Revolúcia v IT vzdelávaní na stredných odborných školách 28.3.2018

[kc_row use_container=“yes“ _id=“39903″][kc_column width=“12/12″ video_mute=“no“ _id=“631641″][kc_column_text _id=“932969″]

28.3.2018 IT Asociácia Slovenska, Digital Coalition za účasti reprezentantov zamestnávateľov Cisco System SlovakiaAT&T Global Network Services Slovakia, prezidenta Asociácie stredných odborných škôl, zástupcov médií symbolicky na Deň učiteľov na pôde SPŠ na Fajnorovom nábreží v Bratislave potvrdili závery rokovania zamestnávateľov a špičkových stredných odborných škol z 20.3.2018 v Poprade a verejne vyjadrili koniec trpezlivosti s tolerovaním nekvalitného odborného vzdelávania a prípravy študentov v oblasti informačných a komunikačných technológií, potrebu systematickej podpory kvality vzdelávania a vyzvali na prípravu stredných odborných škôl na štvrtú priemyselnú revolúciu a digitálnu transformáciu – k „revolúcii na stredných odborných školách“.

[/kc_column_text][kc_single_image image_size=“full“ _id=“831869″ image_source=“media_library“ image=“1019″ css_custom=“{`kc-css`:{`any`:{`image-style`:{`text-align|`:`center`}}}}“][kc_spacing height=“20″ _id=“690883″][kc_column_text _id=“175634″]

Dnes spoločnosť traumatizujú nízke platy učiteľov. Zvlášť učitelia informatiky majú ponuky od IT firiem s výhľadom minimálne dvojnásobného platu. Školám chýbajú prostriedky na kvalitné technické vybavenie. Neexistuje objektívny systém hodnotenia kvality stredných odborných škôl vzdelávajúcich v IKT odboroch. Samosprávne kraje často preferujú lokálne záujmy škôl o vzdelávanie v ťažko uplatniteľných odboroch aj napriek tomu, že požiadavky trhu práce sú v súčasnosti úplne iné. Štát o efektívne vynaloženie finančných prostriedkov akoby ani nemal záujem. Následky:

[/kc_column_text][kc_spacing height=“20″ _id=“711467″][kc_single_image image_size=“large“ _id=“116901″ image_source=“media_library“ image=“1001″ on_click_action=“lightbox“ css_custom=“{`kc-css`:{`any`:{`image-style`:{`text-align|`:`center`}}}}“][kc_spacing height=“20″ _id=“650457″][kc_column_text _id=“177534″]

Mario Lelovsky

Prvý viceprezident ITAS a viceprezident RUZ Mário Lelovský: „Prakticky vo všetkých odvetviach hospodárstva prebieha digitálna transformácia, známa tiež ako štvrtá priemyselná revolúcia. Je najvyšší čas aby sa do týchto procesov rezultujúcich do zmien kvalifikácií zapojili aj stredné odborné školy, ktoré sú významným zdrojom novej pracovnej sily. Oceňujem jedinečný krok riaditeľov špičkových stredných odborných škôl, ktorí sa rozhodli, že nielen na svojich školách, ale v prospech celého Slovenska pomôžu zvyšovať a udržať úroveň vzdelávania. Významným krokom je, že sme sa rozhodli spolu vypracovať nový študijný odbor v oblasti IKT podľa aktuálnych požiadaviek zamestnávateľov a v súlade s trendmi Industry 4.0.

[clear]

gabriel_galgoci

Zástupca Sektorovej rady pre informačné technológie a telekomunikácie a predseda Business Service Center Fóra Americkej obchodnej komory na Slovensku, ktoré združuje 32 spoločností zamestnávajúcich vyše 31 000 zamestnancov, Gabriel Galgóci uviedol: „V súčasnosti je v oblasti IKT na trhu práce alarmujúci nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a vo všeobecnosti pracovný trh čelí vážnej disparite medzi dopytom a ponukou. Blízka budúcnosť prinesie výzvy v podobe ďalších inovácií, robotizácie a automatizácie procesov, čo bude vytvárať tlak na lepšie pripravenú a motivovanú pracovnú silu. Sektorová rada, ktorej primárnou úlohou je zosúlaďovanie vzdelávania s potrebami trhu práce, víta túto iniciatívu. Našim cieľom je túto kritickú situáciu riešiť a zabrániť jej ďalšiemu zhoršovaniu.

ITAS, RÚZ a Digitálna koalícia už vyvíjajú maximálne úsilie na získanie podpory štátu pre stabilnú činnosť Sektorových rád v rámci Aliancie sektorových rád a RÚZ spoločne so všetkými sociálnymi partnermi zaslala v marci 2018 list na predsedu vlády SR so žiadosťou vo veci obnovenia činnosti sektorových rád a zabezpečenia ich financovania.

[/kc_column_text][kc_spacing height=“20″ _id=“705511″][kc_single_image image_size=“large“ _id=“343561″ image_source=“media_library“ image=“1040″ on_click_action=“lightbox“ css_custom=“{`kc-css`:{`any`:{`image-style`:{`text-align|`:`center`}}}}“][kc_spacing height=“20″ _id=“861878″][kc_column_text _id=“571674″]

Stredné odborné školy by si mali stanovovať ciele podľa požiadaviek trhu práce a najnovších technologických trendov a vychovávať študentov aj podľa perspektívnych potrieb zamestnávateľov. Je v záujme zamestnávateľov spolupracovať so strednými odbornými školami na vzdelávaní a dávať škole spätnú väzbu o kvalite absolventov. Súčasne je však veľmi dôležité riešiť aj prípravu kvalitných učiteľov odborných predmetov.“ konštatoval prezident Asociácie stredných odborných škôl Slovenska Felix Dömény.

