Digitálna koalícia

Digitálna koalícia – národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky (skrátene „Digitálna koalícia“, anglicky: Slovak National Coalition for Digital Skills and Jobs) je iniciatíva s národnou pôsobnosťou v Slovenskej republike založená na podnet Európskej komisie IT Asociáciou Slovenska a Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu za účasti 21 zakladajúcich členov dňa 27. septembra 2017. Jej cieľom je mobilizovať napriek spektrom verejných, súkromných, akademických a občianskych organizácií a inštitúcií na Slovensku pre zlepšovanie digitálnych zručností občanov, IT špecialistov, všetkých zamestnancov a vo vzdelávaní. Po poslednom výročnom rokovaní dňa 26. novembra 2019 Digitálna koalícia má 83 členov s vyše 232 záväzkami v rôznom stave plnenia.

Členovia vstupujú do Digitálnej koalície dobrovoľne a bezplatne formou pristúpenia k Memorandu členov Digitálnej koalície súčasne s prijatím hodnotných záväzkov na zvládnutie dopadov Industry 4.0 na ľudské zdroje (digitálnu transformáciu spoločnosti), zvlášť podporou zvyšovania digitálnych zručností.

Národné koalície pre digitálne zručnosti a pracovné miesta v Európskej únii

odporučila zakladať Európska komisia vo svojej stratégii prípravy na digitálnu budúcnosť (digitálnu dobu) v členských štátoch ako partnerstvá medzi aktérmi v oblasti digitálnych zručností, ktorí majú spolupracovať na zlepšení digitálnych zručností, pričom ide najmä o: spoločnosti využívajúce digitálne technológie, poskytovatelia vzdelávania a odbornej prípravy, ministerstvá školstva a zamestnanosti, verejné a súkromné ​​služby zamestnanosti, združenia, neziskové organizácie a sociálnych partnerov.

Títo majú vyvíjať konkrétne opatrenia na to, aby digitálne zručnosti priniesli na všetky úrovne spoločnosti, spolupracovať v oblastiach, ako je zvyšovanie odbornosti v priemysle, certifikácia zručností, zlepšovanie učebných osnov v školách a univerzitách a zvyšovanie informovanosti o kariére v oblasti IKT, najmä medzi mladými ľuďmi a ženami.

Memorandum členov Digitálnej koalície

uzavreté medzi dolu podpísanými stranami v Bratislave dňa 26. septembra 2017

(ďalej len „Memorandum“)

Preambula

Členovia Digitálnej koalície prejavili záujem podporovať túto iniciatívu, ktorej cieľom je mobilizovať spoločnosť v otázke riešenia nedostatku digitálnych zručností. Spoločne pracujeme na tom, aby vzdelávanie v oblasti digitálnych technológií bolo aktuálne, efektívne a poskytovalo každému občanovi SR príležitosť rozvíjať v priebehu celého života vlastné digitálne zručnosti tak, aby bol úspešný na trhu práce a bol schopný využívať digitálne technológie na zabezpečenie spokojného života. Usilujeme sa o to, aby pri budovaní svojej kariérnej dráhy mal každý občan dostatok podpory na získanie sebaistoty v osvojovaní vlastných digitálnych zručností a chápal svoj kariérny rast a svoje pracovné miesto v synergickom prepojení so svetom digitálnych technológií. Digitálne pracovné miesto tak chápeme ako široké označenie pre akúkoľvek produktívnu činnosť človeka, pri ktorej efektívne a bezpečne využíva digitálne technológie k naplneniu stanovených cieľov a prispieva tak k spoločnému budovaniu a rozvoju digitálnej ekonomiky SR.

Podporujeme poslanie Digitálnej koalície ako platformy pre šírenie pozitívnych zmien v prístupe k digitálnym technológiám, avšak s dôrazom na správnu aplikáciu a didaktické zakotvenie požadovaných zmien.

