Digitálna koalícia

Digitálna koalícia – národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky (skrátene „Digitálna koalícia“, anglicky: Slovak National Coalition for Digital Skills and Jobs) je iniciatíva s národnou pôsobnosťou v Slovenskej republike založená na podnet Európskej komisie IT Asociáciou Slovenska a Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu za účasti 21 zakladajúcich členov dňa 27. septembra 2017. Jej cieľom je mobilizovať napriek spektrom verejných, súkromných, akademických a občianskych organizácií a inštitúcií na Slovensku pre zlepšovanie digitálnych zručností občanov, IT špecialistov, všetkých zamestnancov a vo vzdelávaní. Po poslednom výročnom rokovaní dňa 26. novembra 2019 Digitálna koalícia má 83 členov s vyše 232 záväzkami v rôznom stave plnenia.

Členovia vstupujú do Digitálnej koalície dobrovoľne a bezplatne formou pristúpenia k Memorandu členov Digitálnej koalície súčasne s prijatím hodnotných záväzkov na zvládnutie dopadov Industry 4.0 na ľudské zdroje (digitálnu transformáciu spoločnosti), zvlášť podporou zvyšovania digitálnych zručností.

Národné koalície pre digitálne zručnosti a pracovné miesta v Európskej únii

odporučila zakladať Európska komisia vo svojej stratégii prípravy na digitálnu budúcnosť (digitálnu dobu) v členských štátoch ako partnerstvá medzi aktérmi v oblasti digitálnych zručností, ktorí majú spolupracovať na zlepšení digitálnych zručností, pričom ide najmä o: spoločnosti využívajúce digitálne technológie, poskytovatelia vzdelávania a odbornej prípravy, ministerstvá školstva a zamestnanosti, verejné a súkromné ​​služby zamestnanosti, združenia, neziskové organizácie a sociálnych partnerov.

Títo majú vyvíjať konkrétne opatrenia na to, aby digitálne zručnosti priniesli na všetky úrovne spoločnosti, spolupracovať v oblastiach, ako je zvyšovanie odbornosti v priemysle, certifikácia zručností, zlepšovanie učebných osnov v školách a univerzitách a zvyšovanie informovanosti o kariére v oblasti IKT, najmä medzi mladými ľuďmi a ženami.

Memorandum členov Digitálnej koalície

uzavreté medzi dolu podpísanými stranami v Bratislave dňa 26. septembra 2017

(ďalej len „Memorandum“)

Preambula

Členovia Digitálnej koalície prejavili záujem podporovať túto iniciatívu, ktorej cieľom je mobilizovať spoločnosť v otázke riešenia nedostatku digitálnych zručností. Spoločne pracujeme na tom, aby vzdelávanie v oblasti digitálnych technológií bolo aktuálne, efektívne a poskytovalo každému občanovi SR príležitosť rozvíjať v priebehu celého života vlastné digitálne zručnosti tak, aby bol úspešný na trhu práce a bol schopný využívať digitálne technológie na zabezpečenie spokojného života. Usilujeme sa o to, aby pri budovaní svojej kariérnej dráhy mal každý občan dostatok podpory na získanie sebaistoty v osvojovaní vlastných digitálnych zručností a chápal svoj kariérny rast a svoje pracovné miesto v synergickom prepojení so svetom digitálnych technológií. Digitálne pracovné miesto tak chápeme ako široké označenie pre akúkoľvek produktívnu činnosť človeka, pri ktorej efektívne a bezpečne využíva digitálne technológie k naplneniu stanovených cieľov a prispieva tak k spoločnému budovaniu a rozvoju digitálnej ekonomiky SR.

Podporujeme poslanie Digitálnej koalície ako platformy pre šírenie pozitívnych zmien v prístupe k digitálnym technológiám, avšak s dôrazom na správnu aplikáciu a didaktické zakotvenie požadovaných zmien.

