Snímka obrazovky 2021-11-22 o 0.39.43

Apply NOW! Calls for proposals in advanced digital skills

On 17 November 2021, following the adoption of the Work Programmes, the European Commission announced the first set of calls for proposals under the Digital Europe Programme, among which three calls on Advanced Digital Skills. The calls are open to businesses, organisations, public administrations from the EU Member States, and entities from other countries associated to the Digital Europe Programme. The three calls are the following:

Originally published on https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/about/digital-europe-programme

Would you like to know more about the Advanced Digital Skills calls of the DIGITAL Europe Work Programme 2021-2022? Then join Partner for DIGITAL Skills, Info Day and Matchmaking Event for Digital Europe 1st Work Programme 2021/2022. Register for the virtual event now!


DIGITAL Work Programme 2021-2022

On 10 November 2021 the European Commission adopted three work programmes for the Digital Europe Programme, outlining the objectives and specific topic areas that will receive a total of €1.98 billion in funding.

The document sets out the programme for part of the actions to be implemented in the first two years of the Digital Europe Programme. These actions will focus on Advanced Digital Skills, Data, AI, Cloud, Quantum Communication Infrastructure, and deployment activities for the best use of these technologies. 

For more details about all the actions on Advanced Digital Skills supported by the Programme, see this presentation.


About the Digital Europe Programme

Developments in key and emerging technologies are changing the way we define digital skills and the extent to which we depend on technology. The COVID-19 pandemic further highlighted the existing shortage of digital experts in Europe.

The Digital Europe Programme provides strategic funding to answer these challenges and supports the development of a skilled talent pool of digital experts. With a total budget of €580 million for digital skills over 7 years, the Digital Europe Programme enhances cooperation between EU Member States and stakeholders in digital skills and jobs through:

 • Specialised education programmes in key digital areas such as Artificial Intelligence (AI), blockchain, robotics, quantum and High Performance Computing (HPC), provided by networks of higher education institutions, research centres and businesses (€120 million contribution over the first two years of the programme). 
 • Short-term training courses, tailored to the needs of businesses, with an emphasis on SMEs in Europe, as well as jobseekers and citizens looking to reskill (€25 million contribution over the first two years of the programme).

These actions have 3 common goals:

 1. Increasing capacity and excellence of EU education and training institutions 
 2. Encouraging cooperation between higher education, research and businesses
 3. Sparking interest of Europeans in digital careers and attract the best talents.

All the funded projects will be showcased on the Digital Skills and Jobs Platform.


Examples of previous fundings

Digital Europe Programme does not address these challenges and goals alone, but builds upon successful past EU-funded initiatives, in particular from the Connecting Europe Facility – CEF Digital. With the support of CEF funding, consortia composed of university networks, SMEs and top AI researcher centres designed four new high-quality specialised Master programmes and courses in AI. The aim of these new high-quality training programmes is to bring AI advanced digital skills closer to non-technical people and other professionals.

Find more about the new Master programmes in our dedicated page.

Other key EU initiatives and actions in the field of digital skills and jobs complement the Digital Europe Programme, such as the Digital Education Action Plan, or national actions under the EU Recovery and Resilience Facility. To ensure that the digital transformation reflects European values and leaves no one behind, the Commission has proposed the Digital Decade strategy with ambitious targets. Actions from the Digital Europe Programme will contribute to reach the objective of having employed 20 million ICT specialists in Europe by 2030.


New opportunities and updates 

We will continue to update you on the latest on the Digital Europe Programme on this page and on our Twitter and Facebook channels. By registering to the community you will be able to find partners and connect with other organisations wishing to apply to future calls.

By signing up for the Newsletter you will never miss any updates and important resources on the subject of your interest. 
 

Keep an eye out on this page for more updates! 

Snímka obrazovky 2021-11-08 o 21.57.32

Grantová výzva – Zdravá duša školy

Nadácia Oragne vyhlasuje grantový program Zdravá duša školy. Cieľom pilotného grantového programu Zdravá duša školy je destigmatizovať a rozvíjať tému prevencie v oblasti duševného zdravia na školách a prispieť k budovaniu psychickej odolnosti a psychohygieny pedagógov a odborných zamestnancov.

Článok bol pôvodne zverejnený na: https://www.nadaciaorange.sk/sk/zdrava-dusa-skoly/ dňa 8. novembra 2021.

Zdravá duša školy

Cieľom pilotného grantového programu Zdravá duša školy je destigmatizovať a rozvíjať tému prevencie v oblasti duševného zdravia na školách a prispieť k budovaniu psychickej odolnosti a psychohygieny pedagógov a odborných zamestnancov.

V grantovom programe podporíme projekty materských, základných a stredných škôl a mimovládnych neziskových organizácií prinášajúce preventívne, podporné a rozvojové programy venujúce sa týmto témam:

 • vytváranie bezpečného prostredia vzájomných vzťahov – v pedagogickom tíme, s vedením školy,
 • prevencia syndrómu vyhorenia, akútneho stresu, úzkosti, iných psychických diskomfortov, zvládanie náročných krízových situácií u učiteliek/ľov, vychovávateliek/ľov, asistentiek/tov učiteľa,
 • vzdelávanie v psychologických technikách, metódach práce s deťmi a mladými, výchovných technikách, v rozvoji emocionálnych a sociálnych zručností,
 • špecifické aktuálne témy identifikované na základe zistení a prieskumov potrieb pedagogických a odborných zamestnancov škôl.

Projekty sú určené pre tímy pedagogických a odborných zamestnancov materských, základných a stredných škôl.

Na nový grantový program sme vyčlenili celkovú sumu 40 000 EUR. Na jeden projekt realizovaný na jednej škole je možné získať grant v max. výške 2 000 EUR a na jeden projekt realizovaný na viac ako jednej škole grant v max. výške 4 000 EUR. Viac informácií nájdete vo výzve nižšie.

Projekty je možné predkladať do 16. novembra 2021.
Výsledky grantového programu vyhlásime 7. decembra 2021.

Tešíme sa na vaše nápady.

Text výzvy nájdete na https://www.nadaciaorange.sk/sk/zdrava-dusa-skoly/.

pexels-pixabay-373543

Grantová výzva – Scaling up deep tech ecosystems

Cieľom výzvy je podporiť rozvoj deep-tech ekosystémov okolo pan-európskych výskumných a technologických infraštruktúr, zvýšiť zapojenie priemyslu vrátane malých a stredných podnikov do spolupráce s výskumnými infraštruktúrami a zhodnotiť socio-ekonomické dopady prechádzajúcich investícií do výskumných infraštruktúr z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Prevzaté z https://eraportal.sk/vyzvy/scaling-up-deep-tech-ecosystems/?portal=heu dňa 8. novembra 2021.

Scaling up deep tech ecosystems

 • Dátum otvorenia
  13.07.2021, 00:00
 • Uzávierka
  10.11.2021, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-EIE-2021-SCALEUP-01-02
 • Rozpočet
  5 mil. €
 • Oblast Horizontu
  Európske inovačné ekosystémy (EIE)

Cieľom výzvy je podporiť rozvoj deep-tech ekosystémov okolo pan-európskych výskumných a technologických infraštruktúr, zvýšiť zapojenie priemyslu vrátane malých a stredných podnikov do spolupráce s výskumnými infraštruktúrami a zhodnotiť socio-ekonomické dopady prechádzajúcich investícií do výskumných infraštruktúr z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Výzva je určená pre pan-európske výskumné infraštruktúry, priemyselné subjekty vrátane malých a stredných podnikov, klastre, univerzity, výskumno-vývojové organizácie, školy zamerané na podnikanie, národné/regionálne inovačné agentúry. Súčasťou projektu je finančná pomoc tretím stranám.

Viac informácií o výzve je k dispozícii v Pracovnom programe Európske inovačné ekosystémy 2021-2022.

Záznam z informačného dňa pre Európske inovačné ekosystémy 2021-2022

Výzva na portáli Funding & Tender Opportunities

Kontakt pre viac informácií

 

christina-wocintechchat-com-8S6BkMGaLyQ-unsplash

Grantová výzva – Women TechEU

Výzva Women TechEU podporuje európske deep-tech start-upy v rannom štádiu so ženou vo vedúcej pozícii. Je to doplnková iniciatíva k aktivitám financovaným Európskou radou pre inovácie (EIC).

Prevzaté z https://eraportal.sk/vyzvy/women-techeu/?portal=heu dňa 8. novembra 2021

 

 • Dátum otvorenia
  13.07.2021, 00:00
 • Uzávierka
  10.11.2021, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-EIE-2021-SCALEUP-01-03
 • Rozpočet
  3,75 mil. €
 • Oblast Horizontu
  Európske inovačné ekosystémy (EIE)

Výzva Women TechEU podporuje európske deep-tech start-upy v rannom štádiu so ženou vo vedúcej pozícii. Je to doplnková iniciatíva k aktivitám financovaným Európskou radou pre inovácie (EIC).

Podpora v rámci tejto výzvy spočíva v:

 1. grante vo forme paušálnej sumy 75 tis. EUR na rozvoj biznisových aktivít firmy
 2. mentoringu a koučingu poskytnutého v rámci služieb na akceleráciu podnikania (Business Acceleration Services) Európskej rady pre inovácie
 3. možnosti zúčastňovať sa na cielených aktivitách organizovaných iniciatívou InvestEU a sieťou Enterprise Europe Network

Viac informácií o výzve je k dispozícii v Pracovnom programe Európske inovačné ekosystémy 2021-2022.

Záznam z informačného dňa pre Európske inovačné ekosystémy 2021-2022

Výzva na portáli Funding & Tender Opportunities

Kontakt pre viac informácií

pexels-alexander-suhorucov-6457480

Grantová výzva – Výzva pre bilaterálne vzťahy v oblasti transparentnosti, dobrej správy vecí verejných a zodpovedných inštitúcií zameraných primárne na digitálnu spoluprácu (GGCBF02)

Správca programu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje bilaterálnu výzvu GGCBF02 na predkladanie žiadostí o príspevok z Fondu pre bilaterálne vzťahy na program „Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca“.

Prevzaté z https://www.eeagrants.sk/vyzvy/vyzva-pre-bilateralne-vztahy-v-oblasti-transparentnosti-dobrej-spravy-veci-verejnych-a-zodpovednych-institucii-zameranych/ dňa 8. novembra 2021.

cieľom je prispieť k posilneniu bilaterálnych vzťahov, k zlepšeniu spolupráce, spoločného poznania a porozumenia medzi Slovenskom a prispievateľskými štátmi v oblasti transparentnosti, dobrej správy vecí verejných a zodpovedných inštitúcií zameraných primárne na digitálnu spoluprácu.

Výzva GGCBF02


Príručka pre bilaterálny fond vrátane príloh


Vzor – Zmluva o príspevku a Ponuky na poskytnutie príspevku 

pexels-anna-nekrashevich-6476124

Grantová výzva – Výzva na podporu bilaterálnych iniciatív (BIN BF03)

Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP vyhlasuje Výzvu na podporu bilaterálnych iniciatív (BIN BF03), ktorá je podporená z Fondu pre bilaterálne vzťahy.

Prevzaté z https://www.eeagrants.sk/vyzvy/vyskumna-agentura-vyzva-na-podporu-bilateralnych-iniciativ-bin-bf03/ dňa 8. novembra 2021

Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP vyhlasuje Výzvu na podporu bilaterálnych iniciatív (BIN BF03), ktorá je podporená z Fondu pre bilaterálne vzťahy. Cieľom výzvy je vytvoriť flexibilný a jednoduchý nástroj na vyhľadávanie donorských projektových partnerov v rámci biznisovej časti programu a posilňovanie biznisových partnerstiev medzi subjektmi z donorských štátov (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko) a zo Slovenska. Všetky iniciatívy v rámci tejto Výzvy môžu byť realizované osobne aj online.

Bližšie informácie o výzve sú dostupné na stránke správcu programu: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/granty-ehp-vyzvy/vyhlasene-vyzvy/605-bin-3

Kontaktné údaje na správcu programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP:

bilateralnyfond@vyskumnaagentura.sk; tel.: +421 2 210 13 811, mobil: +421 918 328 463

Programy: Obchod a inovácie

 

Snímka obrazovky 2021-11-08 o 20.11.15

Grantová výzva – ENTER pre školy

Nadácia Pontis vyhlasuje 2. ročník grantovej výzvy ENTER pre školy. Zapojte sa a vyučujte inovatívne!

Prevzaté z https://www.nadaciapontis.sk/vyzvy/vyhlasujeme-2-rocnik-grantovej-vyzvy-enter-pre-skoly-zapojte-sa-a-vyucujte-inovativne/ z 8. novembra 2021

 

2. ročník grantovej výzvy ENTER pre školy!

Digitálne zručnosti prinášajú lepšie príležitosti a sú predpokladom pre kvalitný život v modernom svete. Veríme, že správne využívané digitálne zručnosti dokážu priniesť prospech nielen pre jednotlivcov, ale pre celú spoločnosť. Preto sme sa rozhodli podporiť ich rozvoj u tých najmladších, ktorých digitálne technológie sprevádzajú od narodenia a budú dôležitou súčasťou formovania ich budúcnosti. V rámci projektu ENTER v spolupráci s Telekomom, SPy a Aj Ty v IT sme sa rozhodli urobiť všetko pre to, aby sme ešte viac podporili a zlepšili podmienky pre rozvoj digitálnych zručností, a to inovatívnym a zážitkovým spôsobom. Zároveň chceme priniesť učiteľom a učiteľkám ďalší nástroj, ktorý im pomôže na ich hodinách a zlepší záujem ich žiakov a žiačok o svet digitálnych technológií. Zapojte sa do našej výzvy a vyučujte aj na vašej škole inovatívne.

Cieľ grantového programu

Cieľom grantového programu je sprístupniť žiakom a žiačkam druhého stupňa základných škôl a žiakom a žiačkam stredných škôl hravou, zaujímavou a interaktívnou formou svet digitálnych technológií a programovania prostredníctvom micro:bitov. Micro:bity môžu byť využité nielen na hodinách informatiky, ale aj na všetkých ostatných predmetoch, pretože ich využitie je veľmi praktické a variabilné.

Na zabezpečenie sád micro:bitov a ich doplnkov do základných škôl a stredných škôl vyčlenil Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis až 150 000 eur.

Čo je to micro:bit

Je to mikropočítač menší ako mobil. Ide o najjednoduchšie programovateľné teliesko na trhu a je vhodné aj pre úplných začiatočníkov. Dajú sa s ním vytvárať jednoduché hry, merať teplota, ovládať zvuk či svetelnosť iných zariadení.

V roku 2016 ho vyvinula televízia BBC na podporu výučby programovania na hodinách informatiky vo Veľkej Británii. Až 90 % žiakov sa po projekte vyjadrilo, že naučiť sa programovať môže naozaj každý.

V Dánsku v roku 2018 získali 65 000 kusov micro:bitu takmer všetky školy a v krajinách, kde sa projekty realizovali, žiaci výrazne zlepšili svoje digitálne zručnosti.

Teraz sme na rade my, aby sme ukázali, čo je v nás!

Kto môže žiadať o grant?

Oprávnenými žiadateľmi sú základné školy, stredné školy, gymnáziá a mimovládne neziskové organizácie úzko spolupracujúce so školami.

Čo môžete získať?

Okrem grantu na zakúpenie sady micro:bitov získate:

 • možnosť zúčastniť sa workshopov a webinárov o tom, ako využívať micro:bity a čo všetko s nimi môžu vaši žiaci dokázať a naučiť sa;
 • možnosť rozšíriť vaše vyučovanie s micro:bitmi o ďalšie zaujímavé prvky;
 • metodiky a návody, ako využívať micro:bity a vyťažiť z nich maximum;
 • stanete sa súčasťou komunity inšpiratívnych učiteľov a nadšencov digitálneho vzdelávania;
 • možnosť súťažiť o zaujímavé ceny;
 • v neposlednom rade zapálených a inšpirovaných žiakov a žiačky pre rozvoj digitálnych zručností.

Čo by mal spĺňať projekt, ktorý bude podporený?

V projekte odporúčame detailne popísať:

 • Prečo ste sa rozhodli uchádzať o grant na zakúpenie sady micro:bit? Ak už máte skúsenosti s používaním micro:bitov, popíšte ich.
 • Popíšte, aké aktivity plánujete s micro:bitmi realizovať a ich harmonogram.
 • Koľko žiakov a žiačok plánujete zapojiť do projektu?
 • Ako plánujete začleňovať/motivovať dievčatá a eliminovať rodové stereotypy?
 • Aké iné inovatívne metódy výučby digitálnych zručností využívate?

Hodnotiace kritériá

 1. Projekt je obsahovo zrozumiteľný, má kvalitne vypracované ciele a očakávané výsledky projektu. (0 – 10b)
 2. Projekt má detailne a konkrétne spracovaný plán a harmonogram aktivít. (0 – 10b)
 3. Projekt inovatívnym a kreatívnym spôsobom zapája cieľové skupiny. (0 – 10b)
 4. Projekt má jasne definované merateľné ukazovatele a očakávaný dopad projekt. (0 – 5b)
 5. Rozpočet je naplánovaný primerane a efektívne. (0 – 5b)
 6. Projekt má jasnú stratégiu a záujem eliminovať rodové stereotypy v postoji a prístupe dievčat k digitálnym zručnostiam. (0 – 3b)
 7. Projekt sa vo svojich aktivitách snaží neplytvať prírodnými zdrojmi a myslí na ochranu životného prostredia. (0 – 2b)

Nemáte veľa skúseností s písaním projektov? Pozrite si video a návod Ako na úspešný projekt.

 

Podmienky grantu

O aký grant môže škola žiadať?

 • Minimálna výška grantu je 500 EUR, maximálna suma grantu je 1000 EUR.
 • V systéme Darca uveďte žiadanú sumu najviac 1000 EUR, nie viac.

Pozor: Grant bude vyplatený v dvoch splátkach: 70 % sumy po podpísaní zmluvy o finančnom príspevku a 30 % sumy po doručení záverečnej správy o využití grantu.

Na čo môžeme využiť grant?

Grant je možné využiť len na zakúpenie sady micro:bit či doplnkov k micro:bit sade, ktoré budú slúžiť na vzdelávacie účely.

Čo je to micro:bit sada?

Ešte ste o micro:bitoch nepočuli alebo ešte len plánujete začať? Prečítajte si viac o micro:bit sadách tu: https://www.ucimeshardverom.sk/hardver/

Odporúčané sady/stránky na zakúpenie micro:bitov:

Máte ďalšie otázky ohľadom sád micro:bit? Neváhajte a píšte/volajte na microbit@python.sk, +421 904 010 424.

(V prípade iných otázok v súvislosti s grantovou výzvou a podmienkami výzvy kontaktujte programovú manažérku Nadácie Pontis Evu Mikolajczykovú na čísle 0917 429 981 alebo emailom ziadosti@nadaciapontis.sk.) 

Nie ste si istí, či je micro:bit to pravé pre vás? Zúčastnite sa našich webinárov a workshopov!

Webináre budú slúžiť na krátku prezentáciu o micro:bitoch a zodpovedanie otázok o ich využití v školách a o tom, ako ich zakomponovať do výučby.

Zoznam webinárov a prihlasovací formulár nájdete tu: https://www.ucimeshardverom.sk/skolenia/

Ako máme postupovať pri zasielaní projektov?

Najneskôr do 31. decembra 2021 (do 23:55) je potrebné:

 • registrovať sa na stránke darca.sk (darca: Nadačný fond Slovak Telekom, program: ST Digitálna generácia 2021);
 • vyplniť projektový formulár na stránke darca.sk;
 • vyplniť dotazník, ktorého link nájdete v časti Informácie o programe po prihlásení sa do vášho konta na www.darca.sk;
 • formuláre sa posielajú len elektronicky na uvedenej stránke;
 • povinné prílohy výpis z účtu a kópiu štatútu, zriaďovacej listiny alebo stanov organizácie vrátane všetkých zmien (dodatkov) bude potrebné priložiť až po schválení projektu hodnotiacou komisiou, k čomu vás vyzveme písomne v Darca.sk

Termíny, ktoré je dobré si pamätať:

31. december 2021 (do 23:55): Uzávierka prijímania žiadostí o grant

január 2022: Zverejnenie výsledkov

február 2022 – jún 2022: Realizácia projektov

15. júl 2022: Zaslanie záverečnej správy s vyúčtovaním

Aké sú podmienky grantovej výzvy?

Ak žiadateľ uspeje, je potrebné, aby po skončení realizácie projektu:

 • Zaslal vyúčtovanie grantu – to znamená úplné a správne doklady potvrdzujúce náležité čerpanie grantu (podľa pokynov, ktoré nájdete tu: https://www.nadaciapontis.sk/nadacne-fondy/ alebo vo vašom profile na darca.sk v časti Informácie o programe) najneskôr do júla 2022 ako prílohu k elektronickej záverečnej správe cez darca.sk v časti Prílohy alebo poštou na adresu Nadácie Pontis (Zelinárska 2, 821 08 Bratislava).

Položky, ktoré uvediete v rozpočte budú musieť byť riadne vyúčtované a zdokladované. Pre vedenie účtovníctva platí zákon o účtovníctve č. 431/2002 Zb. v zmysle platných noviel k tomuto zákonu vydaných Národnou radou Slovenskej republiky. Je dôležité podľa tohto zákona postupovať pri účtovaní a vyúčtovaní projektu. Podľa typu nákladu môže byť potrebné dodržať aj iné platné zákony, napr. §50 zákona o dani z príjmov (pravidlá pre podiel dane, tzv. 2%), Autorský zákon, Zákonník práce. 

Položky v rozpočte, ktoré nebudú správne a riadne vyúčtované, budú musieť byť vrátené Nadácii Pontis v sume nesprávne vyúčtovaných rozpočtových položiek.  

 • Elektronicky podal záverečnú správu cez darca.sk najneskôr do 15. júla 2022.
 • Vyplnil výstupný dotazník projektu, ktorého link nájdete v časti Informácie o programe po prihlásení sa do vášho konta na www.darca.sk.
 • Súčasťou záverečnej správy bude 5 fotografií z realizácie a/alebo video

Kto bude projekty hodnotiť?

Projekty, ktoré budú spĺňať všetky uvedené podmienky výzvy a budú zaslané v stanovenom termíne, vyhodnotí nezávislá hodnotiaca komisia.

Kedy sa dozvieme výsledky?

Výsledky hodnotenia budú zverejnené v priebehu januára 2022. Následne budú úspešní žiadatelia kontaktovaní z Nadácie Pontis ohľadom podpísania zmluvy o poskytnutí grantu. 

V prípade otázok môžete vašu žiadosť konzultovať s programovou manažérkou Nadácie Pontis Evou Mikolajczykovou v pracovných dňoch od 9:00 do 17:00 na čísle 0917 429 981 alebo napíšte email na ziadosti@nadaciapontis.sk – ako predmet emailu je potrebné uviesť heslo: ST Digitálna generácia 2021.

Snímka obrazovky 2021-11-07 o 23.33.02

Grantová výzva – Zrelí na dobu digitálnu

Nadácia Pontis vyhlasuje grantovú výzvu Zrelí na dobu digitálnu, ktorá podporí vzťah seniorov k digitálnym technológiam.

 

Prevzaté z https://www.nadaciapontis.sk/vyzvy/vyhlasujeme-grantovu-vyzvu-zreli-na-dobu-digitalnu-podpori-vztah-seniorov-k-digitalnym-technologiam/ dňa 5. novembra 2021.

Zrelí na dobu digitálnu

Aj pre ľudí v staršom veku sú digitálne technológie dôležitým zdrojom informácií, spájajú ich s celým svetom, vytvárajú podmienky pre efektívnu komunikáciu s rodinou či priateľmi, a taktiež môžu slúžiť ako skvelý prostriedok na precvičovanie si pamäte a iných kognitívnych schopností. Moderné technológie, svet sociálnych sietí a internetu však so sebou prinášajú aj mnohé výzvy (nielen) pre staršie generácie. Medzi ne patrí aj strach z digitálnych technológií, všadeprítomné konšpirácie a hoaxy, online podvody či uzatváranie sa do sociálnych bublín. Preto sme sa rozhodli vyhlásiť grantovú výzvu na podporu takých zručností a aktivít, ktoré pomôžu ľuďom v staršom veku využívať digitálne technológie bezpečne, plnohodnotne, podporia aktívny život seniorov a ich zapájanie sa do diania okolo seba a ktoré budú prepájať všetky generácie.

Cieľ grantového programu

Cieľom grantového programu Zrelí na dobu digitálnu je podporiť také organizácie a ich aktivity, ktoré zlepšia vzťah starších ľudí (65+) k digitálnym technológiám, podporia rozvoj ich digitálnych zručností, kritické myslenie s dôrazom na prepájanie generácií a aktívne zapájanie seniorov.

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis vyčlenil na podporu digitálnych zručností seniorov 50 000 eur.

Kto môže žiadať o grant?

Oprávnenými žiadateľmi sú občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, obce a mestá, záujmové združenia právnických osôb, rozpočtové a príspevkové organizácie a iné právnické osoby, ktorých predmetom činnosti  je jedna alebo viac činností, ktoré  napĺňajú  verejnoprospešný účel alebo ak budú právnymi nástupcami vyššie uvedených právnických osôb na základe zmeny právnych predpisov.

Hodnotiace kritériá

 1. Projekt je obsahovo zrozumiteľný, má kvalitne vypracované ciele a očakávané výsledky projektu. (0 – 10b)
 2. Projekt má detailne a konkrétne spracovaný plán a harmonogram aktivít, ktoré podporujú rozvoj digitálnych zručností seniorov, odolnosť voči dezinformáciám a kladú dôraz na kritické myslenie a plnohodnotné využívanie digitálnych technológií. (0 – 10b)
 3. Projekt inovatívnym a kreatívnym spôsobom zapája cieľové skupiny, podporuje inklúziu v spoločnosti a medzigeneračný dialóg, seniori vystupujú v projekte aktívne (nie sú len pasívnymi príjemcami pomoci). (0 – 10b)
 4. Projekt má jasne definované merateľné ukazovatele a očakávaný dopad projektu. (0 – 5b)
 5. Rozpočet je naplánovaný primerane a efektívne. (0 – 5b)
 6. Projekt sa vo svojich aktivitách snaží neplytvať prírodnými zdrojmi a myslí na ochranu životného prostredia. (0 – 2b)

Nemáte veľa skúseností s písaním projektov? Pozrite si video a návod Ako na úspešný projekt.

Podmienky grantu

O aký grant môžete žiadať?

 • Minimálna výška grantu je 1000 eur, maximálna suma grantu je 5000 eur.
 • V systéme Darca uveďte žiadanú sumu najviac 5000 eur, nie viac.

Pozor: Grant bude vyplatený v dvoch splátkach: 70 % sumy po podpísaní zmluvy o finančnom príspevku a 30 % sumy po doručení záverečnej správy o využití grantu.

Na čo môžete využiť grant?

Grant je možné žiadať  na také položky, ktoré priamo súvisia s projektom a realizáciou aktivít, sú efektívne, hospodárne a časovo a vecne nadväzujú na realizáciu aktivít projektu.

Grant nie je možné žiadať na rekonštrukčné práce a vybavenie organizácie dlhodobým nehmotným majetkom, ktorý nesúvisí priamo s realizáciou aktivít projektu. Ďalej grant nie je možné uplatniť na amortizáciu, štipendiá a vzdelávacie kurzy pre zamestnancov, účasť na školeniach a konferenciách, kúpu alkoholických nápojov a cigariet a na ďalšie položky, ktoré nesúvisia s projektom a jeho aktivitami či nie je možné ich riadne zdokladovanie.

Ako máte postupovať pri zasielaní projektov?

Najneskôr do 31. decembra 2021 (do 23:55) je potrebné:

 • registrovať sa na stránke darca.sk (darca: Nadačný fond Slovak Telekom, program: ST Zrelí na dobu digitálnu 2021);
 • vyplniť projektový formulár na stránke darca.sk;
 • formuláre sa posielajú len elektronicky na uvedenej stránke;
 • povinné prílohy výpis z účtu a kópiu štatútu, zriaďovacej listiny alebo stanov organizácie vrátane všetkých zmien (dodatkov) bude potrebné priložiť až po schválení projektu hodnotiacou komisiou, k čomu vás vyzveme písomne v darca.sk.

Termíny, ktoré je dobré si pamätať:

31. december 2021 (do 23:55): uzávierka prijímania žiadostí o grant                                             

január 2022: zverejnenie výsledkov

február 2022 – september 2022: realizácia projektov

15. október 2022: zaslanie záverečnej správy s vyúčtovaním

Aké sú podmienky grantovej výzvy?

Ak žiadateľ uspeje, je potrebné, aby po skončení realizácie projektu:

 • zaslal vyúčtovanie grantu – to znamená úplné a správne doklady potvrdzujúce náležité čerpanie grantu (podľa pokynov, ktoré nájdete tu: https://www.nadaciapontis.sk/nadacne-fondy/ alebo vo vašom profile na darca.sk v časti Informácie o programe) najneskôr do 15. októbra 2022 ako prílohu k elektronickej záverečnej správe cez darca.sk v časti Prílohy alebo poštou na adresu Nadácie Pontis (Zelinárska 2, 821 08 Bratislava).

Položky, ktoré uvediete v rozpočte budú musieť byť riadne vyúčtované a zdokladované. Pre vedenie účtovníctva platí zákon o účtovníctve č. 431/2002 Zb. v zmysle platných noviel k tomuto zákonu vydaných Národnou radou Slovenskej republiky. Je dôležité podľa tohto zákona postupovať pri účtovaní a vyúčtovaní projektu. Podľa typu nákladu môže byť potrebné dodržať aj iné platné zákony, napr. §50 zákona o dani z príjmov (pravidlá pre podiel dane, tzv. 2%), Autorský zákon, Zákonník práce. Položky v rozpočte, ktoré nebudú správne a riadne vyúčtované, budú musieť byť vrátené Nadácii Pontis v sume nesprávne vyúčtovaných rozpočtových položiek.

 • elektronicky podal záverečnú správu cez darca.sk najneskôr do 15. októbra 2022;
 • súčasťou záverečnej správy bude 5 fotografií z realizácie a/alebo video.

Kto bude projekty hodnotiť?

Projekty, ktoré budú spĺňať všetky uvedené podmienky výzvy a budú zaslané v stanovenom termíne, vyhodnotí nezávislá hodnotiaca komisia.

Kedy sa dozviete výsledky?

Výsledky hodnotenia budú zverejnené v priebehu januára 2022. Následne budú úspešní žiadatelia kontaktovaní z Nadácie Pontis ohľadom podpísania zmluvy o poskytnutí grantu.

Sme tu pre vás!

V prípade otázok môžete vašu žiadosť konzultovať s programovým manažérom Nadácie Pontis Matejom Palackom v pracovných dňoch od 9:00 do 17:00 na čísle 0918 580 097 alebo napíšte email na ziadosti@nadaciapontis.sk – ako predmet emailu je potrebné uviesť heslo: ST Zrelí na dobu digitálnu 2021.