[clear]

Marián Putera z Cisco Systems Slovakia potvrdil, že zámer zvyšovania kvality stredných odborných škôl sa bude môcť i v budúcnosti oprieť o program Cisco Networking Academy, ktorý má na Slovensku už takmer 16 000 študentov v 110 akadémiách, pričom v roku 2018 spoločnosť prijala záväzok v Digitálnej koalícii počet akadémií oproti roku 2016 zvýšiť o 30%. Popri tom bol v roku 2017 s podporou ITAS spustený ďalší projekt podporujúci kvalitu vo vzdelávaní – IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie, ktorý má ambíciu zapojiť na 500 regionálnych školách vrátane stredných odborných škôl s podporou 5 univerzít minimálne 36 000 žiakov, študentov a vyše 2 000 učiteľov.

[clear]

Potvrdené závery

ITAS, RUZ, Digital Coalition v spolupráci so zamestnávateľmi, špičkovými strednými odbornými školami vzdelávajúcimi v odboroch IKT a Asociáciou stredných odborných škôl

 • vyvinú maximálne úsilie a opätovne vyzvú štát na podporu činnosti Sektorových rád;
 • vypracujú systém hodnotenia a zabezpečenia kvality vzdelávania na všetkých stredných odborných školách vzdelávajúcich v skupine odborov IKT;
 • pripravia nový špičkový a perspektívny študijný odbor podľa potrieb digitálnej transformácie a Industry 4.0 a podľa aktuálnych i perspektívnych potrieb trhu práce upravia existujúce odbory vzdelávajúce pre IKT sektor.

ITAS spolu s partnermi tiež

 • zabezpečí prieskum v radoch zamestnávateľov na zistenie ich aktuálnych potrieb v oblasti kvalifikácie absolventov odborov IKT a
 • požiada Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o zvýšenie normatívu pre zabezpečenie a zaplatenie potrebných odborných pedagógov, ako aj pre lepšie materiálové a technické vybavenie škôl, aby mohli reflektovať na potreby Industry 4.0 a prebiehajúcej Digitálnej transformácie. Súčasná výška normatívu totiž v žiadnom prípade nepostačuje na zabezpečenie kvalitnej výuky absolventov týchto odborov, ktorí sú na trhu práce mimoriadne žiadaní.
[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row]

Najlepšie školy a zamestnávatelia vyzvali k revolúcii v IT vzdelávaní na stredných odborných školách 20.3.2018

[kc_row use_container=“yes“ _id=“96405″][kc_column width=“12/12″ video_mute=“no“ _id=“341882″][kc_column_text _id=“299114″]

Dňa 20.3.2018 v Poprade rokovali zástupcovia siedmich špičových stredných odborných škôl vzdelávajúcich na Slovensku v IKT, zástupcovia Digitálnej koalície, komisie pre vzdelávanie, výskum a inovácie IT Asociácie Slovenska (ITAS), Sektorovej rady pre informačné technológie a telekomunikácie, za účasti zástupcov Republikovej únie zamestnávateľov (RUZ), zamestnávateľov a mesta Poprad.

Rokovanie iniciovala Stredná odborná škola v Poprade – Tatranská akadémia na základe svojho záväzku 23.3 v Digitálnej koalícii: „Zabezpečenie kvality vzdelávania v skupine odborov 25 IKT: Spracovanie metodiky pre zabezpečenie kvality vzdelávania v skupine odborov 25 IKT s cieľom zabezpečenia priority na kvalitu absolventov SOŠ a nie na kvantitu produkovaných absolventov. V spolupráci s ITAS vytvorenie možnosti novým SOŠ zaradiť do siete odbory zo skupiny 25 IKT, len po overení splnenia podmienok personálnych a materiálnych.“

Účastníci rokovania zhodne vyjadrili koniec trpezlivosti s tolerovaním nekvalitného odborného vzdelávania a prípravy študentov v oblasti informačných a komunikačných technológií a dohodli jednotný postup škôl a zamestnávateľov systematicky podporovať kvalitu stredných odborných škôl, aby kvalifikácia ich absolventov zodpovedala potrebám trhu práce a aby sa Slovensko v oblasti stredoškolského vzdelávania čo najlepšie pripravilo na štvrtú priemyselnú revolúciu a digitálnu transformáciu.

[/kc_column_text][kc_single_image image_size=“full“ _id=“625253″ image_source=“media_library“ image=“994″ on_click_action=“lightbox“][kc_column_text _id=“787096″]

Keďže podľa názoru prítomných ministerstvo školstva ani iné inštitúcie sa nemajú k tomu, aby problémy v školstve riešili s ohľadom a v prospech kvality škôl, prítomné školy a zástupcovia zamestnávateľov sa zhodli, že túto úlohu musia prevziať zamestnávatelia za podpory najlepších škôl.

Východiskom stretnutia bola katastrofálna situácia v strednom odbornom vzdelávaní a prípave, keď podľa výstupov z konferencie o prognózach v školstve z 15.2.2018 v Bratslave doslova „každoročne sa na štúdium v neuplatniteľných odboroch doslova vyhodí 250 miliónov EUR“.

[/kc_column_text][kc_single_image image_size=“medium“ _id=“364451″ image_source=“media_library“ image=“1001″ on_click_action=“lightbox“ css_custom=“{`kc-css`:{`any`:{`image-style`:{`text-align|`:`center`}}}}“][kc_spacing height=“20″ _id=“137860″][kc_column_text _id=“171970″]

Prvý viceprezident ITAS a viceprezident RÚZ Mário Lelovský uvítal v tomto roku už druhé rokovanie Sektorovej rady pre informačné technológie a telekomunikácie, dôležitého partnera v rozvoji odborného vzdelávania a prípravy: „Prakticky vo všetkých odvetviach hospodárstva prebieha digitálna transformácia, známa tiež ako štvrtá priemyselná revolúcia. Je najvyšší čas aby sa do týchto procesov rezultujúcich do zmien kvalifikácií zapojili aj stredné odborné školy, ktoré sú významným zdrojom novej pracovnej sily. Oceňujem jedinečný krok riaditeľov špičkových stredných odborných škôl, ktorí sa rozhodli, že nielen na svojich školách, ale v prospech celého Slovenska pomôžu zvyšovať a udržať úroveň vzdelávania. Významným krokom je, že sme sa rozhodli spolu vypracovať nový študijný odbor pre stredné odborné školy v oblasti IKT podľa potrieb zamestnávateľov a v súlade s trendmi Industry 4.0.

