Vláda Slovenskej republiky schválila Program podpory Digitálnej koalície do roku 2022

LogoDK

Vláda Slovenskej republiky na rokovaní 19. februára 2020 schválila materiál pod názvom Program podpory Digitálnej koalície do roku 2022, ktorý vychádza zo schváleného Akčného plánu digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019 – 2022.

Vďaka tomuto rozhodnutiu budú zabezpečené finančné prostriedky na iniciovanie a plnenia záväzkov členov a na profesionálne koordinovanie aktivít Digitálnej koalície.

Digitálna koalícia – Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky vznikla v septembri 2017 na základe iniciatívy IT Asociácie Slovenska a Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Jej najdôležitejšou úlohou je mobilizácia verejných a súkromných subjektov pre spoločný postup pri riešení nedostatku digitálnych zručností. Experti totiž odhadujú, že v dôsledku dopadov 4. priemyselnej revolúcie zanikne 40 % až 60 % tradičných povolaní a až 90 % nových povolaní bude vyžadovať vysoké nároky na digitálne zručnosti zamestnancov. Navyše, na Slovensku je až 33 % povolaní nahraditeľných automatizáciou a viac ako polovica pracovníkov môže byť v blízkej dobe nahradená umelou inteligenciou, čo sú najhoršie východiská spomedzi krajín OECD.

Digitálna koalícia spája partnerov zo štátneho, súkromného, neziskového a akademického sektora v úsilí pripraviť občanov Slovenska všetkých vekových kategórií na prácu a život v nastupujúcej digitálnej ekonomike. Základným princípom Digitálnej koalície je iniciatíva, v rámci ktorej si členovia stanovujú dobrovoľné záväzky na zlepšenie úrovne digitálnych zručností na Slovensku a následne spolupracujú na ich plnení. Pri vzniku Digitálnej koalície stálo 21 zakladajúcich subjektov, v súčasnosti má už 83 členov, ktorí spolu deklarovali vyše 232 záväzkov k zlepšeniu digitálnej konkurencieschopnosti Slovenska.

OcenenieDK2018

V roku 2018 bola Digitálna koalícia ocenená európskym združením Digitaleurope prestížnym ocenením Best Member (Najlepší člen) za mimoriadny prínos pri posilňovaní digitálnych zručností na Slovensku.

Digitálnej koalícii sa od svojho vzniku podarilo zrealizovať desiatky úspešných aktivít. Členovia Digitálnej koalície sa podieľali na príprave, finalizácii a schválení Akčného plánu inteligentného priemyslu SR v úzkej spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR. Nemenej dôležitou je aj spolupráca viacerých členov koalície na príprave Stratégie digitálnej transformácie Slovenska a vypracovaní akčného plánu z dielne Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a na vypracovaní Programu informatizácie školstva s výhľadom do roku 2030 spolu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Členovia Digitálnej koalície taktiež podporili budovanie centra excelencie pre umelú inteligenciu slovak.AI.

Príkladom kvalitnej spolupráce v rámci Digitálnej koalície je iniciatíva Work in Slovakia – Good Idea! Vznikla v roku 2019 ako spolupráca Americkej obchodnej komory v SR, IT Asociácie Slovenska, Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a s podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Cieľom iniciatívy je motivovať Slovenky a Slovákov pracujúcich v zahraničí k návratu domov a v spolupráci s významnými zamestnávateľmi na Slovensku im predstaviť atraktívne pracovné ponuky v odvetví IT, centrách zdieľaných služieb či v zdravotníckom sektore, ktoré adekvátne ohodnotia ich talent, skúsenosti a schopnosti.

Aktivitou Digitálnej koalície s podporou Republikovej únie zamestnávateľov je komplexná analýza a návrh opatrení pre zlepšenie stavu výučby matematiky na slovenských základných a stredných školách, ako i účasť v pracovnej skupine Štátneho pedagogického ústavu pre vypracovanie koncepcie zlepšenia vzdelávania v matematike. Členovia Digitálnej koalície rovnako podporujú rozvoj vzdelávania v informatických a polytechnických odboroch na stredných a vysokých školách a viacerí členovia poskytujú školám kvalitných lektorov a technické vybavenie, vďaka čomu sa darí zlepšovať výučbu technických a prírodovedných predmetov.

Rokovanie Digitalnej koalicie 14.2.2019

Členovia Digitálnej koalície sa taktiež podieľajú na realizácii projektov pre zlepšenie vzdelávania ako je IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie, príprave nových projektov a aktívne podporuje projekty Junior Internet, IT Fitness Test.

Digitálna koalícia je podpísaná aj pod prvým spoločným študijným programom slovenských a ukrajinských vysokých škôl, ktorý umožní talentovaným ukrajinským študentom IT doštudovať na Slovensku a súčasne získať prax v IT firmách.

Členovia sa podieľajú na organizácii konferencií, workshopov a verejných podujatí zameraných na zvyšovanie povedomia o digitálnej transformácii, pomáhajú s odborným vzdelávaním v oblasti IKT pre vysokoškolákov, či realizujú IT kurzy pre seniorov.

Zoznam členov a záväzkov nájdete na stránke www.digitalnakoalicia.sk.

minedu-800x120

Správa z výročného rokovania Digitálnej koalície 26.11.2019

Uskutočnilo sa 

Výročné rokovanie Digitálnej koalície – Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania

 1. novembra 2019, 10:00 – 13:00

Aula Magna, Fakulta informatiky a informačných technológií STU

v Bratislave, Ilkovičova 2

za účasti:

Richard Raši, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu a predseda predstavenstva DK

Mário Lelovský, prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska a predseda výkonného výboru DK

členovia Digitálnej koalície, kandidáti na členstvo, prizvaní a čestní hostia. médiá

PROGRAM

 • Otvárací tlačový brífing
 • Vystúpenie podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho o stave pripravenosti Slovenska na digitálnu transformáciu a o úlohe ÚPVII v digitálnej transformácii Slovenska
 • Pozdrav od českej Digikoalice.cz
 • Výročná správa predsedu výkonného výboru Digitálnej koalície Mária Lelovského
 • Ako si štátne inštitúcie plnia svoje úlohy pre digitálnu budúcnosť Slovenska
 • Ocenenie najlepšie hodnotených plnení záväzkov členov Digitálnej koalície cenou „Digitálna jednotka 2019“
 • Prijatie nových členov, podpis memoranda členov Digitálnej koalície
 • Občerstvenie a priestor na diskusiu účastníkov

K memorandu členov Digitálnej koalície pristúpilo 16 nových členov, ktoré priniesli nové záväzky pre zlepšovanie digitálnych zručností na Slovensku, čím počet členov stúpol na 83:

 1. SPy o.z.2. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre3. Volis International, s.r.o.4. DIGITAL PRO s.r.o.5. Vĺčatá.sk6. ITMG, s.r.o.7. SmartBooks. a.s.8. Future Media Production, s. r. o.9. AFCEA Slovensko10. ZŠ Laborecká 66, Humenné11. Súkromná SOŠ Postupimská, Košice12. Európska migračná agentúra13. Základná škola Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici14. APIS spol. s r.o.15. Štátny pedagogický ústav16. Technická akadémia Spišská Nová Ves

Za plnenie svojich záväzkov boli ocenení cenou „Digitálna jednotka“ 20 členovia Digitálnej koalície v oblastiach:

Verejné, verejnoprávne a štátne inštitúcie (3):
1. Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI) – za riadenie projektu IT Akadémia
2. SARIO – Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu – za iniciatívu a splnenie všetkých záväzkov
3. Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) – motivačná cena za podporu moderných technológií, digitálnych zručností a dobrého vzdelávania, vzhľadom na význam a potenciál RTVS aj pre budúcnosť

Výsledok hlasovania účastníkov: 1.miesto: RTVS (30 hlasov), 2.miesto: CVTI (27 hlasov), 3.miesto: SARIO (11 hlasov).

Vzdelávacie inštitúcie (10):
4. Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove – za doterajšie splnenie všetkých záväzkov
5. Stredná priemyselná škola dopravná Trnava – za splnenie svojho záväzku
6. SPŠE, Komenského 44, Košice – za príkladné plnenie záväzkov a aktivity v oblasti IT vzdelávania
7. itStep Bratislava – za plnenie záväzkov z šírenie IT vzdelávania a digitálnych zručností
8. SOŠ Ostrovského v Košiciach – za plnenie si záväzkov v Digitálnej koalícii a rozširovanie IT vzdelávania
9. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre – za splnenie záväzku
10. Súkromné gymnázium Banskobystrické – za splnenie záväzku a šírenie IT v Banskej Bystrici
11. Stredná odborná škola technická Vráble – za splnenie záväzku v Digitálnej koalícii
12. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici – za dobré plnenie záväzkov v Digitálnej koalícii
13. Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky – za splnenie záväzku v Digitálnej koalícii

Výsledok hlasovania účastníkov: 1.miesto: SPŠE v Prešove (16 hlasov), 2.miesto: SPŠ Dopravná v Trnave (15 hlasov), 3.miesto: SPŠE Komenského, Košice, itSTEP Bratislava, SPŠ Nové Zámky (po 14 hlasov).

Súkromné spoločnosti (4):
14. CISCO Systems Slovakia – za priebežné plnenie záväzkov a podporu dôležitých projektov vo vzdelávaní a v digitálnych zručnostiach
15. Datalan a.s. – za postupné plnenie záväzkov
16. Tatrabanka a.s. – za splnenie záväzkov v Digitálnej koalícii a podporu programu cezhraničných študijných programov pre zahraničných študentov
17. TREXIMA – za plnenie záväzkov v Digitálnej koalícii a za aktivity a projekty s pozitívnym dopadom na reguláciu vzťahu trhu práce a vzdelávania

Výsledok hlasovania účastníkov: 1.miesto: CISCO (28 hlasov), 2.miesto: Tatrabanka (13 hlasov), 3.miesto: Datalan (3 hlasy).

