Prognózy vývoja na trhu práce v Slovenskej republike

[kc_row use_container=“yes“ _id=“134459″][kc_column width=“100%“ video_mute=“no“ _id=“279875″][kc_column_text _id=“904441″]

Úvodná konferencia k národnému projektu Prognózy vývoja na trhu práce v Slovenskej republike II pod záštitou predsedu vlády SR Roberta Fica a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera sa uskutočnila 15. februára 2018 v hoteli SOREA REGIA v Bratislave.

[/kc_column_text][kc_single_image image_size=“full“ _id=“677375″ image_source=“media_library“ image=“800″ caption=“Premier Robert Fico na konferencii k projektu Prognózy vývoja na trhu práce v Slovenskej republike 2018″][kc_spacing height=“20″ _id=“234656″][kc_column_text _id=“188234″]

Robert Fico, predseda vlády Slovenskej republiky vo svojom vystúpení uprel pozornosť na fakt, že vyššie územné celky vytvárajú na stredných odborných školách odbory, s ktorými sa absolventi nevedia uplatniť a plytvajú tak verejnými financiami. Uviedol, že následkom toho ročne prichádza na trh práce približne 30.000 absolventov stredných škôl, až 63 % z nich nenastupuje na pozície v odboroch, ktoré vyštudovali, pri vysokoškolákoch je to 57 %. Ročne tak štát neefektívne vynakladá zhruba 250 miliónov EUR na neuplatniteľné štúdium mladých ľudí.

Premiér konštatoval „Je mimoriadne dôležité, aby štruktúra najmä odborného školstva zodpovedala vývoju štruktúry pracovných miest. Samosprávy otvárajú na stredných odborných školách také odbory, v ktorých si absolventi nevedia nájsť uplatnenie, napríklad animátori voľného času, propagační grafici, reštaurátori.“ Pritom zdôraznil, že najväčší problém podľa prognóz budú mať zamestnávatelia v strojárskom priemysle.

Predseda vlády vidí riešenie v posilnení vplyvu krajských rád pre odborné vzdelávanie, v ktorých sú zastúpení predstavitelia zamestnávateľov i úradov práce na rozhodovanie samosprávnych krajov o štruktúre stredných a odborných škôl. „Treba rozhodovať aj o počtoch študentov pre jednotlivé študijné a učebné odbory so zohľadnením maximálneho počtu študentov v jednej triede“ uviedol.

[/kc_column_text][kc_spacing height=“20″ _id=“426195″][kc_column_text _id=“700028″]
Minister práce Ján Richter

Minister práce Ján Richter

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter potvrdil slová premiéra: „Zo stredných a vysokých škôl vychádzajú absolventi, o ktorých odbornosť nie je záujem.“, pričom dodal, že zmeniť pripravovaný zákon o odbornom vzdelávaní by mal vytvoriť podmienky na to, aby školy zohľadňovali potreby trhu práce na základe prognózy jeho vývoja.

Minister práce spresnil čísla: „Mnoho mladých dokonca končí v evidencii nezamestnaných na úradoch práce. Na konci minulého roka tvorili najviac nezamestnaných absolventov tí, ktorí ukončili úplné stredné odborné vzdelanie, a to až 45 %. Takmer 24 % tvorili v tejto kategórii absolventi s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa.

Podľa ministra Richtera „Vyššie územné celky budú musieť ďaleko viac sledovať podmienky na trhu práce, prognózy a podľa toho voliť jednotlivé učebné odbory,“ s tým, že „systém na báze dobrovoľnosti sa neosvedčil. Preto sme zadali projekt s istou prognózou potrieb vývoja na trhu práce na horizont 5 – 7 rokov, aby sme vytvorili podmienky pre to, aby školy v maximálnej miere zohľadňovali výsledky prognóz, to znamená potreby trhu práce.“

[/kc_column_text][kc_spacing height=“20″ _id=“769866″][kc_column_text _id=“119665″]
Viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Mário Lelovský

Viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Mário Lelovský

V panelovej diskusii vystúpil aj viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov a predseda výkonného výboru Digitálnej koalície Mário Lelovský

Ako zástupca tripartity vzniesol požiadavku na bezodkladné obnovenie činnosti sektorových rád a zabezpečovanie ich financovania, ako kľúčového partnera pre vládu SR, orgány štátnej správy a územnej samosprávy v oblasti monitorovania a prognózovania potrieb trhu a následné zosúlaďovanie dopytu a ponuky na trhu práce.

