compare-fibre-JiOFFI3W7IA-unsplash-1

Nauč sa základy informačnej bezpečnosti a vzdelávaj svoje okolie

Bezplatná aktivita realizovaná Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (podporená Fondom SK-NICu) s názvom „Nauč sa základy informačnej bezpečnosti a vzdelávaj svoje okolie“.

Text pôvodne publikovaný na https://csirt.upjs.sk/#/projekty/zvysovanie-bezpecnostneho-povedomia-na-SS

S finančnou podporou nadácie SK-NICu spúšťame tento rok projekt s názvom Nauč sa základy informačnej bezpečnosti a vzdelávaj svoje okolie. Hlavným cieľom projektu je zvyšovanie bezpečnostného povedomia u širokej verejnosti. Tento cieľ chceme dosiahnuť odbornou prípravou žiakov stredných škôl , ktorí následne budú vykonávať aktivity, ktoré zvýšia bezpečnostné povedomie vo svojom okolí. Keďže niektoré aktivity budú uskutočnené prezenčne, výber sme obmedzili na stredné školy z Banskobystrického, Košického a Prešovského kraja. Predpokladaný počet zapojených stredných škôl je 10, v rámci jednej školy vznikne tím 3 – 10 žiakov. Školy budú vybrané na základe výberových kritérií. Trvanie projektu: December 2021 – Október 2022.

Na aktivitu je možné prihlásiť školu (žiakov) do 3.12.2021 prostredníctvom tohto odkazu na formulár.

Na priblíženie projektu organizujeme aj informačný webinár, v rámci ktorého bude priestor aj na diskusiu a prípadné otázky. Webinár sa uskutoční prostredníctvom platformy Microsoft Teams v termíne: 22.11.2021 (pondelok) od 14:00 do 15:00.

Na webinár je možné sa pripojiť prostredníctvom tohto odkazu.

Ciele projektu

 1. Umožniť žiakom stredných škôl vzdelávať sa v oblasti informačnej bezpečnosti, projektového manažmentu, práva, informačných a komunikačných technológií.​

 2. Zvyšovať bezpečnostné povedomie žiakov a učiteľov stredných škôl, ako aj širokej laickej verejnosti.​

 3. Vzbudenie záujmu o informačnú bezpečnosť a súvisiace oblasti u žiakov stredných škôl. ​

 4. Rozvíjať u žiakov tzv. soft skills, najmä kooperáciu a prezentačné zručnosti, potrebné pre tímovú prácu pri riešení žiackych diseminačných projektov na školách.​

Plánované aktivity

Projekt je rozdelený do 4 aktivít, a to odbornej prípravy žiakov stredných škôl, zvyšovanie bezpečnostného povedomia laickej verejosti žiakmi stredných škôl, vyhodnotenia aktivít a aktivít smerujúcich k udržateľnosti projektu.

1. fáza – Odborná príprava žiakov

Odborná príprava žiakov bude pozostávať z dištančnej aj prezenčnej formy. Žiaci stredných škôl budú komunikovať s priradeným mentorom a taktiež zvolenými odborníkmi z oblasti. Okrem mentoringu a pravidelnej diskusie k rôznym témam, dôjde aj k realizácii viacerých prednášok a workshopov, ktoré sa budú konať spravidla raz za týždeň vo vopred určenom čase. Cieľom je vybudovanie komunity zloženej zo žiakov, učiteľov a lektorov.

Súčasne budú organizované 2 prezenčné sústredenia, kde budú pripravené najmä praktické workshopy k sledovaným témam. Týmito workshopmi sa predpokladá posun žiakov v technických zručnostiach, ale ide aj o vhodné doplnenie prednášok.

Prednášky a workshopy sa budú venovať témam z oblastí: Minimum z oblasti informačnej bezpečnosti:

 • Bezpečnostné hrozby a ochrana v rámci digitálnych médií
 • Sociálne inžinierstvo
 • Bezpečné prehliadanie webového obsahu

Právne a etické minimum:

 • Ochrana osobných údajov a ochrana súkromia
 • Počítačová kriminalita​
 • Etické aspekty​
 • Projektový manažment​
 • Psychologické a sociálno-patologické javy na internete

2.fáza

Druhou časťou projektu je samotné zvyšovanie bezpečnostného povedomia. V rámci tejto časti každý tím žiakov uskutoční minimálne 3 aktivity, ktoré budú mať dosah na zvýšenie bezpečnostného povedomia. 1 z týchto aktivít bude prednáška pre žiakov a učiteľov vlastnej strednej školy. Ďalšie aktivity sú ponechané na výber tímu žiakov. Podmienkou však je, aby 1 z podniknutých aktivít bola realizovaná mimo strednú školu (napr. pre rodičov, základnú školu, seniorov).

 • Organizácia prednášky, workshopu​
 • Kampaň v rámci sociálnych sietí​
 • Grafické výstupy​
 • Organizácia súťaže

Výber miesta, času, spôsobu reaizácie sa ponechá na tím žiakov danej strednej školy. Všetky vzniknuté materiály budú v rámci projektu vydané pod otvorenou licenciouna rôznych platformách.

3.fáza

Tretia časť projektu pozostáva z vyhodnotenia aktivít. V rámci týchto aktivít dôjde k vyhodnoteniu jednotlivých aktivít tímov žiakov stredných škôl. Vyhodnotenie uskutočnia odborníci zainteresovaní v rámci projektu, ako aj prizvaní externí odborníci. Najlepšie tímy budú ohodnotené a tiež dôjde k výberu najlepšej aktivity zvyšujúcej bezpečnostné povedomie.

V rámci tejto časti dôjde k realizácii súťaže jednotlivcov – tzv. Capture the flag súťaže, v rámci, ktorej budú jednotlivci súťažiť v riešení zaujímavých úloh. Cieľom tejto aktivity je zvýšiť záujem žiakov o oblasť informačnej bezpečnosti.

4.fáza

Poslednú časť projektu tvoria aktivity smerujúce k udržateľnosti projektu. V rámci tejto aktivity dôjde k uskutočneniu CyberSecurityDay, ktorého sa zúčastnia žiaci stredných škôl (pôvodní členovia tímov, ako aj noví žiaci).

Poslednou aktivitou, v rámci ktorej dôjde k prehĺbeniu vedomostí žiakov, ale aj zdieľaniu poznatkov a vytvoreniu komunity, bude víkendové sústredenie – Jesenná škola. Dané sústredenie bude pozostávať z viacerých prednášok a workshopov a bude určené pre 20 žiakov stredných škôl zapojených do projektu a 10 učiteľov.

KurikulumOECD

OECD: PREPRACOVANIE KURIKULA – 6 tematických správ projektu Vzdelávanie 2030

Výber základných výstupov projektu OECD Vzdelávanie 2030 (prehľad do roku 2020).