Rokovanie najlepších škôl so zamestnávateľmi podporil aj prezident RÚZ Miroslav Kiraľvarga: „Veríme, že táto iniciatíva bude mať ďalekosiahle následky, nielen pre stredné odborné školy a zamestnávateľov, ale i pre vysoké školy, ktoré dnes prijímajú na štúdium množstvo absolventov stredných odborných škôl.

[/kc_column_text][kc_column_text _id=“922828″]

vladislav_miticky

Podľa Vladislava Mitického z Tatranskej akadémie v Poprade je nevyhnutné reflektovať na požiadavky štátu, verejnosti a rodičov, aby stredoškolských študentov v IT odboroch vzdelávali pedagógovia, ktorí sú zároveň IT odborníkmi: „Požiadavka na kvalitu a odbornosť pedagógov je samozrejme oprávnená, ale namieste je aj otázka, aká kvalita učiteľov sa dá dosiahnuť v IKT odboroch, ak budú tieto vzdelávacie odbory zaradené z pätnástich skupín v druhej a tretej z najmenej financovaných kategórií v rámci stredných odborných škôl“.

[clear]

igor_wzos

Rokovanie v meste Poprad privítal Viceprimátor mesta Poprad Igor Wzoš a ako člen Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja informoval, že Prešovský samosprávny kraj v blízkej dobe prikročí k vlastnému prieskumu potrieb stredných odborných škôl v kraji a na základe neho k opatreniam v prospech k zvýšenia kvality stredných odborných škôl a preferencie odborov, ktorých absolventi nájdu uplatnenie na trhu práce. Igor Wzoš dodal, že vzdelávanie absolventov dobrých odborných škôl nemá lokálny, alebo regionálny charakter a mladí ľudia, ktorí absolvujú odbory na základe dopytu na trhu práce, môžu nájsť perspektívne uplatnenie aj mimo regiónu, alebo dokonca v zahraničí.

[clear]

frantisek_jakab

František Jakab, predseda sektorovej rady pre ITaT: „V súčasnosti je v oblasti IKT na trhu práce alarmujúci nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a vo všeobecnosti pracovný trh čelí vážnej disparite medzi dopytom a ponukou. Blízka budúcnosť prinesie výzvy v podobe ďalších inovácií, robotizácie a automatizácie procesov, čo bude vytvárať tlak na lepšie pripravenú a motivovanú pracovnú silu. Sektorová rada, ktorej primárnou úlohou je zosúlaďovanie vzdelávania s potrebami trhu práce, víta túto iniciatívu, avšak potrebuje, aby prácu odborníkov v Sektorovej rade podporil aj vecme. Iba tak môžu vzniknúť hodnotné výstupy.“

[clear]

Františej Jakab za Sektorovú radu pre ITaT spolu s Andrejom Bederkom, tajomníkom komisie pre vzdelávanie, výskum a inovácie ITAS predniesli na schválenie závery z rokovaní:

Závery z rokovania

ITAS, RUZ, Digitálna koalícia v spolupráci so špičkovými strednými odbornými školami vzdelávajúcimi v odboroch IKT

 • vyvinú maximálne úsilie a opätovne vyzvú štát na podporu činnosti Sektorových rád;
 • vypracujú systém hodnotenia a zabezpečenia kvality vzdelávania na všetkých stredných odborných školách vzdelávajúcich v skupine odborov IKT;
 • pripravia nový špičkový a perspektívny študijný odbor podľa potrieb digitálnej transformácie a Industry 4.0 a podľa aktuálnych i perspektívnych potrieb trhu práce upravia existujúce odbory vzdelávajúce pre IKT sektor;
 • ITAS spolu s partnermi zabezpečí prieskum v radoch zamestnávateľov na zistenie ich aktuálnych potrieb v oblasti kvalifikácie absolventov odborov IKT a
 • požiada Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o zvýšenie normatívu pre zabezpečenie a zaplatenie potrebných odborných pedagógov, ako aj pre lepšie materiálové a technické vybavenie škôl, aby mohli reflektovať na potreby Industry 4.0 a prebiehajúcej Digitálnej transformácie. Súčasná výška normatívu totiž v žiadnom prípade nepostačuje na zabezpečenie kvalitnej výuky absolventov týchto odborov, ktorí sú na trhu práce mimoriadne žiadaní.
[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row]

Zamestnávatelia podporujú kvalitu na stredných odborných školách

[kc_row use_container=“yes“ _id=“246761″][kc_column width=“12/12″ video_mute=“no“ _id=“353189″][kc_column_text _id=“715045″]

Dňa 22. februára 2018 sa na pôde Technickej univerzity v Košiciach uskutočnilo stretnutie zástupcov Strednej odbornej školy technickej v Rožňave s predsedom Sektorovej rady pre Informačné technológie a telekomunikácie, zástupcami komisie pre vzdelávanie, výskum a inovácie IT Asociácie Slovenska, špecialistami na stredné odborné vzdelávanie a prípravu v skupine odborov 25 – Informačné a komunikačné technológie Republikovej únie zamestnávateľov a spoločnosťou T-Systems Slovakia, jedným z najväčších zamestnávateľov na východnom Slovensku, ktorý pôsobí v sektoroch informačných a komunikačných technológií a v sieťových službách. Pre podporu kvality vzdelávania na škole účastníci v priebehu dvoch pracovných stretnutí na dvoch najväčších košických univerzitách rokovali aj o zapojení školy do národného projektu IT AKADÉMIA – VZDELÁVANIE PRE 21. STOROČIE a ďalší rozvoj aktivít v program Cisco Networking Academy.

Riaditeľku SOŠ technickej v Rožňave PaeDr. Dianu Koštiaľovú a učiteľku a predstaviteľku Cisco Networking Academy na škole Ing. Elenu Kalinovú na pracovnom stretnutí na pôde Technickej univerzity v Košiach privítal predseda Sektorovej rady pre informačné technológie a telekomunikácie Doc. Ing. František Jakab, CSc. a potvrdil záujem o podporu zámerov SOŠ technickej v Rožňave o ďalší rozvoj odborného vzdelávania a prípravy v oblasti IKT v meste a regióne.