Diskutujúci účastníci, vrátane štátneho tajomníka ministerstva práce Branislava Ondruša sa s návrhom na mieste stotožnili a požiadali o jeho uvedenie do záverov konferencie

[/kc_column_text][kc_column_text _id=“506909″]

Závery z konferencie

zhrnula generálna riaditeľka Sekcie práce Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Danica Lehocká:

  1. Konferencia potvrdila nevyhnutnosť a opodstatnenosť národného projektu Prognózovania potrieb na trhu práce v Slovenskej republike II, najmä z dôvodu nutnosti riešenia súčasných akútnych negatívnych aspektov na trhu práce v rámci nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily a vážnych disparít medzi dopytom a ponukou na trhu práce a taktiež zabránenia ich ďalšieho prehlbovania.
  2. Konferencia zdôraznila, že systém prognóz musí byť rozvíjaný na platforme úzkej spolupráce štátu, sociálnych partnerov, zamestnávateľských zväzov, komôr, združení a ďalších profesijných organizácií, zástupcov zamestnancov, územnej samosprávy aj vedeckej obce. Je tiež potrebné naďalej významne prehlbovať súčinnosť rezortov práce, sociálnych vecí a rodiny a školstva, vedy, výskumu a športu pri nastavovaní a zefektívňovaní rozhodovacích procesov súvisiacich so zabezpečovaním kvalitného ľudského kapitálu pre potreby trhu práce.
  3. Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny deklaroval záväzok zabezpečiť vývoj a inovácie systému prognóz vývoja trhu práce s ohľadom na očakávané štruktúrne zmeny na trhu práce tak, aby boli výsledky projektu v maximálnej miere využiteľné vo všetkých sférach súvisiacich s trhom práce.
  4. Stanovil sa významný míľnik úrovne kooperácie všetkých zúčastnených strán, pričom bola verejne deklarovaná spoluzodpovednosť významných partnerov na trhu práce pri určovaní budúcich potrieb trhu práce.
  5. Zástupcovia tripartity vzniesli požiadavku na okamžité obnovenie činnosti sektorových rád a zabezpečovanie ich financovania, ako kľúčového partnera pre vládu SR, orgánov štátnej správy a územnej samosprávy v oblasti monitorovania a prognózovania potrieb trhu a následné zosúlaďovanie dopytu a ponuky na trhu práce.
[/kc_column_text][kc_spacing height=“20″ _id=“174379″][/kc_column][/kc_row][kc_row use_container=“yes“ _id=“657794″][kc_column width=“50%“ _id=“359061″][kc_single_image image_size=“large“ _id=“951796″ image_source=“media_library“ image=“831″ caption=“Panelová diskusia počas konferencie“ css_custom=“{`kc-css`:{`any`:{`image-style`:{`text-align|`:`center`}}}}“][/kc_column][kc_column width=“50%“ _id=“387933″][kc_column_text _id=“75168″]

Trexima: Prognózy na trhu práce SR II

Programovanie robotov v Tatranskej akadémii

[kc_row use_container=“yes“ force=“no“ column_align=“middle“ video_mute=“no“ _id=“329982″][kc_column width=“100%“ video_mute=“no“ _id=“108284″][kc_column_text _id=“981883″]

Súkromná stredná odborná škola v Poprade (Tatranská akadémia) reaguje na požiadavky trhu práce a prichádza s ďalšou pridanou hodnotou pre študentov v študijnom odbore” Informačné a digitálne technológie” vybudovaním laboratória robotiky.

[/kc_column_text][kc_video_play video_link=“https://youtu.be/6WKh2ojw760″ video_mute=“__empty__“ video_width=“600″ loop=“yes“ control=“yes“ related=“__empty__“ showinfo=“__empty__“ _id=“841801″ source=“youtube“ auto_play=“yes“][kc_column_text _id=“4311″]

Z vlastných prostriedkov zrealizovali prístavbu nových 3 učební, vrátane robotického laboratória. Zakúpili malý priemyselný robot spoločnosti ABB. Študenti okrem doterajších skúseností s programovaním Lego robotov budú mať možnosť získať vedomosti a praktické zručnosti so softwérom a samotným programovaním robotov používaných v priemysle, čím bude zabezpečená ešte väčšia uplatniteľnosť týchto absolventov v praxi.

