Digitálna koalícia – národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky (ďalej Digitálna koalícia) je iniciatíva založená na podnet Európskej komisie IT Asociáciou Slovenska a Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu za účasti 21 zakladajúcich členov dňa 27. septembra 2017. Jej cieľom je mobilizovať napriek spektrom verejných, súkromných, akademických a občianskych organizácií a inštitúcií na Slovensku pre zlepšovanie digitálnych zručností občanov, IT špecialistov, všetkých zamestnancov a vo vzdelávaní.

Členovia vstupujú do Digitálnej koalície dobrovoľne a bezplatne formou pristúpenia k Memorandu členov Digitálnej koalície súčasne s hodnotnými záväzkami na zvládnutie dopadov Industry 4.0 na ľudské zdroje (digitálnu transformáciu spoločnosti).


Európska komisia vo svojej stratégii prípravy na digitálnu budúcnosť (digitálnu dobu) odporučila v členských štátoch zakladať národné koalície pre digitálne zručnosti a pracovné miesta ako partnerstvá medzi aktérmi v oblasti digitálnych zručností, ktorí majú spolupracovať na zlepšení digitálnych zručností, pričom ide najmä o: spoločnosti využívajúce digitálne technológie, poskytovatelia vzdelávania a odbornej prípravy, ministerstvá školstva a zamestnanosti, verejné a súkromné ​​služby zamestnanosti, združenia, neziskové organizácie a sociálnych partnerov. Títo majú vyvíjať konkrétne opatrenia na to, aby digitálne zručnosti priniesli na všetky úrovne spoločnosti, spolupracovať v oblastiach, ako je zvyšovanie odbornosti v priemysle, certifikácia zručností, zlepšovanie učebných osnov v školách a univerzitách a zvyšovanie informovanosti o kariére v oblasti IKT, najmä medzi mladými ľuďmi a ženami.


Po výročnom rokovaní 26. novembra 2019 Digitálna koalícia má 83 členov s vyše 232 záväzkami v rôznom stave plnenia.


Rokovania, udalosti