Článok I

Základné priority

Vyvinieme maximálne úsilie pri naformulovaní cieľov a vízie v oblasti digitálneho vzdelávania do budúcnosti. Sme otvorení základným prioritám:

 • podpora vzdelávania pomocou nových metód a spôsobov učenia prostredníctvom digitálnych technológií,
 • zlepšenie zručností žiakov a študentov v oblasti práce s informáciami a digitálnymi technológiami,
 • rozvíjanie informatického myslenia žiakov,
 • zvýšenie úrovne digitálnej gramotnosti zamestnaných aj nezamestnaných osôb, ako aj podnikateľov, na úroveň potrebnú pre efektívne využívanie digitálnych technológií, na úroveň uplatňovanú na trhu práce a na úroveň potrebnú pre zvyšovanie konkurencieschopnosti ekonomiky,
 • zvýšenie digitálnej gramotnosti osôb ohrozených sociálnym a digitálnym vylúčením prostredníctvom využitia digitálnych technológií na zlepšenie ich postavenia v spoločnosti,
 • zvýšenie schopnosti rodín využívať príležitosti a eliminovať riziká súvisiace so vstupom digitálnych technológií do ich rodinného, ​​školského i voľnočasového priestoru.

Článok II

Celoeurópske priority

Vo väzbe na celoeurópsku iniciatívu Digital Skills and Jobs Coalition sme pripravení ako signatári tohto Memoranda spolupracovať naprieč súkromným, akademickým aj štátnym sektorom na vybraných čiastkových cieľoch, ktoré spoločne formulujeme. Inšpiráciou pre nás sú tieto základné celoeurópske priority v oblasti digitálnych pracovných miest:

 • odborná príprava žiakov i študentov pre digitálne pracovné miesta,
 • propagácia účasti žiakov a študentov v rozvoji kompetencií pre IKT sektor, prípadne pre oblasti sveta práce, ktorý prostriedky IKT využíva,
 • sieťovanie a podpora škôl a ďalších poskytovateľov vzdelávacích programov v oblasti IKT,
 • podpora cezhraničnej výmeny v oblasti praktického vyučovania a stáží v IKT sektore,
 • rozvoj programov podpory mobilít, ktoré vedú k rozvoju kariérneho vzdelávania záujemcov o digitálne pracovné miesta,
 • certifikácia a uznávanie kvalifikácií ako aj ich popularizácia v rámci celoživotného vzdelávania,
 • podpora systémov certifikácie digitálnych zručností pre IKT profesionálov,
 • rozvoj rámcov IKT zručností a ich propagácie,
 • zvyšovanie povedomia o úlohe digitálnych technológií vo svete práce,
 • organizácia osvetových kampaní s cieľom pritiahnuť mladých ľudí k prepájaniu digitálnych zručností do vlastného vzdelávania a do svojej ďalšej kariérnej dráhy,
 • podpora projektov mladých ľudí motivovaných reálnymi potrebami obstarávateľov, a tým im umožniť objavovanie sveta digitálnych pracovných miest,
 • organizácia propagačných kampaní pre deti, žiakov, študentov, učiteľov i dospelých na podporu dôležitosti digitálnych zručností,
 • inovácia vo vzdelávaní a učení sa,
 • zvýšenie ponuky digitálne kvalifikovanej pracovnej sily prostredníctvom štrukturálnych zmien vo vzdelávacom systéme,
 • rozbehnutie projektov rekvalifikácie na trhu práce neumiestnených absolventov iných odborov a špecializácií do technických a IT smerov,
 • podpora dialógu medzi priemyslom a vzdelávaním s cieľom podporiť aktualizáciu vzdelávacích obsahov reflektujúcich svet digitálnych pracovných miest.

Článok III

Záväzky

Pripájame sa svojím podpisom pod toto Memorandum a zaväzujeme sa k podpore pri realizácii jednotlivých aktivít vlastných ako aj ostatných signatárov v rámci spolupráce v oblasti digitálnych pracovných miest, digitálneho vzdelávania a  digitálnych technológií v osobných a profesijných životoch občanov SR naprieč členmi Digitálnej koalície.

Článok IV

Platnosť memoranda a jeho ukončenie

 1. Memorandum sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť podpisom oboch zúčastnených strán memoranda.
 2. Memorandum je možné ukončiť:
  1. vzájomnou písomnou dohodou signatárov memoranda,
  2. písomnou výpoveďou ktoréhokoľvek signatára,
 1. Výpoveď musí byť vyhotovená v písomnej forme a doručená na adresu sídla sekretariátu Digitálnej koalície.