[/kc_column_text][kc_single_image image_size=“full“ _id=“863853″ image_source=“media_library“ image=“785″ on_click_action=“op_large_image“ alt=“Robot spoločnosti ABB v praxi“ caption=“Robot spoločnosti ABB v praxi“][kc_column_text _id=“265976″]

Široké využívanie robotov v priemysle, ale aj digitalizácia priemyslu sú spojené s rozbiehaním tzv. štvrtej priemyselnej revolúcie, ktorá sa označuje ako Industry 4.0. Štvrtá priemyselná revolúcia prináša ďalšie zvyšovanie produktivity, vznik vysoko špecializovaných pracovných pozícií nielen priamo u producentov robotov a systémových integrátorov, ale vyvoláva aj veľké investície do obnovy európskeho priemyslu. Len v Nemecku sa očakávajú do roku 2020 investície vo výške 40 mld. EUR a v európskom priestore až 140 mld. EUR. Slovensko, ako priemyselne vyspelú krajinu, by takéto investície nemali obísť (viď. investícia VW v Bratislave – 1000+ robotov), pričom pozitívne ovplyvnia udržateľnosť investícií v tomto geografickom priestore. Robotizáciu tak treba vnímať ako príležitosť, a to z dvoch pohľadov – jednak technologického upgradingu štandardného priemyslu, ale aj rozvoja firiem pôsobiacich v robotike (teda dodávateľov riešení).

Súkromná stredná odborná škola v Poprade – Tatranská akadémia je členom Digitálnej koalície.

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row]

Druhé rokovanie digitálnej koalície 8.2.2018

[kc_row use_container=“yes“ force=“no“ column_align=“middle“ video_mute=“no“ _id=“686418″][kc_column width=“12/12″ video_mute=“no“ _id=“891225″][columns] [span3]

Rokovanie Digitálnej koalície sa zúčastnilo 21 zakladajúcich členov a pristúpili 16 noví členovia

[/span3][span3]

Rokovanie uviedol podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu a predseda predstavenstva Digitálnej koalície Peter Pellegrini 

[/span3][span3]

Hostiteľ - Pavol Lančarič, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Orange Slovensko.

Hostiteľ – Pavol Lančarič, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Orange Slovensko

[/span3][span3]

Odpočet plnenia záväzkov predniesol Mário Lelovský, prvý viceprezident ITAS a predseda výkonného výboru Digitálnej koalície

[/span3][/columns][kc_column_text _id=“193263″]

Výkonný výbor Digitálnej koalícia prerokoval odpočet záväzkov zakladajúcich členov, informácie o riešených témach a pristúpenie nových členov aj s ich záväzkami. Rokovanie otvoril Peter Pellegrini vicepremiér vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, predseda predstavenstva Digitálnej koalície: „Digitálna koalícia je vďaka veľkému zanieteniu jej účastníkov projekt s raketovým štartom. Za krátke obdobie od jej založenia sa podarilo zosieťovať a rýchlo zaktivizovať množstvo rozličných významných aktérov v oblasti IT, ktorí už priniesli reálne výsledky.

Odpočet záväzkov

Predseda výkonného výboru Digitálnej koalície Mário Lelovský vyhodnotil plnenie záväzkov zakladajúcich členov: „Každý z členov musí cítiť zodpovednosť za to, aby sme úspešne čelili výzvam nastupujúcej digitálnej ekonomiky. Vidíme záujem o vstup zo strany mnohých ďalších subjektov, čo svedčí o fakte, že členstvo v Digitálnej koalícii prináša výsledky.“ Zároveň zdôraznil veľké možnosti spolupráce členov Digitálnej koalície a ako príklad takejto účinnej spolupráce uviedol realizáciu spoločného študijného programu Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave s univerzitou v Charkove, za súčinnosti IT Asociácie Slovenska. Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, so súhlasom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a s podporou agentúry SARIO. Touto spolprácou „Získame kvalitných absolventov IT odborov aj zo susednej krajiny, čo je vzhľadom na neustále klesajúci počet študentov na našich IT fakultách dobrou správou“ skonštatoval Mário Lelovský, ktorý je súčasne prvým viceprezidentom IT Asociácie Slovenska a viceprezidentom Republikovej únie zamestnávateľov SR.