Článok I

Základné priority

Vyvinieme maximálne úsilie pri naformulovaní cieľov a vízie v oblasti digitálneho vzdelávania do budúcnosti. Sme otvorení základným prioritám:

 • podpora vzdelávania pomocou nových metód a spôsobov učenia prostredníctvom digitálnych technológií,
 • zlepšenie zručností žiakov a študentov v oblasti práce s informáciami a digitálnymi technológiami,
 • rozvíjanie informatického myslenia žiakov,
 • zvýšenie úrovne digitálnej gramotnosti zamestnaných aj nezamestnaných osôb, ako aj podnikateľov, na úroveň potrebnú pre efektívne využívanie digitálnych technológií, na úroveň uplatňovanú na trhu práce a na úroveň potrebnú pre zvyšovanie konkurencieschopnosti ekonomiky,
 • zvýšenie digitálnej gramotnosti osôb ohrozených sociálnym a digitálnym vylúčením prostredníctvom využitia digitálnych technológií na zlepšenie ich postavenia v spoločnosti,
 • zvýšenie schopnosti rodín využívať príležitosti a eliminovať riziká súvisiace so vstupom digitálnych technológií do ich rodinného, ​​školského i voľnočasového priestoru.

Článok II

Celoeurópske priority

Vo väzbe na celoeurópsku iniciatívu Digital Skills and Jobs Coalition sme pripravení ako signatári tohto Memoranda spolupracovať naprieč súkromným, akademickým aj štátnym sektorom na vybraných čiastkových cieľoch, ktoré spoločne formulujeme. Inšpiráciou pre nás sú tieto základné celoeurópske priority v oblasti digitálnych pracovných miest:

 • odborná príprava žiakov i študentov pre digitálne pracovné miesta,
 • propagácia účasti žiakov a študentov v rozvoji kompetencií pre IKT sektor, prípadne pre oblasti sveta práce, ktorý prostriedky IKT využíva,
 • sieťovanie a podpora škôl a ďalších poskytovateľov vzdelávacích programov v oblasti IKT,
 • podpora cezhraničnej výmeny v oblasti praktického vyučovania a stáží v IKT sektore,
 • rozvoj programov podpory mobilít, ktoré vedú k rozvoju kariérneho vzdelávania záujemcov o digitálne pracovné miesta,
 • certifikácia a uznávanie kvalifikácií ako aj ich popularizácia v rámci celoživotného vzdelávania,
 • podpora systémov certifikácie digitálnych zručností pre IKT profesionálov,
 • rozvoj rámcov IKT zručností a ich propagácie,
 • zvyšovanie povedomia o úlohe digitálnych technológií vo svete práce,
 • organizácia osvetových kampaní s cieľom pritiahnuť mladých ľudí k prepájaniu digitálnych zručností do vlastného vzdelávania a do svojej ďalšej kariérnej dráhy,
 • podpora projektov mladých ľudí motivovaných reálnymi potrebami obstarávateľov, a tým im umožniť objavovanie sveta digitálnych pracovných miest,
 • organizácia propagačných kampaní pre deti, žiakov, študentov, učiteľov i dospelých na podporu dôležitosti digitálnych zručností,
 • inovácia vo vzdelávaní a učení sa,
 • zvýšenie ponuky digitálne kvalifikovanej pracovnej sily prostredníctvom štrukturálnych zmien vo vzdelávacom systéme,
 • rozbehnutie projektov rekvalifikácie na trhu práce neumiestnených absolventov iných odborov a špecializácií do technických a IT smerov,
 • podpora dialógu medzi priemyslom a vzdelávaním s cieľom podporiť aktualizáciu vzdelávacích obsahov reflektujúcich svet digitálnych pracovných miest.

Článok III

Záväzky

Pripájame sa svojím podpisom pod toto Memorandum a zaväzujeme sa k podpore pri realizácii jednotlivých aktivít vlastných ako aj ostatných signatárov v rámci spolupráce v oblasti digitálnych pracovných miest, digitálneho vzdelávania a  digitálnych technológií v osobných a profesijných životoch občanov SR naprieč členmi Digitálnej koalície.

Článok IV

Platnosť memoranda a jeho ukončenie

 1. Memorandum sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť podpisom oboch zúčastnených strán memoranda.
 2. Memorandum je možné ukončiť:
  1. vzájomnou písomnou dohodou signatárov memoranda,
  2. písomnou výpoveďou ktoréhokoľvek signatára,
 1. Výpoveď musí byť vyhotovená v písomnej forme a doručená na adresu sídla sekretariátu Digitálnej koalície.