Článok V

Záverečné ustanovenia

 1. Toto memorandum o spolupráci je možné meniť a dopĺňať písomným dodatkami prijatými všetkými podpísanými stranami. Konkretizácia ďalších práv a povinností signatárov tohto memoranda, vyplývajúcich z konkrétnych foriem spolupráce bude obsahom dohôd o predmetných formách spolupráce, v závislosti od povahy veci môžu mať písomnú alebo ústnu formu.
 2. Signatári memoranda vyhlasujú, že toto memorandum o spolupráci uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok, prečítali si ho, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne podpísali.
 3. Memorandum nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu stranami memoranda.
 4. Memorandum je vyhotovené v 1 rovnopise, ktorý bude uschovávaný na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Členovia Digitálnej koalície

1 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
3 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
4 Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
5 Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ)
6 Ministerstvo hospodárstva SR
7 IT Asociácia Slovenska (ITAS)
8 Univerzita Komenského  v Bratislave
9 Slovenská technická univerzita  v Bratislave
10 Žilinská univerzita v Žiline
11 Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy
12 CISCO Systems Slovakia, spol s.r.o.
13 Microsoft Česká republika a Slovensko
14 Soitron, s.r.o.
15 Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV)
16 Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI)
17 Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS)
18 SARIO – Slovenská agentúra  pre rozvoj investícií a obchodu
19 Technická univerzita v Košiciach
20 Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove
21 T-Systems Slovakia, s.r.o.
22 Seges s.r.o.
23 Súkromná stredná odborná škola v Poprade – Tatranská akadémia
24 SimpleCell Networks Slovakia
25 Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s.
26 Itera Slovakia, organizačná zložka
27 Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET)
28 Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Kežmarok
29 Uber Slovakia
30 Orange Slovensko
31 Datalan, a.s.
32 IT v kurze, n.o.
33 Slovenská informatická spoločnosť
34 Slovenská živnostenská komora
35 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
36 MESTO KEŽMAROK
37 KONFEDERÁCIA ODBOROVÝCH ZVÄZOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
38 Slovak Telekom
39 Aliter Technologies
40 ATOS IT Solutions and Services s.r.o.
41 Sova Digital
42 Asociácia stredných odborných škôl Slovenska
43 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava
44 SOŠ-T v Rožňave
45 Riaditeľ SPŠE, Komenského 44, Košice
46 SOŠ Informačných technológií v Banskej Bystrici, riaditeľ
47 SOŠ v Handlovej
48 EDULAB
49 Learn2Code o.z.
50 Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike
51 PC Revue
52 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
53 itStep Bratislava sro
54 SOŠ Ostrovského v Košiciach
55 Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave
56 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
57 Súkromné gymnázium Banskobystrické
58 Digitálna inteligencia (oz)
59 Paneurópska vysoká škola v Bratislave (PEVŠ)
60 Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici
61 Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá
62 Stredná odborná škola technická Vráble
63 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
64 Tatrabanka a.s.
65 Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky
66 TREXIMA s.r.o.
67 Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS)
Noví členovia k 26.11.2019:
68 SPy o.z.
69 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
70 Volis International, s.r.o.
71 DIGITAL PRO s.r.o.
72 Vĺčatá.sk
73 ITMG, s.r.o.
74 SmartBooks. a.s.
75 Future Media Production, s. r. o.
76 AFCEA Slovensko
77 ZŠ Laborecká 66, Humenné
78 Súkromná SOŠ Postupimská, Košice
79 Európska migračná agentúra
80 Základná škola Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici
81 APIS spol. s r.o.
82 Štátny pedagogický ústav
83 Technická akadémia Spišská Nová Ves

Organizácia Digitálnej koalície

Predstavenstvo Digitálnej koalície

Predseda: nominácia prislúcha Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako zakladajúcemu členovi na najbližšom rokovaní Digitálnej koalície.