Záujmové a občianske združenia a iniciatívy (3):
18. Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) – za plnenie záväzkov v oblasti nadobúdania digitálnych zručností a za silnú podporu dobrého vzdelávania
19. IT Asociácia Slovenska – za splnenie záväzkov, za podporu prevádzky Digitálnej koalíce a angažovanie sa v IT projektoch (viď poznámka*)
20. Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike – za splnenie svojich záväzkov a početné aktivity v oblasti CŽV.

Výsledok hlasovania účastníkov: 1.miesto: ITAS (32 hlasov), 2.miesto: RUZ (11 hlasov), 3.miesto: AIVD SR (8 hlasy).

Poznámka* : IT Asociácia Slovenska je jedným zo zakladateľov Digitálnej koalície a rozhodne nemá nutkanie zviditeľňovať sa oceňovaním samej seba. Avšak vyhodnotenie záväzkov potvrdilo, že IT Asociácia Slovenska si svoje záväzky splnila tak ako iné, a najmä, chceme týmto poďakovať, oceniť a povzbudiť do budúcnosti „neviditeľných kolegov“ z IT Asociácie Slovenska, ktorí sa o splnenie záväzkov zaslúžili a Digitálnu koalíciu po celý rok podporoval svojou drobnou a nezištnou prácou.

Pre aktérov dobrého vzdelávania, inovatívnych riaditeľov škôl a učiteľov: o 13:00 v Žltom salóne FIIT STU pokračovalo sprievodné podujatie – Tematický seminár k projektom dobrého vzdelávania a zvyšovania kompetencií a zručností pre digitálnu dobu (Industry 4.0), ktoré v spolupráci v Digitálnej koalícii iniciovali a podporujú zamestnávatelia.

O čom sme v Digitálnej koalícii rokovali 14. februára 2019

[/columns] [span4]
Rokovanie Digitalnej koalicie 14.2.2019

Rokovanie Digitálnej koalície 14.2.2019

[/span4][span4]
Vystúpenie premiéra Petra Pellegriniho

Vystúpenie premiéra Petra Pellegriniho

[/span4][span4]
20 členov Digitálnej koalície bolo ocenených cenou Digitálna jednotka za plnenie svojich záväzkov za rok 2018

Ocenenie „Digitálna jednotka“ za rok 2018

[/span4][/columns]

Dňa 14.2.2019 sa na pôde Ministerstva zahraničných vecí SR konalo výročné rokovanie Digitálnej koalície – Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania. Príprave Slovenska na digitálnu budúcnosť venovali svoju pozornosť účasťou tomto rokovaní aj významní predstavitelia štátu: predseda vlády Slovenskej Republiky a čestný predseda Digitálnej koalície Peter Pellegrini, podpredseda vlády Slovenskej Republiky pre investície a informatizáciu a predseda predstavenstva Digitálnej koalície Richard Raši, hostiteľ rokovania minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej Republiky Miroslav Lajčák. Výročného rokovania sa zúčastnili aj zástupcovia súkromného a verejného sektoru, neziskových a občianskych spoločností a zástupcovia vzdelávacích inštitúcií a akademickej obce.

Aktivity a výsledky Digitálnej koalície za uplynulý roku 2018 vyhodnotil predseda jej výkonného výboru, prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska Mário Lelovský. Digitálna koalícia na tomto rokovaní opäť deklarovala svoj zámer prispieť k úspešnej digitálnej transformácii Slovenska a ocenila 20 členov najlepšie plniacich svoje záväzky v Digitálnej koalícii za rok 2018 cenou „Digitálna jednotka 2018

 

[columns] [span3]

za súkromné spoločnosti:

 • SimpleCell Networks Slovakia
 • Aliter Technologies
 • Learn2Code
 • Microsoft Slovakia
 • Slovak Telekom
 • Soitron
 • T-Systems
[/span3][span3]

za verejné inštitúcie a neziskové organizácie:

 • Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET)
 • Mesto Kežmarok
 • Združenie miest a obcí Slovenska
[/span3][span3]

za školy a akademické organizácie:

 • Slovenská technická univerzita – Fakulta informatiky a informačných technológií
 • SOŠ informačných technológií v Banskej Bystrici
 • SOŠ technická v Rožňave
 • Súkromná SOŠ Tatranská akadémia
 • Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
 • Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy
[/span3][span3]

za štátne inštitúcie:

 • Ministerstvo hospodárstva SR
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
 • Štátny inštitút odborného vzdelávania (MŠVVaŠ SR)
[/span3][/columns]

 

Digitálna koalícia prijala aj 15 nových členov s ich hodnotnými záväzkami, ktorými prispejú k pripravenosti Slovenska na Industry 4.0 a digitálnu dobu v oblasti ľudských zdrojov:

[columns] [span6]

itStep Bratislava, s.r.o.
SOŠ Ostrovského v Košiciach
Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Súkromné banskobystrické gymnázium
Digitálna inteligencia, o.z.
Paneurópska vysoká škola v Bratislave (PEVŠ)
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá
Stredná odborná škola technická Vráble
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tatrabanka, a.s.
Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky
TREXIMA s.r.o.
Rozhlas a televízia Slovenska

[/span6][span6]

Novi clenovia DK 02/2019

Novi clenovia DK 02/2019 -2

Akt pristúpenia nových členov k memorandu Digitálnej koalície

[/span6][/columns]

 

Digitálna koalícia má po rokovaní dňa 14.2.2019 spolu 67 členov s 219 hodnotnými záväzkami v rôznom stave plnenia. Prečítajte si, čo o výročnom rokovaní napísali zakladatelia Digitálnej koalície IT asociácia Slovenska a Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Z rokovania:

[columns] [span4]

MyFotoDK20180214

[/span4][span4]

[/span4][span4]

[/span4][/columns]

Do Digitálnej koalície vstúpilo 15 nových členov. IT asociácia Slovenska získala prestížne ocenenie v Bruseli.

Rokovanie Digitálnej koalície 19.6.2018

 

Digitalna koalicia 19.6.2018

Digitalna koalicia 19.6.2018

Na svojom spoločnom zasadnutí Predstavenstvo a Výkonný výbor Digitálnej koalície dňa 19.6.2018 v Aule Magna Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave za účasti čestných hostí prerokovali plnenie záväzkov, priniesli nové návrhy na riešenie problémov a rady koalície sa rozšírili o ďalších nových členov.

 

Rokovanie prebehlo za účasti predsedu vlády SR Petra Pellegriniho, ktorého pozíciu vo vedení predstavenstva Digitálnej koalície prevzal podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši. Rokovanie viedol predseda výkonného výboru Digitálnej koalície a prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska Mário Lelovský.Richard Raši, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu ako nový predseda predstavenstva Digitálnej koalície, Peter Pellegrini, predseda vlády SR, Mario Lelovský, prvý viceprezident ITAS a RUZ ako predseda výkonného výboru Digitálnej koalície

V úvode rokovania s hodnotením plnenia svojich záväzkov a s novými myšlienkami v oblasti prípravy na digitálnu tranformáciu vystúpili aj štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec, generálny tajomník služobného úradu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Mario Schrenkel, zástupcovia súkromného sektora, predstavitelia akademickej obce a ďalší významní predstavitelia členskej základne Digitálnej koalície. Hostiteľom zasadnutia bol rektor STU Robert Redhammer.

 

Na zasadnutí vystúpila s krátkym príhovorom aj Martina Slabejová, generálna riaditeľka sekcie riadenia informatizácie na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako nová digitálna líderka SR a deklarovala svoj záujem o úzku spoluprácu s Digitálnou koalíciou.

 

Best Member Digital Europe 2018 pre národnú Digitálnu koalíciu na Slovensku

Digitálna koalícia – Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky bola ocenená prestížnym ocenením Best Member (Najlepší člen) DigitalEurope 2018 za „mimoriadny prínos pri posilňovaní digitálnych zručností na Slovensku prostredníctvom aktivít Digitálnej koalície SR. Prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska Mário Lelovský, ktorý cenu v Bruseli preberal potvrdil, že momentálne Slovensko je vzorom aj pre ostatné krajiny celej Európy“.

 

 

 

 

Podpora zvyšovania kvality vzdelávania a počtu absolventov IKT na stredných odborných školách

Prezentácia splnených záväzkov bola spojená s tematickou časťou venovanou nevyhnutným potrebám zmien vo vzdelávaní na stredných odborných školách v oblasti IT. Zástupcovia špičkových stredných odborných škôl, za ktoré vystúpili zástupca súkromnej SOŠ Tatranskej akadémie v Poprade Vladislav Mitický a riaditeľ SPŠE v Prešove Slavomír Kožár spolu s predsedom Sektorovej rady ITaT Františkom Jakabom a prezidentom Asociácie stredných odborných škôl Félixom Dömenym, a predstavili programový zámer na zlepšenie kvality vzdelávania a zvýšenie počtu kvalitne pripravených absolventov v skupine odborov informačno-komunikačných technológií a ďalších príbuzných odboroch.

Dynamické zmeny v strednom odbornom vzdelávaní a príprave v oblasti IKT svojim vystúpením podporil aj Michal Němec, riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV), ktorý podporí tvorbu nových študijných odborov na základe potrieb Industry 4.0 a digitálnej transformácie.