Tajomník komisie pre vzdelávanie, výskum a inovácie IT Asociácie Slovenska Andrej Bederka konštatoval, že členovia komisie spolu so zástupcami zamestnávateľov sa na základe analýzy podmienok vzdelávania na škole zhodli, že Stredná odborná škola technická v Rožňave má dobré predpoklady pre intenzívnejšie využitie potenciálu mladých ľudí z oblasti Rožňavy a okolia najmä preto, že

 • vedenie školy vidí perspektívu a má záujem o inováciu vzdelávania v informatických odboroch
 • škola ukázala, že vie kvalitne vzdelávať v technických odboroch, napríklad absolventi odboru „mechanik-elektrotechnik“ sa výborne uplatňujú aj vo vysoko automatizovaných prevádzkach
 • škola má kvalitných a ambicióznych učiteľov v oblasti IKT a svojim žiakom poskytuje kvalitný program Cisco Networking Academy
 • hoci Rožňava a susediace okresy patria medzi najmenej rozvinuté na Slovensku, zamestnávatelia v blízkych Košiciach sú pripravení absorbovať vysoké počty absolventov z Rožňavy z perspektívnych odborov v oblasti IKT
 • je možné, že v budúcnosti stimuly vlády pre najmenej rozvinuté okresy Slovenska spolu s dostatkom absolventov perspektívnych odborov povedú k hospodárskemu a teda zamestnávateľskému oživeniu Rožňavy a okolia.
[/kc_column_text][kc_image_gallery columns=“4″ image_size=“medium“ alt_text=“yes“ _id=“475775″ images=“905,900,906,907″ type=“image_masonry“ click_action=“large_image“][kc_spacing height=“20″ _id=“191501″][kc_column_text _id=“478160″]

Riaditeľ pre strategický rozvoj T-Systems Slovakia Martin Džbor a jeho kolega špecialista Juraj Ťapák sa vyjadrili, že zamestnávatelia v sektore IKT sú pripravení absorbovať väčšie množstvo kvalitných absolventov aj SOŠ technickej z Rožňavy. Predpokladom sú inovácie a zosúladenie vzdelávacích odborov školy pre aktuálne požiadavky na trhu práce. T-Systems Slovakia je pripravená poskytnúť odborné konzultácie pre inovácie vzdelávania školy a tiež materiálnu technickú podporu výučby, ako aj účasť na popularizačných podujatiach v Rožňave pre zvýšenie atraktívnosti odborného vzdelávania a prípravy v skupine odborov IKT.

Pracovné stretnutie pokračovalo na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s odbornými garantmi národného projektu IT AKADÉMIA – VZDELÁVANIE PRE 21. STOROČIE, ktorý škola môže využiť na vzdelávanie a prípravu učiteľov v oblasti informatiky, inovácie predmetov, zvyšovanie digitálnych zručností a certifikáciu učiteľov i žiakov, ako aj zapájanie sa zamestnávateľov do propagovania štúdia v technických odboroch perspektívnych pre uplatnenie absolventov škôl na trhu práce. Pracovníci národného projektu odporučili SOŠ technickej vytvárať partnerstvá so základnými školami v okolí Rožňavy, ideálne z oblastí so zastúpením zamestnávateľov, motivovať ich pre zapojenie do národného projektu IT AKADÉMIA a tak oslovovať budúcich absolventov základných škôl pre pokračovanie v zaujímavom a perspektívnom štúdiu na SOŠ technickej v Rožňave.

Účastníci pracovného stretnutia sa rozišli s úlohami v podobe konkrétnych krokov z oboch strán tak, aby zmeny vo vzdelávaní informatických odborov na Strednej odbornej škole technickej v Rožňave nastávali čo najskôr priebežne podľa potrieb a s cieľom uviesť v roku 2019 nový, aktualizovaný odbor vhodný z hľadiska perspektívneho uplatnenia väčšieho množstva mladých ľudí z Rožňavy a okolia na trhu práce. V tom sa škola môže oprieť o podporu IT Asociácie Slovenska, Republikovej únie zamestnávateľov a konkrétnych zamestnávateľov v Košiciach, ako je T-Systems Slovakia. Tiež je žiaduce, aby odbornú činnosť sektorových rád čo najskôr podporil štát, aby tieto mohli spätne pôsobiť do regiónov, i tých najmenej rozvinutých, v prospech vzdelávania pre potreby trhu práce.

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row]

Prognózy vývoja na trhu práce v Slovenskej republike

[kc_row use_container=“yes“ _id=“134459″][kc_column width=“100%“ video_mute=“no“ _id=“279875″][kc_column_text _id=“904441″]

Úvodná konferencia k národnému projektu Prognózy vývoja na trhu práce v Slovenskej republike II pod záštitou predsedu vlády SR Roberta Fica a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera sa uskutočnila 15. februára 2018 v hoteli SOREA REGIA v Bratislave.

[/kc_column_text][kc_single_image image_size=“full“ _id=“677375″ image_source=“media_library“ image=“800″ caption=“Premier Robert Fico na konferencii k projektu Prognózy vývoja na trhu práce v Slovenskej republike 2018″][kc_spacing height=“20″ _id=“234656″][kc_column_text _id=“188234″]

Robert Fico, predseda vlády Slovenskej republiky vo svojom vystúpení uprel pozornosť na fakt, že vyššie územné celky vytvárajú na stredných odborných školách odbory, s ktorými sa absolventi nevedia uplatniť a plytvajú tak verejnými financiami. Uviedol, že následkom toho ročne prichádza na trh práce približne 30.000 absolventov stredných škôl, až 63 % z nich nenastupuje na pozície v odboroch, ktoré vyštudovali, pri vysokoškolákoch je to 57 %. Ročne tak štát neefektívne vynakladá zhruba 250 miliónov EUR na neuplatniteľné štúdium mladých ľudí.

