Návrhy nových záväzkov po 8.2.2018

posted in: Nezaradené | 0

1. Hľadáme ďalší zmysel pre Nepočujúcich cez IKT

Kvalitatívny popis záväzku

Slovak Telekom sa prostredníctvom Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis pomoci Nepočujúcim venuje už viac ako 10 rokov. Cieľom grantového programu „Hľadáme ďalší zmysel- pre Nepočujúcich“ je podporiť organizácie a združenia, ktoré sa svojou činnosťou venujú komunite Nepočujúcich. Grantový program v roku 2018 je zameraný na organizácie, ktoré dokážu pomocou informačno-komunikačných technológií (IKT) zlepšiť život Nepočujúcich. Cieľom je podporiť rozvíjajúce sa aplikácie a technológie, ktoré pomáhajú búrať bariéry medzi Nepočujúcimi, umožňujú jednoduchšiu komunikáciu, zlepšujú prístup k informáciám a podporujú bezpečnosť pri práci s informáciami.

Kategória ktorej záväzok prispeje k zvýšeniu digitálnych zručností:

Občania

Kvantifikácia cieľovej skupiny

1% obyvateľov Slovenska so sluchovou poruchou

Predpokladaný kvantifikovaný dopad zrealizovaného záväzku na cieľovú skupinu

7 – 10 organizácií

Geografický dopad zrealizovaného záväzku

Slovakia

Je záväzok podporovaný z verejných financií

Nie

Predpokladaný najskorší začiatok realizácie záväzku

20-02-2018

Predpokladaný najneskorší dátum ukončenia realizácie záväzku

30-11-2018

Míľniky a popis realizácie záväzku

Grant je možné žiadať na verejnoprospešné projekty, ktoré povedú k zvýšeniu využiteľnosti IKT pre Nepočujúcich. Grant môže organizácia žiadať napríklad na nasledovné projektové zámery:
• inovatívne aplikácie umožňujúce Nepočujúcim jednoduchšie získavanie a spracúvanie informácií
• komunikačné nástroje poskytujúce pomoc pri odstraňovaní bariér medzi počujúcimi a Nepočujúcimi
• technické prostriedky uľahčujúce vykonávanie bežných činností
• inovatívne prístupy vo vzdelávaní Nepočujúcich v oblasti IKT
• príprava študijných materiálov a pomôcok pre prácu s informáciami a technológiami
• bezpečnosť pri práci s internetom a verejne prístupnými informáciami Nepočujúcich
• integrované edukačné programy (komplexné počítačové prostredia) na vzdelávanie Nepočujúcich
• ochrana osobných údajov Nepočujúcich na internete

2. Online tlmočník

Kvalitatívny popis záväzku

Cieľom projektu je debarierizácia komunikácie nepočujúcich spoluobčanov s počujúcimi prostredníctvom tlmočenia cez digitálne technológie.

Kategória ktorej záväzok prispeje k zvýšeniu digitálnych zručností:

Občania

Kvantifikácia cieľovej skupiny

250 registrovaných nepočujúcich využívajúcich službu na komunikáciu s úradmi, bankami, zdravotníckymi zariadeniami,…

Predpokladaný kvantifikovaný dopad zrealizovaného záväzku na cieľovú skupinu

1000 tlmočení rok

Geografický dopad zrealizovaného záväzku

Slovakia

Je záväzok podporovaný z verejných financií

Nie

Predpokladaný najskorší začiatok realizácie záväzku

01-01-2018

Predpokladaný najneskorší dátum ukončenia realizácie záväzku

31-12-2018

Míľniky a popis realizácie záväzku

Ide o experimentálne overenie v praxi tlmočenia z a do posunkového jazyka cez internet prostredníctvom internetu a digitálnych technológií s cieľom debarierizovať komunikáciu ľudí so sluchovou poruchou. Po overení v praxi, bude služba posunutá mimovládnej neziskovej organizácie prostredníctvo tendra. Podobné služby fungujú v zahraničí, na Slovensku zatiaľ len v pôsobnosti Slovak Telekomu a Nadácie Pontis. Oba subjekty v súčasnosti spolupracujú na Online tlmočníkovi. Podrobné info na www.onlinetlmocnik.sk