú inštruktáž na metodiku vzdelávania, organizáciu kurzov a používanie informačno-technických pomôcok.

Forma: na dohodu o vykonané práce.

Požiadavky: Schopnosť viesť vzdelávanie dospelých alebo seniorov 65+ samostatne v skupinách
do 20 frekventantov, v trvaní kurzu spolu 15-20 hodín a jednotlivých modulov za deň 3-5 hodín, vrátane spolupráce s asistentom, počas kurzu využívať internet, určenú prezentačnú techniku a WEBovú vzdelávaciu platformu. VŠ vzdelanie najmenej I. stupňa (bakalár), môže byť aj študent vysokej školy, alebo senior s dostatočnou kvalifikáciou a zručnosťami v oblasti vzdelávania a IKT. Skúsenosti so vzdelávaním v oblasti IKT / digitálnych technológií alebo zručností, referencie o lektorovaní vzdelávaní s obsahom zodpovedajúcim navrhovanému obsahu školení min. v rozsahu 50 hodín v priebehu posledných 4 rokov. Kvalifikácia, zručnosti, nadobudnuté, alebo získané v praxi vyhovujú kvalifikačnému štandardu Lektor ďalšieho vzdelávania podľa Národnej sústavy kvalifikácií. Flexibilita, trpezlivosť, dochvíľnosť, komunikačné zručnosti, slušné správanie a vyjadrovanie, asertívne zvládanie skupiny a krízových situácií. Ideálne vybavenie vlastným notebookom s aktualizovaným operačným systémom Windows (nie je podmienkou). usilovnosť, chuť na sebe pracovať a ústretovosť. Vieme vzájomne zosúladiť čas práce, možná práca z domu, samozrejme okrem osobných projektových stretnutí. Odmena dohodou na základe vykonanej práce. Prácu bude vykonávať na mieste digitálneho kurzu podľa metodických pokynov, prípravu na vedenie kurzu môže vykonávať formou práce z domu. Odmena dohodou na základe počtu hodín vykonanej prípravy a vedenia kurzu v súlade s metodikou vedenia kurzov.

Profesijný životopis pre zaradenie do výberového konania a návrh na spoluprácu s uvedením dôvodov, prečo by sme vás mali vybrať, zašlite na e-mail: tajomnik@digitalnakoalicia.sk .

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Informácie o zhromažďovaní a spracovávaní osobných údajov
Úvod

Poskytovateľom tejto Webovej stránky, www.digitalnakoalicia.sk, je Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky, ktorý je nižšie označovaná ako “my”, “nás” alebo “naše”).

Táto informácia o zhromažďovaní a spracovaní osobných údajov (“Vyhlásenie o ochrane osobných údajov”) vysvetľuje, akým spôsobom chránime údaje návštevníkov získané prostredníctvom tejto Webovej stránky (tak, ako je definovaná nižšie). Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje výlučne na konkrétnu webovú stránku, ktorá je ďalej označovaná ako “táto Webová stránka”.

Kontakt

Pokiaľ máte akákoľvek otázky týkajúce sa tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo zhromažďovaní a spracovaní Vašich osobných údajov pri používaní tejto Webovej stránky, prosím, použite odkaz gdpr@itas.sk.

Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov

Ako návštevník nemusíte pri používaní tejto Webovej stránky poskytovať žiadne osobné údaje. Prostredníctvom tejto Webovej stránky však môžu byť zhromažďované osobné údaje, ktoré návštevníci dobrovoľne poskytnú pre určitý účel. V takomto prípade (teda v prípade, že táto Webová stránka obsahuje systém alebo aplikáciu, ktorá je využívaná na spracovanie osobných údajov pre konkrétny účel, napr. nábor) bude Váš súhlas so spracovaním osobných údajov vyžiadaný príslušným prevádzkovateľom osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov a/alebo Vám bude predtým, než budú zhromaždené alebo spracované akékoľvek osobné údaje, poskytnutá príslušná informácia o zhromažďovaní a spracovaní osobných údajov.

Táto Webová stránka nezhromažďuje ani nespracováva žiadne osobitné kategórie osobných údajov (citlivé osobné údaje).