Výkonný výbor Digitálnej koalície

Predseda: Mário Lelovský, prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska a prvý viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov


Sekretariát Digitálnej koalície

Tajomník: Andrej Bederka

Cukrová 14, 811 08 Bratislava

Tel.:     +421 905 606 620

E-mail: tajomnik@digitalnakoalicia.sk

Kancelária:  Lenka Gajovská

E-mail: gajovska@itas.sk

WEB:    www.digitalnakoalicia.sk

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky

Na podporu činnosti a plnenia záväzkov členov Digitálnej koalície dňa 9.12.2019 vnikla podporná organizácia – záujmové združenie právnických osôb Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky so sídlom Mlynské nivy 5, 82109 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika


Predmet činnosti:

 • podpora a zabezpečovanie činnosti a aktivít iniciatívy Digitálnej koalície,
 • posilnenie digitálnych zručností u všetkých skupín obyvateľstva (široká verejnosť, podnikateľský sektor, verejná sprava a samospráva) vrátane vzdelávacích aktivít, na ktoré nie je potrebné povolenie,
 • riešenie nedostatku IT špecialistov vo všetkých sektoroch a odvetviach hospodárstva, vo verejnej správe a samospráve,
 • motivácia a získavanie mladých ľudí pre štúdium STEM odborov a propagácia digitálnych zručností a IT odvetvia
 • získavanie zahraničných študentov, absolventov a pracovníkov pre technické a IT odbory a odvetvia,
 • príprava na digitálnu transformáciu vo všetkých sektoroch a odvetviach hospodárstva, vo verejnej správe a samospráve,
 • podpora technologických inovácií vo vzťahu k poskytovaniu a regulovaniu finančných služieb, najmä v oblasti bankovníctva, platobných služieb, poisťovníctva a kapitálového trhu,
 • podpora a zabezpečovanie činností smerujúcich k zvyšovaniu finančnej gramotnosti širokej verejnosti prostredníctvom digitálnych technológií,
 • podpora a zabezpečovanie činnosti a aktivít iniciatívy Európskej komisie s názvom Digital Jobs and Skills Coalition na Slovensku,
 • prepojovanie rôznych subjektov z akademického a súkromného sektora zameraných na vzdelávanie a zvyšovanie zručností a kompetencií s možnou participáciou štátneho sektora, neziskového sektora a samospráv aj formou klastra,
 • organizovanie seminárov, školení, výstav a konferencií, marketingové a propagačné aktivity.

Zakladatelia:

 • Ministerstvo financií SR (ako zástupca štátu)
 • IT Asociácia Slovenska

Ostatné údaje:

 • IČO: 52828123
 • DIČ (DRČ): 2121177531
 • združenie nebolo založené za účelom dosahovania zisku
 • združenie nie je platcom DPH

Zverejňované dokumenty

Zmluvy: Centrálny register zmlúv (Objednávateľ: Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky)


Faktúry:

rok 2020

Por. Číslo Spoločnosť Predmet VS Dátum Suma Na základe
1 ZFA-01-2020 Huawei Technologies (Slovak), s.r.o. Faktúra za zmluvné plnenie v zmysle zmluvy o spolupráci (IT Fitness test 2020) 30200001 20.1.2020 20 000,00 ZL-03-2020
2 VFA-01-2020 Huawei Technologies (Slovak), s.r.o. Faktúra za zmluvné plnenie v zmysle zmluvy o spolupráci (IT Fitness test 2020) 20200001 20.1.2020 0,00 ZL-03-2020
3 PFA-01-2020 EKORDA s.r.o. Faktúra za 2/2020 na základe zmluvy o vedení účtovníctva 200551 26.3.2020 69,42 ZL-01-2020
4 PFA-02-2020 EKORDA s.r.o. Spracovanie daňového priznania z príjmu PO za 2019 200562 26.3.2020 150,00 ZL-01-2020
5 PFA-03-2020 EKORDA s.r.o. Poskytnutá konzultačná činnosť na základe zmluvy o vedení účtovníctva 200561 26.3.2020 152,87 ZL-01-2020
6 ZFA-02-2020 KROS a.s Fakturačný softvér iKros flexi na 12 mesiacov (preddavková fakúra) 642001034   79,00 OBJ-01-2020
7 PFA-04-2020 CEELABS s.r.o. Aktualizácia modulov softvéru pre správu obsahu stránky digitalnakoalicia.sk 1020200020 16.4.2020 78,00 OBJ-02-2020
8 PFA-05-2020 KROS a.s Fakturačný softvér (zúčtovacia faktúra) 142000700 9.4.2020 0,00 ZFA-02-2020
9 PFA-06-2020 EKORDA s.r.o. Faktúra za 3/2020 na základe zmluvy o vedení účtovníctva 200784 29.4.2020 57,60 ZL-01-2020
10 ZFA-03-2020 EDENRED Stravné lístky 743441564 18.5.2020 331,52 OBJ-04-2020
11 PFA-07-2020 EDENRED Stravné lístky 97443-0116 20.5.2020 0,00 ZFA-03-2020
12 PFA-08-2020 CEELABS s.r.o. Webové služby pre zabezpečenie IT FITNESS TESTU 2020 1020200021   16 920,00 OBJ-03-2020
13 PFA-09-2020 EKORDA s.r.o. Faktúra za 4/2020 na základe zmluvy o vedení účtovníctva 200956 29.5.2020 57,60 ZL-01-2020
14 PFA-10-2020 SCR Faktúra za marketingovú podporu IT FITNESS TESTu 2020 2020340 4.6.2020 1 500,00  
15 PFA-11-2020 EKORDA s.r.o. Faktúra za 5/2020 na základe zmluvy o vedení účtovníctva 201150 29.6.2020 57,60 ZL-01-2020
16 ZFA-04-2020 EDENRED Stravné lístky 8245301562 7.7.2020 331,52 OBJ-05-2020
17 PFA-12-2020 EDENRED Stravné lístky 97773-0116 27.7.2020 0,00 ZFA-04-2020
18 PFA-13-2020 SCR Faktúra za marketingovú podporu IT FITNESS TESTu 2020 2020363 1.7.2020 1 500,00  
19 PFA-14-2020 EKORDA s.r.o. Faktúra za 6/2020 na základe zmluvy o vedení účtovníctva 201370 28.7.2020 57,60,00 ZL-01-2020
20 PFA-15-2020 LAJKA ADV Tričká 2020225495 3.8.2020 973,98,00 OBJ – 06 – 2020
21 PFA-16-2020 EKORDA s.r.o. Faktúra za 7/2020 na základe zmluvy o vedení účtovníctva 201422 6.8.2020 359,46,00 ZL-01-2020
22 PFA-17-2020 EKORDA s.r.o. Faktúra za 8/2020 na základe zmluvy o vedení účtovníctva 201649 2.10.2020 127,68 ZL-01-2020
23 PFA-18-2020 HubHub Slovakia Nájom – 16.10.-31.11.2020 20200541 16.10.2020 915,60 ZL-04-2020
24 PFA-19-2020 EKORDA s.r.o. Faktúra za 9/2020 na základe zmluvy o vedení účtovníctva 201789 28.10.2020 112,38 ZL-01-2020
25 PFA-20-2020 HubHub Slovakia Security deposit 20200024 19.10.2020 504,00 ZL-04-2020
26 PFA-21-2020 Advokátska kanc. PaulQ Právne služby a súvisiace náklady 2200200699 2.11.2020 451,22 OBJ – 07 – 2020
27 PFA-22-2020 HubHub Slovakia Nájom – 1.12.2020 – 31.12.2020 20200592 11.11.2020 604,80 ZL-04-2020
28 PFA-23-2020 EKORDA s.r.o. Faktúra za 10/2020 na základe zmluvy o vedení účtovníctva 201963 27.11.2020 127,68 ZL-01-2020
29 PFA-24-2020 ELEKTROSPED, a.s. Zálohová platba k zákazce č. 1400955059 – IT FITNESS TEST výhry pre žiakov 5420242371 9.12.2020 552,00 OBJ – 08 – 2020
30 PFA-25-2020 Internet Mall Slovakia, s.r.o. Nákup tovaru – IT FITNESS TEST výhry pre žiakov 5060626707 15.12.2020 241,20 OBJ – 09 – 2020
31 PFA-26-2020 AKTIFF, s.r.o. Služby manažéra pre komunikáciu – 1-11/20 20200020 7.12.2020 2 000,00 OBJ – 10 – 2020
32 PFA-27-2020 ELEKTROSPED, a.s. Zálohová platba k zákazce č. 1400957661  – IT FITNESS TEST výhry pre školy 5420246883 11.12.2020 2 070,00 OBJ – 11 – 2020
33 ZFA-05-2020 EDENRED Stravné lístky 9001105724 14.12.2020 184,00 0BJ – 12 – 2020

rok 2021

Por

Číslo faktúry

Spoločnosť

Predmet

VS

Dátum prijatia

Suma

Na základe

1

PFA-01-2021

Mário Lelovský

Projekt CEF

20210001

7.1.2021

1 840,00 €

Mandátnej zmluvy z 13.11.20

2

PFA-02-2021

Ekorda

Účtovné služby

202196

8.1.2021

127,68 €

ZL-01-2020

3

PFA-03-2021

HubHub

Nájom

20210032

13.1.2021

604,80 €

ZL-04-2020

4

PFA-04-2021

Ekorda

Účtovné služby

210112

29.1.2021

147,84 €

ZL-01-2020

5

PFA-05-2021

HubHub

Nájom

20210078

10.2.2021

604,80 €

ZL-04-2020

6

PFA-06-2021

Mário Lelovský

Projekt CEF

20210005

13.2.2021

391,00 €

Mandátnej zmluvy z 13.11.20

7

PFA-07-2021

SCR

Záverečná kampaň IT Fitness test 2020

2021126

16.2.2021

1 999,20 €

 

8

PFA-08-2021

Ekorda

Účtovné služby

210311

1.3.2021

57,60 €

ZL-01-2020

9

PFA-09-2021

HubHub

Nájom

20210124

16.3.2021

604,80 €

ZL-04-2020

10

PFA-10-2021

Ekorda

Účtovné služby

210602

9.4.2021

109,80 €

ZL-01-2020

11

PFA-11-2021

Ekorda

Spracovanie Daňového priznania 2020

2106012

9.4.2021

420,00 €

ZL-01-2020

12

PFA-12-2021

HubHub

Nájom

20210197

15.4.2021

743,04 €

ZL-04-2020

13

ZFA-01-2021

Edenred

Stravné lístky 1-5/2021

9001136809

19.4.2021

560,00 €

OBJ-04-2021

14

PFA-13-2021

Edenred

Stravné lístky 1-5/2021

9001136809

19.4.2021

0,00 €

ZFA-01-2021

15

ZFA-02-2021

mall.sk

Herné slúchadlá Kraken odmena IT fitness test 2021 obj. Č. 128601813

8051454752

23.4.2021

67,20 €

OBJ-10-2021

16

ZFA-03-2021

AGEM Computers

Myš odmena IT Fitness test 2021 obj. Č. 2110032550

2215015310

23.4.2021

17,15 €

OBJ-12-2021

17

ZFA-04-2021

I SEE IT, s.r.o.

Razer Slúchadlá odmena IT Fitness test 2021 obj. Č. 2021000805

2021ZOO134

23.4.2021

68,95 €

OBJ-15-2021

18

ZFA-05-2021

Techhouse s.r.o.

JBL slúchadla odmena IT Fitness test 2021 obj.č. 085318295

2111840

23.4.2021

92,50 €

OBJ-16-2021

19

ZFA-06-2021

DOMOSS

JBL Charge 4 odmena IT fitness test 2021 obj.č. 02174850

2174850

23.4.2021

696,60 €

OBJ-13-2021

20

PFA-14-2021

Dušan Valentovič – TEKRA

Externé disky odmena IT Fitness test 2021 obj. Č. 1619165804

161915804

23.4.2021

399,48 €

OBJ-14-2021

21

PFA-15-2021

DOMOSS

JBL Charge 4 odmena IT fitness test 2021 obj.č. 02174850

2110007408

26.4.2021

0,00 €

ZFA-06-2021

22

PFA-16-2021

DOMOSS

JBL Charge 4 odmena IT fitness test 2021 obj.č. 02174850

2110007408

26.4.2021

0,00 €

ZFA-06-2021

23

PFA-17-2021

Drone Republic.sk – 4digital s.r.o.

GO PRO 7 – odmena IT Fitness test 2021 obj. č. 2034256

4256

26.4.2021

0,00 €

OBJ-06-2021

24

PFA-18-2021

AXDATA, s.r.o.

Logitech web cam odmena IT fitness test 2021 obj. č.16110

211997

26.4.2021

92,53 €

OBJ-09-2021

25

ZFA-07-2021

iKros

Účtovný softvér

642101531

27.4.2021

79,20 €

OBJ-1-2021

26

PFA-19-2021

I SEE IT, s.r.o.