Na úvodnom stretnutí Digitálnej koalície 26.9.2017 bolo prijatých 21 zakladajúcich členov s 90 záväzkami v oblasti zvyšovania digitálnych kompetencií a vytvárania podmienok pre zvládnutie digitálne transformácie. Účastníci druhého rokovania výkonného výboru Digitálnej koalície 8.2.2017 privítali 16 nových členov, ktorí priniesli 43 a zakladajúci členovia k tomu pridali 12 nových záväzkov. To je spolu 145 záväzkov všetkých 37 členov Digitálnej koalície. Z doterajších 90 záväzkov zakladajúcich členov bolo k 8.2.2018 úplne splnených 15 záväzkov, 50 je plnených priebežne a 25 sa ešte nezačalo plniť (čakajú na financovanie, alebo splnenie iných podmienok). Žiadny záväzok nebol zrušený, ani nemá neznámy stav. Záväzky členov sú rôznej veľkosti a hodnoty:

Prehľad plnenia záväzkov Digitálnej koalície ku dňu 8.2.2018.

Každý člen Digitálnej koalície prispieva plnením záväzkov podľa svojich možností. Vybrali sme niekoľko členov a ich záväzkov, ktoré pre ich plnenie, hodnotu alebo aktuálnosť vzhľadom na ciele Digitálnej konferencie zaujali:

T-Systems – prezentoval Daniel Giebel, CEO

spoločnosť pripravila študijné programy zamerané na IT projektové riadenie – na troch fakultách vysokých škôl sa do nich prihlásilo 78 študentov. Spoločnosť zároveň pre podporu výučby dodala 210 notebookov.

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku – prezentoval Ladislav Miko, vedúci zastúpenia

zapojilo vyše 1900 študentov a 121 škôl do projektu Mladý digitálny Európan a v r. 2017 podporilo projekty Junior Internet, IT Fitness Test a Aj ty v IT.

Cisco Systems Slovakia – prezentoval Marian Puttera, obchodný riaditeľ pre verejný sektor)

je odborným garantom pri príprave sieťových predmetov na stredných a vysokých školách, rovnako koordinuje a poskytuje expertíznu podporu pri zavádzaní programu Sieťových akadémií. Aktuálny počet študentov akadémií je takmer 16 000 (v roku 2016 to bolo 5 500 študentov a počet rastie).

Microsoft Česká a Slovenská Republika – prezentovala Marcela Havrilová, riaditeľka pre oblasť školstva

vo svojom Študentskom trénerskom centre, ktoré je aktívne v školách po celom Slovensku, pripravil 25 absolventov z radov stredoškolských študentov, ktorí sa chcú zdokonaľovať v IT a ako budúci školitelia budú poskytovať nadobudnuté znalosti ďalším.

Republiková únia zamestnávateľov – vystúpil Miroslav Kiraľvarga, prezident

vypracovala strategický materiál „Analýza dopadov digitálnej transformácie na podnikateľov v súkromnom a verejnom sektore„. Nad rámec záväzkov vypracovala a odovzdala Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR návrhy zmien požadovaných zamestnávateľmi v oblastiach regionálneho školstva a vysokoškolského vzdelávania.

Viac o záväzkoch členov Digitálne koalície sa dozviete tu na našej stránke.

Témy na riešenie

Predseda vykonného výboru Mário Lelovský ďalej uviedol, že popri vyhodnocovaní výsledkov a prijímaní nových členov, potenciál Digitálnej koalície je i v riešení problémov v kruhu a diskusii členov, preto otvoril niekoľko tém, ktoré by členovia Digitálnej koalície môhli pomôcť vyriešiť:

Znížené normatívy na technických vysokých školách – podnetom prispel rektor Slovenskej technickej univerzity prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., člen predstavenstva Digitálnej koalície, ktorý prítomným objasnil tento problém – že ak technicky orientované slovenské vysoké školy majú byť schopné produkovať pre priemysel dostatočný počet a kvalitu absolventov, je kontraproduktívne znižovať im dotácie na výučbu. Súčasne rektor STU v Bratislave uviedol, že Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave práve získala akreditáciu britského Inštitútu inžinierstva a technológií (IET) pre všetky bakalárske a inžinierske študijné programy. Ide o akreditáciu, ktorú má univerzita v Cambridge.