Informácie o internetových udalostiach (log information), cookies a webových prezenčných signáloch (web beacons)

Táto stránka zhromažďuje štandardné informácie o internetových udalostiach (tzv. „log information“), vrátane Vašej IP adresy, typu prehliadača a jazyka, času prístupu, ako aj odkazujúcej webovej adresy. Za účelom zaistenia kvalitnej správy tejto Webovej stránky a uľahčenia pokročilej navigácie môžeme my alebo naši poskytovatelia služieb používať taktiež tzv. „cookies“ (malé textové súbory uložené v prehliadači užívateľa) alebo webové prezenčné signály (elektronické obrázky, ktoré týmto webovým stránkam umožňujú počítať návštevníkov, ktorí konkrétnu stránku otvorili alebo sprístupňujú určité súbory cookies) pre zber súhrnných údajov. Nezhromažďujeme ani neuchovávame žiadne individuálne (nesúhrnné) súbory cookies. Máme prístup výlučne k súhrnným údajom o cookies na účely funkčnosti tejto web stránky. Ďalšie informácie o tom, ako využívame súbory cookies a ďalšie monitorovacie technológie a ako ich môžete mať pod kontrolou, nájdete v Oznámení o používaní súborov cookies – v časti nižšie.

Sociálne médiá

Táto Webová stránka môže obsahovať odkazy na aplikácie sociálnych médií alebo služby, ktoré Vám umožnia zdieľať obsah s ostatnými užívateľmi (spoločne „Aplikácie sociálnych médií“). Akékoľvek osobné alebo iné údaje, ktoré vložíte do akejkoľvek Aplikácie sociálnych médií, môžu iní užívatelia Aplikácie sociálnych médií čítať, zhromažďovať a používať, pričom nad týmito inými užívateľmi máme len malú alebo žiadnu kontrolu. Z týchto dôvodov nenesieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek použitie, zneužitie alebo iné neoprávnené nakladanie s akýmikoľvek osobnými údajmi alebo inými informáciami, ktoré vložíte do akejkoľvek Aplikácie sociálnych médií, zo strany ostatných užívateľov.

Zabezpečenie informácií

Uplatňujeme štandardy technického a prevádzkového zabezpečenia všetkých údajov poskytovaných zo strany návštevníkov prostredníctvom tejto Webovej stránky proti neoprávnenému prístupu, zverejneniu, zmene alebo zničeniu.

Zmeny vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov môžeme podľa nášho uváženia čas od času upraviť alebo doplniť. V prípade, že dôjde k zmenám v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov bude vo vzťahu k Vám a Vaším informáciám účinné od tohoto dátumu. Odporúčame Vám pravidelne kontrolovať toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste mali prehľad o tom, akým spôsobom chránime Vaše údaje.

Ochrana osobných údajov detí

Sme si vedomí toho, aká dôležitá je ochrana osobných údajov detí v interaktívnom svete internetu. Našim cieľom nie je cielene zhromažďovať alebo uchovávať údaje o jedincoch mladších ako 16 rokov.


Oznámenie o používaní súborov cookies

Toto oznámenie je súčasťou Prehlásenia o ochrane osobných údajov. Viac informácií o nás a o tom, ako chránime informácie o návštevníkoch tejto Webovej stránky, nájdete v našom Prehlásení o ochrane osobných údajov.

Aby sme Vám mohli poskytnúť prístup k tejto Webovej stránke a služby prispôsobené Vaším potrebám, potrebujeme poznať a uchovávať informácie o tom, akým spôsobom používate túto Webovú stránku.

To dosiahneme pomocou malých textových súborov, tzv. cookies. Cookies obsahujú malé množstvo informácií a sú sťahované prostredníctvom serveru tejto Webovej stránky do Vášho počítača alebo iného zariadenia. Váš internetový prehliadať potom zašle súbory cookies späť tejto Webovej stránke pri každej ďalšej návšteve, vďaka čomu Vás táto Webová stránka rozpozná a nájde informácie napr. o vašich užívateľských preferenciách (navštívené stránky, kliknutia, história aktivít). Podrobné informácie o súboroch cookies a ich fungovaní nájdete na stránke www.aboutcookies.org.