Okolo roku 2015 začali krajiny v kontexte rastúcej celosvetovej diskusie o globalizácii a migrácii, zmene klímy a technologickom pokroku, ako je umelá inteligencia, prehodnocovať otázky o druhoch kompetencií, ktoré by študenti potrebovali do budúcnosti, a o tom, ako by ich bolo možné najlepšie podporovať prostredníctvom prepracovania kurikúl. Hoci sa učebné osnovy dlho považovali za vysoko domácu záležitosť s veľkým záujmom a citlivými politickými dôsledkami, jasne sa zistila potreba akceptovať vedecké výsledky, ktoré by podporili krajiny pri vytváraní systematických procesov navrhovania učebných plánov.

Cieľ projektu Vzdelávanie 2030

S cieľom pomôcť krajinám odpovedať na tieto otázky sekretariát OECD stanovil aktualizáciu definície a výberu kľúčových kompetencií OECD a uskutočnenie medzinárodnej porovnávacej analýzy učebných osnov a spustenie projektu „Budúcnosť vzdelávania a zručností 2030“ (Vzdelávanie 2030).

Projekt pozostáva z niekoľkých prvkov, pričom všetky sú charakterizované výhľadovým prístupom. Vzdelávanie do roku 2030 je zdrojom pre vzdelávacie systémy, ktoré sa snažia reagovať na neustále sa meniaci svet. Je založená na špičkovom výskume, medzinárodných údajoch a príkladoch jednotlivých krajín s príspevkami od rôznych odborníkov a zainteresovaných strán vrátane zástupcov vlád, učiteľov a vedúcich pracovníkov škôl, pedagógov učiteľov, medzinárodných organizácií, sociálnych partnerov, mienkotvorných lídrov, akademických odborníkov a, čo je najdôležitejšie, samotných študentov.

Cieľom projektu je konkrétne podporiť krajiny v ich úsilí reagovať na tieto ďalekosiahle otázky:

 • Aké druhy vedomostí, zručností, postojov a hodnôt sú potrebné na pochopenie, angažovanosť a formovanie meniaceho sa sveta smerom k lepšej budúcnosti v roku 2030?
 • Ako možno účinne zmeniť politiky a postupy na podporu vzdelávania a dobrých životných podmienok mladých ľudí v kontexte meniacich sa spoločností a hospodárstiev?

Pandémia COVID-19 odhalila a prehĺbila aj nedostatky súčasných systémov. Zdôraznila naliehavú potrebu rozmýšľať inak o tom, ako odstrániť rozdiely v spravodlivosti, ktoré existujú a v súčasnosti sa zväčšujú. V súvislosti s ochorením COVID-19 sa táto analýza zrýchlila, aby bolo čo najrelevantnejšie riešiť existujúce výzvy, najmä pokiaľ ide o to, aby sa dobré životné podmienky študentov stali stredobodom navrhovania učebných osnov a ich prepracovania.

Prepracovanie kurikúl pre rok 2030

Reforma učebných osnov je jednou z politicky najcitlivejších reforiem, ktoré sa uskutočňujú vo vzdelávacích systémoch. Odpor voči zmenám je často oveľa silnejší ako snaha o zmenu. Na učebné osnovy a čo by sa študenti mali učiť v škole sú zvyčajne mnohé rozdielne názory. Na zmene učebných osnov sa podieľajú rôzne záujmové skupiny:

 • učitelia a študenti, ktorých sa zmeny kurikúl priamo dotýkajú,
 • rodičia majú svoju predstavu o tom, čo by sa ich deti mali učiť,
 • akademickí odborníci majú názory na to, čo by sa študenti mali učiť v akom veku,
 • univerzity majú očakávania, čo by študenti mali vedieť, keď ukončia školskú dochádzku
 • zamestnávatelia majú očakávania, čo majú absolventi byť schopní robiť, keď nastúpia do zamestnania
 • politici zrejme dali volebné sľuby zahŕňajúce zmenu učebných osnov.

Všetky zainteresované strany by do stredobodu svojho úsilia pri prepracovaní kurikula mali postaviť potreby a záujmy študentov, zohľadniť ich názory, potrebu vedomostí a zručností, i pohodu vo vzdelávaní. To by malo zabrániť hľadaniu rýchlych riešení a zapájaniu sa do politických bojov a kompromisov. Zodpovedné subjekty si musia uvedomiť, že neprijatie žiadnych opatrení bude mať negatívne sociálne a ekonomické dopady tak pre študentov, ako i pre spoločnosť ako celok.

Dôležité je, že učebný plán je živým a vyvíjajúcim sa nástrojom. Kurikulá vnímané všeobecnejšie sú dynamické a interaktívne, vytvárajú interakcie medzi obsahom, ktorý sa má pokryť a študentmi – ich zázemím, skúsenosťami, výsledkami doterajšieho vzdelávania, sociálnych podmienok), vrátane zohľadnenia stavu ostatných účastníkov vzdelávania.

Tvorcovia kurikúl by mali ťažiť z vedeckých poznatkov zo širokej škály disciplín (t. j. aj neurovedy, behaviorálnej ekonómie atp.) Poznatky z týchto disciplín môžu napríklad poskytnúť prehľad o riadení procesov pri zmene kurikúl. Vedecky založený prístup môže prispieť k zmierneniu konfliktov záujmov. Podstatné je však zabezpečiť, aby návrhy úprav kurikúl boli politicky životaschopné, akceptované hlavnými zainteresovanými stranami v systéme vzdelávania a že sa maximálne premietnu do pozitívnych zmien vo vzdelávaní v triede.

OECD vo výstupoch Kompas pre vzdelávanie 2030 vypracovalo východiská pre budúce vzdelávanie a učenie sa – Learning Compass 2030, ktorý definuje vedomosti, zručnosti, postoje a hodnoty, ktoré študenti potrebujú, aby naplnili svoj potenciál a prispeli k blahu svojej spoločnosti i planéty ako celku.

Šesť tematických správ o kurikule

OECD Kompas pre vzdelávanie 2030 nie je ani hodnotiacim rámcom, ani rámcom učebných osnov. Na úspešné posilnenie kompetencií, ktoré stanovuje, budú musieť vzdelávacie systémy navrhnúť osnovy orientované na budúcnosť, ktoré budú primerané a relevantné pre ich miestny kontext. Na podporu tohto cieľa druhá fáza projektu Vzdelávanie 2030 zahŕňa prísnu medzinárodnú porovnávaciu analýzu, ktorej výsledkom je séria šiestich tematických správ o učebných osnovách Vzdelávanie 2030.

 1. Riadenie časového odstupu medzi dnešným učebným plánom a budúcimi potrebami: Hospodárske, spoločenské a environmentálne zmeny sa uskutočňujú rýchlo a technológie sa vyvíjajú nevídaným tempom, avšak vzdelávacie systémy sa prispôsobujú pomerne pomaly. Trendy v typoch zručností požadovaných na trhu práce sa v posledných desaťročiach dramaticky zmenili. Zatiaľ čo rutinné manuálne a kognitívne úlohy boli pravidlom, mnohé zo súčasných a vznikajúcich pracovných miest vyžadujú nerutinné analytické a mäkké – sociálne zručnosti. Budúcnosť vyžaduje, aby vzdelávacie systémy podporovali celý rad kompetencií, ktoré idú nad rámec prípravy študentov pre konkrétne pracovné miesta. Podľa zahraničných skúseností najvýraznejšou zmenou je podpora rozvoja prenosných kognitívnych zručností (kritické myslenie, riešenie problémov), schopnosť celoživotne učiť sa učiť, tiež že súčasťou výchovy a vzdelávania majú byť aj postoje a hodnoty, prevzatie individuálnej zodpovednosti.
 2. Riešenie preťaženia učebných plánov: Snaha udržať kurikulum v súlade s novovznikajúcimi potrebami hospodárstva a spoločnosti môže viesť k situácii, keď sa učebné osnovy „preťažia“. Prehustenie učebných osnov, najmä čo sa vzdelávacieho obsahu týka, má negatívny vplyv na kvalitu vzdelávania študentov a zvyšuje nároky na štúdium mimo vyučovania v škole. S cieľom uspokojiť vznikajúce požiadavky bez ďalšieho zahusťovania kurikúl, napr. vytváraním nových predmetov, mnohé krajiny zvolili prístup, ktorým sa premietli vznikajúce spoločenské potreby do prierezových tém. Dôraz sa začína klásť aj na povedomie o dôležitosti prípravy študentov na život v čoraz globalizovanejšom a prepojenom svete a na zameranie sa na koncepčné chápanie s cieľom vyhnúť sa nadmernému počtu tém alebo tém v rámci disponibilného času.
 3. Zabezpečenie rovnosti prostredníctvom inovácií učebných osnov: Krajiny a školy na celom svete čoraz viac využívajú štyri typy inovácií kurikúl: digitálne, personalizované, založené na rôznych obsahoch a kompetenciách a flexibilné. Doterajšia realita je však taká, že skôr sa zväčšujú rozdiely rovnosti uplatnenia vzdelávacieho potenciálu individuálneho žiaka medzi rôznymi skupinami študentov, namiesto toho, aby sa +tieto rozdiely odstránili. Táto správa sa zameriava na možnosti úprav kurikúl tak, aby žiadny žiak nezaostal pozadu, najmä tí najzraniteľnejší, a poskytuje príležitosť dôkladnejšie zamýšľať sa o „rovnosti a začlenení do tvorby a implementácie učebných osnov“. Učebné osnovy pre 21. storočie by mali byť skutočne inkluzívne. Niektoré krajiny sa zameriavajú na rovnosť, tj ponúkajú rovnaké príležitosti všetkým študentom, napr. minimálne štandardy kurikula alebo základné kurikulum. Iné využívajú prístup zameraný na rovnosť, poskytujú rozdielnu podporu študentom na základe ich individuálnych potrieb, napr. prípravné vzdelávanie pre študentov s problémami. Sú prístupy akceptujúce rozmanitosť a začleňujú inklúziu ako princíp tvorby a implementácie kurikula, napr. v zameraní na odstraňovanie systémových prekážok učeniu sa, aby sa študenti mohli učiť takí, akí sú, bez akejkoľvek odlišnej podpory. Na zváženie sú aj praktické prístupy na prispôsobenie učebných osnov všetkým typom študentov, vrátane tých najzraniteľnejších, napríklad Design Thinking, Universal Design for Learning (UDL) pozýva tvorcov učebných osnov, aby systematicky hľadali spôsoby, ako učebné osnovy fungujú pre všetkých, nielen pre niektorých študentov zameraním sa na odstraňovanie bariér okolo obsahu a konceptov, zmyslu pre účel a motiváciu, a spôsobu učenia (pedagogika a hodnotenie).
 4. Realizácia flexibility a autonómie učebných osnov: Flexibilita a autonómia školských kurikúl sú dve strany tej istej mince. Flexibilita učebných osnov je konceptualizovaná ako adaptabilita a dostupnosť kurikúl, ktorými majú školy a učitelia reagovať na potreby a kompetencie študentov. Predpokladá autonómiu škôl a učiteľov s ohľadom na kurikulá. To tiež naznačuje určitú mieru autonómie na strane študentov, najmä v navrhovaní a výbere učebných osnov počas strednej školy. Udelenie autonómie týmto spôsobom nie je bez rizika. Problém je nájsť správnu rovnováhu.
 5. Zapracovanie hodnôt do kurikula: Zapracovanie postojov a hodnôt do učebných osnov sa týka výslovného uznania ich významu ako súčasti vzdelávania nad rámec vedomostí a zručností na podporu a usmernenie študentov pri zvládaní neistej budúcnosti. Keďže krajiny čoraz viac smerujú k holistickému prístupu k rozvoju kompetencií, narastajú očakávania škôl, aby sa zaoberali hodnotami s cieľom obohatiť vzdelávacie skúsenosti študentov a ich školský život. Zapracovanie hodnôt do kurikúl môže viesť k politickým, filozofickým a ideologickým diskusiám. Zahrnutie hodnôt do učebných osnov si vyžaduje jasný rozhodovací proces na určenie a výber spoločných hodnôt, ktoré podporujú celkové poslanie a ciele učebných kurikúl.
 6. Prijatie ekosystémového prístupu k prepracovaniu učebných plánov a ich vykonávaniu: Vzdelávacie systémy sa čoraz viac považujú za súčasť širšieho ekosystému, ku ktorému prispievajú a ktorým sú ovplyvnené. V súlade s týmto posunom sa mení zmysel pre spoločnú zodpovednosť za vzdelávací systém a zapojenie zainteresovaných strán s cieľom, aby rozhodovanie už nebola kontrolovaná vybranou skupinou ľudí. Aj študenti sa majú stať aktívnymi účastníkmi vzdelávania.

Každá analytická správa zahrnie vedecké zdroje, pričom bude vychádzať zo širokej škály medzinárodne porovnateľných zdrojov údajov a bohatých príkladov krajín, s cieľom opísať súčasné prístupy k prepracovaniu učebných plánov, poukázať na spoločné problémy a prijaté sľubné stratégie a vyvodiť kľúčové ponaučenia zo skúseností jednotlivých krajín.

Systematický návrh a realizácia učebných plánov založených na vedeckých výskumoch a dôkazoch pravdepodobne ponúka najlepšiu šancu vybaviť študentov znalosťami, zručnosťami, postojmi a hodnotami, ktoré potrebujú na formovanie svojej budúcnosti a prosperity.

Zdroje

 • OECD: PREPRACOVANIE KURIKULA – 6 tematických správ projektu Vzdelávanie 2030″ v anglickom jazyku „Curriculum (re)design – A series of thematic reports from the OECD Education 2030 project OVERVIEW BROCHUREmôžete stiahnuť TU.
 • OECD Budúcnosť vzdelávania a zručností: Kompas pre vzdelávanie 2030, v anglickom jazyku „OECD Future of Education and Skills 2030: OECD Learning Compass 2030nájdete TU, o celom programe TU a pozrieť prezentáciu TU.
 • Riadenie časového odstupu medzi dnešným učebným plánom a budúcimi potrebami, v anglickom jazyku „What Students Learn Matters – Towards a 21st Century Curriculumnájdete TU.
 • Riešenie preťaženia učebných plánov, v anglickom jazyku „Curriculum Overload – A Way Forwardnájdete TU.
 • Zabezpečenie rovnosti prostredníctvom inovácií učebných osnov, v anglickom jazyku „Adapting Curriculum to Bridge Equity Gaps Towards an Inclusive Curriculumnájdete TU.

Výber a odkazy na zdroje sú z publikácie OECD „Curriculum (re)design. A series of thematic reports from the OECD Education 2030 project. OVERVIEW BROCHURE a z príhovoru Andreasa Schleichera, riaditeľa pre vzdelávanie a zručnosti sekretariátu OECD. Voľne dostupné pre nekomerčné aktivity. Všetky žiadosti o komerčné využitie tohto materiálu alebo o práva na preklad zaslať na rights@oecd.org. © OECD 2020

Snímka obrazovky 2021-11-15 o 23.33.40

Ceny FVAT AMAVET 2021 pre tento rok sú rozdané!

Ceny FVAT AMAVET 2021 pre tento rok sú rozdané. Gratulujeme víťazom!
 
🎥Otvorenie, vyhodnotenie a prednášku víťaza FVAT si prehrajte tu

Články pôvodne publikované na https://www.facebook.com/amavet/photos/a.404443508026/10158457278123027 a https://www.festivalvedy.sk/wp2/o-sutazi/.
Foto AMAVET

Buďme hrdí na seba a na Slovensko

 

(Bratislava, 10.11.2021) TASR

„Pozerám sa na vás a vidím všetky zaplnené rady, vidím vaše oči a cítiť to na vás, že pre vedu žijete. Tieto projekty ste robili po večeroch a počas voľného času. Prirodzene chcete vyhrať a želám vám veľa šťastia. Aj ja som šťastný, že vás môžeme vidieť a prídem aj na budúci rok a v súťaži vás absolútne podporím. Pre mňa je to úplne niečo nové. O AMAVET-e som veľa nevedel. Som šťastný, že ste tu a prídete aj nabudúce. Keď dnes nevyhráte, tak vyhráte o rok alebo neskôr!“ Týmito slovami podporil súťaž mladých vedátorov známy slovenský vedec Pavol Čekan, PhD., B.Sc. zo spoločnosti MultiplexDX, ktorí daroval organizátorom Festivalu vedy a techniky AMAVET PCR testy, aby účastníci slovenského finále mohli prezentovať svoje vedátorské projekty prezenčne za prísnych hygienických podmienok v priestoroch Zážitkového centra vedy Aurelium v Bratislave. 

 1. 24. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET (FVAT) sa uskutočnil od 8. do 9. novembra 2021 ako Otváracie podujatie Týždňa vedy a techniky na Slovensku (TVT), konané prezenčne. Z krajských kôl postúpilo na celoslovenské finále 61 súťažiacich so 44 vedátorskými Celkový počet účastníkov, vrátane sprevádzajúcich učiteľov, odbornej hodnotiacej komisie, hostí a organizátorov bol 120. 

Už piaty rok je odborným garantom FVAT Slovenská akadémia vied spoločne s univerzitami – Žilinská univerzita v Žiline, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach a Slovenská technická univerzita v Bratislave.  Za všetkých garantov v otváracom príhovore prehovoril predseda Slovenskej akadémie vied prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., ktorý zdôraznil význam FVAT už oslovením účastníkov: „Milé budúce kolegyne a budúci kolegovia! AMAVET je jedno z najúžasnejších podujatí, ktoré na Slovensku máme. Dôvod je jednoduchý – budúcnosť si musíme pestovať dnes, pretože to, čo urobíme dnes sa prejaví v budúcnosti.“ 

SAV bola v tomto roku aj sponzorom podujatia, pretože Virologický ústav urobil analýzu PCR testov všetkým účastníkom festivalu AMAVET. Organizátori úprimne poďakovali Biomedicinskemu centru SAV za vykonanie RT-PCR testov, čím umožnili bezpečný priebeh podujatia. 

Súčasťou otvorenia Týždňa vedy a techniky na Slovensku bola pre účastníkov FVAT aj krátka motivačná diskusia s hosťami a podporovateľmi festivalu AMAVET. Očakávaná účasť ministra školstva sa pred podujatím zmenila na účasť štátneho tajomníka, ktorý bol poverený vážnejšími úlohami a nakoniec tesne pred budúcich vedcov prišiel generálny riaditeľ Sekcie vedy a techniky Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR Mgr. Róbert Ševčík, PhD. Ďalšími účastníkmi debaty boli prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., predseda Slovenskej akadémie vied, Pavol Čekan, PhD., B.Sc., MultiplexDX, slovenský vedec pôsobiaci v oblasti molekulárnej biológie, biochémie a molekulárnej onkológie a za hostiteľa doc. JUDr. Marián Giba, PhD., predseda AMAVET-u. 

Moderátor načrtol posolstvo otvorenia Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2021 a otvoril krátku diskusiu k 4 témam: Potreby škôl v súvislosti s popularizáciou vedy a techniky a podpora mladých talentov. Motivovanie žiakov študovať prírodné a technické vedy. Búranie mýtov o tom, ako pracuje vedec „v bielom plášti“.  Odprezentovať vedecké poznatky zrozumiteľne publiku je najdôležitejšie. 

Po zaujímavej diskusii pred mladými vedátormi z celého Slovenska zaznelo aj posolstvo Otvorenia TVT z úst predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka: „Súčasná pandémia má aj pozitívnu stránku. Uzavreli sa hranice a nič sme nemohli doviezť z Ameriky ani z iných krajín. Vtedy nastúpili úplne kvalifikovaní slovenskí vedeckí pracovníci a zrazu „zachránili“ Slovensko! Všetci si preto uvedomujeme, že existujú tu ľudia so zmyslom robiť dobrú vedu aj v Slovenskej republike. Buďme hrdí na seba a na Slovensko!“ 

Buďme hrdí na seba a na Slovensko sa stalo posolstvom z Otvorenia TVT a FVAT AMAVET 2021, s čím sa stotožnili všetci diskutujúci. 

Celkové výsledky Festivalu vedy a techniky AMAVET 2021 sú prílohou tlačovej informácie. 

Aj napriek vysokej úrovni súťažných projektov, nie všetci mohli zvíťaziť na celoslovenskom finále. Veda je už taká, že neúspech posúva poznanie vpred. Mnohí žiaci si to už v tomto veku aj uvedomujú. Dôkaz o tom prišiel sms správou od učiteľky Mirky Feretovej z Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša v Prešove: „Chcem vám všetkým poďakovať za moje deti, ako vždy idú domov z festivalu AMAVET nadšené, plné elánu na ďalšiu prácu! Je skvelé, že ste našli odvahu uskutočniť FVAT prezenčne“. 

Odkazy na vzhliadnutie atmosféry: 

Vyhlásenie výsledkov https://www.youtube.com/watch?v=Sbj9oQSP9yc 
Sprievodný program FVAT AMAVET Samuel Smoter a Janka Šišková https://www.youtube.com/watch?v=FckoAGa-DlM  

Otvorenie Festivalu vedy a techniky AMAVET a Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2021 https://www.youtube.com/watch?v=k6nRrAhtC0I 

 

Ján NEMEC, 0903 719 244, nemec@amavet.sk 

O FVAT AMAVET

Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) – Laureát Ceny za vedu a techniku 2018 v kategórii Popularizátor vedy – je záujmové občianske združenie, ktoré funguje na princípe neziskovej organizácie už 31 rokov! Združuje 4.500 aktívnych členov v 56-tich kluboch po celom Slovensku, ktoré pozitívne ovplyvňujú ich budúcu profesiu. Počas svojej existencie stál pri zrode mnohých úspešných projektov, ktoré sú zamerané na neformálne vzdelávanie mladých ľudí a naďalej prináša inšpirácie a rozvíja mladé talenty, podporuje dobré nápady a pomáha získavať hodnotné skúseností. Kluby pracujú v oblasti astronómie, robotiky, informatiky, biotechnológie, vied o zemi a v rôznych iných vedných disciplín. Medzi hlavné aktivity patria organizovanie Festivalu vedy a techniky AMAVET, Festival štyroch živlov AMAVET, interaktívna konferencia Junior Internet, celoslovenské kolo svetovej robotickej súťaže RoboRAVE, multidisciplinárny online seminár LaBáK, Cesty za vedou – do vedeckých inštitúcií, letné tábory, Zvedaví vedci, Anjeli deťom. 

Viac na www.amavet.sk 

Snímka obrazovky 2021-11-15 o 23.16.21

Index DESI 2021: Pokrok Slovenska v monitorovaných oblastiach je obmedzený

Európska komisia 12. novembra uverejnila výsledky indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) za rok 2021.

Článok pôvodne publikovaný na https://itas.sk/index-desi-2021-pokrok-slovenska-v-monitorovanych-oblastiach-je-obmedzeny/?fbclid=IwAR1GqF0RX_yKZoEP3Vss6-JIQKLRgfkTXVoKPpnVYtbFCNFskElZcKyr3ts

Index sleduje pokrok pri digitálnej konkurencieschopnosti členských štátov EÚ v oblasti ľudského kapitálu, širokopásmovej pripojiteľnosti, integrácie digitálnych technológií v podnikoch a digitálnych verejných služieb.

Slovensko v roku 2021 obsadilo v indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) 22. miesto spomedzi 27 členských štátov EÚ. Krajina zostáva na rovnakej pozícii ako v roku 2020. Slovensko sa nachádza tesne pod priemerom EÚ alebo okolo neho v rámci ukazovateľov v oblasti ľudského kapitálu.

54 % Slovákov má aspoň základné digitálne zručnosti a 27 % má nadpriemerné digitálne zručnosti v porovnaní s priemerom EÚ v hodnote 56 % a 31 %. Počet podnikov poskytujúcich odbornú prípravu v oblasti IKT v roku 2020 bol 16 %, čo je o 4 percentuálne body menej ako priemer EÚ vo výške 20 %.

Podiel špecialistov v oblasti IKT na celkovej zamestnanosti takisto vzrástol a takmer dosiahol priemer EÚ. Celkové využívanie pevného širokopásmového pripojenia na Slovensku sa stabilne zvyšovalo zo 72 % v roku 2019 na 78 % v roku 2020.

Slovensko výrazne zlepšilo zavádzanie superrýchleho internetu a pokročilo v pokrytí sieťou s veľmi vysokou kapacitou, pričom dokončená aukcia 5G zlepšila skóre v pripravenosti 5G. 52 % MSP má aspoň základnú úroveň digitálnej intenzity, čo je pod priemernou hodnotou EÚ 60 %. 15 % podnikov využívalo v roku 2020 aspoň dve technológie umelej inteligencie (AI) v porovnaní s 25 % v EÚ. Počet podnikov využívajúcich elektronické faktúry je 16 %, čo je výrazne pod priemerom EÚ v hodnote 32 %.

Väčšina ukazovateľov pre oblasť digitálnych verejných služieb je nižšia ako priemer EÚ s výnimkou 68 % podielu používateľov elektronickej verejnej správy v roku 2020 v porovnaní so 64 % v EÚ.

Kompletnú správu o Slovensku si môžete stiahnuť TU.

(Text a foto: Európska komisia)

Snimka_aktivity-1

DIGITÁLNE financovanie Advanced Digital Skills je na ceste

Školenia o pokročilých digitálnych zručnostiach budú stredobodom pripravovaného nového programu Digitálna Európa (DIGITAL) , ambiciózneho programu financovania EÚ zameraného na poskytovanie digitálnych technológií podnikom, občanom a orgánom verejnej správy.

Vytvorené  Eleonora Censorii Publikované 14. októbra 2021

Článok pôvodne publikovaný na https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/latest/news/digital-funding-advanced-digital-skills-its-way

DIGITAL sa zameriava na podporu investícií do superpočítačov, umelej inteligencie, kybernetickej bezpečnosti, pokročilých digitálnych zručností a zabezpečenie širokého využitia digitálnych kapacít v celej ekonomike a spoločnosti. Program posilní konkurencieschopnosť Európy a prispeje k zabezpečeniu technologickej suverenity, čím prispeje k dosiahnutiu cieľov digitálnej dekády . Na umožnenie úspešného nasadenia týchto technológií potrebuje EÚ digitálne kvalifikovanú pracovnú silu a väčší počet digitálnych talentov. 

To je dôvod, prečo je z celkového rozpočtu 7,5 miliardy počas 7 rokov 580 miliónov EUR určených výlučne na podporu pokročilých digitálnych zručností. V nadchádzajúcich týždňoch budú zverejnené výzvy na financovanie návrhu a poskytovania špecializovaných programov pre budúcich odborníkov v kľúčových kapacitných oblastiach, ako sú dáta a AI, kybernetická bezpečnosť, kvantová a HPC. 
Tieto výzvy sú zamerané na konzorciá univerzít, podnikov a centier excelentnosti s cieľom podporiť prelomové inovácie a vyškoliť Európanov, aby dosiahli cieľ digitálnej dekády, ktorým je 20 miliónov zamestnaných digitálnych odborníkov do roku 2030.


Ako povedala vedúca oddelenia DG CNECT Fabrizia Benini počas prvej prezentácie výzvy počas podujatia Leading the Digital Decade  začiatkom tohto roka, „Európa sa musí stať svetovým lídrom vo vzdelávaní dátových inžinierov, kvantových vedcov a expertov na kybernetickú bezpečnosť“.

Ako sa môžem zúčastniť?

Naďalej vás budeme informovať o najnovšom programe DIGITAL na tejto stránke a na našich kanáloch sociálnych médií. Nájdete tu informácie o predchádzajúcich financovaných projektoch a registráciou na platforme budete môcť nájsť partnerov a spojiť sa s inými organizáciami, ktoré sa chcú prihlásiť.

Tým, registráciu pre zasielanie newslettera nikdy nezmeškáte aktualizácie a dôležité zdroje na tému vášho záujmu. 

 

© Európska komisia

Podrobnosti o novinkách

Úroveň digitálnych zručností
Pokročilé
Digitálny expert
Geografický rozsah – Krajina
Rakúsko
Belgicko
Bulharsko
Cyprus
Rumunsko
Typ iniciatívy
Inštitucionálna iniciatíva EÚ
 
Snimka_digi-eu

Program Digitálna Európa: takmer 2 miliardy EUR na digitálny prechod a zručnosti

Európska komisia prijala 10. novembra 2021 tri pracovné programy pre program Digitálna Európa . Urýchli technologickú suverenitu Európy a bude financovať nové digitálne riešenia, aby sa ďalších 10 rokov  stalo digitálnou dekádou Európy . V tomto prvom kole  bude na to vyčlenených celkovo 1,98 miliardy eur. 

 Vytvoril Galina Miševová   Uverejnené 10. november 2021

Článok pôvodne publikovaný na https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/latest/news/digital-europe-programme-close-eu2-billion-digital-transition-and-skills

Hlavný pracovný program ( DIGITAL Europe Pracovný program 2021 – 2022 ), v hodnote € 1,38 miliardy, zefektívni investície do kľúčových oblastí vznikajúcich technológií: Umelá inteligencia (AI), oblačnosti a dátových priestoroch, kvantovej komunikačnej infraštruktúry, pokročilé digitálne zručnosti, a široké využívanie digitálnych technológií v celej ekonomike a spoločnosti do konca roku 2022. 

Program pomôže Európanom získať správne zručnosti, aby sa mohli učiť a aktívne sa zúčastňovať na trhu práce. Konkrétne bude podporovať:

 • Vzdelávacie a školiace príležitosti pre budúcich odborníkov v kľúčových oblastiach, ako sú dáta a etická AI, kybernetická bezpečnosť, kvantová a HPC.
 • Rekvalifikácia a zvyšovanie kvalifikácie existujúcej pracovnej sily prostredníctvom krátkodobých školení odrážajúcich najnovší vývoj v kľúčových kapacitných oblastiach

Dva ďalšie pracovné programy sprevádzajú hlavný program. DIGITAL Europe – Cybersecurity pracovný program 2021-2022  investuje 269 miliónov € do konca roka 2022 v oblastiach, ktoré sú rozhodujúce pre kybernetickej a zabezpečenie siete, zatiaľ čo  DIGITAL Európe – EDIH Pracovný program 2021-2023  sa zaoberá problematikou riadenia a prevádzku siete Európske digitálne centrá (329 miliónov EUR, do konca roku 2023).

Viac informácií a program oznamujúci nadchádzajúce DIGITÁLNE akcie nájdete na  webovej stránke Európskej komisie ! 

Podrobnosti o novinkách

Úroveň digitálnych zručností
Stredne pokročilý
Pokročilé
Digitálny expert
Geografický rozsah – Krajina
Rakúsko
Belgicko
Bulharsko
Cyprus
Rumunsko
Typ iniciatívy
Inštitucionálna iniciatíva EÚ
 
Snímka_bruselu

Komisia začína štruktúrovaný dialóg s členskými štátmi o digitálnom vzdelávaní a zručnostiach

Digitálna transformácia je jednou z hlavných priorít Európskej komisie a členských štátov EÚ na poprednom mieste európskeho programu. Aby Európa mala skutočný úžitok z digitálnej transformácie, potrebuje kvalifikovanú pracovnú silu, digitálne zdatných občanov a vzdelávací systém, ktorý odráža rastúci význam digitálnych technológií a zručností.

 

Vytvoril Matteo Mirigliano     Uverejnené 


prejave o stave EÚ v roku 2021 prezidentka Ursula Von der Leyenová zdôraznila potrebu štruktúrovaného a efektívneho dialógu na najvyššej úrovni, aby sa to dosiahlo – a  splnili sa ciele digitálnej dekády.  

Komisia 8. októbra 2021 oznámila začatie tohto štruktúrovaného dialógu s členskými štátmi a stanovila plán. Oznámenie nasledovalo po projektovom stretnutí medzi výkonnou podpredsedníčkou Margrethe Vestagerovou, podpredsedníčkou Margaritis Schinasovou a komisármi Mariyou Gabrielovou, Nicolasom Schmitom a Thierrym Bretonom, ktorí vyhlásili, že:   

„Pre našu  digitálnu dekádu sme si stanovili ambiciózne ciele, ako napríklad vybaviť 80 % ľudí základnými digitálnymi zručnosťami a do roku 2030 mať v EÚ zamestnaných 20 miliónov IKT špecialistov. Dosiahneme to len vtedy, ak budeme pracovať ako jeden v EÚ na všetkých úrovniach. Preto sme veľmi radi, že sa začal štruktúrovaný dialóg s plánom opatrení.“  

Dialóg bude prebiehať do konca roku 2022 a bude zahŕňať rôzne úrovne vlád členských štátov a spoločnosti, od vzdelávacích inštitúcií až po súkromný sektor a občiansku spoločnosť. Výsledky budú informovať o konkrétnych iniciatívach na úrovni EÚ o faktoroch umožňujúcich zefektívnenie digitálneho vzdelávania a zručností v nasledujúcom desaťročí. Iniciatívy a výsledky budú oznámené do konca roka 2022.

© Európska únia, 2021. 
   
Zdroj: EK – Audiovizuálna služba

Podrobnosti o novinkách

Digitálna technika / špecializácia
Úroveň digitálnych zručností
Základné
Stredne pokročilý
Pokročilé
Digitálny expert
Geografický rozsah – Krajina
Rakúsko
Belgicko
Bulharsko
Cyprus
Rumunsko
Typ iniciatívy
Inštitucionálna iniciatíva EÚ
 
headway-5QgIuuBxKwM-unsplash

Národné koalície pre digitálne zručnosti a povolania v Európskej únii

Národné koalície pre digitálne zručnosti a povolania v Európskej komisii odporučila zakladať Európska komisia vo svojej stratégii prípravy na digitálnu budúcnosť (digitálnu dobu) v členských štátoch ako partnerstvá medzi aktérmi v oblasti digitálnych zručností, ktorí majú spolupracovať na zlepšení digitálnych zručností, pričom ide najmä o: spoločnosti využívajúce digitálne technológie, poskytovatelia vzdelávania a odbornej prípravy, ministerstvá školstva a zamestnanosti, verejné a súkromné ​​služby zamestnanosti, združenia, neziskové organizácie a sociálnych partnerov.

Títo majú vyvíjať konkrétne opatrenia na to, aby digitálne zručnosti priniesli na všetky úrovne spoločnosti, spolupracovať v oblastiach, ako je zvyšovanie odbornosti v priemysle, certifikácia zručností, zlepšovanie učebných osnov v školách a univerzitách a zvyšovanie informovanosti o kariére v oblasti IKT, najmä medzi mladými ľuďmi a ženami.

pexels-aleksandar-pasaric-2603464

Stratégia digitálnej transformácie Slovenska 2030

Vláda SR schválila uznesením č. 206/2019 zo dňa 7. mája 2019 rámcovú nadrezortnú Stratégiu digitálnej transformácie Slovenska 2030 (2030 Digital Transformation Strategy for Slovakia).

Článok bol pôvodne publikovaný na: https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/digitalna-transformacia/strategia-digitalnej-transformacie-slovenska-2030/index.html

Naším cieľom je, aby sa Slovensko do roku 2030 stalo modernou krajinou s inovačným a ekologickým priemyslom ťažiacim zo znalostnej digitálnej a údajovej ekonomiky, s efektívnou verejnou správou zabezpečujúcou inteligentné využívanie územia a infraštruktúry, a s informačnou spoločnosťou, ktorej občania  budú naplno využívať svoj potenciál a žiť kvalitný a bezpečný život v digitálne dobe v kontexte rešpektovania a budovania digitálneho humanizmu.

Dokument definuje politiku a konkrétne priority Slovenska v kontexte už prebiehajúcej digitálnej transformácie hospodárstva a spoločnosti pod vplyvom inovatívnych technológií a globálnych megatrendov digitálnej doby. Stratégia predstavuje kľúčový a rozhodujúci materiál pre Slovensko na začiatku 21. storočia, kedy zákonite dochádza k transformácii industriálnej spoločnosti na spoločnosť informačnú. Stratégia dáva prvoradý dôraz na súčasné inovatívne technológie, ako sú umelá inteligencia, internet vecí, technológia 5G, veľké dáta a analytické spracovanie dát, blockchain a supervýkonné počítače, ktoré sa stanú novým motorom ekonomického rastu a posilňovania konkurencieschopnosti Slovenska. Na národnej úrovni je  preto nevyhnutné akcelerovať naštartované procesy, prepojiť národné strategické opatrenia s globálnymi trendmi, ako aj realizovať nové politiky vychádzajúce z najaktuálnejších prierezových priorít EÚ, ako aj zo špecifických potrieb Slovenska.

Cieľovou entitou je občan, ktorý by mal mať jednoduchší a kvalitnejší každodenný život na pracovisku aj v súkromí, ako aj občan-podnikateľ, ktorému by mal štát maximálnou možnou mierou znížiť administratívne bremeno a podporiť ho primeranými stimulmi. Informačné a digitálne technológie  musia byť používané pre  skvalitnenie života obyvateľov a na optimalizovanie prínosov pre hospodársky, sociálny a environmentálny rast krajiny s dôrazom na udržateľný rozvoj. Správne nastavenie regulačných a nelegislatívnych opatrení naštartuje digitálnu transformáciu správnym smerom.

Stratégia nadväzuje na tvorbu nového viacročného finančného rámca EÚ na roky 2021-2027 vrátane nástrojov kohéznej politiky, ako aj priamo riadených programov ( Digitálna Európa  a Nástroj na prepájanie Európy – digitálna časť), kde dostáva potreba rozvoja digitálnej ekonomiky osobitnú pozornosť. Dokument tiež priamo reflektuje koncepčné materiály a odporúčania medzinárodných organizácií najmä  Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a    Organizácie Spojených národov,  ktoré považujú proces digitálnej transformácie za kľúčový na dosiahnutie udržateľného a inkluzívneho rastu. Tvorcovia stratégie sa tiež inšpirovali digitálnymi politikami vyspelých krajín (Fínsko, Francúzsko, Singapur, Spojené kráľovstvo).

Stratégia analyzuje aktuálny východiskový stav Slovenska (aktuálna situácia, špecifické priority a najdôležitejšie potreby krajiny), ktoré boli zhodnotené aj na základe prestížnych medzinárodných indexov vrátane Správy o Slovensku 2019  (Európska komisia). Stratégia takisto rešpektuje a pracuje s už existujúcimi národnými stratégiami a akčnými plánmi. Opiera sa predovšetkým o  Akčný plán inteligentného priemyslu SR. Slovensko má pre naplnenie tejto vízie významný hospodársky, geografický a ľudský potenciál, no súčasne má na implementáciu tohto nepochybne náročného procesu obmedzené kapacity, možnosti a zdroje. Preto je nevyhnutný premyslený systémový pohľad na zdroje pre digitálnu transformáciu:

  • Ľudský kapitál (vzdelaná pracovná sila, ktorá dokáže využiť možnosti digitálnej doby)
  • Infraštruktúra (súbor nevyhnutných technológií, riešení a systémov)
  • Regulačný rámec (rámec pre definovanie legislatívnych pravidiel a spôsob fungovania).

Boli stanovené oblasti, v ktorých nevyhnutne potrebujeme znásobiť potenciál v digitálnej transformácii:

  • Hospodárstvo
  • Spoločnosť a vzdelávanie
  • Verejná správa
  • Rozvoj územia
  • Veda, výskum a inovácie

Prístup k digitálnej transformácii Slovenska sa bude rozvíjať v troch rovinách:

   • Koncepcie a politiky zabezpečujúce inováciu vo vybraných sektoroch a odvetviach: Politiky a legislatívne rámce budú upravené spôsobom, aby podporovali digitálnu transformáciu či už zjednodušením, odstránením zastaraných pravidiel alebo prijímaním úplne nových konceptov.
   • Inovačné laboratóriá ako nástroj na experimentovanie s novými spôsobmi výkonu verejnej správy: Pre vybrané sektory vzniknú inovačné laboratóriá, ktoré budú experimentovať s novými politikami, biznis modelmi a technológiami a pomáhať manažovať postup digitálne transformácie.
   • Nový prístup k projektom: Posun vo vnímaní tvorby projektov a orientácia nielen na granty z nástrojov kohéznej politiky, ale aj  na priamo riadené programy EÚ.

Účelom stratégie nie je nastavovať konkrétne opatrenia, ale definovať víziu, z ktorej budú opatrenia vychádzať. Úspešné naplnenie vízie, ako aj väčšiny odporúčaní si bude vyžadovať širokú politickú podporu nad hranicu mandátu súčasnej vlády. Cieľom je tak poskytnúť východiská pre súčasnú vládu, rovnako ako aj pre budúce vlády SR. Vízia stratégie sa preto zhmotňuje do predpokladaných prioritných oblastí pre krátkodobý horizont (3Q/2019 – 4Q/2022) a očakávaných prioritných oblastí pre dlhodobý horizont (1Q2023 – 4Q/2030).  Krátkodobé opatrenia sú premietnuté do Akčného plánu digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019-2022.

Snímka obrazovky 2021-11-11 o 0.57.00

Kurz BBC micro:bit & MakeCode ‒ Základný

Tento kurz vás prevedie základmi práce s micro:bitmi. Začneme úplne od základov – čo je to BBC micro:bit, ako ho pripojiť k počítaču; a dostaneme sa až po bezdrôtovú komunikáciu, prehrávanie hudby či tvorbu elektrických obvodov z krokosvorkových káblikov. Kurz bude prebiehať výhradne v grafickom (blokovom) programovacom prostredí Microsoft MakeCode a využívať budeme hardvér zo Základnej sady Učíme s Hardvérom.

Tento kurz vznikol v rámci projektu ENTER zlúčením kurzov Blok 1 a Blok 2 (staré označenia kurzov zo školského roku 2020/2021).

Článok pôvodne uverejnený https: //kurzy.ucimeshardverom.sk/course/kurz-bbc-micro-bit-makecode-zakladny/details/

Kurz je primárne určený pre učiteľov a učiteľky informatiky na základných a stredných školách, a tak v ňom nájdete mnoho rád, ako pracovať s micro:bitmi v škole. Ak ale neučíte v škole, vôbec to nevadí, tento kurz Vám dá veľmi dobrý základ pre prácu s micro:bitmi a všeobecne programovanie micro:bitov.

Štruktúra kurzu

Kurz má dĺžku 6 týždňov a obsahuje 6 kapitol, ktoré sa v jednotlivých týždňoch budú preberať. Takto sme kurz navrhli preto, aby všetci účastníci postupovali plus mínus rovnakým tempom. Na začiatku máte odomknutú iba prvú kapitolu, a zvyšné sú zamknuté. Následne sa v jednotlivých týždňoch odomykajú postupne ďalšie a ďalšie kapitoly. Dôležité je, že ak sa Vám raz kapitola odomkne, zostane už odomknutá navždy – budete tak mať k nej prístup nielen počas trvania celého kurzu, ale aj po jeho skončení.

Na odomknutie niektorých kapitol je ale potrebné splniť všetky úlohy v tej predchádzajúcej. Napríklad si budete musieť pozrieť všetky video lekcie a odovzdať všetky projekty v danej kapitole, aby sa vám odomkla ďalšia kapitola s novými video lekciami. Preto odporúčame poctivo dodržiavať termíny, ktoré sú pri jednotlivých video lekciách či projektoch.

Cieľom tohto kurzu je, aby bol čo najviac praktický, a preto si budete jednotlivé aktivity programovať a zapájať spoločne s nami.

Časté otázky

Dostanem po ukončení kurzu certifikát?

Áno, po ukončení kurzu vám systém vygeneruje certifikát s vaším menom a detailmi o absolvovanom kurze.

Aké pomôcky potrebujem na absolvovanie kurzu?

V kurze budeme využívať komponenty zo Základnej sady Učíme s Hardvérom. Samozrejme, nemusíte mať presne tú istú sadu, no odporúčame mať k dispozícii:

 • BBC micro:bit (ideálne 2ks na bezdrôtovú komunikáciu, no postačuje aj 1ks – na verzii nezáleží)
 • micro USB kábel
 • držiak na batérie k micro:bitu a AAA batérie
 • krokosvorkové káble
 • reproduktor s JACK vstupom

Budem pri aktivitách s bezdrôtovou komunikáciou potrebovať dva micro:bity?

Ak máte k dispozícii dva micro:bity, bude to pre vás určite veľká výhoda a aktivity s bezdrôtovou komunikáciou si môžete vyskúšať aj na reálnych micro:bitoch. Ak nie, väčšinu aktivít na bezdrôtovú komunikáciu si viete odskúšať aj v simulátore.

Je tento kurz spoplatnený?

Nie, vďaka financovaniu projektu ENTER Nadačným fondom Telekom môžeme tento kurz pre učiteľov a učiteľky informatiky organizovať bezplatne.

Čo ak som v školskom roku 2020/2021 absolvoval(a) školenie Blok 1?

Bývalé školenie Blok 1 je obsiahnuté v prvej polovici tohto nového kurzu. Odporúčame vám teda absolvovať si celý tento kurz s tým, že prvé 2 týždne si vedomosti z Bloku 1 obnovíte a následne už prejdeme k témam, ktoré v Bloku 1 neboli obsiahnuté.

Čo ak som v školskom roku 2020/2021 absolvoval(a) školenie Blok 1 a Blok 2?

V tom prípade ste si absolvovali celý obsah tohto školenia a odporúčame sa vám registrovať na pokročilejšie kurzy.

Na koho sa počas kurzu budem môcť obrátiť s prípadnými problémami?

Ak vám čokoľvek počas kurzu nebude jasné či nebude fungovať, budete mať dve možnosti, ako riešiť problémy:

 • Spýtať sa v uzavretej Facebook skupine, kam vás spolu s ďalšími účastníkmi a účastníčkami kurzu pridáme po registrácii na kurz.
 • Napísať našim lektorom email na microbit@python.sk

Termíny kurzu

Kurz BBC micro:bit & MakeCode ‒ Základný
STRETNUTIA 16.11.2021 15.00-17.00 A 14.12.2021 15.00-17.00 (BEH OKTÓBER 2021 I)

 

Beh November 2021 I

Pred registráciou na kurz je potrebné vytvoriť si účet.

Spoločné stretnutia:
14. december 2021 15:00 – 17:00
16. november 2021 15:00 – 17:00

 

8. november 2021 – 19. december 2021
Kurz BBC micro:bit & MakeCode ‒ Základný
STRETNUTIA 15.11.2021 15.00-17.00 A 13.12.2021 15.00-17.00 (BEH OKTÓBER 2021 G)

 

Beh November 2021 G

Pred registráciou na kurz je potrebné vytvoriť si účet.

Spoločné stretnutia:
15. november 2021 15:00 – 17:00
13. december 2021 15:00 – 17:00

 

8. november 2021 – 19. december 2021

Viac na stránke: https://kurzy.ucimeshardverom.sk/course/kurz-bbc-micro-bit-makecode-zakladny/details/