Razer Slúchadlá odmena IT Fitness test 2021 obj. Č. 2021000805

2021F00969

28.4.2021

0,00 €

ZFA-04-2021

27

PFA-20-2021

Bliss tec sro

JBL Clip odmena IT fitness test 2021 odmena IT fitness test 2021 obj. Č.
21040113

2104008

28.4.2021

58,99 €

OBJ-11-2021

28

PFA-21-2021

iStore.sk –
WESTech s.r.o.

DJI Osmo Mobile 3 Combo odmena IT fitness test 2021 obj. č. 1102131994

3202118997

28.4.2021

119,00 €

OBJ-08-2021

29

PFA-22-2021

Techhouse s.r.o.

JBL slúchadla odmena IT Fitness test 2021 obj.č. 085318295

2111862

28.4.2021

0,00 €

 

30

PFA-23-2021

Ikros

Účtovný softvér

142101426

30.4.2021

0,00 €

ZFA-07-2021

31

PFA-24-2021

AGEM Computers

Myš odmena IT Fitness test 2021 obj. Č. 2110032550

2211029510

3.5.2021

0,00 €

 

32

PFA-25-2021

Ekorda

Účtovné služby

210748

5.5.2021

449,22 €

ZL-01-2020

33

PFA-26-2021

redlinedesign

Roll Up Digitálna koalícia

008/2021

6.5.2021

109,00 €

OBJ-17-2021

34

ZFA-08-2021

Tričkáreň

Tričká digitálna koalícia – IT FITNESS TEST

2190003

10.5.2021

975,00 €

OBJ-18-2021

35

PFA-27-2021

HubHub

Nájom

20210265

11.5.2021

662,40 €

ZL-04-2020

36

PFA-28-2021

Ekorda

Účtovné služby

210893

2.6.2021

254,94 €

ZL-01-2020

37

ZFA-09-2021

Alza.sk

Herné slúchadlá Razer Kraken X – Mercury

440709233

4.6.2021

68,39 €

OBJ-19-2021

38

PFA-29-2021

Alza.sk

Herné slúchadlá Razer Kraken X – Mercury

 

9.6.2021

0,00 €

OBJ-19-2021

39

PFA-30-2021

Tričkáreň

Tričká digitálna koalícia – IT FITNESS TEST

21800071

9.6.2021

975,00 €

OBJ-18-2021

40

PFA-31-2021

HubHub

Nájom

20210345

11.6.2021

662,40 €

ZL-04-2020

41

PFA-32-2021

Tričkáreň

Tričká digitálna koalícia – IT FITNESS TEST

21800081

17.6.2021

776,10 €

 

42

PFA-33-2021

Ekorda

Účtovné služby

211051

30.6.2021

312,30 €

ZL-01-2020

43

PFA-34-2021

redlinedesign

Grafické spracovanie anglickej verzie loga Digitálnej koalície

132021

1.7.2021

60,00 €

 

44

PFA-35-2021

HubHub

Nájom

20210448

12.7.2021

662,40 €

ZL-04-2020


Objednávky:

rok 2020

Por. Čislo obj. Dodávateľ Predmet Dátum Suma
1 OBJ-01-2020 KROS a.s Fakturačný softvér iKros flexi (na 12 mesiacov) 07.04.2020 79,00
2 OBJ-02-2020 CEELABS s.r.o. Aktualizácia modulov systému pre správu obsahu stránky digitalnakoalicia.sk 15.04.2020 78,00
3 OBJ-03-2020 CEELABS s.r.o. Webové služby pre zabezpečenie IT Fitness testu 2020 23.04.2020 16 920,00
4 80200001 SCR Marketingová podpora k IT FITNESS Testu 2020 15.04.2020 3  000,00
5 OBJ-04-2020 Edenred Stravné lístky 18.05.2020 331,52
6 OBJ-05-2020 Edenred Stravné lístky 07.07.2020 331,52
7 OBJ – 06- 2020 Lajka Tričká 03.08.2020 973,98
8 OBJ – 06- 2020 Advokátska kanc. PaulQ Právne služby a súvisiace náklady 02.11.2020 451,22
9 OBJ – 06- 2020 ELEKTROSPED, a.s. Tablety – IT FITNESS TEST výhry pre žiakov 09.12.2020 552,00
10 OBJ – 06- 2020 Internet Mall Slovakia, s.r.o. Reproduktory – IT FITNESS TEST výhry pre žiakov 15.12.2020 241,20
11 OBJ – 06- 2020 AKTIFF, s.r.o. Služby manažéra pre komunikáciu – 1-11/20 07.01.2020 2 000,00
12 OBJ – 06- 2020 ELEKTROSPED, a.s. Notebooky  – IT FITNESS TEST výhry pre školy 11.12.2020 2 070,00
13 OBJ – 06- 2020 EDENRED Stravné lístky 14.12.2020 184,00