Príspevok k neznižovaniu náročnosti maturít z matematiky

IT Asociácia Slovenska prostredníctvom Republikovej únie zamestnávateľov sa v pripomienkovom konaní k návrhu vyhlášky MŠVVaŠ SR o ukončovaní štúdia na stredných školách obrátila na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a podporila ho v tom, aby sa naďalej nezľahčovala maturita z matematiky na gymnáziách a stredných školách. Nakoľko povinná maturita z matematiky bola na Slovensku zrušená, neustále sa znižuje aj kvalita výučby matematiky na stredných i základných školách a následne uchádzači o štúdium na vysoké školy, najmä prírodovedného, či technickckého smeru, vykazujú veľké medzery a nepripravenosť na náročnejšie štúdium. Mário Lelovský informoval, že Výbor pre vzdelávanie RÚZ si zobral za úlohu touto situáciou sa zaoberať na svojom najbližšom zasadnutí.

Pristúpenie nových členov

Prispieť k cieľom Digitálnej koalície sa rozhodli ďalšie organizácie a inštitúcie z privátneho, verejného i neziskového sektora. Počet členov Digitálnej koalície tak vzrástol 36. Novým členmi sa stávajú Asociácia pre mládež, vedu a techniku, Datalan, Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, IT v kurze n.o., Itera Slovakia, Konfederácia odborových zväzov SR, mesto Kežmarok, Orange Slovensko, Seges s.r.o., SimpleCell Networks Slovakia, Slovenská informatická spoločnosť, Slovenská živnostenská komora, Súkromná stredná odborná škola v Poprade – Tatranská akadémia, Uber Slovakia, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s.

Pripraviť sa na dopady digitálnej transformácie  Za zvlášť zaujímavých členov je možné označiť napríklad Konfederáciu odborových zväzov, kde tradične konzervatívna odborová inštitúcia prejavila jasný záujem nasadiť moderné technológie a zvýšiť digitálne zručnosti nielen svojich vlastných pracovníkov, ale aj členov odborových zväzov.

Vstup Slovenskej živnostenskej komory signalizuje záujem drobných podnikateľov o využívanie nových technológií, ktoré digitálne zručnosti priamo vyžadujú.

Vstup mesta Kežmarok, ktoré má ambície stať sa Smart City, v kombinácii so vstupom významných nadnárodných korporácií Uber a Orange jednoznačne signalizuje pokrok smerom k digitalizácii mestskej infraštruktúry aj na Slovensku.

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row]

Štart Digitálnej koalície

[kc_row use_container=“yes“ _id=“822348″][kc_column width=“100%“ _id=“348970″][kc_column_text _id=“881969″ css_custom=“{`kc-css`:{}}“]

Štart Digitálnej Koalície na Slovensku prebehol veľkolepým štýlom, pri zrode stálo už 21 členov, ktorí do projektu priniesli 87 záväzkov, ktoré potvrdili podpisom zakladajúceho Memoranda.

[/kc_column_text][kc_single_image image_size=“large“ _id=“784691″ image_source=“media_library“ image=“257″][kc_column_text _id=“125865″]

Bratislava, 27. september 2017 – Myšlienka a iniciatíva budovania Národných koalícií pre digitálne zručnosti a povolania prichádza z Európskej komisie ako pokračovanie iniciatívy Grand Coalition for Digital Jobs z roku 2013. Európska komisia identifikovala nedostatok až jeden milión IT špecialistov v roku 2020 a spustila aktivity smerujúce k riešeniu tohto problému, ktorý by zásadným spôsobom ohrozil prechod krajín na digitálnu ekonomiku a budovanie jednotného digitálneho trhu Európskej únie.

[/kc_column_text][kc_column_text _id=“276169″]

V decembri 2016 bola v Bruseli založená Koalícia pre digitálnej zručnosti a povolania (Digital Skills and Jobs Coalition) ako aktivita, ktorá rozširuje pôsobnosť Grand Coalition.

[/kc_column_text][kc_column_text _id=“378950″]

Na Slovensku sa v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR ujala tejto iniciatívy IT asociácia Slovenska. A to z viacerých dôvodov. Už dnes jednoznačne pociťujeme nedostatok IT špecialistov, aktuálne iba členom IT Asociácie Slovenska chýba asi 13 000 pracovníkov, a to sa digitalizácia podnikov ešte len rozbieha. Na základe dostupných podkladov očakávame, že až 20 000 špecialistov bude chýbať v roku 2020. Tento nedostatok už teraz spôsobuje predražovanie pracovnej sily a prípadne až nemožnosť zamestnať potrebných odborníkov pre mnohé firmy. Tento problém je ešte vypuklejší vo verejnom sektore, ktorý vďaka tabuľkovým platom nie je schopný zaplatiť ako informatikov, tak ani učiteľov informatických predmetov a pedagógov informatických študijných odborov.