Kedykoľvek navštívite túto Webovú stránku, môže dochádzať ku zhromažďovaniu informácií prostredníctvom súborov cookies alebo iných technológií (informácie o jazyku, zemi a predtým nastavených stránkach). Získané súbory cookies sú využívané len vo veľmi obmedzenom rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre technické účely (funkčnosť webovej stránky), a sú uchovávané po dobu 5 rokov v súlade s medzinárodnými štandardami NAI – www.networkadvertising.org. Tieto informácie nie je možné prepojiť so žiadnou konkrétnou sobou. Návštevou tejto Webovej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies v rozsahu uvedenom v tomto Oznámení o používaní súborov cookies.

Aké súbory cookies používame a prečo

Niektoré súbory cookies, ktoré používame, sú nevyhnutné na to, aby ste mohli túto Webovú stránku prezerať a využívať jej funkcie, ako napríklad prístup do zabezpečených oblastí, ktoré môžu obsahovať informácie pre registrovaných užívateľov (tzv. nevyhnutné cookies).

Používame taktiež tzv. „funkčné cookies“ uchovávajúce informácie, ktoré umožňujú prispôsobiť stránku našim užívateľom; napríklad uložiť Váš jazyk alebo Vašu geografickú polohu či fakt, že ste už vyplnili našu anketu. Tieto informácie sú využívané pre veľmi obmedzený účel a sú uchovávané po obmedzenú dobu. Všetky tieto údaje sú celkom anonymné a nie sú používané k iným účelom.

Ako my, tak aj poskytovatelia našich služieb rovnako používame analytické služby, ktoré nám pomáhajú zistiť do akej miery je obsah našich Webových stránok efektívny, čo zaujíma našich užívateľov, a ako zlepšiť fungovanie tejto Webovej stránky. Okrem toho využívame tzv. web beacons, známe ako pixelové tagy k počítaniu návštev našich Webových stránok, a ďalej tzv. „výkonové cookies“, ktoré monitorujú, koľko unikátnych užívateľov túto Webovú stránku navštevuje a ako často. Tieto údaje používame výhradne pre štatistické účely a našim cieľom nie je používať tieto informácie k identifikácií konkrétnych užívateľov.

Pokiaľ chcete získať podrobnejšie informácie o súboroch cookies, ktoré používame, kontaktujte nás na gdpr@itas.sk.

Ako môžete kontrolovať súbory cookies

Návštevou tejto Webovej stránku súhlasíte s tým, že môžeme do Vášho počítača alebo zariadenia umiestniť súbory cookies, tak ako je vysvetlené vyššie- Tieto súbory však môžete kontrolovať a spravovať niekoľkými spôsobmi. Majte prosí na pamäti, že odstránenie alebo blokovanie súborov cookies môže ovplyvniť Vašu užívateľskú skúsenosť a je možné, že nebudete mať úplný prístup k niektorým oblastiam tejto Webovej stránky.

Kontrola pomocou internetových prehliadačov

Väčšina internetových prehliadačov Vám umožní kontrolovať, aké súbory cookies máte uložené, jednotlivé súbory cookies vymazať alebo ukladať súbory cookies z určitých alebo všetkých webových stránok. Vezmite prosím na vedomie, že pokiaľ všetky súbory cookies odstránite, všetky Vaše osobné nastavenia budú stratené, a to vrátane preferencií zakazujúcich používanie súborov cookies, pretože aj táto voľba vyžaduje nastavenie tzv. opt-out cookies. Viac informácií o tom ako môžete nastaviť svoj internetový prehliadač tak, aby boli súbory cookies blokované alebo filtrované, nájdete na www.cookiecentral.com/faq alebo na www.aboutcookies.org.