S podporou tohto zámeru vystúpili predstavitelia významných IT firiem: Daniel Giebel CEO T-Systems Slovakia sprevádzaný riaditeľom pre stratégiu Martinom Džborom, Gabriel Galgóci za AT&T Slovakia , Marian Puttera za Cisco Systems Slovakia a Martin Martinkovič za IBM Slovensko, ktoré evidujú narastajúci nedostatok IT profesionálov a absolventov odborov IKT na pracovnom trhu. IT spoločnosti v spolupráci so strednými odbornými školami pripravia inovované a nové študijné programy pre trh práce podľa požiadaviek digitálnej transformácie podnikov známej ako Industry 4.0.

Programový zámer najmä v oblasti tvorby nových študijných programov podľa požiadaviek Industry 4.0 tiež aktívne podporí Štátny inštitút odborného vzdelávania v rámci plnenia svojich záväzkov o čom informoval jeho riaditeľ Michal Němec.

 

Projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie

Za Centrum vedecko-technických informácií SR a Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika vystúpil popdredný zástupca projektu Dušan Šveda, ktorý predstavil stav a plnenie cieľov Národného projektu IT Akadémia, do ktorého je zapojených už 7760 žiakov ZŠ, 7150 žiakov SŠ a 900 študentov VŠ.

 

Spolupráca Slovenska a Ukrajiny, prví ukrajinskí študenti na Slovensku

Mário Lelovský za IT Asociáciu Slovenska, kvestor Ľuboš Cibák za Vysokú školu ekonomiky a manažmentu verejnej správy a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí deklarovali plnenie záväzku – vytvorenie spoločného cezhraničného študijného programu a predstavili zástupcov vedenia a študentov Charkovskej národnej ekonomickej univerzity Simona Kuzneca, ktorí sa do programu zapojili. Študenti nastupujú do praxe v spoločnostiach Atos a Soitron a na jeseň budú pokračovať v štúdiu na VŠEMVS kde dokončia magisterské štúdium.

 

Noví členovia Digitálnej koalície

Dňom 19.6.2018 sa členská základňa Digitálnej koalície rozširuje o 15 nových členov a celkový počet členov dosiahol 52. Do radov koalície sa rozhodli pristúpiť ďalšie subjekty z privátneho, verejného, neziskového a akademického sektora. Členské záväzky deklarovali:

generálny riaditeľ Milan Vašina za Slovak Telekom
CEO Peter Dostál za Aliter Technologies
Emil Fitoš za ATOS
člen predstavenstva Igor Fingerland za Sova Digital

prezident Felix Dömeny za Asociáciu stredných odborných škôl Slovenska
zástupca Ivan Magdolen za Strednú priemyselnú školu dopravnú v Trnave
riaditeľka Diana Koštiaľová za SOŠ technickú v Rožňave
riaditeľ Štefan Krištín za SPŠE, Komenského 44, Košice
riaditeľ Štefan Balogh za SOŠ Informačných technológií v Banskej Bystrici
zástupca riaditeľa Jozef Neuschl spolu s učiteľom Jánom Krauskom za SOŠ v Handlovej

riaditeľ Ján Machaj za EDULAB
Marian Kristel za Learn2Code o.z.
riaditeľka Academia Istropolitana Nova Marta Jendeková za Asociáciu inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike

šéfredaktor a vydavateľ Martin Drobný za PC Revue
generálny riaditeľ sekcie hospodárskej spolupráce MZVaEZ SR Dušan Matulay za Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Nový záväzok deklarovala riaditeľka pre oblasť školstva Marcela Havrilová za pôvodného člena Digitálnej koalície Microsoft Česká republika a Slovensko.

Členovia a záväzky

Každý člen vstupuje do Digitálnej koalície s konkrétnymi a merateľnými záväzkami. Členovia Digitálnej koalície doposiaľ spolu deklarovali 145 záväzkov a dnes pribudlo 34 záväzkov od nových členov a 1 záväzok od doterajšieho člena. Spolu tak Digitálne koalícia – národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky má 52 členov a 180 záväzkov v oblasti prípravy a podpory digitálnej transformácie spoločnosti.

Druhé rokovanie digitálnej koalície 8.2.2018

[kc_row use_container=“yes“ force=“no“ column_align=“middle“ video_mute=“no“ _id=“686418″][kc_column width=“12/12″ video_mute=“no“ _id=“891225″][columns] [span3]

Rokovanie Digitálnej koalície sa zúčastnilo 21 zakladajúcich členov a pristúpili 16 noví členovia

[/span3][span3]

Rokovanie uviedol podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu a predseda predstavenstva Digitálnej koalície Peter Pellegrini 

[/span3][span3]

Hostiteľ - Pavol Lančarič, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Orange Slovensko.