Premiér konštatoval „Je mimoriadne dôležité, aby štruktúra najmä odborného školstva zodpovedala vývoju štruktúry pracovných miest. Samosprávy otvárajú na stredných odborných školách také odbory, v ktorých si absolventi nevedia nájsť uplatnenie, napríklad animátori voľného času, propagační grafici, reštaurátori.“ Pritom zdôraznil, že najväčší problém podľa prognóz budú mať zamestnávatelia v strojárskom priemysle.

Predseda vlády vidí riešenie v posilnení vplyvu krajských rád pre odborné vzdelávanie, v ktorých sú zastúpení predstavitelia zamestnávateľov i úradov práce na rozhodovanie samosprávnych krajov o štruktúre stredných a odborných škôl. „Treba rozhodovať aj o počtoch študentov pre jednotlivé študijné a učebné odbory so zohľadnením maximálneho počtu študentov v jednej triede“ uviedol.

[/kc_column_text][kc_spacing height=“20″ _id=“426195″][kc_column_text _id=“700028″]
Minister práce Ján Richter

Minister práce Ján Richter

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter potvrdil slová premiéra: „Zo stredných a vysokých škôl vychádzajú absolventi, o ktorých odbornosť nie je záujem.“, pričom dodal, že zmeniť pripravovaný zákon o odbornom vzdelávaní by mal vytvoriť podmienky na to, aby školy zohľadňovali potreby trhu práce na základe prognózy jeho vývoja.

Minister práce spresnil čísla: „Mnoho mladých dokonca končí v evidencii nezamestnaných na úradoch práce. Na konci minulého roka tvorili najviac nezamestnaných absolventov tí, ktorí ukončili úplné stredné odborné vzdelanie, a to až 45 %. Takmer 24 % tvorili v tejto kategórii absolventi s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa.

Podľa ministra Richtera „Vyššie územné celky budú musieť ďaleko viac sledovať podmienky na trhu práce, prognózy a podľa toho voliť jednotlivé učebné odbory,“ s tým, že „systém na báze dobrovoľnosti sa neosvedčil. Preto sme zadali projekt s istou prognózou potrieb vývoja na trhu práce na horizont 5 – 7 rokov, aby sme vytvorili podmienky pre to, aby školy v maximálnej miere zohľadňovali výsledky prognóz, to znamená potreby trhu práce.“

[/kc_column_text][kc_spacing height=“20″ _id=“769866″][kc_column_text _id=“119665″]
Viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Mário Lelovský

Viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Mário Lelovský

V panelovej diskusii vystúpil aj viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov a predseda výkonného výboru Digitálnej koalície Mário Lelovský

Ako zástupca tripartity vzniesol požiadavku na bezodkladné obnovenie činnosti sektorových rád a zabezpečovanie ich financovania, ako kľúčového partnera pre vládu SR, orgány štátnej správy a územnej samosprávy v oblasti monitorovania a prognózovania potrieb trhu a následné zosúlaďovanie dopytu a ponuky na trhu práce.

Diskutujúci účastníci, vrátane štátneho tajomníka ministerstva práce Branislava Ondruša sa s návrhom na mieste stotožnili a požiadali o jeho uvedenie do záverov konferencie

[/kc_column_text][kc_column_text _id=“506909″]

Závery z konferencie

zhrnula generálna riaditeľka Sekcie práce Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Danica Lehocká:

 1. Konferencia potvrdila nevyhnutnosť a opodstatnenosť národného projektu Prognózovania potrieb na trhu práce v Slovenskej republike II, najmä z dôvodu nutnosti riešenia súčasných akútnych negatívnych aspektov na trhu práce v rámci nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily a vážnych disparít medzi dopytom a ponukou na trhu práce a taktiež zabránenia ich ďalšieho prehlbovania.
 2. Konferencia zdôraznila, že systém prognóz musí byť rozvíjaný na platforme úzkej spolupráce štátu, sociálnych partnerov, zamestnávateľských zväzov, komôr, združení a ďalších profesijných organizácií, zástupcov zamestnancov, územnej samosprávy aj vedeckej obce. Je tiež potrebné naďalej významne prehlbovať súčinnosť rezortov práce, sociálnych vecí a rodiny a školstva, vedy, výskumu a športu pri nastavovaní a zefektívňovaní rozhodovacích procesov súvisiacich so zabezpečovaním kvalitného ľudského kapitálu pre potreby trhu práce.
 3. Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny deklaroval záväzok zabezpečiť vývoj a inovácie systému prognóz vývoja trhu práce s ohľadom na očakávané štruktúrne zmeny na trhu práce tak, aby boli výsledky projektu v maximálnej miere využiteľné vo všetkých sférach súvisiacich s trhom práce.
 4. Stanovil sa významný míľnik úrovne kooperácie všetkých zúčastnených strán, pričom bola verejne deklarovaná spoluzodpovednosť významných partnerov na trhu práce pri určovaní budúcich potrieb trhu práce.
 5. Zástupcovia tripartity vzniesli požiadavku na okamžité obnovenie činnosti sektorových rád a zabezpečovanie ich financovania, ako kľúčového partnera pre vládu SR, orgánov štátnej správy a územnej samosprávy v oblasti monitorovania a prognózovania potrieb trhu a následné zosúlaďovanie dopytu a ponuky na trhu práce.
[/kc_column_text][kc_spacing height=“20″ _id=“174379″][/kc_column][/kc_row][kc_row use_container=“yes“ _id=“657794″][kc_column width=“50%“ _id=“359061″][kc_single_image image_size=“large“ _id=“951796″ image_source=“media_library“ image=“831″ caption=“Panelová diskusia počas konferencie“ css_custom=“{`kc-css`:{`any`:{`image-style`:{`text-align|`:`center`}}}}“][/kc_column][kc_column width=“50%“ _id=“387933″][kc_column_text _id=“75168″]

Trexima: Prognózy na trhu práce SR II

Programovanie robotov v Tatranskej akadémii

[kc_row use_container=“yes“ force=“no“ column_align=“middle“ video_mute=“no“ _id=“329982″][kc_column width=“100%“ video_mute=“no“ _id=“108284″][kc_column_text _id=“981883″]

Súkromná stredná odborná škola v Poprade (Tatranská akadémia) reaguje na požiadavky trhu práce a prichádza s ďalšou pridanou hodnotou pre študentov v študijnom odbore” Informačné a digitálne technológie” vybudovaním laboratória robotiky.