Nastavenie tzv. „analytických cookies“

Môžete tiež zamedziť tomu, aby Vaše anonymné prehliadanie internetových stránok bolo ukladané do analytických súborov cookies. Vezmite prosím na vedomie, že využívame služby poskytovateľov analytických cookies uvedených nižšie. Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov týmito poskytovateľmi a možnostiach zákazu používania ich cookies môžete získať na nasledujúcich odkazoch:
Google Analytics.

Tlačidlá sociálnych sietí

Používame taktiež tlačidlá sociálnych sietí, ktoré užívateľom umožňujú webové stránky zdieľať alebo ich ukladať do záložiek. Ide o tlačidlá, ktoré odkazujú na stránky sociálnych sietí prevádzkované tretími stranami, ktoré môžu načítať údaje o Vašich aktivitách na internete vrátane tejto Webovej stránky. Prečítajte si, prosím, podmienky používania týchto internetových stránok, aby ste presne porozumeli tomu, ako tieto stránky Vaše údaje využívajú a zistili, ako môžete zamedziť ukladaniu týchto údajov alebo ako ich môžete vymazať.

Externé webové služby

Za účelom zobrazenia obsahu tejto Webovej stránky, napríklad za účelom zobrazenia obrázkov alebo videí, niekedy používame externé webové služby. Rovnako ako v prípade tlačidiel sociálnych sietí nie sme schopní týmto externým stránkam alebo doménam zabrániť, aby zhromažďovali údaje o tom, ako využívate obsahu vložený na naše Webové stránky.

Toto Oznámenie o používaní súborov cookies môžeme podľa nášho uváženia z času na čas upraviť alebo doplniť. V prípade, ak dôjde k zmene alebo doplneniu tohto Oznámenia o používaní súborov cookies, zmení sa aj dátum poslednej revízie uvedenej v hornej časti tejto stránku, pričom takto upravené alebo doplnené Oznámenie o používaní súborov cookies bude vo vzťahu k Vám a Vašim informáciám účinné od tohto dátumu. Odporúčame Vám pravidelne kontrolovať toto Oznámenie o používaní súborov cookies, aby ste mali prehľad o tom, akým spôsobom súbory cookies používame.


Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní a poskytovaní osobných údajov v spracovateľských operáciách

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky, Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava, IČO 52828123 podľa článku 13 a článku 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Radu (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. Nariadenie Európskeho parlamentu a Radu (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES stanovuje povinnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe informácie o účele spracovania osobných údajov, na ktorý sú jej osobné údaje určené a to aj v prípade, keď sa osobné údaje nezískavajú priamo od dotknutej osoby. Je potrebné, aby tieto informácie boli dotknutej osobe poskytnuté najneskôr pri získavaní jej osobných údajov, respektíve v dostatočnom časovom predstihu, jasne a zrozumiteľne a takým spôsobom, aby sa s týmito informáciami mohla skutočne oboznámiť a porozumela im.

Prevádzkovateľ:

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky, Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava, IČO 52828123. Zodpovedná osoba: tel. č.: +421 915 359 718 , e-mail: gdpr@itas.sk

Kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, IČO: 36064220, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk .


Informácie pre dotknutú osobu (žiaka a zákonného zástupcu) pri získaní osobných údajov

Podľa čl. 13 a čl. 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takých
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej
len „GDPR“) Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej
republiky (ďalej ako “MIRRI SR” alebo “prevádzkovateľ”) ako subjekt, ktorý spracováva
osobné údaje dotknutej osoby, poskytuje dotknutej osobe nasledovné informácie:

 1. Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
  Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 50349287
 2. Identifikačné a kontaktné údaje spoločného prevádzkovateľa:
  Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky, Mlynské
  nivy 5, 821 09 Bratislava, IČO 52828123
 3. Zodpovedná osoba pre oblasť osobných údajov MIRRI SR: Zodpovedná osoba za oblasť GDPR, telefón: +421 2 2092 8425, e-mail: zodpovedna.osoba@mirri.gov.sk
 4. Zodpovedná osoba pre oblasť osobných údajov Národná koalícia pre digitálne
  zručnosti a povolania Slovenskej republiky: gdpr@itas.sk
 5. Názov projektu: Digitálny príspevok pre žiakov SR
 6. Názov spracúvania: Overovanie cieľovej skupiny užívateľov
 7. Širší účel národného projektu: znížiť sociálne rozdiely medzi žiakmi, posilniť
  digitálne zručnosti u všetkých skupín žiakov, poskytnúť cieľovej skupine poukážky na
  nákup digitálneho vybavenia pre žiakov.
 8. Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno a priezvisko žiaka a identifikátor (rodné číslo), meno a priezvisko zákonného zástupcu a identifikátor (rodné číslo), adresa bydliska žiaka/zákonného zástupcu, názov a adresa školy, ktorú žiak navštevuje, výška príjmu vrátane dávok (pri overení 60% medián príjmu), potvrdenie o sociálnom znevýhodnení / informácia o existencii hmotnej núdze, identifikácia statusu domácnosti (počet dospelých osôb a počet detí
  v domácnosti)
 9. Kategórie osobných údajov: všeobecné osobné údaje
 10. Kategórie dotknutých osôb:
  1. fyzická osoba – žiak1 ako člen domácnosti v hmotnej núdzi (príjem členov
   domácnosti nedosahuje sumy životného minima2) alebo
  2. fyzická osoba – žiak1 majúci vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie o
   tom, že jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú výlučne z ich
   vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí (§ 2 písm. j), § 2 písm. p) zákona č.
   245/2008 Z. z.) alebo
   – fyzická osoba – žiak1, ktorý je členom domácnosti neprekračujúcou 60 % medián
   príjmu (na základe potvrdenia o výške príjmu, resp. doklad o nevykonávaní
   zárobkovej činnosti (napr. potvrdenie o nezamestnanej osobe) alebo
   – fyzická osoba – žiak1 1. ročníka strednej školy3 pre školský rok 2022/2023.
   – fyzické osoby – zákonní zástupcovia žiakov, ktorí spĺňajú podmienky národného
   projektu.
 11. Účel spracúvania osobných údajov: Prevádzkovateľ spracúva uvedené osobné údaje
  dotknutej osoby na účel / s cieľom overiť cieľovú skupinu užívateľov, t.j. overiť
  oprávnenosť užívateľa konečných výhod a zistiť tak, či žiak spadá do cieľovej skupiny
  projektu a či má nárok na užívanie digitálneho príspevku.
 12. Právny základ spracúvania:
  Prevádzkovateľ MIRRI SR spracúva osobné údaje potrebné na splnenie úlohy
  realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej
  prevádzkovateľovi podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR: ,,spracúvanie je nevyhnutné na
  splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej
  prevádzkovateľovi.“ Prevádzkovateľ MIRRI SR koná na základe § 47 zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných
  fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  Prevádzkovateľ MIRRI SR si plní svoju úlohu ako poskytovateľ národného projektu
  tým, že na základe požiadavky Európskej komisie overuje cieľovú skupinu užívateľov.
  Bez overenia cieľovej skupiny užívateľov nie je možné zo strany MIRRI SR potvrdiť
  oprávnenosť poskytnutia príspevku pre prijímateľa národného projektu– Národnú
  koalíciu pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky. Na základe tohto
  oprávnenia prevádzkovateľ MIRRI SR požaduje nevyhnutné osobné údaje.
 13. Spracovatelia osobných údajov: Príslušné organizačné útvary prevádzkovateľa:
  Sekcia sprostredkovateľského orgánu informatizácie spoločnosti ako
  sprostredkovateľský orgán prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť Operačného
  programu integrovaná infraštruktúra.
 14. Príjemcovia osobných údajov: Sociálna poisťovňa v rozsahu meno, priezvisko žiaka, rodné číslo žiaka a názov školy,
 15. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
  1. Pre účely poskytnutia príspevku za žiaka koná jeho zákonný zástupca. Žiak je definovaný podľa osobitného predpisu (§ 2
   písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon))

  2. Ide o výšku príjmu, ktorá je pod hranicou rizika chudoby, a preto ak domácnosť je poberateľom príspevku v hmotnej núdze tak spĺňa požiadavku na obmedzenú výšku príjmu.