Hostiteľ – Pavol Lančarič, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Orange Slovensko

[/span3][span3]

Odpočet plnenia záväzkov predniesol Mário Lelovský, prvý viceprezident ITAS a predseda výkonného výboru Digitálnej koalície

[/span3][/columns][kc_column_text _id=“193263″]

Výkonný výbor Digitálnej koalícia prerokoval odpočet záväzkov zakladajúcich členov, informácie o riešených témach a pristúpenie nových členov aj s ich záväzkami. Rokovanie otvoril Peter Pellegrini vicepremiér vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, predseda predstavenstva Digitálnej koalície: „Digitálna koalícia je vďaka veľkému zanieteniu jej účastníkov projekt s raketovým štartom. Za krátke obdobie od jej založenia sa podarilo zosieťovať a rýchlo zaktivizovať množstvo rozličných významných aktérov v oblasti IT, ktorí už priniesli reálne výsledky.

Odpočet záväzkov

Predseda výkonného výboru Digitálnej koalície Mário Lelovský vyhodnotil plnenie záväzkov zakladajúcich členov: „Každý z členov musí cítiť zodpovednosť za to, aby sme úspešne čelili výzvam nastupujúcej digitálnej ekonomiky. Vidíme záujem o vstup zo strany mnohých ďalších subjektov, čo svedčí o fakte, že členstvo v Digitálnej koalícii prináša výsledky.“ Zároveň zdôraznil veľké možnosti spolupráce členov Digitálnej koalície a ako príklad takejto účinnej spolupráce uviedol realizáciu spoločného študijného programu Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave s univerzitou v Charkove, za súčinnosti IT Asociácie Slovenska. Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, so súhlasom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a s podporou agentúry SARIO. Touto spolprácou „Získame kvalitných absolventov IT odborov aj zo susednej krajiny, čo je vzhľadom na neustále klesajúci počet študentov na našich IT fakultách dobrou správou“ skonštatoval Mário Lelovský, ktorý je súčasne prvým viceprezidentom IT Asociácie Slovenska a viceprezidentom Republikovej únie zamestnávateľov SR.

Na úvodnom stretnutí Digitálnej koalície 26.9.2017 bolo prijatých 21 zakladajúcich členov s 90 záväzkami v oblasti zvyšovania digitálnych kompetencií a vytvárania podmienok pre zvládnutie digitálne transformácie. Účastníci druhého rokovania výkonného výboru Digitálnej koalície 8.2.2017 privítali 16 nových členov, ktorí priniesli 43 a zakladajúci členovia k tomu pridali 12 nových záväzkov. To je spolu 145 záväzkov všetkých 37 členov Digitálnej koalície. Z doterajších 90 záväzkov zakladajúcich členov bolo k 8.2.2018 úplne splnených 15 záväzkov, 50 je plnených priebežne a 25 sa ešte nezačalo plniť (čakajú na financovanie, alebo splnenie iných podmienok). Žiadny záväzok nebol zrušený, ani nemá neznámy stav. Záväzky členov sú rôznej veľkosti a hodnoty:

Prehľad plnenia záväzkov Digitálnej koalície ku dňu 8.2.2018.

Každý člen Digitálnej koalície prispieva plnením záväzkov podľa svojich možností. Vybrali sme niekoľko členov a ich záväzkov, ktoré pre ich plnenie, hodnotu alebo aktuálnosť vzhľadom na ciele Digitálnej konferencie zaujali:

T-Systems – prezentoval Daniel Giebel, CEO

spoločnosť pripravila študijné programy zamerané na IT projektové riadenie – na troch fakultách vysokých škôl sa do nich prihlásilo 78 študentov. Spoločnosť zároveň pre podporu výučby dodala 210 notebookov.

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku – prezentoval Ladislav Miko, vedúci zastúpenia

zapojilo vyše 1900 študentov a 121 škôl do projektu Mladý digitálny Európan a v r. 2017 podporilo projekty Junior Internet, IT Fitness Test a Aj ty v IT.

Cisco Systems Slovakia – prezentoval Marian Puttera, obchodný riaditeľ pre verejný sektor)

je odborným garantom pri príprave sieťových predmetov na stredných a vysokých školách, rovnako koordinuje a poskytuje expertíznu podporu pri zavádzaní programu Sieťových akadémií. Aktuálny počet študentov akadémií je takmer 16 000 (v roku 2016 to bolo 5 500 študentov a počet rastie).

Microsoft Česká a Slovenská Republika – prezentovala Marcela Havrilová, riaditeľka pre oblasť školstva

vo svojom Študentskom trénerskom centre, ktoré je aktívne v školách po celom Slovensku, pripravil 25 absolventov z radov stredoškolských študentov, ktorí sa chcú zdokonaľovať v IT a ako budúci školitelia budú poskytovať nadobudnuté znalosti ďalším.

Republiková únia zamestnávateľov – vystúpil Miroslav Kiraľvarga, prezident

vypracovala strategický materiál „Analýza dopadov digitálnej transformácie na podnikateľov v súkromnom a verejnom sektore„. Nad rámec záväzkov vypracovala a odovzdala Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR návrhy zmien požadovaných zamestnávateľmi v oblastiach regionálneho školstva a vysokoškolského vzdelávania.

Viac o záväzkoch členov Digitálne koalície sa dozviete tu na našej stránke.