[/kc_column_text][kc_video_play video_link=“https://youtu.be/6WKh2ojw760″ video_mute=“__empty__“ video_width=“600″ loop=“yes“ control=“yes“ related=“__empty__“ showinfo=“__empty__“ _id=“841801″ source=“youtube“ auto_play=“yes“][kc_column_text _id=“4311″]

Z vlastných prostriedkov zrealizovali prístavbu nových 3 učební, vrátane robotického laboratória. Zakúpili malý priemyselný robot spoločnosti ABB. Študenti okrem doterajších skúseností s programovaním Lego robotov budú mať možnosť získať vedomosti a praktické zručnosti so softwérom a samotným programovaním robotov používaných v priemysle, čím bude zabezpečená ešte väčšia uplatniteľnosť týchto absolventov v praxi.

[/kc_column_text][kc_single_image image_size=“full“ _id=“863853″ image_source=“media_library“ image=“785″ on_click_action=“op_large_image“ alt=“Robot spoločnosti ABB v praxi“ caption=“Robot spoločnosti ABB v praxi“][kc_column_text _id=“265976″]

Široké využívanie robotov v priemysle, ale aj digitalizácia priemyslu sú spojené s rozbiehaním tzv. štvrtej priemyselnej revolúcie, ktorá sa označuje ako Industry 4.0. Štvrtá priemyselná revolúcia prináša ďalšie zvyšovanie produktivity, vznik vysoko špecializovaných pracovných pozícií nielen priamo u producentov robotov a systémových integrátorov, ale vyvoláva aj veľké investície do obnovy európskeho priemyslu. Len v Nemecku sa očakávajú do roku 2020 investície vo výške 40 mld. EUR a v európskom priestore až 140 mld. EUR. Slovensko, ako priemyselne vyspelú krajinu, by takéto investície nemali obísť (viď. investícia VW v Bratislave – 1000+ robotov), pričom pozitívne ovplyvnia udržateľnosť investícií v tomto geografickom priestore. Robotizáciu tak treba vnímať ako príležitosť, a to z dvoch pohľadov – jednak technologického upgradingu štandardného priemyslu, ale aj rozvoja firiem pôsobiacich v robotike (teda dodávateľov riešení).

Súkromná stredná odborná škola v Poprade – Tatranská akadémia je členom Digitálnej koalície.

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row]

Druhé rokovanie digitálnej koalície 8.2.2018

[kc_row use_container=“yes“ force=“no“ column_align=“middle“ video_mute=“no“ _id=“686418″][kc_column width=“12/12″ video_mute=“no“ _id=“891225″][columns] [span3]

Rokovanie Digitálnej koalície sa zúčastnilo 21 zakladajúcich členov a pristúpili 16 noví členovia

[/span3][span3]

Rokovanie uviedol podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu a predseda predstavenstva Digitálnej koalície Peter Pellegrini 

[/span3][span3]

Hostiteľ - Pavol Lančarič, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Orange Slovensko.

Hostiteľ – Pavol Lančarič, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Orange Slovensko

[/span3][span3]

Odpočet plnenia záväzkov predniesol Mário Lelovský, prvý viceprezident ITAS a predseda výkonného výboru Digitálnej koalície

[/span3][/columns][kc_column_text _id=“193263″]

Výkonný výbor Digitálnej koalícia prerokoval odpočet záväzkov zakladajúcich členov, informácie o riešených témach a pristúpenie nových členov aj s ich záväzkami. Rokovanie otvoril Peter Pellegrini vicepremiér vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, predseda predstavenstva Digitálnej koalície: „Digitálna koalícia je vďaka veľkému zanieteniu jej účastníkov projekt s raketovým štartom. Za krátke obdobie od jej založenia sa podarilo zosieťovať a rýchlo zaktivizovať množstvo rozličných významných aktérov v oblasti IT, ktorí už priniesli reálne výsledky.

Odpočet záväzkov

Predseda výkonného výboru Digitálnej koalície Mário Lelovský vyhodnotil plnenie záväzkov zakladajúcich členov: „Každý z členov musí cítiť zodpovednosť za to, aby sme úspešne čelili výzvam nastupujúcej digitálnej ekonomiky. Vidíme záujem o vstup zo strany mnohých ďalších subjektov, čo svedčí o fakte, že členstvo v Digitálnej koalícii prináša výsledky.“ Zároveň zdôraznil veľké možnosti spolupráce členov Digitálnej koalície a ako príklad takejto účinnej spolupráce uviedol realizáciu spoločného študijného programu Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave s univerzitou v Charkove, za súčinnosti IT Asociácie Slovenska. Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, so súhlasom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a s podporou agentúry SARIO. Touto spolprácou „Získame kvalitných absolventov IT odborov aj zo susednej krajiny, čo je vzhľadom na neustále klesajúci počet študentov na našich IT fakultách dobrou správou“ skonštatoval Mário Lelovský, ktorý je súčasne prvým viceprezidentom IT Asociácie Slovenska a viceprezidentom Republikovej únie zamestnávateľov SR.

Na úvodnom stretnutí Digitálnej koalície 26.9.2017 bolo prijatých 21 zakladajúcich členov s 90 záväzkami v oblasti zvyšovania digitálnych kompetencií a vytvárania podmienok pre zvládnutie digitálne transformácie. Účastníci druhého rokovania výkonného výboru Digitálnej koalície 8.2.2017 privítali 16 nových členov, ktorí priniesli 43 a zakladajúci členovia k tomu pridali 12 nových záväzkov. To je spolu 145 záväzkov všetkých 37 členov Digitálnej koalície. Z doterajších 90 záväzkov zakladajúcich členov bolo k 8.2.2018 úplne splnených 15 záväzkov, 50 je plnených priebežne a 25 sa ešte nezačalo plniť (čakajú na financovanie, alebo splnenie iných podmienok). Žiadny záväzok nebol zrušený, ani nemá neznámy stav. Záväzky členov sú rôznej veľkosti a hodnoty:

Prehľad plnenia záväzkov Digitálnej koalície ku dňu 8.2.2018.

Každý člen Digitálnej koalície prispieva plnením záväzkov podľa svojich možností. Vybrali sme niekoľko členov a ich záväzkov, ktoré pre ich plnenie, hodnotu alebo aktuálnosť vzhľadom na ciele Digitálnej konferencie zaujali:

T-Systems – prezentoval Daniel Giebel, CEO

spoločnosť pripravila študijné programy zamerané na IT projektové riadenie – na troch fakultách vysokých škôl sa do nich prihlásilo 78 študentov. Spoločnosť zároveň pre podporu výučby dodala 210 notebookov.

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku – prezentoval Ladislav Miko, vedúci zastúpenia

zapojilo vyše 1900 študentov a 121 škôl do projektu Mladý digitálny Európan a v r. 2017 podporilo projekty Junior Internet, IT Fitness Test a Aj ty v IT.

Cisco Systems Slovakia – prezentoval Marian Puttera, obchodný riaditeľ pre verejný sektor)

je odborným garantom pri príprave sieťových predmetov na stredných a vysokých školách, rovnako koordinuje a poskytuje expertíznu podporu pri zavádzaní programu Sieťových akadémií. Aktuálny počet študentov akadémií je takmer 16 000 (v roku 2016 to bolo 5 500 študentov a počet rastie).

Microsoft Česká a Slovenská Republika – prezentovala Marcela Havrilová, riaditeľka pre oblasť školstva

vo svojom Študentskom trénerskom centre, ktoré je aktívne v školách po celom Slovensku, pripravil 25 absolventov z radov stredoškolských študentov, ktorí sa chcú zdokonaľovať v IT a ako budúci školitelia budú poskytovať nadobudnuté znalosti ďalším.

Republiková únia zamestnávateľov – vystúpil Miroslav Kiraľvarga, prezident

vypracovala strategický materiál „Analýza dopadov digitálnej transformácie na podnikateľov v súkromnom a verejnom sektore„. Nad rámec záväzkov vypracovala a odovzdala Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR návrhy zmien požadovaných zamestnávateľmi v oblastiach regionálneho školstva a vysokoškolského vzdelávania.

Viac o záväzkoch členov Digitálne koalície sa dozviete tu na našej stránke.

Témy na riešenie

Predseda vykonného výboru Mário Lelovský ďalej uviedol, že popri vyhodnocovaní výsledkov a prijímaní nových členov, potenciál Digitálnej koalície je i v riešení problémov v kruhu a diskusii členov, preto otvoril niekoľko tém, ktoré by členovia Digitálnej koalície môhli pomôcť vyriešiť:

Znížené normatívy na technických vysokých školách – podnetom prispel rektor Slovenskej technickej univerzity prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., člen predstavenstva Digitálnej koalície, ktorý prítomným objasnil tento problém – že ak technicky orientované slovenské vysoké školy majú byť schopné produkovať pre priemysel dostatočný počet a kvalitu absolventov, je kontraproduktívne znižovať im dotácie na výučbu. Súčasne rektor STU v Bratislave uviedol, že Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave práve získala akreditáciu britského Inštitútu inžinierstva a technológií (IET) pre všetky bakalárske a inžinierske študijné programy. Ide o akreditáciu, ktorú má univerzita v Cambridge.

Príspevok k neznižovaniu náročnosti maturít z matematiky

IT Asociácia Slovenska prostredníctvom Republikovej únie zamestnávateľov sa v pripomienkovom konaní k návrhu vyhlášky MŠVVaŠ SR o ukončovaní štúdia na stredných školách obrátila na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a podporila ho v tom, aby sa naďalej nezľahčovala maturita z matematiky na gymnáziách a stredných školách. Nakoľko povinná maturita z matematiky bola na Slovensku zrušená, neustále sa znižuje aj kvalita výučby matematiky na stredných i základných školách a následne uchádzači o štúdium na vysoké školy, najmä prírodovedného, či technickckého smeru, vykazujú veľké medzery a nepripravenosť na náročnejšie štúdium. Mário Lelovský informoval, že Výbor pre vzdelávanie RÚZ si zobral za úlohu touto situáciou sa zaoberať na svojom najbližšom zasadnutí.

Pristúpenie nových členov

Prispieť k cieľom Digitálnej koalície sa rozhodli ďalšie organizácie a inštitúcie z privátneho, verejného i neziskového sektora. Počet členov Digitálnej koalície tak vzrástol 36. Novým členmi sa stávajú Asociácia pre mládež, vedu a techniku, Datalan, Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, IT v kurze n.o., Itera Slovakia, Konfederácia odborových zväzov SR, mesto Kežmarok, Orange Slovensko, Seges s.r.o., SimpleCell Networks Slovakia, Slovenská informatická spoločnosť, Slovenská živnostenská komora, Súkromná stredná odborná škola v Poprade – Tatranská akadémia, Uber Slovakia, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s.

Pripraviť sa na dopady digitálnej transformácie  Za zvlášť zaujímavých členov je možné označiť napríklad Konfederáciu odborových zväzov, kde tradične konzervatívna odborová inštitúcia prejavila jasný záujem nasadiť moderné technológie a zvýšiť digitálne zručnosti nielen svojich vlastných pracovníkov, ale aj členov odborových zväzov.

Vstup Slovenskej živnostenskej komory signalizuje záujem drobných podnikateľov o využívanie nových technológií, ktoré digitálne zručnosti priamo vyžadujú.

Vstup mesta Kežmarok, ktoré má ambície stať sa Smart City, v kombinácii so vstupom významných nadnárodných korporácií Uber a Orange jednoznačne signalizuje pokrok smerom k digitalizácii mestskej infraštruktúry aj na Slovensku.

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row]

Štart Digitálnej koalície

[kc_row use_container=“yes“ _id=“822348″][kc_column width=“100%“ _id=“348970″][kc_column_text _id=“881969″ css_custom=“{`kc-css`:{}}“]

Štart Digitálnej Koalície na Slovensku prebehol veľkolepým štýlom, pri zrode stálo už 21 členov, ktorí do projektu priniesli 87 záväzkov, ktoré potvrdili podpisom zakladajúceho Memoranda.

[/kc_column_text][kc_single_image image_size=“large“ _id=“784691″ image_source=“media_library“ image=“257″][kc_column_text _id=“125865″]

Bratislava, 27. september 2017 – Myšlienka a iniciatíva budovania Národných koalícií pre digitálne zručnosti a povolania prichádza z Európskej komisie ako pokračovanie iniciatívy Grand Coalition for Digital Jobs z roku 2013. Európska komisia identifikovala nedostatok až jeden milión IT špecialistov v roku 2020 a spustila aktivity smerujúce k riešeniu tohto problému, ktorý by zásadným spôsobom ohrozil prechod krajín na digitálnu ekonomiku a budovanie jednotného digitálneho trhu Európskej únie.

[/kc_column_text][kc_column_text _id=“276169″]

V decembri 2016 bola v Bruseli založená Koalícia pre digitálnej zručnosti a povolania (Digital Skills and Jobs Coalition) ako aktivita, ktorá rozširuje pôsobnosť Grand Coalition.

[/kc_column_text][kc_column_text _id=“378950″]

Na Slovensku sa v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR ujala tejto iniciatívy IT asociácia Slovenska. A to z viacerých dôvodov. Už dnes jednoznačne pociťujeme nedostatok IT špecialistov, aktuálne iba členom IT Asociácie Slovenska chýba asi 13 000 pracovníkov, a to sa digitalizácia podnikov ešte len rozbieha. Na základe dostupných podkladov očakávame, že až 20 000 špecialistov bude chýbať v roku 2020. Tento nedostatok už teraz spôsobuje predražovanie pracovnej sily a prípadne až nemožnosť zamestnať potrebných odborníkov pre mnohé firmy. Tento problém je ešte vypuklejší vo verejnom sektore, ktorý vďaka tabuľkovým platom nie je schopný zaplatiť ako informatikov, tak ani učiteľov informatických predmetov a pedagógov informatických študijných odborov.

[/kc_column_text][kc_column_text _id=“330198″]

Digitálna koalícia, ktorej predsedom predstavenstva sa včera stal vicepremiér Peter Pellegrini, spája partnerov zo štátneho, súkromného, neziskového a akademického sektora v úsilí pripraviť Slovákov všetkých vekových kategórií na prácu a život v nastupujúcej digitálnej ekonomike.

Každý z 21 signatárov zakladajúceho Memoranda včera pri podpise Memoranda zároveň predstavil svoje detailné ciele. Sú zamerané na zlepšovanie digitálnych zručností študentov a na zvyšovanie digitálnej gramotnosti zamestnancov, ale aj nezamestnaných či podnikateľov.

Predsedom výkonnej rady sa stal prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska Mário Lelovský. Zoznam členov nájdete tu: https://digitalnakoalicia.sk/clenovia-a-zavazky/

[/kc_column_text][kc_carousel_images img_size=“medium“ items_number=“3″ tablet=“2″ mobile=“1″ speed=“2″ pagination=“yes“ auto_play=“yes“ delay=“8″ alt_text=“__empty__“ _id=“734446″ images=“262,257,260,261,161,112″ onclick=“none“ navigation=“yes“ nav_style=“round“][kc_title text=“QWtvIGJ1ZGUgRGlnaXTDoWxuYSBrb2Fsw61jaWEgcHJhY292YcWlPw==“ _id=“203782″ type=“h3″][kc_column_text _id=“808936″]
 1. Včerajším štartom sa zakladá predstavenstvo, výkonný výbor Digitálnej koalície a funkcií sa ujímajú zástupcovia iniciátorov: vicepremiér Peter Pellegrini ako predseda predstavenstva a Mário Lelovský ako predseda výkonného výboru. Predstavenstvo ako reprezentatívny orgán sa zíde raz ročne, aby vyhodnotilo plnenie cieľov koalície a nastavilo rámec pre jej ďalšie pôsobenie.
 2. Výkonný výbor sa do 2 mesiacov stretne a za podpory Sekretariátu Digitálnej koalície a v komunikácii s členmi spresnia existujúce záväzky s ohľadom na ich hodnotnosť a realizovateľnosť (kvantifikácia, odhad pozitívnych dopadov, časové míľniky, povaha zdrojov, atď.) do konečnej podoby. Výkonný výbor bude štvrťročne vyhodnocovať plnenie záväzkov, ako aj prijímať nových členov a ich záväzky.
 3. S podporou IT Asociácie Slovenska a v jej sídle na Cukrovej ul. 14 v Bratislave sa zriaďuje stály sekretariát Digitálnej koalície, tajomníkom Digitálnej koalície a kontaktnou osobou je pán Andrej Bederka (tajomnik@digitalnakoalicia.sk, +421 917 457 748). Včerajším dňom bola spustená aj web stránka DK, kde budú dostupné všetky jej aktivity, záväzky členov a neskôr stav ich plnenia, ako aj ďalšie dôležité informácie.
 4. Každý člen Digitálnej koalície sa navyše zaväzuje k súčinnosti a poskytovaniu informácií na vypracovanie štúdie dopadov a pripravenosti na digitálnu transformáciu a na popularizáciu digitalizácie v oblasti svojho pôsobenia a v rámci svojich možností.
 5. DK má dnes 21 členov a v priebehu posledných dní sme zaznamenali žiadosti o členstvo od viacerých významných subjektov, čo nás veľmi teší. Nových členov ohlásime na ďalšom podujatí.
[/kc_column_text][kc_column_text _id=“637660″ css_custom=“{`kc-css`:{`any`:{`box`:{`margin|p`:`20px inherit inherit inherit`}}}}“]

Viac informácií, ako aj partnerov a ich záväzky nájdete na www.digitalnakoalicia.sk, alebo FB: www.facebook.com/digitalnakoalicia

Digitálne koalície v EÚ: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/national-local-coalitions

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row]