[/kc_column_text][kc_column_text _id=“330198″]

Digitálna koalícia, ktorej predsedom predstavenstva sa včera stal vicepremiér Peter Pellegrini, spája partnerov zo štátneho, súkromného, neziskového a akademického sektora v úsilí pripraviť Slovákov všetkých vekových kategórií na prácu a život v nastupujúcej digitálnej ekonomike.

Každý z 21 signatárov zakladajúceho Memoranda včera pri podpise Memoranda zároveň predstavil svoje detailné ciele. Sú zamerané na zlepšovanie digitálnych zručností študentov a na zvyšovanie digitálnej gramotnosti zamestnancov, ale aj nezamestnaných či podnikateľov.

Predsedom výkonnej rady sa stal prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska Mário Lelovský. Zoznam členov nájdete tu: https://digitalnakoalicia.sk/clenovia-a-zavazky/

[/kc_column_text][kc_carousel_images img_size=“medium“ items_number=“3″ tablet=“2″ mobile=“1″ speed=“2″ pagination=“yes“ auto_play=“yes“ delay=“8″ alt_text=“__empty__“ _id=“734446″ images=“262,257,260,261,161,112″ onclick=“none“ navigation=“yes“ nav_style=“round“][kc_title text=“QWtvIGJ1ZGUgRGlnaXTDoWxuYSBrb2Fsw61jaWEgcHJhY292YcWlPw==“ _id=“203782″ type=“h3″][kc_column_text _id=“808936″]
  1. Včerajším štartom sa zakladá predstavenstvo, výkonný výbor Digitálnej koalície a funkcií sa ujímajú zástupcovia iniciátorov: vicepremiér Peter Pellegrini ako predseda predstavenstva a Mário Lelovský ako predseda výkonného výboru. Predstavenstvo ako reprezentatívny orgán sa zíde raz ročne, aby vyhodnotilo plnenie cieľov koalície a nastavilo rámec pre jej ďalšie pôsobenie.
  2. Výkonný výbor sa do 2 mesiacov stretne a za podpory Sekretariátu Digitálnej koalície a v komunikácii s členmi spresnia existujúce záväzky s ohľadom na ich hodnotnosť a realizovateľnosť (kvantifikácia, odhad pozitívnych dopadov, časové míľniky, povaha zdrojov, atď.) do konečnej podoby. Výkonný výbor bude štvrťročne vyhodnocovať plnenie záväzkov, ako aj prijímať nových členov a ich záväzky.
  3. S podporou IT Asociácie Slovenska a v jej sídle na Cukrovej ul. 14 v Bratislave sa zriaďuje stály sekretariát Digitálnej koalície, tajomníkom Digitálnej koalície a kontaktnou osobou je pán Andrej Bederka (tajomnik@digitalnakoalicia.sk, +421 917 457 748). Včerajším dňom bola spustená aj web stránka DK, kde budú dostupné všetky jej aktivity, záväzky členov a neskôr stav ich plnenia, ako aj ďalšie dôležité informácie.
  4. Každý člen Digitálnej koalície sa navyše zaväzuje k súčinnosti a poskytovaniu informácií na vypracovanie štúdie dopadov a pripravenosti na digitálnu transformáciu a na popularizáciu digitalizácie v oblasti svojho pôsobenia a v rámci svojich možností.
  5. DK má dnes 21 členov a v priebehu posledných dní sme zaznamenali žiadosti o členstvo od viacerých významných subjektov, čo nás veľmi teší. Nových členov ohlásime na ďalšom podujatí.
[/kc_column_text][kc_column_text _id=“637660″ css_custom=“{`kc-css`:{`any`:{`box`:{`margin|p`:`20px inherit inherit inherit`}}}}“]

Viac informácií, ako aj partnerov a ich záväzky nájdete na www.digitalnakoalicia.sk, alebo FB: www.facebook.com/digitalnakoalicia

Digitálne koalície v EÚ: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/national-local-coalitions

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row]