Článok V

Záverečné ustanovenia

 1. Toto memorandum o spolupráci je možné meniť a dopĺňať písomným dodatkami prijatými všetkými podpísanými stranami. Konkretizácia ďalších práv a povinností signatárov tohto memoranda, vyplývajúcich z konkrétnych foriem spolupráce bude obsahom dohôd o predmetných formách spolupráce, v závislosti od povahy veci môžu mať písomnú alebo ústnu formu.
 2. Signatári memoranda vyhlasujú, že toto memorandum o spolupráci uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok, prečítali si ho, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne podpísali.
 3. Memorandum nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu stranami memoranda.
 4. Memorandum je vyhotovené v 1 rovnopise, ktorý bude uschovávaný na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Členovia Digitálnej koalície

1 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
3 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
4 Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
5 Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ)
6 Ministerstvo hospodárstva SR
7 IT Asociácia Slovenska (ITAS)
8 Univerzita Komenského  v Bratislave
9 Slovenská technická univerzita  v Bratislave
10 Žilinská univerzita v Žiline
11 Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy
12 CISCO Systems Slovakia, spol s.r.o.
13 Microsoft Česká republika a Slovensko
14 Soitron, s.r.o.
15 Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV)
16 Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI)
17 Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS)
18 SARIO – Slovenská agentúra  pre rozvoj investícií a obchodu
19 Technická univerzita v Košiciach
20 Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove
21 T-Systems Slovakia, s.r.o.
22 Seges s.r.o.
23 Súkromná stredná odborná škola v Poprade – Tatranská akadémia
24 SimpleCell Networks Slovakia
25 Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s.
26 Itera Slovakia, organizačná zložka
27 Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET)
28 Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Kežmarok
29 Uber Slovakia
30 Orange Slovensko
31 Datalan, a.s.
32 IT v kurze, n.o.
33 Slovenská informatická spoločnosť
34 Slovenská živnostenská komora
35 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
36 MESTO KEŽMAROK
37 KONFEDERÁCIA ODBOROVÝCH ZVÄZOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
38 Slovak Telekom
39 Aliter Technologies
40 ATOS IT Solutions and Services s.r.o.
41 Sova Digital
42 Asociácia stredných odborných škôl Slovenska
43 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava
44 SOŠ-T v Rožňave
45 Riaditeľ SPŠE, Komenského 44, Košice
46 SOŠ Informačných technológií v Banskej Bystrici, riaditeľ
47 SOŠ v Handlovej
48 EDULAB
49 Learn2Code o.z.
50 Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike
51 PC Revue
52 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
53 itStep Bratislava sro
54 SOŠ Ostrovského v Košiciach
55 Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave
56 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
57 Súkromné gymnázium Banskobystrické
58 Digitálna inteligencia (oz)
59 Paneurópska vysoká škola v Bratislave (PEVŠ)
60 Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici
61 Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá
62 Stredná odborná škola technická Vráble
63 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
64 Tatrabanka a.s.
65 Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky
66 TREXIMA s.r.o.
67 Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS)
Noví členovia k 26.11.2019:
68 SPy o.z.
69 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
70 Volis International, s.r.o.
71 DIGITAL PRO s.r.o.
72 Vĺčatá.sk
73 ITMG, s.r.o.
74 SmartBooks. a.s.
75 Future Media Production, s. r. o.
76 AFCEA Slovensko
77 ZŠ Laborecká 66, Humenné
78 Súkromná SOŠ Postupimská, Košice
79 Európska migračná agentúra
80 Základná škola Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici
81 APIS spol. s r.o.
82 Štátny pedagogický ústav
83 Technická akadémia Spišská Nová Ves

Organizácia Digitálnej koalície

Predstavenstvo Digitálnej koalície

Predseda: nominácia prislúcha podpredsedovi vlády SR pre investície a informatizáciu na najbližšom rokovaní Digitálnej koalície (plánované na jún 2020)


Výkonný výbor Digitálnej koalície

Predseda: Mário Lelovský, prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska a prvý viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov


Sekretariát Digitálnej koalície

Tajomník: Andrej Bederka

Cukrová 14, 811 08 Bratislava

Tel.:     +421 905 606 620

E-mail: tajomnik@digitalnakoalicia.sk

WEB:    www.digitalnakoalicia.sk

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky

Na podporu činnosti a plnenia záväzkov členov Digitálnej koalície dňa 9.12.2019 vnikla podporná organizácia – záujmové združenie právnických osôb Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky so sídlom Cukrová 14, 81339 Bratislava, Slovenská republika.


