Schéma mobility ukrajinských študentov IT na účel transferu zručností v oblasti IT zo Slovenska na Ukrajinu

1. mája 2022

Projekt podporený v rámci SlovakAid nadväzuje na pilotné činnosti IT Asociácie Slovenska (ITAS) a Digitálnej koalície, ktoré v spolupráci s Národnou ekonomickou univerzitou Simona Kuzneca v Charkove a Vysokou školou ekonómie a manažmentu verejnej správy (VŠEMVS) pripravili a otvorili pilotný spoločný študijný program pre ukrajinských študentov odborov informačných technológií. Program je spojený so sponzorskou účasťou slovenských zamestnávateľov, ktorí študentom poskytujú štipendium, umožňujú získanie odbornej praxe s mentorským dozorom a po ukončení ponúkajú zamestnanie v trvaní dvoch rokov, počas ktorých sa firme vráti investícia do študenta.

Článok pôvodne publikovaný na https://www.migrationagency.eu/projekty

Trvanie projektu:

august 2019 – júl 2020

Donor:

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

Cieľom projektu je formalizovať fungovanie schémy mobility, zapojiť do nej ďalšie vysoké školy na Ukrajine a na Slovensku, vytvoriť  minimálne tri nové spoločné študijné programy a posilniť rozvojový potenciál schémy mobility smerom na Ukrajinu.

Rozvojový potenciál schémy vychádza z konceptu cirkulárnej (okružnej) migrácie. Správne riadená cirkulárna migrácia sa vo všeobecnosti považuje za účinný prostriedok na podporu rozvoja, keďže umožňuje transfer zdrojov z jadrových (mestá, krajiny s vysokým príjmom) do periférnych oblastí (rurálne oblasti, krajiny s nízkym príjmom). V našom prípade sa študenti po absolvovaní schémy (posledného roka štúdia, stáže a získaní praktickej zamestnaneckej skúsenosti na Slovensku) vrátia na Ukrajinu vybavení vedomosťami a praktickými zručnosťami, ktoré posilnia ich postavenie ako zamestnancov a umožnia progresívnejší rozvoj menších či stredných firiem pôsobiacich v IT sektore na Ukrajine. V rámci štúdia aj praxe projekt študentom poskytne príležitosti na rozvoj manažérskych, riadiacich, projektových a iných mäkkých zručností, na doplnenie praktických zručností v oblasti programovania a získanie skúseností v pracovnom prostredí úspešných nadnárodných korporácií či firiem fungujúcich v európskom regulačnom rámci.

Projekt pozostáva z týchto aktivít:

1. Vytvorenie partnerstva na realizáciu schémy mobility

2. Vypracovanie administratívnych a operačných postupov schémy mobility

3. Vypracovanie spoločných študijných programov

4. Poskytovanie podpory študentom pilotného programu

5. Propagácia smerom k cieľovým skupinám a zainteresovaným stranám

Priamym výsledkom projektu bude vytvorená schéma mobility s pevnými administratívnymi a operačnými pravidlami a minimálne tri nové spoločné študijné programy, čím sa vytvoria efektívne spôsoby prenosu znalostí, mäkkých a tvrdých zručností a kontaktov v oblasti IT na Ukrajinu prostredníctvom cirkulárnej migrácie. Pri ukončení projektu bude schéma mobility pripravená na využívanie a študenti na Ukrajine budú informovaní, že sa môžu hlásiť do spoločných študijných programov. Týmto spôsobom projekt prispeje k dosiahnutiu tzv. triple-win situácie, teda situácie, keď je migrácia prospešná pre prijímajúcu krajinu (riešenie dočasného nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily, posilnenie vzájomných obchodných vzťahov), pre migrantov (zvýšenie kvalifikácie, získanie špecifický zručností, posilnenie sociálneho kapitálu) a pre zdrojovú krajinu (prenos skúseností a zručností, remitencie, rozvoj obchodných vzťahov).

Projekt, financovaný cez SlovakAid, nadväzuje na pilotné aktivity IT Asociácie Slovenska (ITAS) a Digitálnej koalície. Tieto aktivity boli realizované v spolupráci s Národnou ekonomickou univerzitou Simona Kuzneca v Charkove a Vysokou školou ekonómie a manažmentu verejnej správy (VŠEMVS). Spoločne sme vypracovali a uviedli do prevádzky pilotný vzdelávací program určený pre ukrajinských študentov so špecializáciou v oblasti informačných technológií.

Tento program je úzko spätý so sponzorskou účasťou slovenských zamestnávateľov, ktorí poskytujú štipendiá študentom, umožňujú im získať odbornú prax s mentorským dozorom a ponúkajú zamestnanie na dobu dvoch rokov po úspešnom ukončení štúdia. Počas týchto dvoch rokov sa investícia do každého študenta vráti spoločnosti, čo robí tento program vzájomne prospešným pre študentov a sponzorujúce organizácie.

Start date

01/08/2019T08:00:00

End date

01/07/2020T07:00:00

Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.
  • Digitálne zručnosti pre odborníkov v oblasti IKT a iných odborníkov v oblasti digitálnych technológií.

Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti

Úroveň digitálnych zručností

  • Odborník na digitálnu oblasť

Geographic Scope - Country

  • Slovensko
  • Ukrajina

Druh iniciatívy

Národná iniciatíva

Type of Funding

Verejno-súkromný

Audio

Documents

Still image

Video

Industry - Field of Education and Training

  • Basic programmes and qualifications

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať