pexels-aleksandar-pasaric-2603464

Stratégia digitálnej transformácie Slovenska 2030

Vláda SR schválila uznesením č. 206/2019 zo dňa 7. mája 2019 rámcovú nadrezortnú Stratégiu digitálnej transformácie Slovenska 2030 (2030 Digital Transformation Strategy for Slovakia).

Článok bol pôvodne publikovaný na: https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/digitalna-transformacia/strategia-digitalnej-transformacie-slovenska-2030/index.html

Naším cieľom je, aby sa Slovensko do roku 2030 stalo modernou krajinou s inovačným a ekologickým priemyslom ťažiacim zo znalostnej digitálnej a údajovej ekonomiky, s efektívnou verejnou správou zabezpečujúcou inteligentné využívanie územia a infraštruktúry, a s informačnou spoločnosťou, ktorej občania  budú naplno využívať svoj potenciál a žiť kvalitný a bezpečný život v digitálne dobe v kontexte rešpektovania a budovania digitálneho humanizmu.

Dokument definuje politiku a konkrétne priority Slovenska v kontexte už prebiehajúcej digitálnej transformácie hospodárstva a spoločnosti pod vplyvom inovatívnych technológií a globálnych megatrendov digitálnej doby. Stratégia predstavuje kľúčový a rozhodujúci materiál pre Slovensko na začiatku 21. storočia, kedy zákonite dochádza k transformácii industriálnej spoločnosti na spoločnosť informačnú. Stratégia dáva prvoradý dôraz na súčasné inovatívne technológie, ako sú umelá inteligencia, internet vecí, technológia 5G, veľké dáta a analytické spracovanie dát, blockchain a supervýkonné počítače, ktoré sa stanú novým motorom ekonomického rastu a posilňovania konkurencieschopnosti Slovenska. Na národnej úrovni je  preto nevyhnutné akcelerovať naštartované procesy, prepojiť národné strategické opatrenia s globálnymi trendmi, ako aj realizovať nové politiky vychádzajúce z najaktuálnejších prierezových priorít EÚ, ako aj zo špecifických potrieb Slovenska.

Cieľovou entitou je občan, ktorý by mal mať jednoduchší a kvalitnejší každodenný život na pracovisku aj v súkromí, ako aj občan-podnikateľ, ktorému by mal štát maximálnou možnou mierou znížiť administratívne bremeno a podporiť ho primeranými stimulmi. Informačné a digitálne technológie  musia byť používané pre  skvalitnenie života obyvateľov a na optimalizovanie prínosov pre hospodársky, sociálny a environmentálny rast krajiny s dôrazom na udržateľný rozvoj. Správne nastavenie regulačných a nelegislatívnych opatrení naštartuje digitálnu transformáciu správnym smerom.

Stratégia nadväzuje na tvorbu nového viacročného finančného rámca EÚ na roky 2021-2027 vrátane nástrojov kohéznej politiky, ako aj priamo riadených programov ( Digitálna Európa  a Nástroj na prepájanie Európy – digitálna časť), kde dostáva potreba rozvoja digitálnej ekonomiky osobitnú pozornosť. Dokument tiež priamo reflektuje koncepčné materiály a odporúčania medzinárodných organizácií najmä  Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a    Organizácie Spojených národov,  ktoré považujú proces digitálnej transformácie za kľúčový na dosiahnutie udržateľného a inkluzívneho rastu. Tvorcovia stratégie sa tiež inšpirovali digitálnymi politikami vyspelých krajín (Fínsko, Francúzsko, Singapur, Spojené kráľovstvo).

Stratégia analyzuje aktuálny východiskový stav Slovenska (aktuálna situácia, špecifické priority a najdôležitejšie potreby krajiny), ktoré boli zhodnotené aj na základe prestížnych medzinárodných indexov vrátane Správy o Slovensku 2019  (Európska komisia). Stratégia takisto rešpektuje a pracuje s už existujúcimi národnými stratégiami a akčnými plánmi. Opiera sa predovšetkým o  Akčný plán inteligentného priemyslu SR. Slovensko má pre naplnenie tejto vízie významný hospodársky, geografický a ľudský potenciál, no súčasne má na implementáciu tohto nepochybne náročného procesu obmedzené kapacity, možnosti a zdroje. Preto je nevyhnutný premyslený systémový pohľad na zdroje pre digitálnu transformáciu:

  • Ľudský kapitál (vzdelaná pracovná sila, ktorá dokáže využiť možnosti digitálnej doby)
  • Infraštruktúra (súbor nevyhnutných technológií, riešení a systémov)
  • Regulačný rámec (rámec pre definovanie legislatívnych pravidiel a spôsob fungovania).

Boli stanovené oblasti, v ktorých nevyhnutne potrebujeme znásobiť potenciál v digitálnej transformácii:

  • Hospodárstvo
  • Spoločnosť a vzdelávanie
  • Verejná správa
  • Rozvoj územia
  • Veda, výskum a inovácie

Prístup k digitálnej transformácii Slovenska sa bude rozvíjať v troch rovinách:

   • Koncepcie a politiky zabezpečujúce inováciu vo vybraných sektoroch a odvetviach: Politiky a legislatívne rámce budú upravené spôsobom, aby podporovali digitálnu transformáciu či už zjednodušením, odstránením zastaraných pravidiel alebo prijímaním úplne nových konceptov.
   • Inovačné laboratóriá ako nástroj na experimentovanie s novými spôsobmi výkonu verejnej správy: Pre vybrané sektory vzniknú inovačné laboratóriá, ktoré budú experimentovať s novými politikami, biznis modelmi a technológiami a pomáhať manažovať postup digitálne transformácie.
   • Nový prístup k projektom: Posun vo vnímaní tvorby projektov a orientácia nielen na granty z nástrojov kohéznej politiky, ale aj  na priamo riadené programy EÚ.

Účelom stratégie nie je nastavovať konkrétne opatrenia, ale definovať víziu, z ktorej budú opatrenia vychádzať. Úspešné naplnenie vízie, ako aj väčšiny odporúčaní si bude vyžadovať širokú politickú podporu nad hranicu mandátu súčasnej vlády. Cieľom je tak poskytnúť východiská pre súčasnú vládu, rovnako ako aj pre budúce vlády SR. Vízia stratégie sa preto zhmotňuje do predpokladaných prioritných oblastí pre krátkodobý horizont (3Q/2019 – 4Q/2022) a očakávaných prioritných oblastí pre dlhodobý horizont (1Q2023 – 4Q/2030).  Krátkodobé opatrenia sú premietnuté do Akčného plánu digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019-2022.

Snímka obrazovky 2021-11-11 o 0.57.00

Kurz BBC micro:bit & MakeCode ‒ Základný

Tento kurz vás prevedie základmi práce s micro:bitmi. Začneme úplne od základov – čo je to BBC micro:bit, ako ho pripojiť k počítaču; a dostaneme sa až po bezdrôtovú komunikáciu, prehrávanie hudby či tvorbu elektrických obvodov z krokosvorkových káblikov. Kurz bude prebiehať výhradne v grafickom (blokovom) programovacom prostredí Microsoft MakeCode a využívať budeme hardvér zo Základnej sady Učíme s Hardvérom.

Tento kurz vznikol v rámci projektu ENTER zlúčením kurzov Blok 1 a Blok 2 (staré označenia kurzov zo školského roku 2020/2021).

Článok pôvodne uverejnený https: //kurzy.ucimeshardverom.sk/course/kurz-bbc-micro-bit-makecode-zakladny/details/

Kurz je primárne určený pre učiteľov a učiteľky informatiky na základných a stredných školách, a tak v ňom nájdete mnoho rád, ako pracovať s micro:bitmi v škole. Ak ale neučíte v škole, vôbec to nevadí, tento kurz Vám dá veľmi dobrý základ pre prácu s micro:bitmi a všeobecne programovanie micro:bitov.

Štruktúra kurzu

Kurz má dĺžku 6 týždňov a obsahuje 6 kapitol, ktoré sa v jednotlivých týždňoch budú preberať. Takto sme kurz navrhli preto, aby všetci účastníci postupovali plus mínus rovnakým tempom. Na začiatku máte odomknutú iba prvú kapitolu, a zvyšné sú zamknuté. Následne sa v jednotlivých týždňoch odomykajú postupne ďalšie a ďalšie kapitoly. Dôležité je, že ak sa Vám raz kapitola odomkne, zostane už odomknutá navždy – budete tak mať k nej prístup nielen počas trvania celého kurzu, ale aj po jeho skončení.

Na odomknutie niektorých kapitol je ale potrebné splniť všetky úlohy v tej predchádzajúcej. Napríklad si budete musieť pozrieť všetky video lekcie a odovzdať všetky projekty v danej kapitole, aby sa vám odomkla ďalšia kapitola s novými video lekciami. Preto odporúčame poctivo dodržiavať termíny, ktoré sú pri jednotlivých video lekciách či projektoch.

Cieľom tohto kurzu je, aby bol čo najviac praktický, a preto si budete jednotlivé aktivity programovať a zapájať spoločne s nami.

Časté otázky

Dostanem po ukončení kurzu certifikát?

Áno, po ukončení kurzu vám systém vygeneruje certifikát s vaším menom a detailmi o absolvovanom kurze.

Aké pomôcky potrebujem na absolvovanie kurzu?

V kurze budeme využívať komponenty zo Základnej sady Učíme s Hardvérom. Samozrejme, nemusíte mať presne tú istú sadu, no odporúčame mať k dispozícii:

 • BBC micro:bit (ideálne 2ks na bezdrôtovú komunikáciu, no postačuje aj 1ks – na verzii nezáleží)
 • micro USB kábel
 • držiak na batérie k micro:bitu a AAA batérie
 • krokosvorkové káble
 • reproduktor s JACK vstupom

Budem pri aktivitách s bezdrôtovou komunikáciou potrebovať dva micro:bity?

Ak máte k dispozícii dva micro:bity, bude to pre vás určite veľká výhoda a aktivity s bezdrôtovou komunikáciou si môžete vyskúšať aj na reálnych micro:bitoch. Ak nie, väčšinu aktivít na bezdrôtovú komunikáciu si viete odskúšať aj v simulátore.

Je tento kurz spoplatnený?

Nie, vďaka financovaniu projektu ENTER Nadačným fondom Telekom môžeme tento kurz pre učiteľov a učiteľky informatiky organizovať bezplatne.

Čo ak som v školskom roku 2020/2021 absolvoval(a) školenie Blok 1?

Bývalé školenie Blok 1 je obsiahnuté v prvej polovici tohto nového kurzu. Odporúčame vám teda absolvovať si celý tento kurz s tým, že prvé 2 týždne si vedomosti z Bloku 1 obnovíte a následne už prejdeme k témam, ktoré v Bloku 1 neboli obsiahnuté.

Čo ak som v školskom roku 2020/2021 absolvoval(a) školenie Blok 1 a Blok 2?

V tom prípade ste si absolvovali celý obsah tohto školenia a odporúčame sa vám registrovať na pokročilejšie kurzy.

Na koho sa počas kurzu budem môcť obrátiť s prípadnými problémami?

Ak vám čokoľvek počas kurzu nebude jasné či nebude fungovať, budete mať dve možnosti, ako riešiť problémy:

 • Spýtať sa v uzavretej Facebook skupine, kam vás spolu s ďalšími účastníkmi a účastníčkami kurzu pridáme po registrácii na kurz.
 • Napísať našim lektorom email na microbit@python.sk

Termíny kurzu

Kurz BBC micro:bit & MakeCode ‒ Základný
STRETNUTIA 16.11.2021 15.00-17.00 A 14.12.2021 15.00-17.00 (BEH OKTÓBER 2021 I)

 

Beh November 2021 I

Pred registráciou na kurz je potrebné vytvoriť si účet.

Spoločné stretnutia:
14. december 2021 15:00 – 17:00
16. november 2021 15:00 – 17:00

 

8. november 2021 – 19. december 2021
Kurz BBC micro:bit & MakeCode ‒ Základný
STRETNUTIA 15.11.2021 15.00-17.00 A 13.12.2021 15.00-17.00 (BEH OKTÓBER 2021 G)

 

Beh November 2021 G

Pred registráciou na kurz je potrebné vytvoriť si účet.

Spoločné stretnutia:
15. november 2021 15:00 – 17:00
13. december 2021 15:00 – 17:00

 

8. november 2021 – 19. december 2021

Viac na stránke: https://kurzy.ucimeshardverom.sk/course/kurz-bbc-micro-bit-makecode-zakladny/details/

pexels-thisisengineering-3861958

Kvalitná pracovná sila pre IT sektor v Moldavsku: digitálne vzdelávanie mladých žien a vytvorenie Akadémie kybernetickej bezpečnosti

Projekt financovaný v rámci rozvojovej pomoci SlovakAid podporí digitálne vzdelávanie mladých žien, vytvorenie Akadémie kybernetickej bezpečnosti a zriadenie nového IT laboratória v Moldavsku. EMA v spolupráci so spoločnosťou ESET a Technickou univerzitou v Kišiňove zrenovuje a vybaví nové IT laboratórium, ktoré poskytne zázemie pre spustenie Akadémie kybernetickej bezpečnosti. Najlepším študentkám a študentom akadémie projekt zabezpečí odbornú stáž v spoločnosti ESET. V spolupráci s moldavskou MVO TEKEDU a programom GirlsGoIT projekt podporí vstup mladých žien do IKT sektora a zorganizuje workshopy s vedecko-technickým zameraním STEM. Projekt je spolufinancovaný spoločnosťou ESET a mimovládnou organizáciou TEKEDU.

Článok bol pôvodne publikovaný na https://www.migrationagency.eu/projekty

 

Trvanie projektu:

august 2020 – august 2021

Donor:

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS).

Projekt je spolufinancovaný spoločnosťou ESET a MVO TEKEDU.

Partneri projektu:

Moldavsko: TEKEDU – MVO manažujúca program GirlsGoIT a Fakulta počítačov, informatiky a mikroelektroniky Moldavskej technickej univerzity (FCIM TUM).

Slovensko: spoločnosť ESET, IT Asociácia Slovenska (ITAS) a Digitálna koalícia.

Moldavská vláda identifikovala IKT sektor ako prioritný sektor ekonomického rozvoja, keďže sa v rastúcej miere podieľa na HDP krajiny a ponúka kvalitné pracovné príležitosti za kompetitívne mzdy. Výzvou, ktorej sektor čelí, je nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, pričom tento stav zároveň výrazne zhoršuje masívny únik mozgov z Moldavska. Táto situácia vytvára priestor pre podporu vstupu väčšieho počtu mladých žien do moldavského IKT sektora, keďže ich zastúpenie na kvalifikovaných IKT pozíciách je pomerne nízke.

Ďalšou výzvou pre moldavský IKT sektor je prepojenie vzdelávacieho procesu a podnikateľskej sféry s cieľom zosúladiť vzdelávanie s meniacimi sa potrebami pracovného trhu. K lídrom v oblasti spolupráce so súkromným sektorom patrí Moldavská technická univerzita (TUM), ktorá sa v  projekte rozhodla spolupracovať so spoločnosťou ESET, poprednou slovenskou firmou aktívnou v oblasti kybernetickej bezpečnosti s celosvetovou pôsobnosťou. Spoločnosť ESET zriadila výskumné a vývojové centrum v rumunskom meste Jasy, ktoré sa nachádza na hraniciach s Moldavskom, prostredníctvom ktorého v projekte rozvinie praktickú spoluprácu s Fakultou počítačov, informatiky a mikroelektroniky TUM.

Hlavné aktivity projektu:

 1. Príprava a organizácia vedecko-technického workshopu (STEM – Science, Tech, Engineering and Mathematics) určeného pre mladé ženy, v spolupráci s organizáciou TEKEDU pôsobiacou v Moldavsku.

 2. Renovácia a vybavenie IT laboratória na FCIM TUM, ktoré poskytne zázemie pre aktivity programu GirlsGoIT a pre Akadémiu kybernetickej bezpečnosti.

 3. Založenie Akadémie kybernetickej bezpečnosti na FCIM TUM v spolupráci so spoločnosťou ESET, v rámci ktorej bude vybraným študentom poskytnutá stáž v spoločnosti ESET.

 4. Preskúmanie možnosti vytvorenia inkubátora kybernetickej bezpečnosti v Moldavsku, vrátane prípravy odporúčaní a realizačného návrhu.

pexels-stanley-morales-1454360

Schéma mobility ukrajinských študentov IT na účel transferu zručností v oblasti IT zo Slovenska na Ukrajinu

Projekt podporený v rámci SlovakAid nadväzuje na pilotné činnosti IT Asociácie Slovenska (ITAS) a Digitálnej koalície, ktoré v spolupráci s Národnou ekonomickou univerzitou Simona Kuzneca v Charkove a Vysokou školou ekonómie a manažmentu verejnej správy (VŠEMVS) pripravili a otvorili pilotný spoločný študijný program pre ukrajinských študentov odborov informačných technológií. Program je spojený so sponzorskou účasťou slovenských zamestnávateľov, ktorí študentom poskytujú štipendium, umožňujú získanie odbornej praxe s mentorským dozorom a po ukončení ponúkajú zamestnanie v trvaní dvoch rokov, počas ktorých sa firme vráti investícia do študenta.

Článok pôvodne publikovaný na https://www.migrationagency.eu/projekty

Trvanie projektu:

august 2019 – júl 2020

Donor:

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

 

Cieľom projektu je formalizovať fungovanie schémy mobility, zapojiť do nej ďalšie vysoké školy na Ukrajine a na Slovensku, vytvoriť  minimálne tri nové spoločné študijné programy a posilniť rozvojový potenciál schémy mobility smerom na Ukrajinu.

Rozvojový potenciál schémy vychádza z konceptu cirkulárnej (okružnej) migrácie. Správne riadená cirkulárna migrácia sa vo všeobecnosti považuje za účinný prostriedok na podporu rozvoja, keďže umožňuje transfer zdrojov z jadrových (mestá, krajiny s vysokým príjmom) do periférnych oblastí (rurálne oblasti, krajiny s nízkym príjmom). V našom prípade sa študenti po absolvovaní schémy (posledného roka štúdia, stáže a získaní praktickej zamestnaneckej skúsenosti na Slovensku) vrátia na Ukrajinu vybavení vedomosťami a praktickými zručnosťami, ktoré posilnia ich postavenie ako zamestnancov a umožnia progresívnejší rozvoj menších či stredných firiem pôsobiacich v IT sektore na Ukrajine. V rámci štúdia aj praxe projekt študentom poskytne príležitosti na rozvoj manažérskych, riadiacich, projektových a iných mäkkých zručností, na doplnenie praktických zručností v oblasti programovania a získanie skúseností v pracovnom prostredí úspešných nadnárodných korporácií či firiem fungujúcich v európskom regulačnom rámci.

Projekt pozostáva z týchto aktivít:

1. Vytvorenie partnerstva na realizáciu schémy mobility

2. Vypracovanie administratívnych a operačných postupov schémy mobility

3. Vypracovanie spoločných študijných programov

4. Poskytovanie podpory študentom pilotného programu

5. Propagácia smerom k cieľovým skupinám a zainteresovaným stranám

 

Priamym výsledkom projektu bude vytvorená schéma mobility s pevnými administratívnymi a operačnými pravidlami a minimálne tri nové spoločné študijné programy, čím sa vytvoria efektívne spôsoby prenosu znalostí, mäkkých a tvrdých zručností a kontaktov v oblasti IT na Ukrajinu prostredníctvom cirkulárnej migrácie. Pri ukončení projektu bude schéma mobility pripravená na využívanie a študenti na Ukrajine budú informovaní, že sa môžu hlásiť do spoločných študijných programov. Týmto spôsobom projekt prispeje k dosiahnutiu tzv. triple-win situácie, teda situácie, keď je migrácia prospešná pre prijímajúcu krajinu (riešenie dočasného nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily, posilnenie vzájomných obchodných vzťahov), pre migrantov (zvýšenie kvalifikácie, získanie špecifický zručností, posilnenie sociálneho kapitálu) a pre zdrojovú krajinu (prenos skúseností a zručností, remitencie, rozvoj obchodných vzťahov).

Snímka obrazovky 2021-11-09 o 13.01.49

M. Lelovský: Ak nebudú IT odborníci, Slovensko digitálnu transformáciu nezvládne

Výsledkom nedostatku IT špecialistov na Slovensku bude zrejme nezvládnutá digitálna transformácia priemyslu, poľnohospodárstva, služieb i verejnej správy.

Článok bol pôvodne zverejnený na https://itas.sk/m-lelovsky-ak-nebudu-it-odbornici-slovensko-digitalnu-transformaciu-nezvladne/.

Text: TASR, Foto: ITAS

Bratislava 8. novembra (TASR) – Pre TASR to povedal prvý viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov a IT Asociácie Slovenska (RÚZ/ITAS) Mário Lelovský v reakcii na túto diskutovanú tému na pôde medzinárodnej konferencie ITAPA.

Lelovský upozornil na deficit IT odborníkov – trh práce ich potrebuje viac, než ich školy vyprodukujú. „Bohužiaľ, počty študentov na IT fakultách nerastú, skôr by sa dalo povedať, že naopak klesajú,“ povedal Lelovský.  Firmy podľa jeho slov riešia nedostatok IT špecialistov neustálym hľadaním, ponúkaním stále vyšších platov a lepších benefitov.„Musím povedať, že vzhľadom na to, čo dnes firmy ponúkajú IT špecialistom, sú títo už mnohokrát aj preplatení,“ poznamenal s tým, že je to vyvolané nedostatkom na trhu práce.

Vicepremiérka a ministerka pre informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí) v pondelok počas svojho príhovoru na konferencii zdôraznila v kontexte riešení nedostatku IT špecialistov potrebu reformy školstva. Sama priznala, že dosahy zmien by však boli viditeľné až v dlhodobejšom horizonte. Lelovský to pri reforme základného a stredného školstva vyčíslil na päť až 15 rokov, čo je podľa neho extrémne dlhá doba a nie je to podľa neho ani odpoveďou na problémy dneška.

Významne poklesla kvalita výučby matematiky na základných, ale aj na stredných školách.

Naopak, aktuálnu situáciu by vyriešilo, keby vysoké školy začali načúvať hlasu trhu práce a začali by ponúkať odbory, ktoré sa na ňom uplatnia. To však podľa Lelovského môže naraziť na nezáujem študentov. „Pretože nám významne poklesla kvalita výučby matematiky na základných, ale aj na stredných školách,“ dodal Lelovský. Vyčíslil, že menej ako 20 % absolventov stredných škôl s maturitou maturuje z matematiky. Z toho ešte významná časť odchádza študovať do zahraničia, teda teoreticky ostáva 15 % maturantov, ktorí by mohli študovať IT, avšak títo študujú aj iné technické odbory, pre ktoré je ovládanie matematiky dôležité.

Ako štát sme rezignovali na kvalitu matematiky aj informatiky na základných a stredných školách.

„My sme ako štát rezignovali na kvalitu matematiky aj informatiky na základných a stredných školách,“ poznamenal Lelovský s tým, že napríklad deviataci na základných školách nemajú ani jednu hodinu informatiky v týždni. Ak to tak bude naďalej, podľa Lelovského sa títo žiaci s vysokou pravdepodobnosťou nebudú rozhodovať pre ďalšie štúdium takéhoto smeru. „A teda bude mať Slovensko najbližších desať rokov dlhodobý nedostatok ´ITčkárov´, čoho následkom bude nezvládnutá digitálna transformácia priemyslu, poľnohospodárstva, služieb a verejnej správy – nebude to mať kto robiť,“ dodal Lelovský.

Na otázku, či by situáciu nevyriešil vyšší prílev zahraničných IT odborníkov, Lelovský povedal, že Slovensko v tomto smere zatiaľ neprijalo žiadne opatrenia na zatraktívnenie krajiny. „V komponente udržania a lákania talentov v pláne obnovy vypadla časť lákania talentov, to jednoducho politici vyškrtli,“ poznamenal Lelovský. Slovensko je podľa neho krajinou, ktorá sama seba izoluje a drsne na to doplatí.

pexels-pixabay-373543

Grantová výzva – Scaling up deep tech ecosystems

Cieľom výzvy je podporiť rozvoj deep-tech ekosystémov okolo pan-európskych výskumných a technologických infraštruktúr, zvýšiť zapojenie priemyslu vrátane malých a stredných podnikov do spolupráce s výskumnými infraštruktúrami a zhodnotiť socio-ekonomické dopady prechádzajúcich investícií do výskumných infraštruktúr z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Prevzaté z https://eraportal.sk/vyzvy/scaling-up-deep-tech-ecosystems/?portal=heu dňa 8. novembra 2021.

Scaling up deep tech ecosystems

 • Dátum otvorenia
  13.07.2021, 00:00
 • Uzávierka
  10.11.2021, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-EIE-2021-SCALEUP-01-02
 • Rozpočet
  5 mil. €
 • Oblast Horizontu
  Európske inovačné ekosystémy (EIE)

Cieľom výzvy je podporiť rozvoj deep-tech ekosystémov okolo pan-európskych výskumných a technologických infraštruktúr, zvýšiť zapojenie priemyslu vrátane malých a stredných podnikov do spolupráce s výskumnými infraštruktúrami a zhodnotiť socio-ekonomické dopady prechádzajúcich investícií do výskumných infraštruktúr z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Výzva je určená pre pan-európske výskumné infraštruktúry, priemyselné subjekty vrátane malých a stredných podnikov, klastre, univerzity, výskumno-vývojové organizácie, školy zamerané na podnikanie, národné/regionálne inovačné agentúry. Súčasťou projektu je finančná pomoc tretím stranám.

Viac informácií o výzve je k dispozícii v Pracovnom programe Európske inovačné ekosystémy 2021-2022.

Záznam z informačného dňa pre Európske inovačné ekosystémy 2021-2022

Výzva na portáli Funding & Tender Opportunities

Kontakt pre viac informácií

 

christina-wocintechchat-com-8S6BkMGaLyQ-unsplash

Grantová výzva – Women TechEU

Výzva Women TechEU podporuje európske deep-tech start-upy v rannom štádiu so ženou vo vedúcej pozícii. Je to doplnková iniciatíva k aktivitám financovaným Európskou radou pre inovácie (EIC).

Prevzaté z https://eraportal.sk/vyzvy/women-techeu/?portal=heu dňa 8. novembra 2021

 

 • Dátum otvorenia
  13.07.2021, 00:00
 • Uzávierka
  10.11.2021, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-EIE-2021-SCALEUP-01-03
 • Rozpočet
  3,75 mil. €
 • Oblast Horizontu
  Európske inovačné ekosystémy (EIE)

Výzva Women TechEU podporuje európske deep-tech start-upy v rannom štádiu so ženou vo vedúcej pozícii. Je to doplnková iniciatíva k aktivitám financovaným Európskou radou pre inovácie (EIC).

Podpora v rámci tejto výzvy spočíva v:

 1. grante vo forme paušálnej sumy 75 tis. EUR na rozvoj biznisových aktivít firmy
 2. mentoringu a koučingu poskytnutého v rámci služieb na akceleráciu podnikania (Business Acceleration Services) Európskej rady pre inovácie
 3. možnosti zúčastňovať sa na cielených aktivitách organizovaných iniciatívou InvestEU a sieťou Enterprise Europe Network

Viac informácií o výzve je k dispozícii v Pracovnom programe Európske inovačné ekosystémy 2021-2022.

Záznam z informačného dňa pre Európske inovačné ekosystémy 2021-2022

Výzva na portáli Funding & Tender Opportunities

Kontakt pre viac informácií

pexels-alexander-suhorucov-6457480

Grantová výzva – Výzva pre bilaterálne vzťahy v oblasti transparentnosti, dobrej správy vecí verejných a zodpovedných inštitúcií zameraných primárne na digitálnu spoluprácu (GGCBF02)

Správca programu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje bilaterálnu výzvu GGCBF02 na predkladanie žiadostí o príspevok z Fondu pre bilaterálne vzťahy na program „Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca“.

Prevzaté z https://www.eeagrants.sk/vyzvy/vyzva-pre-bilateralne-vztahy-v-oblasti-transparentnosti-dobrej-spravy-veci-verejnych-a-zodpovednych-institucii-zameranych/ dňa 8. novembra 2021.

cieľom je prispieť k posilneniu bilaterálnych vzťahov, k zlepšeniu spolupráce, spoločného poznania a porozumenia medzi Slovenskom a prispievateľskými štátmi v oblasti transparentnosti, dobrej správy vecí verejných a zodpovedných inštitúcií zameraných primárne na digitálnu spoluprácu.

Výzva GGCBF02


Príručka pre bilaterálny fond vrátane príloh


Vzor – Zmluva o príspevku a Ponuky na poskytnutie príspevku 

pexels-anna-nekrashevich-6476124

Grantová výzva – Výzva na podporu bilaterálnych iniciatív (BIN BF03)

Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP vyhlasuje Výzvu na podporu bilaterálnych iniciatív (BIN BF03), ktorá je podporená z Fondu pre bilaterálne vzťahy.

Prevzaté z https://www.eeagrants.sk/vyzvy/vyskumna-agentura-vyzva-na-podporu-bilateralnych-iniciativ-bin-bf03/ dňa 8. novembra 2021

Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP vyhlasuje Výzvu na podporu bilaterálnych iniciatív (BIN BF03), ktorá je podporená z Fondu pre bilaterálne vzťahy. Cieľom výzvy je vytvoriť flexibilný a jednoduchý nástroj na vyhľadávanie donorských projektových partnerov v rámci biznisovej časti programu a posilňovanie biznisových partnerstiev medzi subjektmi z donorských štátov (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko) a zo Slovenska. Všetky iniciatívy v rámci tejto Výzvy môžu byť realizované osobne aj online.

Bližšie informácie o výzve sú dostupné na stránke správcu programu: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/granty-ehp-vyzvy/vyhlasene-vyzvy/605-bin-3

Kontaktné údaje na správcu programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP:

bilateralnyfond@vyskumnaagentura.sk; tel.: +421 2 210 13 811, mobil: +421 918 328 463

Programy: Obchod a inovácie

 

Snímka obrazovky 2021-11-08 o 20.11.15

Grantová výzva – ENTER pre školy

Nadácia Pontis vyhlasuje 2. ročník grantovej výzvy ENTER pre školy. Zapojte sa a vyučujte inovatívne!

Prevzaté z https://www.nadaciapontis.sk/vyzvy/vyhlasujeme-2-rocnik-grantovej-vyzvy-enter-pre-skoly-zapojte-sa-a-vyucujte-inovativne/ z 8. novembra 2021

 

2. ročník grantovej výzvy ENTER pre školy!

Digitálne zručnosti prinášajú lepšie príležitosti a sú predpokladom pre kvalitný život v modernom svete. Veríme, že správne využívané digitálne zručnosti dokážu priniesť prospech nielen pre jednotlivcov, ale pre celú spoločnosť. Preto sme sa rozhodli podporiť ich rozvoj u tých najmladších, ktorých digitálne technológie sprevádzajú od narodenia a budú dôležitou súčasťou formovania ich budúcnosti. V rámci projektu ENTER v spolupráci s Telekomom, SPy a Aj Ty v IT sme sa rozhodli urobiť všetko pre to, aby sme ešte viac podporili a zlepšili podmienky pre rozvoj digitálnych zručností, a to inovatívnym a zážitkovým spôsobom. Zároveň chceme priniesť učiteľom a učiteľkám ďalší nástroj, ktorý im pomôže na ich hodinách a zlepší záujem ich žiakov a žiačok o svet digitálnych technológií. Zapojte sa do našej výzvy a vyučujte aj na vašej škole inovatívne.

The objective of the call

Cieľom grantového programu je sprístupniť žiakom a žiačkam druhého stupňa základných škôl a žiakom a žiačkam stredných škôl hravou, zaujímavou a interaktívnou formou svet digitálnych technológií a programovania prostredníctvom micro:bitov. Micro:bity môžu byť využité nielen na hodinách informatiky, ale aj na všetkých ostatných predmetoch, pretože ich využitie je veľmi praktické a variabilné.

Na zabezpečenie sád micro:bitov a ich doplnkov do základných škôl a stredných škôl vyčlenil Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis až 150 000 eur.

Čo je to micro:bit

Je to mikropočítač menší ako mobil. Ide o najjednoduchšie programovateľné teliesko na trhu a je vhodné aj pre úplných začiatočníkov. Dajú sa s ním vytvárať jednoduché hry, merať teplota, ovládať zvuk či svetelnosť iných zariadení.

V roku 2016 ho vyvinula televízia BBC na podporu výučby programovania na hodinách informatiky vo Veľkej Británii. Až 90 % žiakov sa po projekte vyjadrilo, že naučiť sa programovať môže naozaj každý.

V Dánsku v roku 2018 získali 65 000 kusov micro:bitu takmer všetky školy a v krajinách, kde sa projekty realizovali, žiaci výrazne zlepšili svoje digitálne zručnosti.

Teraz sme na rade my, aby sme ukázali, čo je v nás!

Who can apply for a grant?

Oprávnenými žiadateľmi sú základné školy, stredné školy, gymnáziá a mimovládne neziskové organizácie úzko spolupracujúce so školami.

Čo môžete získať?

Okrem grantu na zakúpenie sady micro:bitov získate:

 • možnosť zúčastniť sa workshopov a webinárov o tom, ako využívať micro:bity a čo všetko s nimi môžu vaši žiaci dokázať a naučiť sa;
 • možnosť rozšíriť vaše vyučovanie s micro:bitmi o ďalšie zaujímavé prvky;
 • metodiky a návody, ako využívať micro:bity a vyťažiť z nich maximum;
 • stanete sa súčasťou komunity inšpiratívnych učiteľov a nadšencov digitálneho vzdelávania;
 • možnosť súťažiť o zaujímavé ceny;
 • v neposlednom rade zapálených a inšpirovaných žiakov a žiačky pre rozvoj digitálnych zručností.

Čo by mal spĺňať projekt, ktorý bude podporený?

V projekte odporúčame detailne popísať:

 • Prečo ste sa rozhodli uchádzať o grant na zakúpenie sady micro:bit? Ak už máte skúsenosti s používaním micro:bitov, popíšte ich.
 • Popíšte, aké aktivity plánujete s micro:bitmi realizovať a ich harmonogram.
 • Koľko žiakov a žiačok plánujete zapojiť do projektu?
 • Ako plánujete začleňovať/motivovať dievčatá a eliminovať rodové stereotypy?
 • Aké iné inovatívne metódy výučby digitálnych zručností využívate?

Evaluation criteria

 1. The project is clear in content, well-developed objectives and expected results of the project. (0-10b)
 2. Projekt má detailne a konkrétne spracovaný plán a harmonogram aktivít. (0 – 10b)
 3. Projekt inovatívnym a kreatívnym spôsobom zapája cieľové skupiny. (0 – 10b)
 4. Projekt má jasne definované merateľné ukazovatele a očakávaný dopad projekt. (0 – 5b)
 5. The budget is adequately and efficiently planned. (0-5b)
 6. Projekt má jasnú stratégiu a záujem eliminovať rodové stereotypy v postoji a prístupe dievčat k digitálnym zručnostiam. (0 – 3b)
 7. The project tries to waste natural resources in its activities and to protect the environment. (0-2b)

Do you have little experience in project writing? Watch the video and guide Ako na úspešný projekt.

 

Grant conditions

O aký grant môže škola žiadať?