Predmet činnosti:

 • podpora a zabezpečovanie činnosti a aktivít iniciatívy Digitálnej koalície,
 • posilnenie digitálnych zručností u všetkých skupín obyvateľstva (široká verejnosť, podnikateľský sektor, verejná sprava a samospráva) vrátane vzdelávacích aktivít, na ktoré nie je potrebné povolenie,
 • riešenie nedostatku IT špecialistov vo všetkých sektoroch a odvetviach hospodárstva, vo verejnej správe a samospráve,
 • motivácia a získavanie mladých ľudí pre štúdium STEM odborov a propagácia digitálnych zručností a IT odvetvia
 • získavanie zahraničných študentov, absolventov a pracovníkov pre technické a IT odbory a odvetvia,
 • príprava na digitálnu transformáciu vo všetkých sektoroch a odvetviach hospodárstva, vo verejnej správe a samospráve,
 • podpora technologických inovácií vo vzťahu k poskytovaniu a regulovaniu finančných služieb, najmä v oblasti bankovníctva, platobných služieb, poisťovníctva a kapitálového trhu,
 • podpora a zabezpečovanie činností smerujúcich k zvyšovaniu finančnej gramotnosti širokej verejnosti prostredníctvom digitálnych technológií,
 • podpora a zabezpečovanie činnosti a aktivít iniciatívy Európskej komisie s názvom Digital Jobs and Skills Coalition na Slovensku,
 • prepojovanie rôznych subjektov z akademického a súkromného sektora zameraných na vzdelávanie a zvyšovanie zručností a kompetencií s možnou participáciou štátneho sektora, neziskového sektora a samospráv aj formou klastra,
 • organizovanie seminárov, školení, výstav a konferencií, marketingové a propagačné aktivity.

Zakladatelia:

 • Ministerstvo financií SR (ako zástupca štátu)
 • IT Asociácia Slovenska

Ostatné údaje:

 • IČO: 52828123
 • DIČ (DRČ): 2121177531
 • združenie nebolo založené za účelom dosahovania zisku
 • združenie nie je platcom DPH

Zverejňované dokumenty

Zmluvy: Centrálny register zmlúv


Faktúry:

Por. Číslo Spoločnosť Predmet VS Dátum Suma
1 VFA-01-2020 Huawei Technologies (Slovak), s.r.o. Faktúra za zmluvné plnenie v zmysle zmluvy o spolupráci (IT Fitness test 2020) 20200001 20.1.2020 20 0000,-
2 PFA-01-2020 EKORDA s.r.o. Faktúra za 2/2020 na základe zmluvy o vedení účtovníctva 200551 26.3.2020 69,42,-
3 PFA-02-2020 EKORDA s.r.o. Spracovanie daňového priznania z príjmu PO za 2019 200562 26.3.2020 150,-
4 PFA-03-2020 EKORDA s.r.o. Poskytnutá konzultačná činnosť na základe zmluvy o vedení účtovníctva 200561 26.3.2020 152,87,-
5 ZFA-02-2020 KROS a.s Fakturačný softvér iKros flexi na 12 mesiacov (preddavková fakúra) 642001034 79,-
6 PFA-04-2020 CEELABS s.r.o. Aktualizácia modulov softvéru pre správu obsahu stránky digitalnakoalicia.sk 1020200020 16.4.2020 78,-
7 PFA-05-2020 KROS a.s Fakturačný softvér (zúčtovacia faktúra) 142000700 9.4.2020 0,-

Objednávky:

Por. Čislo obj. Dodávateľ Predmet Dátum Suma
2 OBJ-02-2020 CEELABS s.r.o. Aktualizácia modulov systému pre správu obsahu stránky digitalnakoalicia.sk 15.4.2020 78,-
1 OBJ-01-2020 KROS a.s Fakturačný softvér iKros flexi (na 12 mesiacov) 7.4.2020 79,-

Výročné správy:

Sekretariát Digitálnej koalície

Tajomník: Andrej Bederka

Cukrová 14, 811 08 Bratislava

Tel.:     +421 905 606 620

E-mail: tajomnik@digitalnakoalicia.sk

WEB:    www.digitalnakoalicia.sk

Rokovania, udalosti