  3. Vrátane zodpovedajúceho ročníka v prípade osemročného gymnázia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v rozsahu
   meno, priezvisko zákonného zástupcu, rodné číslo zákonného zástupcu
   a bydlisko zákonného zástupcu,   základné a stredné školy,
   – kontrolné orgány na vnútroštátnej úrovni: Ministerstvo financií Slovenskej
   republiky, externé audítorské subjekty.
   – kontrolné orgány na európskej úrovni: Európska komisia a iné európske
   subjekty, ktoré môžu osobné údaje vyžadovať na účely vysporiadania
   prípadných nezrovnalostí v projekte a na účely kontroly.

 16. Prostriedky spracúvania: Priestory jednotlivých spoločných prevádzkovateľov,
  kancelárske vybavenie, počítačové a softvérové vybavenie, ľudské zdroje v podobe
  oprávnených osôb spoločných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje.
 17. Zásady ochrany osobných údajov: Osobné údaje dotknutej osoby budú uchovávané
  v súlade s čl. 5 GDPR a všetkými ostatnými, na daný právny vzťah aplikovateľnými,
  ustanoveniami GDPR a relevantnými ustanoveniami vnútroštátneho práva.
 18. Doba uchovávania osobných údajov: Osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania projektu do 31.12.2028.
 19. Opis plánovaného spracúvania: Prevádzkovateľ MIRRI SR získava osobné údaje
  spoločne s prevádzkovateľom Národnou koalíciou pre digitálne zručnosti a povolania
  Slovenskej republiky od dotknutých osôb. Prevádzkovateľ MIRRI SR prostredníctvom
  Sociálnej poisťovne, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a škôl overuje
  cieľovú skupinu žiakov a ich zákonných zástupcov – overuje informáciu, či užívateľ
  spĺňa kritériá národného projektu: a to žiaci (základných/stredných škôl) ako členovia
  domácností s max. výškou 60 % mediánu príjmu vrátane v hmotnej núdzi, v sociálne
  znevýhodnenom prostredí, a žiaci 1 ročníka stredných škôl.
 20. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodným organizáciám:
  Nie, nevykonáva sa.
 21. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane
  profilovania.
 22. Spracúvanie sa nevykonáva v listinnej podobe. Spracúvanie sa vykonáva v IS
  prevádzkovateľa.
 23. V súlade s čl. 15 až 22 GDPR je dotknutá osoba oprávnená prostredníctvom žiadosti si
  uplatniť nasledovné práva dotknutej osoby:
  a) právo na potvrdenie o spracúvaní osobných údajov,
  b) právo na získanie prístupu k osobným údajom, vrátane relevantných informácií
  týkajúcich sa ich spracúvania,
  c) právo na opravu nesprávnych a na doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sa
  jej týkajú,
  d) právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
  e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  f) právo na prenosnosť osobných údajov,
  g) právo namietať spracúvanie osobných údajov.
  Právo dotknutej osoby na neuplatňovanie rozhodovania založeného výlučne na automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania sa na tu uvedené
  účely neuplatňuje.
 24. Dotknutá osoba je oprávnená podať žiadosť o výkon práv dotknutej osoby
  u prevádzkovateľa alebo u jeho zodpovednej osoby.
 25. Poskytovanie osobných údajov je oprávnenou požiadavkou zo zákona v zmysle § 47 zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a
  investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade neposkytnutia
  osobných údajov dotknutá osoba nemôže byť konečným užívateľom poukazu na nákup
  digitálneho vybavenia a softvéru pre žiaka.
 26. Ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní osobných údajov boli porušené jej
  práva, má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov Úradu na
  ochranu osobných údajov SR v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vzor Súhlasu dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov

Kontakt

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky

Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava

tajomník: Andrej Bederka

T: +421 905 606 620

E: tajomnik@digitalnakoalicia.sk

F: www.facebook.com/digitalnakoalicia

W: www.digitalnakoalicia.sk

kontakt pre médiá:

E: press@digitalnakoalicia.sk 

 

Follow us on Social Media

Témy