 • The minimum grant amount is 500 EUR, maximálna suma grantu je 1000 EUR.
 • Indicate in the Donor system žiadanú sumu najviac 1000 EUR, nie viac.

Attention: The grant will be paid in two instalments: 70 % of the amount after the signature of the financial contribution contract and 30 % of the amount after receiving the final report on the use of the grant.

Na čo môžeme využiť grant?

Grant je možné využiť len na zakúpenie sady micro:bit či doplnkov k micro:bit sade, ktoré budú slúžiť na vzdelávacie účely.

Čo je to micro:bit sada?

Ešte ste o micro:bitoch nepočuli alebo ešte len plánujete začať? Prečítajte si viac o micro:bit sadách tu: https://www.ucimeshardverom.sk/hardver/

Odporúčané sady/stránky na zakúpenie micro:bitov:

Máte ďalšie otázky ohľadom sád micro:bit? Neváhajte a píšte/volajte na microbit@python.sk, +421 904 010 424.

(V prípade iných otázok v súvislosti s grantovou výzvou a podmienkami výzvy kontaktujte programovú manažérku Nadácie Pontis Evu Mikolajczykovú na čísle 0917 429 981 alebo emailom ziadosti@nadaciapontis.sk.) 

Nie ste si istí, či je micro:bit to pravé pre vás? Zúčastnite sa našich webinárov a workshopov!

Webináre budú slúžiť na krátku prezentáciu o micro:bitoch a zodpovedanie otázok o ich využití v školách a o tom, ako ich zakomponovať do výučby.

Zoznam webinárov a prihlasovací formulár nájdete tu: https://www.ucimeshardverom.sk/skolenia/

Ako máme postupovať pri zasielaní projektov?

By 31 December 2021 (until 23:55) at the latest, the following shall be required:

 • registrovať sa na stránke darca.sk (darca: Nadačný fond Slovak Telekom, program: ST Digitálna generácia 2021);
 • fill in the project form on darca.sk
 • vyplniť dotazník, ktorého link nájdete v časti Informácie o programe po prihlásení sa do vášho konta na www.darca.sk;
 • the forms shall be sent only electronically on that page;
 • povinné prílohy výpis z účtu a kópiu štatútu, zriaďovacej listiny alebo stanov organizácie vrátane všetkých zmien (dodatkov) bude potrebné priložiť až po schválení projektu hodnotiacou komisiou, k čomu vás vyzveme písomne v Darca.sk

Terms that are good to remember:

31. december 2021 (do 23:55): Uzávierka prijímania žiadostí o grant

január 2022: Zverejnenie výsledkov

február 2022 – jún 2022: Realizácia projektov

15. júl 2022: Zaslanie záverečnej správy s vyúčtovaním

What are the terms of the grant call?

If the applicant succeeds, at the end of the implementation of the project:

 • Zaslal vyúčtovanie grantu – to znamená úplné a správne doklady potvrdzujúce náležité čerpanie grantu (podľa pokynov, ktoré nájdete tu: https://www.nadaciapontis.sk/nadacne-fondy/ alebo vo vašom profile na darca.sk v časti Informácie o programe) najneskôr do júla 2022 ako prílohu k elektronickej záverečnej správe cez darca.sk v časti Prílohy alebo poštou na adresu Nadácie Pontis (Zelinárska 2, 821 08 Bratislava).

Položky, ktoré uvediete v rozpočte budú musieť byť riadne vyúčtované a zdokladované. Pre vedenie účtovníctva platí zákon o účtovníctve č. 431/2002 Zb. v zmysle platných noviel k tomuto zákonu vydaných Národnou radou Slovenskej republiky. Je dôležité podľa tohto zákona postupovať pri účtovaní a vyúčtovaní projektu. Podľa typu nákladu môže byť potrebné dodržať aj iné platné zákony, napr. §50 zákona o dani z príjmov (pravidlá pre podiel dane, tzv. 2%), Autorský zákon, Zákonník práce. 

Položky v rozpočte, ktoré nebudú správne a riadne vyúčtované, budú musieť byť vrátené Nadácii Pontis v sume nesprávne vyúčtovaných rozpočtových položiek.  

 • Elektronicky podal záverečnú správu cez darca.sk najneskôr do 15. júla 2022.
 • Vyplnil výstupný dotazník projektu, ktorého link nájdete v časti Informácie o programe po prihlásení sa do vášho konta na www.darca.sk.
 • Súčasťou záverečnej správy bude 5 fotografií z realizácie a/alebo video

Who will evaluate the projects?

Projects that will meet all the conditions of the call and will be sent by the deadline will be evaluated by an independent evaluation committee.

Kedy sa dozvieme výsledky?

Výsledky hodnotenia budú zverejnené v priebehu januára 2022. Následne budú úspešní žiadatelia kontaktovaní z Nadácie Pontis ohľadom podpísania zmluvy o poskytnutí grantu. 

V prípade otázok môžete vašu žiadosť konzultovať s programovou manažérkou Nadácie Pontis Evou Mikolajczykovou v pracovných dňoch od 9:00 do 17:00 na čísle 0917 429 981 alebo napíšte email na ziadosti@nadaciapontis.sk – ako predmet emailu je potrebné uviesť heslo: ST Digitálna generácia 2021.