Témy na riešenie

Predseda vykonného výboru Mário Lelovský ďalej uviedol, že popri vyhodnocovaní výsledkov a prijímaní nových členov, potenciál Digitálnej koalície je i v riešení problémov v kruhu a diskusii členov, preto otvoril niekoľko tém, ktoré by členovia Digitálnej koalície môhli pomôcť vyriešiť:

Znížené normatívy na technických vysokých školách – podnetom prispel rektor Slovenskej technickej univerzity prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., člen predstavenstva Digitálnej koalície, ktorý prítomným objasnil tento problém – že ak technicky orientované slovenské vysoké školy majú byť schopné produkovať pre priemysel dostatočný počet a kvalitu absolventov, je kontraproduktívne znižovať im dotácie na výučbu. Súčasne rektor STU v Bratislave uviedol, že Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave práve získala akreditáciu britského Inštitútu inžinierstva a technológií (IET) pre všetky bakalárske a inžinierske študijné programy. Ide o akreditáciu, ktorú má univerzita v Cambridge.

Príspevok k neznižovaniu náročnosti maturít z matematiky

IT Asociácia Slovenska prostredníctvom Republikovej únie zamestnávateľov sa v pripomienkovom konaní k návrhu vyhlášky MŠVVaŠ SR o ukončovaní štúdia na stredných školách obrátila na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a podporila ho v tom, aby sa naďalej nezľahčovala maturita z matematiky na gymnáziách a stredných školách. Nakoľko povinná maturita z matematiky bola na Slovensku zrušená, neustále sa znižuje aj kvalita výučby matematiky na stredných i základných školách a následne uchádzači o štúdium na vysoké školy, najmä prírodovedného, či technickckého smeru, vykazujú veľké medzery a nepripravenosť na náročnejšie štúdium. Mário Lelovský informoval, že Výbor pre vzdelávanie RÚZ si zobral za úlohu touto situáciou sa zaoberať na svojom najbližšom zasadnutí.

Pristúpenie nových členov

Prispieť k cieľom Digitálnej koalície sa rozhodli ďalšie organizácie a inštitúcie z privátneho, verejného i neziskového sektora. Počet členov Digitálnej koalície tak vzrástol 36. Novým členmi sa stávajú Asociácia pre mládež, vedu a techniku, Datalan, Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, IT v kurze n.o., Itera Slovakia, Konfederácia odborových zväzov SR, mesto Kežmarok, Orange Slovensko, Seges s.r.o., SimpleCell Networks Slovakia, Slovenská informatická spoločnosť, Slovenská živnostenská komora, Súkromná stredná odborná škola v Poprade – Tatranská akadémia, Uber Slovakia, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s.

Pripraviť sa na dopady digitálnej transformácie  Za zvlášť zaujímavých členov je možné označiť napríklad Konfederáciu odborových zväzov, kde tradične konzervatívna odborová inštitúcia prejavila jasný záujem nasadiť moderné technológie a zvýšiť digitálne zručnosti nielen svojich vlastných pracovníkov, ale aj členov odborových zväzov.

Vstup Slovenskej živnostenskej komory signalizuje záujem drobných podnikateľov o využívanie nových technológií, ktoré digitálne zručnosti priamo vyžadujú.

Vstup mesta Kežmarok, ktoré má ambície stať sa Smart City, v kombinácii so vstupom významných nadnárodných korporácií Uber a Orange jednoznačne signalizuje pokrok smerom k digitalizácii mestskej infraštruktúry aj na Slovensku.

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row]

Štart Digitálnej koalície

[kc_row use_container=“yes“ _id=“822348″][kc_column width=“100%“ _id=“348970″][kc_column_text _id=“881969″ css_custom=“{`kc-css`:{}}“]

Štart Digitálnej Koalície na Slovensku prebehol veľkolepým štýlom, pri zrode stálo už 21 členov, ktorí do projektu priniesli 87 záväzkov, ktoré potvrdili podpisom zakladajúceho Memoranda.

[/kc_column_text][kc_single_image image_size=“large“ _id=“784691″ image_source=“media_library“ image=“257″][kc_column_text _id=“125865″]

Bratislava, 27. september 2017 – Myšlienka a iniciatíva budovania Národných koalícií pre digitálne zručnosti a povolania prichádza z Európskej komisie ako pokračovanie iniciatívy Grand Coalition for Digital Jobs z roku 2013. Európska komisia identifikovala nedostatok až jeden milión IT špecialistov v roku 2020 a spustila aktivity smerujúce k riešeniu tohto problému, ktorý by zásadným spôsobom ohrozil prechod krajín na digitálnu ekonomiku a budovanie jednotného digitálneho trhu Európskej únie.

[/kc_column_text][kc_column_text _id=“276169″]

V decembri 2016 bola v Bruseli založená Koalícia pre digitálnej zručnosti a povolania (Digital Skills and Jobs Coalition) ako aktivita, ktorá rozširuje pôsobnosť Grand Coalition.