rok 2021

Por.

Čislo obj.

Dodávateľ

Predmet

Dátum

Suma EUR

1

OBJ-01-2021

iKROS

Účtovný softvér

29.03.2021

79,20,-

2

OBJ-02-2021

SCR interactive s.r.o.

Marketingová a komunikačná
digitálna kampaň – zahájenie IT Fitness Testu 2021

01.04.2021

6060,-

3

OBJ-03-2021

CEELABS,s.r.o

Webové služby a portál pre
zabezpečenie IT Fitness testu 2021

18.04.2021

13.989,00

4

OBJ-04-2021

Edenred

Stravné lístky 1-5/2021

19.04.2021

560,-

5

OBJ-05-2021

Datart

Herná konzola PlayStation 5 –
odmena IT Fitness test 2021 obj. č. 1401322024

23.04.2021

500,10,-

6

OBJ-06-2021

Drone Republic.sk – 4digital
s.r.o.

GO PRO 7 – odmena IT Fitness test
2021 obj. č. 2034256

23.04.2021

175,-

7

OBJ-07-2021

Alza

Elgato Ring Light – odmena IT
fitness test 2021 obj. č. 438669510

23.04.2021

233,58,-

8

OBJ-08-2021

iStore.sk –
WESTech s.r.o.

DJI Osmo Mobile 3 Combo odmena IT
fitness test 2021 obj. č. 1102131994

23.04.2021

119,-

9

OBJ-09-2021

Axdata.sk

Logitech web cam odmena IT fitness
test 2021 obj. č.16110

23.04.2021

92,53

10

OBJ-10-2021

mall.sk

Herné slúchadlá Kraken odmena IT
fitness test 2021 obj. Č. 128601813 – pozn.: objednávka bola zrušená.

23.04.2021

67,20,-

11

OBJ-11-2021

abczone.sk – Bliss Tec sro

JBL Clip odmena IT fitness test
2021 odmena IT fitness test 2021 obj. Č. 21040113

23.04.2021

58,99

12

OBJ-12-2021

AGEM Computers

Myš odmena IT Fitness test 2021
obj. Č. 2110032550

23.04.2021

17,15,-

13

OBJ-13-2021

Domoss

JBL Charge 4 odmena IT fitness
test 2021 obj.č. 02174850

23.04.2021

696,60,-

14

OBJ-14-2021

Tekra.sk

Externé disky odmena IT Fitness
test 2021 obj. Č. 1619165804

23.04.2021

399,48

15

OBJ-15-2021

I SEE IT, s.r.o.

Razer Slúchadlá odmena IT Fitness
test 2021 obj. Č. 2021000805

23.04.2021

68,95,-

16

OBJ-16-2021

Techhouse s.r.o.

JBL slúchadla odmena IT Fitness
test 2021 obj.č. 085318295

23.04.2021

92,50

17

OBJ-17-2021

redline design

Roll Up Digitálna koalíca

28.04.2021

109,-

18

OBJ-18-2021

tričkáreň

Tričká digitálna koalícia – IT
FITNESS TEST

28.04.2021

2 000,-

19

OBJ-19-2021

Alza.cz

Herné slúchadlá Razer Kraken X –
Mercury

04.05.2021

68,39,-


Výročné správy:

Sekretariát Digitálnej koalície

Tajomník: Andrej Bederka

Nivy Tower, Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava

Tel.:     +421 905 606 620

E-mail: tajomnik@digitalnakoalicia.sk

WEB:    www.digitalnakoalicia.sk

Rokovania, udalosti