[/kc_column_text][kc_column_text _id=“378950″]

Na Slovensku sa v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR ujala tejto iniciatívy IT asociácia Slovenska. A to z viacerých dôvodov. Už dnes jednoznačne pociťujeme nedostatok IT špecialistov, aktuálne iba členom IT Asociácie Slovenska chýba asi 13 000 pracovníkov, a to sa digitalizácia podnikov ešte len rozbieha. Na základe dostupných podkladov očakávame, že až 20 000 špecialistov bude chýbať v roku 2020. Tento nedostatok už teraz spôsobuje predražovanie pracovnej sily a prípadne až nemožnosť zamestnať potrebných odborníkov pre mnohé firmy. Tento problém je ešte vypuklejší vo verejnom sektore, ktorý vďaka tabuľkovým platom nie je schopný zaplatiť ako informatikov, tak ani učiteľov informatických predmetov a pedagógov informatických študijných odborov.

[/kc_column_text][kc_column_text _id=“330198″]

Digitálna koalícia, ktorej predsedom predstavenstva sa včera stal vicepremiér Peter Pellegrini, spája partnerov zo štátneho, súkromného, neziskového a akademického sektora v úsilí pripraviť Slovákov všetkých vekových kategórií na prácu a život v nastupujúcej digitálnej ekonomike.

Každý z 21 signatárov zakladajúceho Memoranda včera pri podpise Memoranda zároveň predstavil svoje detailné ciele. Sú zamerané na zlepšovanie digitálnych zručností študentov a na zvyšovanie digitálnej gramotnosti zamestnancov, ale aj nezamestnaných či podnikateľov.

Predsedom výkonnej rady sa stal prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska Mário Lelovský. Zoznam členov nájdete tu: https://digitalnakoalicia.sk/clenovia-a-zavazky/

[/kc_column_text][kc_carousel_images img_size=“medium“ items_number=“3″ tablet=“2″ mobile=“1″ speed=“2″ pagination=“yes“ auto_play=“yes“ delay=“8″ alt_text=“__empty__“ _id=“734446″ images=“262,257,260,261,161,112″ onclick=“none“ navigation=“yes“ nav_style=“round“][kc_title text=“QWtvIGJ1ZGUgRGlnaXTDoWxuYSBrb2Fsw61jaWEgcHJhY292YcWlPw==“ _id=“203782″ type=“h3″][kc_column_text _id=“808936″]
 1. Včerajším štartom sa zakladá predstavenstvo, výkonný výbor Digitálnej koalície a funkcií sa ujímajú zástupcovia iniciátorov: vicepremiér Peter Pellegrini ako predseda predstavenstva a Mário Lelovský ako predseda výkonného výboru. Predstavenstvo ako reprezentatívny orgán sa zíde raz ročne, aby vyhodnotilo plnenie cieľov koalície a nastavilo rámec pre jej ďalšie pôsobenie.
 2. Výkonný výbor sa do 2 mesiacov stretne a za podpory Sekretariátu Digitálnej koalície a v komunikácii s členmi spresnia existujúce záväzky s ohľadom na ich hodnotnosť a realizovateľnosť (kvantifikácia, odhad pozitívnych dopadov, časové míľniky, povaha zdrojov, atď.) do konečnej podoby. Výkonný výbor bude štvrťročne vyhodnocovať plnenie záväzkov, ako aj prijímať nových členov a ich záväzky.
 3. S podporou IT Asociácie Slovenska a v jej sídle na Cukrovej ul. 14 v Bratislave sa zriaďuje stály sekretariát Digitálnej koalície, tajomníkom Digitálnej koalície a kontaktnou osobou je pán Andrej Bederka (tajomnik@digitalnakoalicia.sk, +421 917 457 748). Včerajším dňom bola spustená aj web stránka DK, kde budú dostupné všetky jej aktivity, záväzky členov a neskôr stav ich plnenia, ako aj ďalšie dôležité informácie.
 4. Každý člen Digitálnej koalície sa navyše zaväzuje k súčinnosti a poskytovaniu informácií na vypracovanie štúdie dopadov a pripravenosti na digitálnu transformáciu a na popularizáciu digitalizácie v oblasti svojho pôsobenia a v rámci svojich možností.
 5. DK má dnes 21 členov a v priebehu posledných dní sme zaznamenali žiadosti o členstvo od viacerých významných subjektov, čo nás veľmi teší. Nových členov ohlásime na ďalšom podujatí.
[/kc_column_text][kc_column_text _id=“637660″ css_custom=“{`kc-css`:{`any`:{`box`:{`margin|p`:`20px inherit inherit inherit`}}}}“]

Viac informácií, ako aj partnerov a ich záväzky nájdete na www.digitalnakoalicia.sk, alebo FB: www.facebook.com/digitalnakoalicia

Digitálne koalície v EÚ: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/national-local-coalitions

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row]